• Tartalom

13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet

13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet

a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról1

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja vonatkozásában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A központi költségvetés az e rendeletben meghatározottak szerint egyszeri hozzájárulást nyújt a központi költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – a feladatok változásával, a szervezetek és a feladatellátás korszerűsítésével és ésszerűsítésével megvalósuló, a központi költségvetés számára tényleges kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseihez.

(2) A létszámcsökkentésekkel összefüggő többletkiadásokra támogatás az e rendeletben meghatározott támogatásigénylési feltételeket és szempontokat érvényesítő felmérés keretében igényelhető. A felmérésről és az igényelt támogatás alapján az előirányzat-átcsoportosításokról – a felülvizsgálatot követően – a pénzügyminiszter intézkedik.

2. § A céltartalék terhére a következő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos, pénzforgalmilag 2007-ben teljesülő létszámcsökkentések egyszeri kiadásaira igényelhető támogatás az e rendelet 4. §-ában foglaltakra figyelemmel:

a) jogszabályban előírt intézkedések,

b) kormányzati és a fejezet felügyeletét ellátó szerv által hozott intézkedések az intézményrendszer átszervezésére (összevonás, intézmény megszüntetése), intézmény szervezetének átalakítására és működésének ésszerűsítésére,

c) a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott ésszerűsítések, átszervezések (szervezeti egységek, illetve munkakörök megszüntetése, összevonása).

3. § (1) Támogatási igényt a költségvetési szerv a 2. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtásával összefüggésben az esetben nyújthat be, ha a közszolgálati, a közalkalmazotti, a szolgálati (a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja), a bírói, az igazságügyi alkalmazotti és az ügyészségi szolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony), illetve munkaviszony megszüntetése felmentéssel, felmondással, illetőleg végkielégítéssel jár, továbbá, ha a költségvetési szerv a vele jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást köt annak korengedményes nyugdíjazásáról. Határozott idejű kinevezés vagy munkaszerződés esetén a jogviszony (munkaviszony) megszüntetése következtében a költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a határozott időből hátralévő idő – a létszámcsökkentési intézkedés meghozatalának időpontjában – még legalább egy év.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából létszámcsökkentésnek minősül, ha

a) a létszámcsökkentés a költségvetési szervnél egyúttal az álláshely megszüntetését is eredményezi (függetlenül a jogviszony megszűnésének időpontjától), és

b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő kifizetések a 2007. évet terhelik, ideértve a 2006. évben közölt felmentések megelőlegezett, valamint a 2007. évben felmerülő többletkifizetéseket is.

(3) Nem minősül létszámcsökkentésnek

a) a jogviszony megváltoztatását eredményező intézkedés (pl. közszolgálati jogviszonyból munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése),

b) a fejezeten, költségvetési szerven belüli, fejezetek közötti áthelyezés,

c) a szakmai feladatellátás (feladat-összetétel), a felsőoktatási intézményekben a képzési struktúra változása miatti létszámcsere,

d) a szakmai feladatellátás külső szolgáltató (megbízott) igénybevételével történő biztosítása (kiszervezés).

4. § (1) A létszámcsökkentéssel összefüggésben támogatás igényelhető a jogviszony, illetve a munkaviszony megszüntetése miatt

a) a felmentési illetmény, felmondási időre járó munkabér,

b) a végkielégítés,

c) a 13. havi illetmény (külön juttatás),

d) a jubileumi jutalom,

e) a felmentési (felmondási) időre járó szabadságmegváltás,

f) a korengedményes nyugdíjazás [korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése]

jogcímeken járó – legfeljebb a jogszabályok szerinti kötelező mértékű és időpontú – fizetési kötelezettségekre, a (2)–(5) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve.

(2) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények a létszámcsökkentéssel kapcsolatban felmerült, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott álláshelyekre jutó összegen kívüli egyszeri többletkiadás 10%-ának működési támogatásarányos részét igényelhetik támogatásként, a (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve. E támogatás megállapítása az elemi költségvetésben jóváhagyott működési költségvetési támogatás, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, illetve a Munkaerőpiaci Alapból származó, a költségvetési szerv működését szolgáló támogatásértékű bevétel együttes összege és az összes működési kiadás arányának (működési támogatásarány) figyelembevételével történik.

(3) Felmentési illetmény, felmondási időre járó munkabér címén

a) a Miniszterelnöki Hivatal, a minisztériumok, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó azon központi költségvetési szervek, amelyek létszámát a Kormány 2006. évben kormányhatározatban megállapította, felmentés (felmondás) esetén áthúzódó hatásként kizárólag a december, január és február hónapra járó kifizetésekre igényelhetnek támogatást,

b) az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szervek a 2007. évre elrendelt létszámcsökkentés 2006. évben megelőlegezett kifizetéseire, valamint a pénzforgalmilag 2007. évben teljesülő kifizetéseire nyújthatnak be támogatási igényt, kivéve a december hónapra járó kifizetéseket,

c) azon költségvetési szervek, amelyek költségvetése tartalmazza a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak illetményét, illetve munkabérét, kizárólag az illetmény (munkabér) és az átlagkereset közötti különbözetre igényelhetnek támogatást.

(4) A (3) bekezdés c) pontjában megjelölt költségvetési szervek jubileumi jutalom címén az esetben igényelhetnek támogatást, ha az a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott nyugdíjazása miatt vált 2007. évben esedékessé.

(5)2 A (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a pénzügyminiszter a felmentési illetmény, felmondási időre járó munkabér, valamint a jubileumi jutalom teljes összegének megtérítését engedélyezheti az egészségügyi struktúraváltással érintett, illetve az egyéb szervezeti és finanszírozási korszerűsítést végrehajtó költségvetési szervek részére.

(6)3 A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon része, melyre költségvetési támogatás nem igényelhető – beleértve a (3) bekezdés b) pontjában megjelölt költségvetési szervek által fizetendő 2006. évre járó 13. havi illetményt is –, a költségvetési szervet terheli.

(7)4 Az igényelhető támogatás összegét csökkenteni kell

a) a létszámcsökkentési intézkedéskor (felmentés közlésekor) egy évet meghaladóan betöltetlen (üres) álláshelyek elemi költségvetésben tervezett illetményének (munkabérének) és munkaadókat terhelő járulékának 13 havi – még fel nem használt – összegével,

b) szervezeti egységenként és azon belül funkciócsoportonként (szakmai, szakmai támogató, technikai) számítva a létszámcsökkentéssel érintett, nyugdíjasnak nem minősülő foglalkoztatottak részére járó végkielégítések járulékkal növelt összegének átlagával, a létszámcsökkentéssel nem érintett – határozatlan idejű jogviszonyban foglalkoztatott – nyugdíjasnak minősülők számának megfelelően, legfeljebb a létszámcsökkentéssel érintettek létszámát elérő nyugdíjasok számának figyelembevételével.

(8)5 Nem kell az igényelhető támogatás összegét a (7) bekezdés b) pontja szerint csökkenteni abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel nem érintett nyugdíjasnak minősülő foglalkoztatott nyugellátásban nem részesül.

5. § (1) A költségvetési szerv a támogatási igényét a felmérés szerinti adatlapon a fejezet felügyeletét ellátó szervnek nyújtja be. E szerv az e rendeletben foglalt igénylési feltételeknek való megfelelés formai vizsgálatát és a számszaki ellenőrzést követően a fejezet összesített igényét megküldi a Pénzügyminisztériumnak. A pénzügyminiszter a felülvizsgálatot követően, a feltételek megléte esetén intézkedik az igényelt összeg átcsoportosításáról.

(2) A céltartalékból létszámcsökkentés címén igényelt támogatás fel nem használt részével év közben a tényleges felhasználás ismeretében az előirányzatot vissza kell rendezni, amennyiben ez nem történt meg, akkor az előirányzat-maradványelszámolás keretében kell figyelembe venni és visszafizetni, abból tárgyévi kifizetés nem teljesíthető, és nem vehető figyelembe a tárgyévi létszámcsökkentési támogatás-igénylésnél.

6. § (1) A támogatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint vissza kell fizetni, ha a létszámcsökkentést követően a költségvetési szerv

a) az elbocsátott személy munkakörének teljes vagy részbeni ellátására az álláshelyet két éven belül ismételten betölti, vagy arra bármely más foglalkoztatási formában jogviszonyt keletkeztet,

b) létszámát a felügyeleti szerv által feladatbővüléssel összefüggően igazoltan elrendelt létszámnövekedést (beleértve a következő három évben a költségvetésben engedélyezett létszámkeret növelését is) meghaladóan növeli.

(2) A visszafizetendő támogatás összege az (1) bekezdés a)–b) pontja szerint foglalkoztatottak 13 havi rendszeres személyi juttatása és munkaadókat terhelő járuléka

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az elbocsátás időpontjában irányadó illetménnyel (munkabérrel),

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az önrevízió vagy az ellenőrzés időpontjában irányadó illetménnyel (munkabérrel)

számolva.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségnek az előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell eleget tenni. A (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek összege nem haladhatja meg a kapott támogatás összegét.

7. § (1) A támogatás jogszerű igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a céltartalékot igénylő költségvetési szerveknél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva, külön ellenőrzi. Amennyiben a költségvetési szerv a támogatást nem jogszerűen vette igénybe, az igényelt összeggel az előirányzat-maradvány elszámolása keretében köteles elszámolni, és a 6. § alkalmazásával a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni.

(2) A költségvetési szerv a támogatásigénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával – dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei:

a) a létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése, az intézkedés meghozatalának és végrehajtásának időpontja,

b) a jogviszony, illetve a munkaviszony megszűnése, megszüntetése jogcímének megnevezése,

c) a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések megnevezése és a kifizetések esedékessége.

(3) A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a KEHI minden olyan adatot bekérhet a költségvetési szervtől, amelyet az ellenőrzés teljes körű végrehajtása céljából szükségesnek tart, figyelemmel a KvTv. 4. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra.

8. §6 Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 138. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 4. § új (5) bekezdését a 95/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5)–(7) bekezdés számozását (6)–(8) bekezdésre változtatva.

3

Az 4. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 95/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a (6) bekezdésre változtatta.

4

Az 4. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 95/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a (7) bekezdésre változtatta.

5

Az 4. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta és szövegét módosította a 95/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a illetve 2. §-ának (2) bekezdése.

6

A 8. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 156. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére