• Tartalom

14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

a Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről

2017.06.10.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában és a 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az erdőre vonatkozóan a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület elnevezéssel a Fejér megyében, Aba községhatárban lévő, 0308/1–4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 49,73 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Dinnyés-Kajtori csatorna bal oldalával párhuzamosan futó völgyoldalt borító, mára már csak foltszerűen fennmaradt természetes löszvegetáció mozaikok, a bennük megtalálható védett és fokozottan védett növényfajok, a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek, a tájképi értékek, a területen található két bronzkori földvár és az Árpádkori falu régészeti emlékeinek megőrzése, valamint a terület bemutatása.

3. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések

– Őrizze meg a területen fennmaradt természetes löszvegetációt, a területen található értékes növénytársulásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó állatközösségeket.

– Őrizze meg a területen található védett és fokozottan védett növényfajokat, különös tekintettel a borzas macskamenta (Nepeta parviflora) és a tátorján (Crambe tataria) állományaira.

– Őrizze meg a természetes és természetszerű élőhelyeket, segítse elő területarányuk fenntartását, növelését.

– Őrizze meg a terület tájképi értékét és jellegzetes felszínformáit.

– Őrizze meg a területen található kulturális örökségi elemeket (földvárak).

– Biztosítsa a természeti értékek fenntartását, a természetvédelmi kezelést szolgáló tudományos kutatások feltételeit.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A löszgyepek fajgazdagságának és a természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, növelése, a védett állat- és növényfajok – különös tekintettel a borzas macskamenta és a tátorján – egyedszámának, állományának fenntartása, illetve növelése aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A degradált társulások fajkészletének és mintázatának közelítése a természetes állapothoz aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A nem őshonos fafajból álló erdők a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő átalakítása.

– A természetszerű erdők tartamos erdőhasználattal való megőrzése.

– Az invazív-, özönfajok visszaszorítása, illetve terjedésük megakadályozása.

– A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve melléklete 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

– A gyepterület felülvetése tilos.

– A kisebb cserjésedő területeket 4 évente meg kell vizsgálni és jelentős növekedésük esetén mechanikus cserjeirtást kell végezni.

– Az Aba 0308/2, 0308/3, 0308/4 hrsz. völgytalpi részéről 3 évente a szerves anyagot kaszálással el kell távolítani. A terület völgytalpi része március 1-jétől december 31-ig juhokkal legeltethető 1 állategység/ha állatmennyiséggel, vagy július 1. után kaszálható és a kaszálás után december 31-ig legeltethető. A lekaszált szénát a bálázást követő 2 héten belül le kell hordani a területről. Gépi kaszálás esetén vadriasztó lánc használata kötelező. Amennyiben a területen fokozottan védett madárfaj fészket találnak, a fészek körül 2 ha területet kaszálatlanul kell hagyni.

– Az Aba 0308/3 hrsz.-ú földrészlet völgyoldali része március 1-jétől december 31-ig juhokkal legeltethető 1 állategység/ha állatmennyiséggel.

– Az Aba 0308/4 hrsz.-ú földrészlet völgyoldali része augusztus 1-jétől december 31-ig juhokkal legeltethető 0,5 állategység/ha állatmennyiséggel, a terület természetvédelmi kezelőjével egyeztetett módon.

3.1.2. Erdők kezelése

– Az akácosban véghasználat során a letermelt faanyagot a területről el kell hordani, a hulladékágak égetése tilos. A kultúrtörténeti értékek (földvár), illetve a régészeti lelőhelyek megőrzése miatt a területen teljes talaj-előkészítés (mélylazítás, tuskózás) nem végezhető. Az akác terjedését meg kell akadályozni. Az erdőfelújítást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajok – pl. molyhos tölgy (Quercus pubescens), csertölgy (Quercus cerris), kocsányos tölgy (Quercus robur), tatárjuhar (Acer tataricum), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus campestris) – elegyes telepítésével kell végrehajtani.

– Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Fajok védelme

– A fokozottan védett és aktuálisan veszélyeztetett borzas macskamenta és a tátorján fajok esetében évente állományszámlálást kell végezni.

3.2.2.1 Terület- és földhasználat

– A területen vegyszer használata csak természetvédelmi célból engedélyezhető, műtrágya kijuttatása, tárolása tilos, tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok természetes úton elhullatott ürülékével történhet.

– A területen épület nem helyezhető el, építmény létesítése a természetvédelmi kezelést szolgáló ideiglenes építmények – villanypásztor, kerítés – kivételével tilos.

– A területen sporttevékenység végzése tilos.

– A területen gépjárművel közlekedni csak életveszély elhárítása érdekében, természetvédelmi érdekből (ideértve a legeltetéshez, kaszáláshoz szükséges gépjármű- használatot), kulturális örökségvédelmi érdekből, valamint a területen megvalósítandó, jogerős engedéllyel rendelkező tevékenységek elvégzése érdekében lehet.

– A területen ipari, illetve bányászati tevékenység nem végezhető.

– A talaj bolygatásával járó, engedélyezett tevékenységek az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatallal, valamint a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, szükség esetén ezek felügyelete mellett végezhetők el.

– A terület védetté nyilvánítását megelőzően szerzett jogerős engedéllyel rendelkező tevékenységeket az engedély lejártáig, az abban foglaltaknak megfelelően lehet elvégezni. Az engedélyezett tevékenység megkezdése előtt értesíteni kell az igazgatóságot. A tevékenység végzése során a természetvédelmi hatóság és az igazgatóság szakemberei számára biztosítani kell az engedélyben foglaltak betartásának felügyeletét.

3.2.3. Látogatás

– A terület látogatása csak természetvédelmi érdekeket szolgáló tevékenység esetén, szakvezetéssel történhet.

3.2.4. Oktatás és bemutatás

– Oktatási és bemutatási tevékenység csak természetvédelmi érdekek szolgálatában, szakvezetéssel történhet.

3.2.5. Kutatás, vizsgálatok

– Szaporodásbiológiai kutatásokat és szaporítási kísérleteket kell megkezdeni a borzas macskamenta állományának mesterséges növelése és természetes élőhelyén való spontán terjedésének elősegítése érdekében.

1

A Melléklet 3. pont 3.2.2. alpontja a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére