• Tartalom

2007. évi CXLII. törvény

2007. évi CXLII. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról1

2008.01.31.

A használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1–3. §2

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4–6. §3

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7–37. §4

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény módosításai

38–44. §5

A formatervezési minták oltalmáról szóló
2001. évi XLVIII. törvény módosításai

45–48. §6

Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésekben meghatározott kivételekkel, illetve feltételekkel – 2008. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) E törvény 7–8. §-ai, 11. §-a, 24–29. §-ai és 31–32. §-ai 2007. december 13-án lépnek hatályba.

(3)7

(4) E törvény 1., 3., 4–6. §-ait, 13. §-ának (2) bekezdését, 14., 17., 23., 30., 33–34., 45–46. és 48. §-át a törvény hatálybalépését követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

(5) E törvény 2. §-át, 10. és 12. §-át, 13. §-ának (1) bekezdését, valamint 42. és 44. §-át a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E törvény 7. §-át alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően benyújtott szabadalmi bejelentésekre, ha azok alapján a törvény hatálybalépéséig nem született jogerős döntés a szabadalom megadása kérdésében.

(7) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(8) A törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom terjedelme tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépésekor meglévő mértékéig.

(9)–(10)8

(11) A (3) és a (9)–(10) bekezdések, valamint e törvény 1–48. §-ai 2008. január 31-én hatályukat vesztik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. november 29. A törvényt a 2013: XVI. törvény 60. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. április 1. napjával.

2

Az 1–3. § e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–6. § e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–37. § e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 38–44. § e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 45–48. § e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 49. § (3) bekezdése e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 49. § (9)–(10) bekezdése e törvény 49. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére