• Tartalom

152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2016.04.07.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 901/1958. számú OTT határozatával védetté nyilvánított Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület kiterjedése 36,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Körmend 6/2, 0286/13.

3. § A védettség indoka és célja a kastélypark legfőbb értékét képező növényállomány, valamint a történelmi tájképi park eredeti építési formában és jelleggel történő megőrzése.

4. §1 A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. A terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez2

A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A kastélypark természeti, kert- és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

1.2. A történeti kertekre jellemző stílusjegyek, térszerkezet és növényállomány megőrzése, fenntartása.

1.3. A természetközeli állapotú ártéri gyertyános-kocsányos tölgyesek, puha- és keményfa ligeterdők maradványainak, tanúfáinak védelme, a megmaradásukhoz, egészségi állapotuk javításához szükséges feltételek biztosítása.

1.4. A kastélypark kedvezőtlen természetességi állapotban lévő természetes élőhelyeinek rehabilitációja, az ehhez szükséges természeti feltételek biztosítása.

1.5. A biológiai sokféleség és a védett növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, különös tekintettel a madarak fészkelésére, táplálkozására.

1.6. A közművelődés, ismeretterjesztés, a szabadidő természetes környezetben történő kulturált eltöltésének elősegítése.

1.7. A kastélypark természeti és táji értékeinek fenntartását szolgáló, tudományos igényű kutatások természeti feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A kastélypark többfunkciós jellegének erősítése, a funkcionális területegységek meghatározása.

2.2. A természetvédelmi célú bemutatást, a rekreációt és ismeretterjesztést segítő beruházások támogatása, a természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése.

2.3. A terület természetvédelmi és közpark funkciója közötti összhang biztosítása.

2.4. A területen található holtág revitalizációja.

2.5. Az idős és beteg fák egészségi állapotának javítása, diagnosztikai és gyógyító módszerek alkalmazása és bemutatása.

2.6. Az arra alkalmas területrészeken a természetközeli állapotokat mutató őspark jelleg megőrzése, a pótlásokkal megsegített természetes újulat támogatása, az őshonos fafajokból álló, vegyes korú és szerkezetű, cserjékben gazdagabb állományrészek kialakítása.

2.7. Az ártéri puha-, illetve keményfás ligeterdő-zárványokban a folyamatos borítottság fenntartása mellett a társulás természetes állapotára jellemző állományszerkezet kialakítása.

2.8. Növénypótlások és -telepítések részben az ártéri puha- és keményfás ligeterdőkre jellemző állománykép, részben (a Körmend 6/2 hrsz.-ú ingatlanon) az arborétum fenntartása érdekében.

2.9. Az arra alkalmas területrészeken a helyben keletkező holtfa anyagra alapozottan, továbbá mesterséges berendezésekkel, valamint ismeretterjesztéssel a kastélypark állatközösségei fennmaradásának elősegítése különös tekintettel a madárállományra.

2.10. A kastélypark kulturális, oktatás-nevelési, rekreációs funkciójának támogatása kiadványokkal, rendezvényekkel, természetvédelmi infrastruktúrával.

2.11. A területen található ipartörténeti jelentőségű berendezések (pl. vízátemelők, hagyományos mechanikus szerkezetek, vízimalom, kút, malomcsatorna) rekonstrukciója, a kultúrtörténeti nevezetességek körének bővítése.

2.12. A természetvédelmi célkitűzéseket szolgáló hatékony, színvonalas biológiai és műszaki jellegű parkfenntartási tevékenységek elvégzése.

2.13. Elsősorban az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célokat szolgáló, a területnek a településen belül betöltött szerepével összhangban lévő fejlesztések végrehajtása.

2.14. A műemlék Batthyány-kastély és a kastélypark szerves egységének elősegítése, a terület integrálása Körmend város kulturális életébe.

2.15. A terület ismertségének, látogatottságának elősegítése.

2.16. Az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban lévő kerttörténeti rekonstrukciós munkák elősegítése.

2.17. A terület fenntartása és fejlesztése során figyelembe kell venni a kert történeti állapotait, földben rejtőző (kertrégészeti módszerekkel feltárható) értékeit.

2.18. A természetvédelmi kezelési tevékenységeket, beavatkozásokat a kulturális örökségvédelmi szakterület által – táj- és természetvédelmi, valamint a bemutatást érintő kérdésekben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) mint a természetvédelmi kezelésért felelős szerv bevonásával – elkészített kerttörténeti tudományos dokumentációval összhangban kell elvégezni.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

3.1.1.1. A Rába szabályozása előtti, a ligeterdők ökológiai vízigényét biztosító állapotokat mesterséges patakágak, árkok és szivárgók létesítésével kell helyreállítani.

3.1.1.2. A területen megjelenő agresszíven terjeszkedő ártéri gyomnövényzetet vissza kell szorítani, terjedését meg kell akadályozni.

3.1.2. Fajok védelme

3.1.2.1. A kezelési tevékenységeket, munkálatokat az odú- és korhadéklakó, valamint a vízi vagy vízhez kötődő fajok életfeltételeinek biztosítása mellett kell elvégezni.

3.1.2.2. Madár- és denevérodúk kihelyezésével, gondozásával, az odvas fák védelmével biztosítani kell e fajok életfeltételeinek javítását.

3.1.2.3. Fészkelési, költési időszakban a kezelési tevékenységek során fokozottan figyelni kell a fészkek biztonságára.

3.1.2.4. A park növénykataszterét fel kell újítani, majd azt követően gondoskodni kell a folyamatos naprakészen tartásáról.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek

3.1.3.1. A természetvédelmi kezelés során a kert, mint kultúrtörténeti érték megfelelő színvonalú fenntartásáról és fejlesztéséről is gondoskodni kell a Batthyány-kastéllyal mint műemlékkel egységben.

3.1.3.2. A korábban a területre jellemző tölgy-kőris-szil ligeterdő társulás maradványait (idős tanúfák), továbbá a koros exóta faegyedeket mint tájképi értékeket tartamos és szakszerű ápolással, egészségi állapotuk megőrzésével, a beteg egyedek gyógyításával kell fenntartani.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

3.1.4.1. A terület természetes élővilágára jellemző fajok, valamint az exóta különlegességek bemutatásra alkalmas egyedeit információs táblával kell ellátni.

3.1.4.2. Faegyedek ápolási, gondozási módszereit tájékoztató táblákon kell bemutatni.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

3.1.5.1. Biztosítani kell a települési környezet hatásainak kitett őshonos fajok, a terület élővilága megfigyelésének, tudományos kutatásának (pl. fatermőképességgel, génmegőrzéssel kapcsolatos vizsgálatok) természeti feltételeit.

3.1.5.2. Gondoskodni kell a területen található idős, kerttörténeti jelentőséggel rendelkező faegyedek kataszterének elkészítéséről.

3.1.6. Terület- és földhasználat

A terület jellegének, a területhasználat módjának megváltoztatása – ideértve a nyomvonalas létesítményeket, mély- és magasépítési tevékenységeket – kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében vagy azokkal összhangban engedélyezhető.

3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra

3.1.7.1. Gondoskodni kell a közpark sétaútjainak gyommentes állapotban tartásáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről, a közpark létesítményeinek rendszeres karbantartásáról.

3.1.7.2. A látogatottság mértékének, a bemutatás színvonalának emelését, a látogatók ismereteinek bővítését tanösvény, tájékoztató táblák létesítésével, információs kiadvánnyal kell biztosítani.

3.1.7.3. A területen gondoskodni kell a rendszeres hulladékgyűjtésről és elszállításról.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

3.2.1.1. A puha-, illetve keményfás ligeterdő-mozaikok fenntartásáról szükség szerinti szálalással és egészségügyi termeléssel, folyamatos erdőborítás biztosításával kell gondoskodni.

3.2.1.2. Az odú- és korhadéklakó fajok életfeltételeinek biztosítása érdekében a területen természetes módon vagy emberi beavatkozás (pl. fakitermelés, gyűrűzés) során keletkezett holt faanyagot az igazgatóság által meghatározott mértékben helyben kell hagyni.

3.2.2. Kivett művelési ágú területek kezelése

3.2.2.1. A lágyszárú növényzetet rendszeres kaszálással, a gyom- és agresszíven terjeszkedő növényfajok visszaszorításával, eltávolításával kell fenntartani. A látványtengelyeket és a gyep borítású területeket évente legalább kétszer le kell kaszálni. A lekaszált növényi anyagot el kell szállítani a területről. Azokon a részeken, ahol gyom- vagy agresszíven terjeszkedő növényfajok egyedei tömegesen fordulnak elő, a kaszálásokat és a lekaszált növényi anyag elszállítását magérés előtt kell elvégezni.

3.2.2.2. Gondoskodni kell a faegyedek rendszeres ápolásáról, szükség szerint a nyesésről, a száraz, korhadt, balesetveszélyes ágak eltávolításáról, egészségügyi célú termelésekről.

3.2.2.3. Az elpusztult faegyedek csak az odú- és korhadéklakó fajok életfeltételeinek biztosítása mellett, az igazgatóság által meghatározott mértékben távolíthatók el a területről.

3.2.2.4. Gondoskodni kell az elpusztult faegyedek pótlásáról elsősorban ártéri ligeterdő társulások fajainak felhasználásával, természetes állománykép kialakítására törekedve.

3.2.2.5. Az elpusztult exóta faegyedeket exóta parkfa- vagy cserjefajjal kell pótolni. Inváziós tulajdonságokkal rendelkező exóta fajok egyedeinek ültetése tilos.

1

A 4. § a 20/2016. (III. 30.) FM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. mellékletet a 20/2016. (III. 30.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére