• Tartalom

2007. évi CLV. törvény

2007. évi CLV. törvény

a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról1

2009.10.01.

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

1–24. §2

25. §3

26–30. §4

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosítása

31–35. §5

36. § (1)6

(2)7

Záró és átmeneti rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 25. §-a, 31–35. §-a, 36. §-ának (1) bekezdése és 39. §-a a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

(3) Az engedély nélkül telepített, illetve engedély nélkül kivágott szőlőültetvények vonatkozásában e törvény 31–32. és 34–35. §-át a hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében kell alkalmazni. Az engedélytől eltérően telepített szőlőültetvények vonatkozásában a 33. §-t és a 34. §-sal módosított Btv. 43/C. §-ának (2) és (3) bekezdését a 2004. január 1-jét követően elkövetett jogsértések vonatkozásában is alkalmazni kell, míg a 43/C. § (1) bekezdését a § hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében kell alkalmazni.

(4)8

38. §9

39. §10 (1) Az a személy (a továbbiakban: mulasztó), aki 1998. január 1. és a 31–32. § hatálybalépése között engedély nélkül telepített vagy vágott ki szőlőültetvényt (a továbbiakban: engedély nélküli művelet), e § hatálybalépését követő százötven napon belül – a Btv. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint – köteles az engedély nélküli művelet vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelő utólagos engedély iránti kérelmet benyújtani a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.

(2) Az utólagos engedély iránti kérelem alapján lefolytatott eljárás költségei a mulasztót terhelik.

(3) Amennyiben az engedély nélkül telepített ültetvény nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a mulasztó az utólagos engedély iránti kérelemben vállalhatja, hogy az ültetvényt a jogszabályi előírásoknak megfelelően átalakítja. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az átalakítást úgy engedélyezi, hogy a mulasztó azt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül köteles elvégezni, és annak megtörténtét követő harminc napon belül bejelenteni a növénytermesztési hatósághoz. A növénytermesztési hatóság az átalakított ültetvényt ellenőrzi, és annak eredményéről értesíti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott egyéves határidő a telepítő kérelmére hat hónappal meghosszabbítható az alábbi esetek bekövetkezése esetén:

a) a telepítő hosszú távú munkaképtelensége;

b) az ültetvény területének jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható;

c) az ültetvény területét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény, különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár.

(5) Amennyiben a mulasztó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek határidőben eleget tett, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az utólagos engedély iránti kérelemmel összefüggő eljárásában megállapítja, hogy a szőlőültetvény (átalakított szőlőültetvény) fennmaradásának – a külön jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – akadálya nincs, úgy az ültetvény telepítését utólagosan engedélyezi.

(6) Amennyiben a mulasztó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 500 000 forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki. A mulasztási bírság kiszabása során figyelembe kell venni az engedély nélkül végzett művelettel érintett terület nagyságát, valamint a kérelmező által engedély nélkül végzett műveletek gyakoriságát. A kiszabott mulasztási bírság hetven százaléka a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésekhez kapcsolódó kiadásainak fedezetére használandó fel, harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg. A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

(7)11 Amennyiben a mulasztó határidőben nem tesz eleget az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az utólagos engedélyezési eljárása során megállapítja, hogy a szőlőültetvény (átalakított szőlőültetvény) részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy határozatban kötelezi a mulasztót a nem engedélyezett művelettel érintett terület vonatkozásában a művelési ág szerinti állapot helyreállítására. Amennyiben a mulasztó a művelési ág szerinti állapot helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a szőlőültetvényt kivágattatja. Amennyiben az engedély nélküli telepítést művelés alól kivettként nyilvántartott belterületi földrészleten végezték, úgy a művelési ág szerinti állapot helyreállítására történő kötelezés kivágási kötelezettséget jelent.

(8) Az engedély nélkül telepített ültetvényről származó szőlőre származási bizonyítvány nem adható.

40. § (1) E törvény hatálybalépését követő

a) napon hatályát veszti az 1–24. és a 26–30. §, valamint a 36. § (2) bekezdése;

b) 47. napon hatályát veszti a 25., a 31–35. § és a 36. § (1) bekezdése.

(2) E törvény 2013. december 31-én hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 11. A törvény a 40. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 31. napján.

2

Az 1–24. § e törvény 40. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

3

A 25. § e törvény 40. § (1) bekezdésének b) pontja alapján hatályát vesztette.

4

A 26–30. § e törvény 40. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

5

A 31–35. § e törvény 40. § (1) bekezdésének b) pontja alapján hatályát vesztette.

6

A 36. § (1) bekezdése e törvény 40. § (1) bekezdésének b) pontja alapján hatályát vesztette.

7

A 36. § (2) bekezdése e törvény 40. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

8

A 37. § (4) bekezdését a 2009: LVI. törvény 393. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 38. §-t a 2009: LVI. törvény 393. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 39. § e törvény 37. § (2) bekezdése alapján 2008. január 26. napján lép hatályba.

11

A 39. § (7) bekezdése a 2009: LVI. törvény 393. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére