• Tartalom
Oldalmenü

16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően felírt vények esetében kell alkalmazni.

(2)3

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 44. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.