• Tartalom

16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet

16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2023.07.01.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § p) pontjában, továbbá a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § f) pont fa) alpontjában meghatározott feladatkörben eljárva – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az adatszolgáltatási hatósági eljárás megindítását kezdeményező természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: adatigénylő) terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában hatósági adatszolgáltatási eljárás, ha az adatigénylő

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (a továbbiakban: nyilvántartás) adatszolgáltatást igényel,

b) a nyilvántartás illetékes szervét azért keresi meg, hogy az általa megjelölt személytől, személyi körtől kérje írásos hozzájárulását név- és lakcímadataiknak az adatigénylő rendelkezésére bocsátásához (a továbbiakban: kapcsolatfelvétel),

c) a nyilvántartás illetékes szervét azért keresi meg, hogy az általa megjelölt személyt, személyi kört arról értesítse, hogy az igénylőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni (a továbbiakban: értesítés).

Díjfizetési kötelezettség

2. § (1) A nyilvántartás szerve által lefolytatott hatósági adatszolgáltatási eljárásért az adatigénylőnek – a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a melléklet szerinti díjat kell megfizetnie.

(2) A fizetendő díj összegét – az igényelt adatszolgáltatás keresési ismérveitől, az adatszolgáltatással, továbbá a kapcsolatfelvétellel és az értesítéssel érintett személyek számától, valamint az adatszolgáltatás adathordozójától függően – a melléklet alapján az adatszolgáltatásra illetékes szerv állapítja meg.

(3)1

(4)2 Nem kell díjat fizetni, ha a nyilvántartás szerve az adatigénylőt a személyes adataihoz való hozzáférési joga gyakorlása céljából adatairól bármilyen formában tájékoztatja.

(5)3

3. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (3) bekezdésében,

b) a külföldre történő adatszolgáltatás díjának beszedésére – ideértve a külföldi adatigénylő által közvetlenül az adatszolgáltatásra illetékes szervhez benyújtott kérelmeket is – a kézbesítési meghatalmazott útján történő kézbesítés kivételével az Itv. 73. § (8) bekezdésében, az Itv. 73. § (9) bekezdés a) pontjában és (10) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában,

e) a behajtásra az Itv. 88. §-ában

foglaltakat alkalmazni kell.

A díjfizetési szabályok

4. § (1)4 A díjfizetési kötelezettség az adatszolgáltatásra illetékes szerv pénztárába készpénzben történő befizetéssel vagy az általa megjelölt költségvetési elszámolási számla, előirányzat-felhasználási keretszámla (a továbbiakban együtt: bankszámla) javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető. A díjat a szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(2) A nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás megindításával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség bankkártyával is teljesíthető, amennyiben az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak.

(3) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) a keresett személy a nyilvántartásban nem szerepel, vagy az adatigénylő által megadott ismérvek alapján egyedileg nem azonosítható,

b) kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés esetén a keresett személy a hatóság felhívására nem nyilatkozik, az adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá vagy a kiküldött értesítést nem veszi át, illetve az értesítés az adatszolgáltatásra illetékes szervhez a postai úton megkísérelt kézbesítést követően „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,

c) az elkészült szolgáltatást az adatigénylő felhívás ellenére sem vette át, vagy

d) az adatszolgáltatásban közölt személyi vagy lakcímadatok megegyeznek az adatigénylő által ismert adatokkal.

(4) A kérelem postai úton történő előterjesztése esetén az adatszolgáltatásra illetékes szerv a szolgáltatás teljesítésekor köteles írásban felhívni az adatigénylőt arra, hogy ha a díjat az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, a díjon felül az Itv. 82. §-ában meghatározott mulasztási bírságot is meg kell fizetnie.

(5) A díjat az adatszolgáltatás teljesítésére illetékes szerv bevételként, a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint számolja el. A kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, illetve visszatérítése esetén is.

(6)5 Az elektronikus kapcsolattartás keretében teljesített adatszolgáltatásért fizetendő díj a díjtétel és – kivéve ahol e rendelet melléklete eltérően rendelkezik – a tételszám szorzata.

(7)6

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján e rendelet hatálybalépését követően teljesített adatszolgáltatások esetén a díj megállapítására e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3)7

Melléklet a 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelethez8

Díjalkalmazási szabályok

1. Egyedi adatszolgáltatás – egy eljárásban kért,

a) maximum 100 fő adatait érintő adatszolgáltatás szóban, írásban (normál papíron), elektronikus úton vagy on-line módon történő teljesítése esetében,

b) az Nytv. 18. § (5) bekezdésében meghatározott (egy eljárásban maximum 100) a személyazonosító igazolvány adatait érintő – érvényességéről, elvesztéséről, eltulajdonításáról, megkerüléséről, megsemmisüléséről és találásáról – vagy a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adatait érintő – érvényességéről, elvesztéséről, eltulajdonításáról, megkerüléséről, megsemmisüléséről és találásáról – adatszolgáltatás szóban, írásban (normál papíron), elektronikus úton vagy on-line módon történő teljesítése esetén,

c) maximum 100, az igénylő által megjelölt személy vagy személyi kör a nyilvántartó által – kapcsolatfelvétel és/vagy értesítés céljából – történő megkeresése esetén

a fizetendő díj a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett személyek vagy személyazonosító igazolványok számának (a továbbiakban: tételszám) szorzata, de legalább 3500 Ft. A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel.

2. Az Nytv. 17. § (6) bekezdésében meghatározott, a személyazonosító igazolvány adattartalma alapján a személyazonosítás céljára bemutatott okmányba felvett adatok összehasonlítása, ellenőrzése és a lakcím közlése vagy megadott adatok alapján a személy(ek) azonosítása céljából történő egyedi adatszolgáltatás (egy eljárásban kért maximum 100 főig) esetén a fizetendő díj – az 1. pontban meghatározott díjtól eltérően – a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett személyek számának a szorzata, de legalább 4700 Ft.

A díjtétel mértéke: 940 Ft/tétel.

3. Csoportos adatszolgáltatás – egy eljárásban kért, 100 főnél több személy vagy 100-nál több személyazonosító igazolvány vagy a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adatait érintő adatszolgáltatás – esetén, amennyiben az egyedi keresési ismérveket az adatigénylő mágneses, illetve optikai adathordozón vagy (a személyazonosító igazolványok, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványok esetében) tételes jegyzéken adja át az adatszolgáltatásra illetékes szervnek, a fizetendő díj összegét a tételszám és az a)–b) pont szerinti díjtétel szorzatának eredményeként kell megállapítani.

a) Díjtételek a természetes személyazonosító vagy lakcímadatok alapján történő adatszolgáltatás esetén (Ft/tétel):

Tételszámövezet

Mágneses vagy optikai adathordozón

1 példányos előnyomás nélküli leporellón (legalább 16 fő/lap)

Öntapadós címkén (etiketten)

teljesített adatszolgáltatás (Ft/tétel)

101–10 000

16,00

18,00

20,00

10 001–100 000

14,00

16,00

18,00

100 001–200 000

12,00

14,00

16,00

200 001–500 000

11,00

13,00

15,00

500 001–1 000 000

9,00

11,00

13,00

1 000 001-től

8,00

10,00

12,00

A fizetendő díj legkisebb mértéke:

mágneses vagy optikai adathordozón

26 000 Ft

leporellón vagy etiketten

39 000 Ft

b) 100-nál több személyazonosító igazolvány vagy a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítója alapján történő adatszolgáltatás esetében a díj mértéke: 1–100 tételig: 730 Ft/tétel, 101 tételtől: 550 Ft/tétel.

c) Díjtételek az adatigénylő által megjelölt személy vagy személyi kör az adatszolgáltatásra illetékes szerv által – kapcsolatfelvétel céljából – történő megkeresése esetén:

Tételszámövezet

Forint/megkeresés

101–10 000

275

10 001–50 000

195

50 001-től

155

A fizetendő díj legkisebb mértéke: 25 800 Ft.

4. Az Nytv. 17. § (6) bekezdésében meghatározott, a személyazonosító igazolvány adattartalma alapján a személyazonosítás céljára bemutatott okmányba felvett adatok összehasonlítása, ellenőrzése és a lakcím közlése vagy a megadott adatok alapján a személy(ek) azonosítása céljából történő csoportos adatszolgáltatás (egy eljárásban kért 100-nál több személy) esetén a fizetendő díj – a 3. pontban meghatározott díjtól eltérően – a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett személyek számának szorzata.

A díjtétel mértéke:

a) papír alapú adathordozón 750 Ft/tétel,

b) mágneses vagy optikai adathordozón történő adatszolgáltatás esetén: 650 Ft/tétel,

c) számítógépes kapcsolat útján (on-line) történő adatszolgáltatás esetén:

101–500 000 tételig

275 Ft/tétel

500 001 tételtől

130 Ft/tétel

5. Név- és lakcímadatok egyeztetése, illetőleg csoportképző ismérvek alapján történő szolgáltatása esetén a fizetendő díjat az a)–b) pontokban meghatározottak alapján kell megállapítani. A fizetendő díj a díjtétel és a tételszám szorzata, de legalább annak az a)–b) pontban meghatározott legkisebb összege.

a) Díjtételek a név- és lakcímadatoknak az 1995. évi CXIX. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti egyeztetése esetén, ha az egyedi keresési ismérveket az adatigénylő mágneses vagy optikai adathordozón, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervétől kapott formában adja át, és az adatszolgáltatást ugyanilyen formában igényli:

Tételszámövezet

Mágneses vagy optikai adathordozón

Öntapadós címkén (etiketten)

teljesített adatszolgáltatás (Ft/tétel)

1–10 000

17,00

20,00

10 001–100 000

12,50

14,00

100 001–200 000

10,50

12,00

200 001–500 000

8,00

9,50

500 001–1 000 000

6,50

8,00

1 000 001-től

4,50

7,00

A fizetendő díj legkisebb mértéke:

mágneses adathordozón

26 000 Ft

öntapadós címkén (etiketten)

39 000 Ft

b) Díjtételek a csoportképző ismérvek (nem, életkor, családi állapot, lakcím, településnév) meghatározásával igényelt név- és lakcímadatok (címlista) szolgáltatása esetén:

Tételszámövezet

Mágneses vagy optikai adathordozón

Öntapadós címkén (etiketten)

teljesített adatszolgáltatás (Ft/tétel)

1–10 000

33,00

36,00

10 001–100 000

26,00

29,00

100 001–200 000

21,00

24,00

200 001–500 000

14,00

18,00

500 001–1 000 000

11,00

14,00

1 000 001-től

 8,00

11,00

A fizetendő díj legkisebb összege:

mágneses adathordozón

26 000 Ft

öntapadós címkén (etiketten)

39 000 Ft

6. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában (a továbbiakban: élettársi nyilvántartás) szereplő személyeknek a közjegyzői nem peres eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/E. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt adataiban bekövetkezett változásoknak és a (4) bekezdés d) pontjában foglalt adatainak átvezetése céljából történő adatszolgáltatás esetén az Magyar Országos Közjegyzői Kamara által fizetendő díj az élettársi nyilvántartásban szereplő személyre vonatkozó, az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésével egyidejűleg kezdeményezett adatigénylések száma és a díjtétel szorzata; a díjtétel mértéke 350 Ft/tétel.

1

A 2. § (3) bekezdését a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (4) bekezdése a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdését a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (6) bekezdése a 84/2009. (XII. 30.) IRM–MeHVM együttes rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (7) bekezdését a 45/2009. (IX. 25.) IRM–MeHVM együttes rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VII. 9.) BM rendelet 1. § b) pontja.

7

Az 5. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére