• Tartalom

162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.010/1950 OTT határozatával védetté nyilvánított Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Kámoni arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 25,0 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Szombathely 817, 825/1, 828/7 hrsz-ból 1,1 ha (828/7a, 828/7b), 891, 974/2, 1002, 1003.

3. § A védettség indoka és célja az arborétum legfőbb értékét képező külhonos és örökzöld növények, valamint az arborétum kiemelkedő esztétikai és tájképi értékeinek megőrzése.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.1

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kámoni arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– A dendrológiai, botanikai gyűjtemény fenntartása, megőrzése és védelme,

– a fenyő fajtafenntartó telep fenntartása,

– a géngyűjtemény megőrzése,

– a természetes növénytársulások maradványainak megőrzése,

– a védett állatfajok létfeltételeinek biztosítása,

– az arborétum mint kultúrtörténeti érték megőrzése,

– a közművelődés, a szabadidő kulturált eltöltésének, a természetben történő élményszerzésnek és felüdülésnek az elősegítése elsősorban a fenyő- és hangafélék, valamint egyéb botanikai értékek oktatási és ismeretterjesztési célokat szolgáló bemutatásával,

– a természeti, tájépítészeti és kultúrtörténeti értékek megismerésére irányuló idegenforgalom, valamint a rekreáció elősegítése.

2. Természetvédelmi stratégiák

– Az arborétum erdészeti, kertészeti, tájépítészeti és botanikai kutatások regionális központjává fejlődésének elősegítése, elsősorban a növénynemesítési kutatások, a génmegőrzési tevékenység feltételeinek biztosításával,

– az arborétumban folyó kutatások eredményei táj- és természetvédelmi célú hasznosításának elősegítése,

– a természetestől távol álló, sajátos szempontok szerint kialakított mesterséges élőhelyek gondozása, ápolása, megfelelő állapotuk fenntartása az általuk nyújtott esztétikai élmény biztosítása érdekében,

– a mesterséges élőhely-komplexum állatvilágának védelme, különös tekintettel a tavi, folyóvízi, fás társulásokhoz kötődő, illetve az odúlakó fajokra,

– a növényfajok, -fajták, kertészeti változatok fennmaradásának biztosítása a mesterséges biotópok fenntartása érdekében,

– a potenciális növénytársulások fennmaradt képviselőinek, egyedeinek (így különösen a Gyöngyös-part vegetációja, az idős tanúfák) védelme.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdésének c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1.1–3.1.6. fejezet tartalmazza.

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– Az arborétum füves területeit – melyek elsősorban a rálátások szerepét hivatottak betölteni – évente legalább egyszer kézi vagy gépi úton kaszálni szükséges, és gondoskodni kell a széna forgatásáról, begyűjtéséről és elszállításáról.

– A fával és cserjékkel borított területeken az oda nem illő, felverődő, nem kívánt cserje-, illetve gyomfajokat talajfelszíni mechanikus gyomirtással kell eltávolítani. A megfelelő állapotot (záródás, növőtér) a gyűjtemény növényegyedeinek nyesésével, egészségügyi célzatú ápolásával, a kiszáradt egyedek eltávolításával kell biztosítani.

– A mesterséges tavak, árokrendszerek, a Gyöngyös-holtág műtárgyait, partvédelmi berendezéseit folyamatosan karban kell tartani, növényzetüket ápolni, védeni szükséges. A tavakat tízévente legalább egyszer ki kell kotorni a feliszapolódás megakadályozása érdekében.

– A Gyöngyös-patak parti sávjának növényzetét – az egészségügyi termelésen kívül – beavatkozással nem szabad érinteni.

– A zsilipeken keresztül annyi vizet kell juttatni a területen található vízfolyások medreibe, hogy a Gyöngyös-patak vízszintjéhez képest lényeges különbség ne alakuljon ki.

3.1.2. Fajok védelme

– Az odúlakó állatok részére mesterséges odúkat kell kihelyezni.

– Gondoskodni kell az idős tanúfák, tekintélyes korú növénykülönlegességek védelméről, ápolásáról.

3.1.3. Látogatás

– A Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a látogatók mozgását időben és térben korlátozhatja.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

– A természetvédelmi oktatás, nevelés előmozdítása érdekében újabb ismertető, tájékoztató és növénynév táblákat kell kihelyezni, valamint – a már meglévőkkel együttesen – gondoskodni kell fenntartásukról, folyamatos karbantartásukról.

– Oktatás, bemutatás céljával állandó és időszaki tárlatokat, gyűjteményes, interaktív kiállítást, rendezvényeket, természetvédelmi táborokat kell szervezni.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

– Biztosítani kell a feltételeket az erdészeti célú kutatás, fajtanemesítés, valamint a természetvédelemhez köthető tudományos vizsgálatok elvégzéséhez.

– Engedélyezett kutatást csak kutatási terv alapján, az igazgatósággal egyeztetett módon lehet végezni. A kutatás eredményeiről kutatási jelentést kell leadni az igazgatóság részére.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

– A látogatók kulturált fogadása érdekében új bejáratot, fogadóépületet, szociális létesítményeket és autóparkolókat szükséges létesíteni.

– A Gyöngyös-patakra hidat kell építeni.

– A sétaút-hálózatot új utakkal kell bővíteni.

– A természetvédelmi oktatás-nevelés előmozdítása érdekében a területen tanösvényt kell létesíteni.

– Az épületek, berendezési tárgyak és a látogatást, bemutatást, kutatást lehetővé tévő infrastruktúra megfelelő műszaki állapotát fenn kell tartani.

– Az arborétum területén csak olyan mély- és magasépítési tevékenység folyhat, amely a meglévő épületek, építmények fenntartása, valamint a természetvédelmi kezelés érdekében történik. Egyéb célú építési munka nem végezhető a területen.

1

A 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet 7. §-a alapján a Kámoni arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

2

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére