• Tartalom

163/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Bács-Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 45064/1974. és 45064-2/1974. számú határozataival védetté nyilvánított és az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet 5. §-a által országos jelentőségű védett természeti területté minősített Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület kiterjedése 642 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Kiskunság nyugati peremén fekvő, jó vízellátottságú terület mocsári és lápi növénytársulásainak, fajgazdag állatvilágának, valamint a terület tájképi adottságainak a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 163/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Csengőd
014/15, 0426/5, 0427, 0428/13
Kiskőrös
011, 012/10-11, 012/13-34
Tabdi
0220/1-3, 0221/1, 0236, 0237/1, 0237/10, 0237/6-8, 0238, 0239/1, 0239/2, 0246, 0255/5-6, 0256, 0258, 0259/12, 0264, 0265/11, 0267/11, 0267/14-15, 0267/3, 0267/6, 0269/17, 0269/26, 0269/43, 0269/53, 0269/55, 0269/64, 0271/2, 0273/10, 0273/13, 0273/3, 0275/12, 0275/14-15, 0275/17-18,
0276 hrsz-ból 4,48 ha (az E665831-N148303, E665840-N148317 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész),
0277/10, 0277/7, 0277/9, 0279/6,
0280/1 hrsz-ból 1,42 ha (az E667904-N148869, E667882-N148875 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész),
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére