• Tartalom

2007. évi CLXXIV. törvény

2007. évi CLXXIV. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról1

2008.03.17.

1–16. §2

17. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3)3

(4)4

(5) Az Eht. – az e törvény 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított – 129. §-a (6) bekezdésének c) pontjában foglalt adatokat a (2) bekezdésben megjelölt időpontot követően megkötött, illetve bármely okból módosított írásbeli egyedi előfizetői szerződéseknek kell tartalmazniuk.

(6) Az Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-ának (8) bekezdése alapján megőrzött, az Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (2) bekezdésének a)–c) és e)–g) pontja szerinti azon adatokat, amelyeknek a kötelező megőrzési idejéből e törvény hatálybalépésekor több mint két év van hátra, az Eht. – az e törvény 13. §-ával megállapított – 159/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt célból, az adatok keletkezésétől, illetve az Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti adatok esetében az előfizetői szerződés megszűnésétől számított egy év elteltéig továbbra is meg kell őrizni. Az e bekezdés szerint őrzött adat az Eht. – az e törvény 13. §-ával megállapított – 159/A. §-ának (1) bekezdése szerinti céllal a kötelező őrzési idő leteltéig kezelhető.

(7) E törvény hatálybalépését követően az Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-ának (8) bekezdése alapján megőrzött, az Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (2) bekezdésének a)–c) és e)–g) pontja szerinti azon adatok, amelyeknek a kötelező megőrzési idejéből e törvény hatálybalépésekor legfeljebb két év van hátra, továbbá – őrzési időtől függetlenül – az Eht. 157. §-a (2) bekezdésének d) és h)–j) pontja szerinti adatok sem az Eht. – 2008. március 14-én hatályos – 157. §-a (6) bekezdésének c) pontja szerinti céllal, sem az e törvény 13. §-ával megállapított 159/A. § (1) bekezdése szerinti céllal nem kezelhetők.

18. § (1) E törvény 2. §-a és 16. §-ának (3) bekezdése a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) E törvény

a) 1. §-a az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikke (1) bekezdésének,

b) 6–7. §-a és 16. §-ának (2) bekezdése az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (2) bekezdésének, 12. és 13. cikkeinek, valamint IV. mellékletének,

c)5 11. §-ának (6) és (7) bekezdése, továbbá 13. §-a a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihidetés napja: 2007. december 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 156. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–16. §-t a 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 17. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § (4) bekezdését a 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 18. § (2) bekezdésének c) pontja a 17. § (2) bekezdése alapján 2008. március 15-én lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére