• Tartalom

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

2023.03.30.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdése, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének j) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdés b) pontjában meghatározott honvédelmi egészségügyi szolgáltató;

b)2 a honvédelmi szervezet személyi állománya: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti szervezetek állománya;

c)3

d) vasutas állomány:

da) az országos integrált vasúti társaság (Magyar Államvasutak Zrt., Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt., Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Rt.) (a továbbiakban: vasút) munkavállalója,

db) a vasút által alapított vagy annak többségi részesedésével működő gazdasági társaság munkavállalója;

dc) a vasutas önkéntes kölcsönös kiegészítő egészség- és nyugdíjpénztárak, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap, a vasutas biztosító egyesületek, a Közlekedési Múzeum, a vasútegészségügyi szolgálat, valamint a vasutasok munkavállalói érdekképviseleti szerveinek munkavállalója,

dd) a da)–dc) pontokban felsoroltak egyesületeinek, alapítványainak, sport- és kultúrintézményeinek munkavállalója;

e)4 rendvédelmi szervek: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (5) bekezdése szerinti szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal;

f)5 rendvédelmi szervek személyi állománya: a rendvédelmi szerveket felügyelő minisztériumok, valamint a rendvédelmi szervet irányító miniszter irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány, az itt foglalkoztatott tisztjelöltek, kormánytisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a pénzügyőr státuszú foglalkoztatottak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik 2020. december 31-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományába tartoztak, illetve akik 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyőrség közalkalmazotti állományába tartoztak, a BM oktatási intézményeinek (rendészeti szakgimnáziumok) tanulói és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzést folytató karának és katasztrófavédelmi intézetének hallgatói, továbbá az Információs Hivatal állománya;

g) csapatorvosi rendelő: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagy az MH által fenntartott honvédorvosi és foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi rendelő;

h) rendvédelmi rendelő: a rendvédelmi szerv által fenntartott, a személyi állomány egészségügyi alap- és szakellátását végző egészségügyi szolgáltató;

i) vasútegészségügyi szolgálat: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 68. §-ának (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyógyintézetek és egészségügyi szolgáltatók;

j)6 szolgálatteljesítés helye: a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába tartozó személyek szolgálati (munkaköri) feladatainak végrehajtására kijelölt hely, amely az ott elérhető egészségügyi szolgáltatások igénybevételét megalapozza;

k) közeli hozzátartozó: az Ebtv. 5/B. §-ának h) pontja szerinti közeli hozzátartozó;

l) családtag: a saját jogú igényjogosult személy házastársa (özvegye), az eltartott gyermeke vagy olyan személy, akinek eltartására a biztosított saját háztartásában kötelezett;

m) biztosított: az Ebtv. 5/B. §-ának aa) alpontja szerinti személyi kör;

n)7 védett személyek: a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti személy, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125. § (2) bekezdés a) pontja szerinti személy;

o)8 saját jogú igényjogosult: a b)–d), f), q) és r) pont szerinti személy, valamint az e pontban nevesített szervezetektől és azok jogelőd szervezeteitől nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő személy;

p) hozzátartozói jogon igényjogosult: a saját jogú igényjogosult biztosított közeli hozzátartozója és biztosított családtagja;

q)9 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya: a Nemzeti Szakértői és Kutató Központnál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazotti és közalkalmazotti személyi állomány;

r)10 Országgyűlési Őrség személyi állománya: az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 128. § (1) bekezdése szerinti állomány.

s)11 Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Corvin-lánc Testület) tagja: a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 15. § (2) bekezdése szerinti tag.

AZ ÉSZAK-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ – HONVÉDKÓRHÁZ ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIRA IGÉNYJOGOSULTAK ÉS JOGOSULTAK12

2. § (1)13 Az Észak-pesti Centrum Kórház – Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK) egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:

a)14 a honvédelmi szervezetek személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozója, a személyi állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított családtagja, továbbá ha jogszabály honvédelmi szolgálati juttatást előír, a jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő és biztosított családtagja, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. §-a szerint „Hősi halottá” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt biztosított közeli hozzátartozója, az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált személy és biztosított közeli hozzátartozója, a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altisztjelöltnek és honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezőre a felvételi alkalmassági vizsgálat tekintetében, a honvédségi ösztöndíjas hallgató, valamint a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos, az állományból szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése miatt kivált olyan személy, aki részére „Hazáért Érdemjel” került adományozásra (a továbbiakban: állományból kivált személy), továbbá az állományból kivált személy biztosított közeli hozzátartozója;

b)15 a vasutas állomány, a vasutas állomány biztosított közeli hozzátartozói, a volt vasutas biztosított, aki nyugellátásban részesül és biztosított családtagjai, aki vasútegészségügyi gyógyintézetekben való ellátásra korábbi munkáltatója révén jogot szerzett, aki háziorvosául vasútegészségügyben dolgozó – erre feljogosított – orvost választott; továbbá a vasutas szervezeteket felügyelő minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, ezen személyek biztosított közeli hozzátartozója, valamint ezen személyi állományból nyugállományba helyezett és biztosított családtagja;

c)16 a rendvédelmi szervek személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozója, a személyi állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított családtagja, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés mellett rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülők, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter irányítása alatt álló oktatási intézményekbe jelentkezők a felvételi alkalmassági vizsgálat tekintetében, valamint ezen intézmények hallgatója, tanulója;

d)17 a védett személy és jogszabály alapján állami vezetői juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy;

e)18 azok a természetes személyek, akik részére az egészségügyért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy kivételes méltánylást érdemlő esetekben (így különösen közegészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendvédelmi érdekből) az igénybevételt engedélyezte;

f)19 a honvédelemért, a rendvédelemért, illetve a vasúti közlekedésért felelős miniszter által többségi tulajdonosi jogok alapján irányított gazdasági társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, nyugdíjasa és biztosított családtagjai;

g)20 az Országgyűlési Őrség személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozói és az Országgyűlési Őrség személyi állományából nyugállományba helyezett, valamint biztosított családtagja;

h)21 a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozói, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ és jogelőd szerveinek személyi állományából nyugállományba helyezett, valamint biztosított családtagja.

i)22 a Corvin-lánc Testület tagja, valamint biztosított közeli hozzátartozója.

j)23 a Nemzet Színésze cím viselésére jogosult személy, valamint a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa,

k)24 a Nemzet Sportolója cím viselésére jogosult személy, valamint a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa,

l)25 a j) és k) pont szerinti igényjogosult elhalálozása esetén az igényjogosulttal, az igényjogosult elhalálozásakor egy háztartásban élő házastárs, élettárs.

(2)26 Az ÉPC-HK egészségügyi szolgáltatásaira jogosult továbbá az, akik tekintetében az ÉPC-HK területi ellátásra kötelezett.

(3)27 Az MH EK egészségügyi szolgáltatására is igényjogosult az (1) bekezdés a) pontjában foglalt személy.

(4)28 Az MH EK egészségügyi szolgáltatására jogosult az, akik tekintetében az MH EK területi ellátásra kötelezett.

AZ ÉPC-HK és az MH EK ÁLTAL NYÚJTOTT ALAPVETŐ ELLÁTÁSOK29

3. §30 (1)31 Az ÉPC-HK és az MH EK alapfeladatként ellátandó tevékenysége az igényjogosultak és jogosultak részére az Ebtv. II. fejezete szerinti egészségügyi szolgáltatások biztosítása, valamint a rendvédelmi szervek személyi állománya vonatkozásában a külön jogszabályok szerinti alapellátás biztosítása.

(2)32 Az ÉPC-HK és az MH EK alapfeladatként ellátandó tevékenysége az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az igényjogosultak e rendeletben meghatározott speciális egészségügyi ellátása.

4. § (1)33 Az igényjogosult az ÉPC-HK és az MH EK ellátására való jogosultságát az ellátás igénybevételekor, sürgős ellátás esetén pedig az ellátást követően köteles igazolni.

(2)34 Az ÉPC-HK és az MH EK igényjogosultja az Ebtv. szerinti területi egészségügyi ellátást is választhatja.

(3)35 A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát a szolgálati igazolvánnyal – közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői, igazságügyi alkalmazotti, munkavállalói igazolványával, ennek hiányában munkáltatói igazolással, a hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal –, a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő a nyugdíjas szolgálati igazolványával, nyugdíjas igazságügyi alkalmazotti igazolványával, a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással, a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti, köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával és minden esetben – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolványával (a továbbiakban: TAJ számát igazoló okmány) igazolja. Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes műveleti tartalékos az MH katonai igazgatási és központi okmánykezelő szerve által kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ számát igazoló okmányával igazolja igényjogosultságát.

5. § (1)36 A hozzátartozói jogon igényjogosult igényjogosultságát a hozzátartozójának munkáltatója, nyugdíjas, szolgálati járandóságban részesülő, „Hősi halottá” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt, az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált, valamint az állományból kivált személy esetén a hozzátartozó volt munkáltatója, annak jogutódja, az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vagy a HM társadalmi kapcsolatok koordinálásáért felelős szerve által kérelemre kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. §-ának (4) bekezdése alapján – TAJ számát igazoló okmányával igazolja. Az igazolást a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell kiállítani. Ha az állományból kivált személy részére az igazolás az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéig nem kerül kiállításra, a jogosultság igazolható a jogviszony megszüntetéséről szóló, egészségügyi okból kiválást tanúsító paranccsal, a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet vagy megbetegedést megállapító határozattal, valamint a „Hazáért Érdemjel”-ről szóló igazolással.

(2)37 A 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti személy igényjogosultságát a HM által kiállított igazolással igazolja. Az igazolást a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell kiállítani.

(3)38 A hozzátartozói igényjogosultság fennállását tanúsító igazolást a saját jogú igényjogosult munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve) az e rendelet melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével állítja ki.

(4)39 A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő igényjogosult házastársa vagy özvegye igazolása visszavonásig, az igényjogosult családtagjának igazolása 3 évig, egyéb esetekben az igazolás egy évig érvényes. A „Hősi halottá”, a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt igényjogosult biztosított közeli hozzátartozója igazolása visszavonásig érvényes. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált, valamint az állományból kivált személy, igényjogosult házastársa vagy özvegye igazolása visszavonásig, az igényjogosult biztosított közeli hozzátartozójának igazolása 3 évig érvényes. Az igényjogosult köteles a hozzátartozói igényjogosultság megszűnését eredményező változást annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül az igazolást kiállító szervnek bejelenteni. A bejelentést követően a kiállító szervnek az igazolást azonnal vissza kell vonnia.

(5)40 A kiállító szerv évente január 31-éig tájékoztatja az ÉPC HK-t és az MH EK-t az előző év december 31-éig kiadott és visszavont igazolások nyilvántartási (azonosító) számáról.

6. § A nem az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető vizsgálatok estében a saját jogú igényjogosultak a részükre szolgálati érdekből – így különösen a különleges feladatellátáshoz, misszióba tervezéshez, kötelező felülvizsgálathoz – előírt ellátás tekintetében a nem saját jogú igényjogosultakkal szemben előnyben részesíthetők azzal, hogy az igényjogosultak ilyen ellátásának sorrendje nem befolyásolja az Egészségbiztosítási Alap terhére, intézményi várólista alapján igénybe vehető ellátások rendjét.

AZ MH EK-BAN IGÉNYBE VEHETŐ SPECIÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS41

7. § (1)42 A rendvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet az ÉPC-HK látja el, kivéve, ha azt e rendelet vagy jogszabály a rendvédelmi szerv feladatkörébe utalja. Honvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ÉPC-HK és az MH EK látja el.

(2)43 A honvédelem és a rendvédelem terén ellátandó speciális állami feladatok különösen:

a) egészségügyi kiképzés, szakképzés;

b) nemzetközi kötelezettségből adódó egészségügyi feladatok (orvoscsoportok, missziók kiállítása, különleges felkészültséget, illetve felszereltséget igénylő feladatok ellátása);

c) a megváltozott egészségi állapotúak felülvizsgálata (FÜV);

d) főszakorvosi feladatok ellátása;

e) légi- és földi kiürítés;

f) egészségügyi biztosítás (gyakorlatok, kiképzések, egyéb rendezvények során);

g) fokozottabb egészségi ártalommal vagy annak veszélyével járó beosztásba kerülők alkalmassági vizsgálata;

h) külön jogszabály előírása alapján közegészségügyi és járványügyi szempontból meghatározott (kiemelt) munkakörökbe kerülők alkalmassági vizsgálata;

i) külföldi szolgálatra vezényeltek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálata és a velük együtt külföldre utazó nagykorú családtagok egészségi vizsgálata;

j) foglalkozás-egészségügyi ellátás nyújtása;

k) időszakos orvosi és pszichológiai felülvizsgálatok elvégzése;

l) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatok elvégzése;

m) gyógyintézeti, szanatóriumi és rehabilitációs ellátás nyújtása;

n) az egészségi állapota miatt nem szolgálatképes (nem munkaképes) hivatásos és szerződéses állományú személy 30 napos és hat hónapos szakorvosi felülvizsgálata, orvosi elbírálása;

o) rendkívüli rendészeti helyzet egészségügyi biztosítása.

(3) A (2) bekezdés k)–m) pontjaiban foglalt vizsgálatok alatt

a) a hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozók vizsgálatát,

b) az oktatási intézményekbe jelentkezőknek, valamint azok tanulóinak, hallgatóinak vizsgálatát,

c) a fokozottabb szakmai követelményekkel, pszichikai megterheléssel járó beosztásba kerülők vizsgálatát,

d) fokozottabb egészségi ártalommal vagy annak veszélyével járó beosztásba kerülők vizsgálatát,

e) külön jogszabály előírása alapján közegészségügyi és járványügyi szempontból meghatározott munkakörökbe kerülők vizsgálatát,

f) külföldi szolgálatra vezényeltek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát,

g) a hivatásos állományúak és az oktatási intézmények tanulói, hallgatói közúti járművezetői egészségi és a megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjármű vezetéséhez szükséges pszichológiai alkalmasságának elbírálását,

h) a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak szolgálati alkalmasságának elbírálását, illetve felülvizsgálatát,

i) a hivatásos állomány tagjai erőnléti állapotának felmérését

kell érteni.

(4)44 A rendvédelem területén a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak szolgálati alkalmasságát a rendvédelmi szerveket irányító miniszter által kijelölt szakorvosi bizottságok bírálják el.

(5)45 Az ÉPC-HK és az MH EK a saját jogú igényjogosultak munkáltatójának megkeresése alapján szakmai alkalmassági vizsgálatot végez. A szakmai alkalmassági vizsgálat költségeit az azt előíró az ÉPC-HK-nak, valamint az MH EK-nak külön megállapodás alapján megtéríti.

Az ÉPC-HK és MH EK SAJÁT JOGÚ IGÉNYJOGOSULTJAI ÁLTAL AZ ÉPC-HK-N és az MH EK-N KÍVÜL BIZTOSÍTOTT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI46

Alapellátás

8. § (1)47 A saját jogú igényjogosult az alapellátást vezénylés, berendelés esetén az Ebtv.-ben meghatározottakon túl a szolgálatteljesítés helye szerinti finanszírozott háziorvosnál is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésen túlmenően az alapellátást

a)48 a honvédelmi szervezet személyi állománya a szolgálatteljesítés helye szerinti csapatorvosi rendelőben;

b) a rendvédelmi szervek személyi állománya a rendvédelmi szerv szolgálatteljesítés helye szerinti alapellátó rendelőjében;

c) a vasutas állomány a területi ellátási kötelezettség nélküli vasúti háziorvosi rendelőben

is igénybe veheti.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás

9. § (1) A saját jogú igényjogosult a járóbeteg-szakellátást és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást

a)49 az ÉPC-HK-nál és az MH EK-nál, és

b) a szolgálatteljesítés helye szerint a társadalombiztosítás keretében működő, területileg illetékes járó-, illetve fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál

is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésen túlmenően a járóbeteg-szakellátást és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást

a)50 a honvédelmi szervezet személyi állománya a szolgálatteljesítés helye szerinti csapatorvosi rendelőben;

b) a rendvédelmi szervek személyi állománya a rendvédelmi szerv szolgálatteljesítés helye szerinti rendelőjében;

c) a vasútegészségügyi szolgálat által fenntartott járóbeteg-szakellátást, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást, valamint rehabilitációs ellátást nyújtó szolgáltatónál

is igénybe veheti.

(3) A hivatásos vagy szerződéses állományú, valamint a vasutas igényjogosult a járóbeteg-szakellátás vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás igénybevétele után az ellátásról szóló igazolást az illetékes szerv alapellátó orvosának haladéktalanul, de legkésőbb a szolgálatképesség visszanyerésekor köteles bemutatni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

(2)51

11. §52

Melléklet a 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelethez53


(fejléc)
nyt. sz.:
Igazolás
az ÉPC-HK/MH EK szolgáltatásainak
hozzátartozói jogon történő igénybevételéről
..................................................................... (munkáltató) igazolom, hogy az alábbiakban megnevezett személy az ÉPC-HK/MH EK (megfelelő rész aláhúzandó) egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére a 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § k)–l) pontjai alapján hozzátartozói jogon igényjogosult.
Az igazolás az e rendeletben foglaltak alapján visszavonásig / 3 évig / 1 évig érvényes.
Igényjogosult neve:
Igényjogosult születési neve:
Igényjogosult anyja neve:
Igényjogosult születési helye és ideje:
Hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve és szolgálatteljesítési helye54:


Érvényességi idő:

Kelt: ...........................................................
P. H.

...............................................
1

Az 1. § a) pontja az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontját a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § e) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § j) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § n) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § o) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. § r) pontját a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § s) pontját az 561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

Az „AZ ÉSZAK-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ – HONVÉDKÓRHÁZ ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIRA IGÉNYJOGOSULTAK ÉS JOGOSULTAK” alcím címe az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. [A 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MH személyi állománya” szövegrész helyébe az „a honvédelmi szervezet személyi állománya” szöveg lép, nem vezethető át.]

15

A 2. § (1) bekezdésének b) pontja a Magyar Közlöny 2007. évi 96. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő, a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja, az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 264/2009. (XI. 27.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított, a 124/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. § (1) bekezdés g) pontját a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

21

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

22

A 2. § (1) bekezdés i) pontját az 561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 2. § (1) bekezdés j) pontját a 98/2023. (III. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

24

A 2. § (1) bekezdés k) pontját a 98/2023. (III. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A 2. § (1) bekezdés l) pontját a 98/2023. (III. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A 2. § (2) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 2. § (3) bekezdését az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

28

A 2. § (4) bekezdését az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

29

Az „AZ ÉPC-HK és az MH EK ÁLTAL NYÚJTOTT ALAPVETŐ ELLÁTÁSOK” alcím címe az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 3. § a 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

31

A 3. § (1) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 3. § (2) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (1) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 4. § (2) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 4. § (3) bekezdése a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

36

Az 5. § (1) bekezdése a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 5. § (2) bekezdése a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 5. § (3) bekezdése a 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

39

Az 5. § (4) bekezdése a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5. § (5) beekzdése a 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 7. §-t megelőző alcím a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § i) pontja szerint módosított szöveg. [Nem vezethető át az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § i) pontjában foglalt módosítás, amely szerint a 7. §-t megelőző alcímben az „MH EK-ban” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK-ban és az MH EK-ban” szöveg lép.]

42

A 7. § (1) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 7. § (2) bekezdése a 236/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 7. § (4) bekezdése e rendelet 10. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2008. január 1. napjával, újonnan a 236/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 7. § (5) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § j)-k) pontja szerint módosított szöveg.

46

Az „Az ÉPC-HK és MH EK SAJÁT JOGÚ IGÉNYJOGOSULTJAI ÁLTAL AZ ÉPC-HK-N és az MH EK-N KÍVÜL BIZTOSÍTOTT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI” alcím címe az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § l) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 8. § (1) bekezdése a 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

48

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 9. § (1) bekezdés a) pontja az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § m) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 10. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 53. pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 53. pontja hatályon kívül helyezte.

54

A nemzetbiztonsági szolgálatok által kiállított igazolás esetén nem kell kitölteni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére