• Tartalom

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

2023.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének ga), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 40. § (2)–(3) bekezdésére figyelemmel, az egészségügyi miniszteri feladatokat ideiglenesen ellátó miniszter megbízásáról szóló 2/2007. (IV. 6.) ME rendeletre tekintettel, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a 11. § vonatkozásában a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában nevesített feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések1

1. §2 E rendelet hatálya

a) az 1/A. § szerinti egészségügyi szakképesítést szerzett személyekre,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4) bekezdésében meghatározott személyre és szervre,

c) az 1/A. § szerinti szakképesítések megszerzéséről oklevelet, bizonyítványt kiállító szervekre, valamint az egészségügyi szakképesítéseknek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, valamint az Eütv. 110. § (17) bekezdése szerinti elismerését végző hatóságokra,

d) az a) és b) pont szerinti személyeket a képesítésük szerinti munkakörben foglalkoztató egészségügyi szolgáltatókra,

e) az a) és b) pont szerinti személyekről az Eütv. 110–112. §-a szerinti nyilvántartást vezető szervre,

f) az Eütv. 113. § (4) bekezdése szerinti közfeladatot ellátó személyek munkáltatójára,

g)3

h) az egészségügyi szakmai továbbképzést végző szervezetekre és intézményekre,

j) az Eütv. 112/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűnügyi nyilvántartó szervre,

k) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 21. §-ában meghatározott etikai bizottságra,

l) a szakmai kamarákra,

m) a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervekre,

n)4 az elhalálozás tényét bejelentő fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára és

o)5 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)

terjed ki.

Alapnyilvántartás

1/A. §6 Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásába az egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert,

a)7 alap-, közép-, emeltszintű, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítést,

b) felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettséget és szakképzettséget, vagy ezzel a felsőoktatásról szóló törvény alapján egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet,

c) egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést, vagy

d) az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítést

szerzett személyek vehetők fel.

2. §8 (1)9 Az 1/A. § szerinti személyek alapnyilvántartását – az Eütv. 111. §-ában meghatározott keretek között – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) vezeti.

(2)10 Az ÁEEK az 1. melléklet szerinti tartalmú alapnyilvántartási lapban foglaltaknak megfelelően vezeti az alapnyilvántartást.

(2a)11 Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása a következő típusú résznyilvántartásokat foglalja magába:

a) orvosok és fogorvosok nyilvántartása,

b) gyógyszerészek nyilvántartása,

c) klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók nyilvántartása és

d) egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása.

(3)12 Az 1. § c) pontja szerinti intézmény az egészségügyi szakképesítés megszerzését, illetve az elismerést követő 30 napon belül elektronikus úton – továbbá kivételesen, az ÁEEK kérelmére, általa kitöltve – megküldi az 1. melléklet szerinti tartalommal az alapnyilvántartási lapot az ÁEEK részére.

3. § (1)13 Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkező változást az ÁEEK a nyilvántartási lapon a változásról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul átvezeti. Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkező változás átvezetésére az érintett kérelme vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján kerül sor.

(2)14 Az Eütv. 111. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást az alapnyilvántartásban szereplő személy az ÁEEK-nek a változást követő 30 napon belül bejelenti. Névváltozás esetén az alapnyilvántartási sorszámot per jelzésű sorszámmal kell kiegészíteni. A bejelentéshez, valamint kérelemre történő átvezetés esetén a kérelemhez mellékelni kell – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével – az adatváltozást igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát.

(3) Az alapnyilvántartásba vett személy halála esetén ezt a tényt az alapnyilvántartási lapon fel kell tüntetni, és gondoskodni kell az alapnyilvántartási lap maradandó értékű iratként történő megőrzéséről.

(4)15 Az ÁEEK – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az alapnyilvántartásba vett orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti a NEAK-ot.

(5)16 Az alapnyilvántartásba vett személy halála esetén az orvosi bélyegző bevonása, az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása esetén az orvosi bélyegző cseréje érdekében az ÁEEK a (4) bekezdés szerinti módon értesíti a NEAK-ot.

(6)17 Az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása esetén, az (5) bekezdés szerinti értesítést követően a NEAK haladéktalanul gondoskodik az érintett személy részére az orvosi bélyegzőkről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideiglenes orvosi bélyegző átadásáról.

(7)18 Az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása, valamint az ideiglenes orvosi bélyegző átadása közötti időszakban az érintett a korábbi orvosi bélyegzőjét jogosult használni.

Működési nyilvántartás

4. §19 Az 1/A. § szerinti személyek működési nyilvántartását – az Eütv. 112–113/B. §-ában meghatározott keretek között, a Korm. Rendelet szerinti kijelölés alapján – az ÁEEK vezeti. A működési nyilvántartást a 2. mellékletben meghatározott tartalommal kell vezetni.

4/A. §20 Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása a következő típusú résznyilvántartásokat foglalja magába:

a) orvosok és fogorvosok nyilvántartása,

b) gyógyszerészek nyilvántartása,

c) klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók nyilvántartása és

d) egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása.

5. § (1)21 A működési nyilvántartásba vételre az érintett személy 3. melléklet szerinti tartalommal, az ÁEEK honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett űrlapon benyújtott kérelme alapján kerül sor.

(2)22 A kérelemhez a 3. melléklet szerinti dokumentumokat csatolni kell.

(3)23

(4)24

6. § (1)25 Az ÁEEK a működési nyilvántartásba történő felvételről, a nyilvántartás megújításáról, meghosszabbításáról, a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvételről az érintett személy kérelme alapján, a működési nyilvántartásból való törlésről pedig az érintett személy kérelme alapján vagy hivatalból dönt. A működési nyilvántartásba történő felvétel, megújítás és újrafelvétel esetén az ÁEEK gondoskodik a működési nyilvántartási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) kiállításáról.

(2) Az igazolvány személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes.

(3) A működési nyilvántartásba vett személy szakképesítésének megjelölése mellett használhatja a „regisztrált” jelzőt.

7. § (1)26 Az érintett adatainak változását – ideértve az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítés működési nyilvántartásba történő bevezetését is – a működési nyilvántartási lapon az ÁEEK vezeti át, továbbá kérelemre gondoskodik új igazolvány kiállításáról.

(2)27 Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült igazolvány pótlásáról, illetve cseréjéről az ÁEEK gondoskodik.

(3)28 A működési nyilvántartásból történő törlés esetén az ÁEEK a törlés tényét, okát és időpontját a működési nyilvántartási lapon feltünteti és a kiállított igazolványt – lehetőség szerint – érvényteleníti. A működési nyilvántartásból történő törlés esetén gondoskodni kell a működési nyilvántartási lap maradandó értékű iratként történő megőrzéséről.

(4) Az igazolvány érvénytelenségének tényét – az okra történő utalással – az Egészségügyi Közlönyben közzé kell tenni. Ha az igazolvány érvénytelenségének oka az érintett nyilvántartásból való törlése, az Egészségügyi Közlönyben ennek tényét a törlés okának feltüntetése nélkül kell közzétenni.

(5)29 A nyilvántartásban szereplő személy kérelmére az ÁEEK kivonatot ad ki a működési nyilvántartásban szereplő és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról.

8. § (1)30 A működési nyilvántartásba vétel megújítása, a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvétel, a működési nyilvántartás meghosszabbítása, – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az adatváltozás átvezetése, a működési nyilvántartási igazolvány pótlása, valamint a működési nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet, illetve a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás bejelentést az ÁEEK részére a 3. melléklet szerinti tartalommal, az ÁEEK honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett űrlapon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem alapjául szolgáló, a 3. mellékletben megjelölt dokumentumokat.

(2)31 Az érvényes működési nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítés adatait a működési nyilvántartásban az ÁEEK az alapnyilvántartás adatai alapján hivatalból rögzíti.

(3)32

(4)33 A továbbképzési kötelezettség teljesítése és igazolása vonatkozásában az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek továbbképzésére vonatkozó miniszteri rendeletekben foglaltak szerint kell eljárni.

(5)34 Az Eütv. 113. § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a továbbképzési kötelezettség teljesítése nyolc évnél nem régebben teljesített, a működési nyilvántartás megújításához szükséges szakmai gyakorlattal igazolható.

(6)35 A működési nyilvántartás megújítására irányadó kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat időpontjáig kell benyújtani.

(7)36 Az ÁEEK a működési nyilvántartást az Eütv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén újabb öt éves időtartamra újítja meg.

8/A. §37 (1) A működési nyilvántartás Eütv. 113. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását a nyilvántartott személy akkor kérheti, ha az egészségügyi tevékenységének végzése az alábbi indokokra tekintettel szünetel:

a)38 a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,

b)39 csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybe vétele,

c)40 balesetből vagy tartós betegségből fakadó, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerint megállapított keresőképtelenség,

d)41 10 éven aluli gyermek, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. §-a, illetve 43. §-a szerinti, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg vagy megváltozott munkaképességű hozzátartozó ápolása, gondozása,

e) a honvédelemről szóló törvény szerinti

ea) katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése, vagy

eb) honvédelmi munkakötelezettség teljesítése.

(2) Ha a működési nyilvántartás tartama alatt az egészségügyi dolgozó az Eütv. 113. § (4) bekezdése szerint közfeladat ellátására tekintettel szünetelteti egészségügyi tevékenységét, a közfeladat-ellátással nem érintett időszak tekintetében az (1) bekezdés alapján is kérheti egy alkalommal a működési nyilvántartása meghosszabbítását.

(3)42 Az a személy, akinek a működési nyilvántartása közfeladat ellátására tekintettel került meghosszabbításra, a közfeladat ellátásának megszűnését – az egészségügyi tevékenységvégzés megkezdéséig – bejelenti az ÁEEK-nek, ha az egészségügyi tevékenységet ezen a jogcímen több mint három évig szüneteltette.

(4) A meghosszabbítás iránti kérelmet a szünetelésre okot adó tény, körülmény igazolásával együtt legkésőbb a működési nyilvántartás lejártának napjáig kell benyújtani.

8/B. §43 Ha a működési nyilvántartásban szereplő személy több egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, és ezek közül legalább egy szakképesítés tekintetében teljesíti a működési nyilvántartás megújításához szükséges feltételeket, az ÁEEK a működési nyilvántartási igazolványban feltünteti az ügyfél azon szakképesítését, amely tekintetében a megújítás feltételei teljesültek.

8/C. §44 A szünetelésre okot adó körülmény megszűnését a működési nyilvántartásban szereplő személy a megszűnéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az ÁEEK-nek. Ha a bejelentés szerint a körülmény a működési nyilvántartás meghosszabbításáról hozott határozatban foglalt időpontot megelőzően megszűnt, az ÁEEK a működési nyilvántartás lejártának időpontját határozatban módosítja.

8/D. §45 (1) A működési nyilvántartásból történő törlésről rendelkező határozatban meg kell jelölni a törlés okát. A határozatban – a törlés okára figyelemmel – az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy egészségügyi tevékenységet

a) nem végezhet, vagy

b) csak felügyelet mellett végezhet.

(2)46 Az (1) bekezdés szerinti esetben a határozatban – ha az lehetséges – fel kell tüntetni az egészségügyi tevékenységvégzés tilalmának időtartamát, valamint az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az ügyfél önállóan egészségügyi tevékenységet végezhessen. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a határozat arra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz, hogy ha a határozat véglegessé válását követően az ügyfél egészségügyi tevékenységet kíván végezni, úgy a tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a felügyeletét ellátó személy nevét és működési nyilvántartási számát.

(3)47 Az Eütv. 113/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja esetében az egészségügyi államigazgatási szerv határozatát közli az ÁEEK-kel.

(4)48 A működési nyilvántartásból történő törlésről az ÁEEK a törlést követő tizenöt napon belül értesíti az egészségügyi dolgozó munkáltatóját, az egészségügyi tevékenység végzése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt, valamint a NEAK-ot.

8/E. §49 (1)50 Az egészségügyi dolgozó az Eütv. 112. § (4) bekezdés a)–e), g) és k)–m) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni. A bejelentéshez, valamint a kérelemre történő átvezetéshez mellékelni kell – az Ákr. 36. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – az adatváltozást igazoló okiratot, vagy annak hiteles másolatát.

(2) Az elhalálozást a népegészségügyi szakigazgatási szerv jelenti a működési nyilvántartást vezető szervnek.

(3)51 Hivatalból, az adat keletkezését vagy változását követő 30 napon belül – elektronikus úton – értesíti az ÁEEK-et

a)52

b)53 az 1. § h) pontja szerinti szervezetek az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítés megszerzéséről,

c) a külföldi bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított szakirányú egészségügyi szakképesítés és az egészségügyi tudományterületen szerzett tudományos fokozat elismerésére, illetve a honosításra jogosult hatóság az elismerésről, illetve a honosításról,

d) az illetékes szakmai kamara az Eütv. 112. § (4) bekezdés i) pontja szerinti adatokról,

e) az Ekt. 21. §-ában meghatározott, jogerős határozatot hozó etikai bizottság az Eütv. 112. § (4) bekezdés j) pontja szerinti tényekről.

(4)54 Az ÁEEK a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, valamint az egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző külföldi szervtől származó, az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti adatokat rögzíti a működési nyilvántartásban szereplő személy adatlapján.

9. §55 Az ÁEEK a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző, külön jogszabályban meghatározott szervtől származó, az Eütv. 110. § (16) bekezdése b) pontja szerinti adatokat rögzíti a működési nyilvántartásban szereplő személy adatlapján.

Egyéb eljárási szabályok

10. § (1)56 A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)–(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági igazolványt, illetve kivonatot a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül kell kiállítani.

(2)57

11. §58 (1) Az e rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt, a működési nyilvántartásba történő felvételre, a nyilvántartás meghosszabbítására, a nyilvántartásból kérelemre való törlésre irányuló, valamint a 7. § (2) bekezdésében foglalt eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely megegyezik az elsőfokú közigazgatási eljárásért fizetendő mindenkori általános tételű eljárási illeték összegével.

(2) A 6. § (1) bekezdésében foglalt, a működési nyilvántartás megújítására és a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvételre irányuló, továbbá a 7. § (1) bekezdésében foglalt eljárásért 1000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A 3. § (2) bekezdése és a 7. § (5) bekezdése szerinti kivonatért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének IV. 1. pontja szerinti illetéket kell megfizetni.

(4)59 Az (1) és (2) bekezdés szerinti összeget az ÁEEK 10032000-01490576-00000000 számú bankszámlájára kell a kérelmezőnek megfizetnie.

Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító ideiglenes engedély kiadásának szabályai

12. § (1) Az 1. § b) pontja szerinti természetes személy szakképesítésének megfelelő tevékenységet az egészségügyi hatóság erre vonatkozó, legfeljebb egy évre szóló, az Eütv. 110. §-ának (4) bekezdése alapján kiadott meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedélyével végezhet.

(2) A meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tevékenységet végezni szándékozó személy nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, állampolgárságát,

b) szakképesítésének megnevezését, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító intézmény megnevezését,

c) a tevékenység végzésének kezdő és befejező időpontját,

d) a tevékenység végzésének helyét,

e) annak indokát, hogy a működési nyilvántartásba vétel miért nem történt meg, illetve miért nem indokolt,

f) a tevékenység végzésének célját (betegellátási érdek vagy megfelelő szakmai ismeretek megszerzése).

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és megfelel a tevékenység végzéséhez külön jogszabály szerint előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és a tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkezik.

(4) A kérelmet legalább a tevékenység tervezett megkezdése előtt 30 nappal be kell benyújtani.

(5)60 Az ideiglenes tevékenységre jogosító engedély kiadásáról szóló határozatot az országos tisztifőorvos közli:

a)61

b) az egészségügyi szolgáltatóval, ahol a jogosult a tevékenységet végezheti,

c)62 az ÁEEK-kel.

Záró és átmeneti rendelkezések

13. § (1)63 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. április 17. napján64 lép hatályba.

(2)65 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően benyújtott meghosszabbítási kérelmekre e rendeletnek a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezései az irányadók.

(3)66 Az R. hatálybalépését megelőzően hatályos 8/A. § (3) bekezdését a 2009. január 1-jét követően indult meghosszabbítási kérelmek esetében kell alkalmazni. A 2009. január 1-je előtt meghosszabbított működési nyilvántartások tekintetében az R. hatálybalépését megelőzően hatályos 8/A. § (3) bekezdése szerinti időtartamba a 2008. december 31-ét követő időszak számítandó be.

(4)67 Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

(5)–(6)68

(7) A vizsgázott fogászok működési nyilvántartásában fel kell tüntetni, hogy a fogpótlás körébe tartozó beavatkozások és eljárások köréből tevékenységük mely beavatkozásokra, eljárásokra terjed ki.

(8) Az e rendelet hatályalépését megelőzően kiadott alap- és működési nyilvántartási számok a továbbiakban is érvényesek.

(9)69 A (8) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik azt az esetet, amikor az ÁEEK hivatalból történő eljárása során az alap- vagy a működési nyilvántartás tekintetében új nyilvántartási számot határoz meg és ezzel egyidejűleg a korábban kiadott alap- vagy működési nyilvántartási számot törli az alap- és a működési nyilvántartásból.

1. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez70


Az alapnyilvántartási lap adattartalma

I.71 Személyi adatok:

1. az Eütv. alapján az alapnyilvántartás részét képező személyes adatok
2. az egészségügyi tevékenység során használt név
3. lakóhely és levelezési cím
4. telefonszám
5. e-mail cím
A 3–5. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges.

II. A szakképesítéssel kapcsolatos adatok:

1. a szakképesítés megnevezése
2. oklevél, bizonyítvány száma
3. a kiállítás helye és időpontja
4. a kiállító intézmény megnevezése
5.72 a képzés nyelve
6.73 az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél esetében az elsőként megszerzett alap szakképesítés, további alap szakképesítés vagy ráépített szakképesítés ténye

III.74 A kérelmező alapnyilvántartásával kapcsolatos adatok:

1. alapnyilvántartási szám
2. alapnyilvántartás típusa

IV. Külföldi egyetemen szerzett oklevéllel rendelkezők esetében:

1. az elismert (honosított) oklevél/diploma által tanúsított szakképesítés megnevezése
2. elismerő (honosító) okirat száma
3. az elismerés (honosítás) helye és időpontja
4. az elismerő (honosító) hatóság (intézmény) megnevezése
5. az elismerés (honosítás) feltételeként előírt vizsga letételét tanúsító okirat
a) száma
b) a kiállítás helye és időpontja
c) a kiállító intézmény megnevezése

V. Megjegyzések

2. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez75


A működési nyilvántartási lap adattartalma

I.76 Személyi adatok:

1. az Eütv. alapján a működési nyilvántartás részét képező személyes adatok
1a. az egészségügyi tevékenység során használt név
2. lakóhely és levelezési cím
3. telefonszám
4. e-mail cím
A 2–4. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges.

II. A szakképesítéssel, szakirányú szakképesítéssel kapcsolatos adatok (több szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés esetén mindegyik)

1. a szakképesítés megnevezése
2. oklevél, bizonyítvány száma
3. a kiállítás helye és időpontja
4. a kiállító intézmény megnevezése
5. a képzés nyelve
6.77 az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél esetében az elsőként megszerzett alap szakképesítés, további alap szakképesítés vagy ráépített szakképesítés ténye

III. Egyéb adatok

1.78 alapnyilvántartás száma, típusa
2. előző működési nyilvántartási szám (ha van ilyen)
3.79 tudományos fokozat:
3.1. megnevezése
3.2. nyilvántartási száma
3.3. kiállítás helye és ideje
3.4. kiállító intézmény megnevezése
4.80 nyelvismeret
– nyelv megnevezése, nyelvismeret típusa, fajtája, szintje
– bizonyítvány száma
– kiállítás helye és ideje
– kiállító intézmény megnevezése
– a külön jogszabályban meghatározott esetben az igazolt magyar nyelvismeret alapján végezhető tevékenységi kör megjelölése
5.81 az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye
6.82 az Eütv. szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének ténye, vagy a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye
7. korlátozott alkalmasság
8. a működési nyilvántartás meghosszabbításának kezdő és befejező dátuma, az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének a meghosszabbítás alapjául szolgáló oka, kezdő és befejező dátuma
9. szakmai kamarai tagság
– ténye
– tagság kezdete és megszűnése
10. az Eütv. szerinti eljárás keretében kiszabott jogerős büntetés ténye és a büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedésének napja
11.83 Licenc vizsgák
– Licenc vizsga neve
– A licenc bizonyítvány száma
– A licenc bizonyítvány (és – ha van – a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte
– A jogosultsági időszak lejárta

IV.84 A kérelmező működési nyilvántartásával kapcsolatos adatok:

1. működési nyilvántartási szám
2. működési nyilvántartás típusa

V. A működési nyilvántartás megújításának/törlésének időpontja(i)

A törlés oka

VI. Igazolvány cseréjének, pótlásának időpontja(i)

VII. Külföldi egyetemen szerzett oklevéllel rendelkezők esetében:

1. az elismert (honosított) oklevél/diploma által tanúsított szakképesítés megnevezése
2. elismerő (honosító) okirat száma
3. az elismerés (honosítás) helye és időpontja
4. az elismerő (honosító) hatóság (intézmény) megnevezése
5. az elismerés (honosítás) feltételeként előírt vizsga letételét tanúsító okirat
a) száma
b) a kiállítás helye és időpontja
c) a kiállító intézmény megnevezése

VIII.85 Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet alapján kiadott szakértői engedély

– szakterület megnevezése
– érvényességi ideje
– kiállítás kelte

IX. Szakmai felügyelet

Az egészségügyi dolgozó
– felügyeleti tevékenységet ellát-e
– felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete (a szakma megnevezésével)
– felügyelet melletti tevékenységgyakorlás vége (a szakma megnevezésével)
– a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma
– külföldi munkavégzés helye, időtartama

X. Kiegészítő gyakorlati továbbképzés kezdete, vége

XI. Megjegyzés

3. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez86


A kérelem adattartalma

Az 1., 2., 3., 4., 14., 15. és 16. pontban foglaltak kivételével a nyilvántartás megújítására, meghosszabbítására vagy az újrafelvételre irányuló eljárásban csak azokat az adatokat kell kötelezően feltüntetni, amelyek a működési nyilvántartásba történő felvétel vagy a működési nyilvántartásban történt legutolsó változásbejegyzés óta módosultak.
A 9. pontban foglaltakat csak a megújításra és az újrafelvételre vonatkozó kérelem esetén kell feltüntetni.
A 12. pontban foglaltakat csak a nyilvántartás meghosszabbítására vonatkozó kérelem esetén kell feltüntetni.
A 17. pontban foglalt nyilatkozatot a nyilvántartásba vételi és az újrafelvételi kérelem esetén kell feltüntetni.

1.87 Kifejezett kérelem arra vonatkozóan, hogy az ÁEEK a kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján
1.1. a kérelmezőt működési nyilvántartásba vegye
1.2. a kérelmező működési nyilvántartását újítsa meg
1.3. a kérelmező működési nyilvántartását hosszabbítsa meg
1.4. a kérelmezőt a működési nyilvántartásból való törlést követően újra nyilvántartásba vegye
1.5. a kérelmezőt a működési nyilvántartásból törölje
1.6. a kérelmező működési nyilvántartási igazolványát pótolja
1.7. az adatváltozást átvezesse
1.8. a felügyelet melletti tevékenységgyakorlást rögzítse

2. Személyes adatok
2.1. név
2.2. az egészségügyi tevékenység során használt név
2.3. születési név
2.4. nem
2.5. születési hely, idő
2.6. anyja születési neve
2.7. állampolgárság
2.8. lakóhely
2.9. tartózkodási hely (amennyiben eltér)
2.10. levelezési cím (amennyiben eltér)
2.11. telefonszám
2.12. e-mail cím

3. A szakképesítésre vonatkozó adatok (több szakképesítés esetén mindegyik)
3.1. a szakképesítés megnevezése
3.2. oklevél, bizonyítvány száma, kelte, kiállító intézmény, képzés nyelve
3.3. elismerés, honosítás esetén az elismerő, honosító okirat száma, kelte, elismerő/honosító hatóság
3.4. annak a szakképesítésnek a megnevezése, amelyre a kérelmező a nyilvántartás megújítását kéri

4. Licenc vizsgára vonatkozó adatok
4.1. Licenc vizsga neve
4.2. Licenc tanúsítvány száma
4.3. Licenc tanúsítvány (és – ha van – a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte
4.4. A jogosultsági időszak lejárta

5. Nyelvismeretre vonatkozó adatok (idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb szintjét tanúsító nyelvismeretet igazoló dokumentum alapján)
5.1. az idegen nyelv megjelölése
5.2. a nyelvvizsga
5.2.1. fajtája (általános nyelvi, szaknyelvi)
5.2.2. típusa (szóbeli, írásbeli, komplex)
5.2.3. szintje (alap-, közép-, felsőfok)

6. Tudományos fokozat
6.1. megnevezése
6.2. tudományterület megnevezése
6.3. megszerzésének helye, ideje
6.4. az okirat sorszáma, kelte, a kiállító szerv neve

7. Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság/korlátozott alkalmasság

8.88 Az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye

9. Elméleti továbbképzés teljesítése, vagy az elméleti továbbképzés alóli mentesülés indoka

10. A kérelmező erre vonatkozó kérelme esetén feltüntetendő adatok
10.1. az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet alapján kiadott szakértői engedély ténye
10.2. szakterület megnevezése
10.3. érvényességi ideje
10.4. kiállítás kelte

11. Felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos adatok
11.1. a kérelmező felügyeleti tevékenységet ellát-e
11.2. felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete (a szakma megnevezésével)
11.3. felügyelet melletti tevékenységgyakorlás időtartama (a szakma megnevezésével)
11.4. a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma
11.5. az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartását az Eütv. 113. § (5) bekezdése alapján érintő, vagy egészségügyi tevékenységvégzési jogosultságát érintő, külföldi hatóságnál keletkezett egyéb adat [az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti adat]
11.6. külföldi munkavégzés helye, időtartama

12. A meghosszabbítás iránti kérelem kiegészítő adatai
Az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének
12.1. oka
12.2. kezdő, befejező dátuma

13. Kiegészítő gyakorlati továbbképzés kezdete, vége

14. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy Magyarországon kívül egészségügyi tevékenységet
14.1. végzett vagy jelenleg is végez, és a tevékenység végzésének helye szerinti állam(ok) [az állam(ok) megnevezése] jogszabályai alapján a kérelmező nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró, illetve korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,
14.2. nem végzett és jelenleg sem végez.

15. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

16.89 A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a kérelemben feltüntetett, valamint a munkáltatója által kezelt és e rendelet alapján szolgáltatandó adatainak az ÁEEK általi ellenőrzéséhez.

17.90 A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ÁEEK az Eütv. 112/A. § (3) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzést végezze az ott meghatározottak szerint.

18.91 Kifejezett kérelem az ÁEEK-nek az Eütv. 112/A. § (1) bekezdése szerinti adatigénylésére vonatkozóan.

19. A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
19.1. Újrafelvételi kérelemhez: az Eütv. 112/A. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány (ha a kérelmező nem él a 17. pont szerinti kérelemmel).
19.2. Meghosszabbítási kérelemhez:
19.2.1. a meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (például: a közfeladatot ellátó személy munkáltatójának a munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása),
19.2.2. a 8/A. § (1) bekezdésében meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumok.
19.3. Nyilvántartásba vételi kérelemhez:
19.3.1. nyelvismeretet igazoló dokumentum (ha van ilyen),
19.3.2. tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum (ha van ilyen),
19.3.3. az Eütv. 112/A. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány (ha a kérelmező nem él a 18. pont szerinti kérelemmel).
1

Az 1. §-t megelőző alcím az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § g) pontját a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § o) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1/A. §-t az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 5. §-a iktatta be.

7

Az 1/A. § a) pontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

10

A 2. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (2a) bekezdését a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 3. § (1) bekezdését újonnan az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (6) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (7) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 4/A. §-t a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

21

Az 5. § (1) bekezdése az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 4. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (2) bekezdése a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 25. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23

Az 5. § (3) bekezdését az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. § (4) bekezdését a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 6. § (1) bekezdése a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (1) bekezdése a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (5) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a, szövege a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 4. § a) pontja, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. § (2) bekezdését újonnan a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 8. § (3) bekezdését a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 9. § b) pontja.

33

A 8. § (4) bekezdését a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 8. § (5) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 8. §-a iktatta be.

35

A 8. § (6) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 8. §-a iktatta be.

36

A 8. § (7) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 8. §-a iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 8/A. §-t az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 7. §-a iktatta be, szövege az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

38

A 8/A. § (1) bekezdés a) pontja a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8/A. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított, a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 8/A. § (1) bekezdés c) pontja a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 8/A. § (1) bekezdés d) pontja a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 8/A. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 8/D. §-t az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

47

A 8/D. § (3) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 11. §-a iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 8/E. §-t az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 12. §-a iktatta be.

50

A 8/E. § (1) bekezdése a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 8. § b) pontja, a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 45. § c) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 8/E. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 8/E. § (3) bekezdés a) pontját a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 86. §-a hatályon kívül helyezte.

53

A 8/E. § (3) bekezdés b) pontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 8/E. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 9. §-t megelőző alcímet az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte. A 9. § az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 8. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 10. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 4. §-a, szövege a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

57

A 10. § (2) bekezdését a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva, hatályon kívül helyezte az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja.

58

A 11. § a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 25. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

59

A 11. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) és k) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 12. § (5) bekezdése az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 12. § (5) bekezdés a) pontját az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 16. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 12. § (5) bekezdés c) pontja a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 85. § e) pontjával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 13. § (1) bekezdés az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

64

A Magyar Közlöny 2007. évi 49. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

65

A 13. § (2) bekezdését az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

66

A 13. § (3) bekezdése az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 13. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 18. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

68

A 13. § (5)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 18. pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 13. § (9) bekezdését az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

70

Az eredeti 1. számú melléklet megjelölését 1. mellékletre változtatta, és szövegét megállapította az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdése.

71

Az 1. melléklet I. pontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

72

Az 1. melléklet II. pont 5. alpontját a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § a) pontja iktatta be.

73

Az 1. melléklet II. pont 6. alpontját a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § a) pontja iktatta be.

74

Az 1. melléklet III. pontja a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

75

Az eredeti 2. számú melléklet megjelölését 2. mellékletre változtatta, és szövegét megállapította az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdése.

76

A 2. melléklet I. pontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 2. melléklet II. pont 6. alpontját a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontja iktatta be.

78

A 2. melléklet III. pont 1. alpontja a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

79

A 2. melléklet III. pont 3. alpontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 2. melléklet III. pont 4. alpontja a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

81

A 2. melléklet III. pont 5. alpontja a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

82

A 2. számú melléklet III. pont 6. alpontja az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 2. melléklet III. pont 11. alpontját a 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet 14. §-a iktatta be, a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 14. §-a iktatta be.

84

A 2. melléklet IV. pontja a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

85

A 2. számú melléklet VIII. pontjának nyitó szövegrésze az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

86

Az eredeti 3. számú melléklet megjelölését 3. mellékletre változtatta az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdése. A 3. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 3. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 3. melléklet 8. pontja a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § c) pontjával megállapított szöveg.

89

A 3. melléklet 16. pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 3. melléklet 17. pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 3. melléklet 18. pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére