• Tartalom

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

2023.01.01.

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A hulladék behozatala, kivitele, átszállítása és a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti bejelentés és adatszolgáltatás során hatóságként az országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el.

(1a)2 A hulladék behozatala és kivitele vonatkozásában fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget az 1., 2. és 3. számú melléklet adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell teljesíteni.

(2)3

(2a)4 „Sárgalistás” hulladék kivitele esetén az R. 2. cikk 15. pontja szerinti bejelentőnek – az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal – a szállítás megkezdése előtt három munkanappal adatszolgáltatást kell teljesítenie. A bejelentő – az 1. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal – a hulladék címzetthez való megérkezését követő hét napon belül köteles adatot szolgáltatni, továbbá – az 1. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal – legkésőbb a végleges hasznosítási vagy az ártalmatlanítási művelet befejezését követő negyvenedik napon és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles adatot szolgáltatni a végleges hasznosítás vagy az ártalmatlanítás végrehajtásáról.

(2b)5 „Sárgalistás” hulladék behozatala esetén az R. 2. cikk 14. pontja szerinti címzettnek – a 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal – a szállítás megkezdése előtt három munkanappal, de legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon adatszolgáltatást kell teljesítenie. A címzett – a 2. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal – a hulladék megérkezését követő három munkanapon belül köteles adatot szolgáltatni. A hazai hulladékkezelő létesítmény – a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal – legkésőbb a végleges hasznosítási vagy az ártalmatlanítási művelet befejezését követő harmincadik napon és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles adatot szolgáltatni a végleges hasznosítás vagy az ártalmatlanítás végrehajtásáról.

(3) A bejelentőlapot és az előírt dokumentációt magyar és angol nyelven kell benyújtani a hatósághoz. Hulladék behozatala esetén a teljes hasznosítási folyamatot be kell mutatni az érvényes hasznosítási engedélyekkel és szerződésekkel, vagy az azok létezését tanúsító nyilatkozattal együtt.

(4)6 A bejelentéshez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a bejelentőt vagy a címzettet a 3. § szerinti kármentesítési kötelezettség nem terheli.

(5)7 A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a bejelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték az R. II. Mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedezetére szolgál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(6)8 A biztosíték kedvezményezettje az országos hulladékgazdálkodási hatóság. Amennyiben a hulladékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását jogellenesen hajtják végre, az országos hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezik a biztosíték felett, és felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más hatóságok céljára történő kifizetésekre.

(7)9 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról

a)10 hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

b)11 hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

c)12 hulladéknak az országon történő átszállítása esetén a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíti.

(8)13 A (7) bekezdésben meghatározott értesítések elektronikus kapcsolattartás útján, hivatali kapun keresztül történnek.

2. § (1)14 Az R. 18. cikke szerinti bizonyos információkkal kísérendő hulladékok („zöldlistás” hulladékok) szállításához az R. VII. mellékletében meghatározott, kitöltött űrlap (a továbbiakban: VII-es kísérődokumentum) szükséges.

(2)15 „Zöldlistás” hulladék kivitele esetén az R. 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek – a 3. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal – negyedévente, a negyedévet követő hónap harmincadik napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(3)16 „Zöldlistás” hulladék behozatala esetén a címzettnek – a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal – a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie.

3. §17 Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig.

4. § (1)18 Az Európai Unió területére Magyarországon keresztül érkező és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet 4. számú mellékletben felsorolt határkirendeltségeknél léptethető be, illetve ki.

(2)19 A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését

a) a rendőrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság – a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között – önállóan,

b)20 az országos hulladékgazdálkodási hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi.

(3)21 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság – a vámhatóság közreműködésével – a jogellenes hulladékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt

a) megállíttathatja,

b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja,

c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja.

(4)22 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához igénybe veheti a hulladékgazdálkodási hatóságok közreműködését is.

(5)23 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

(6)24 Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak – a NAV Központi Irányításának bevonásával – az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen együtt kell működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésével is.

(7)25 A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország területén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az országos hulladékgazdálkodási hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos hulladékgazdálkodási hatóság intézkedéséig visszatartja.

(8) A hulladékszállítmány visszatartásával összefüggésben keletkezett költségeket a szállítmánnyal rendelkező (a hulladék birtokosa) viseli.

5. §26 Az e rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve a hulladék jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

6. §27 Az R. által előírt megbízottak kijelöléséről, a Bizottságnak megküldendő tájékoztatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

7. § (1) E rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

(2)28

(3)29 Ez a rendelet

a) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i 255/2013/EU bizottsági rendelet és

c) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., III., IIIA., IV., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról szóló, 2020. október 19-i (EU) 2020/2174 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez30

A „sárgalistás” hulladék kivitelével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A „sárgalistás” hulladék kivitelének megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-EXP-JEL):

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék kivitelére vonatkozó adatok:

a) a szállítás tervezett dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

1.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A „sárgalistás” hulladék átvételének a címzett általi írásbeli megerősítése alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-EXP-ÉRK):

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladékkiviteli szállítások adatai:

a) a külföldi címzetthez érkezés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

2.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. A „sárgalistás” hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának a létesítmény általi írásbeli megerősítése alapján a bejelentő adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalma (EHIR: SL-EXP-KEZ):

3.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

3.2. A hasznosított/ártalmatlanított hulladékszállítmány adatai:

a) a külföldi hulladékkezelés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a kezelt hulladék mennyisége és mértékegysége.

3.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez31


A „sárgalistás” hulladék behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A „sárgalistás” hulladék behozatal tényleges megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-IMP-JEL):
1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:
a) teljes név;
b) beosztás;
c) elérhetőségek.
1.2. A hulladék behozatalára vonatkozó adatok:
a) a szállítás tervezett dátuma;
b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);
c) a szállítmány sorszáma;
d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.
1.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A „sárgalistás” hulladék beérkezésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma (EHIR:SL-IMP-ÉRK):
2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:
a) teljes név;
b) beosztás;
c) elérhetőségek.
2.2. A hulladékbehozatali szállítások adatai:
a) a szállítmány átvételének dátuma;
b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);
c) a szállítmány sorszáma;
d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.
2.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. A „sárgalistás” hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma (EHIR: SL-IMP-KEZ):
3.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:
a) teljes név;
b) beosztás;
c) elérhetőségek.
3.2. A hasznosított/ártalmatlanított hulladékokra vonatkozó adatok:
a) a hulladékkezelés dátuma;
b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);
c) a szállítmány sorszáma;
d) a kezelt hulladék mennyisége és mértékegysége.
3.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez32

A „zöldlistás” hulladék kivitelével és behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A „zöldlistás” hulladék kivitelével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma:

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék kivitelére vonatkozó adatok:

a) a szállítás dátuma;

b) a hulladék származási helyének KÜJ-azonosítója (ha nem azonos a szállítást szervezőjével);

c) a hulladék származási helyének KTJ-azonosítója;

d) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK kód);

e) a hulladék mennyisége és mértékegysége;

f) a célország jele;

g) a külföldi átvevő (címzett) neve;

h) a kezelési művelet fajtája (D kódja, R kódja).

1.3. A kitöltött VII-es kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A „zöldlistás” hulladék behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma:

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladék behozatalára vonatkozó adatok:

a) a szállítás dátuma;

b) a kiindulási ország jele;

c) a külföldi partner (szállítást szervező) neve;

d) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK kód);

e) a hulladék mennyisége és mértékegysége;

f) az átvételt végző hulladékkezelő KÜJ-azonosítója(ha nem azonos a címzettjével);

g) az átvételt végző hulladékkezelő KTJ-azonosítója (ha nem azonos a címzettjével);

h) a hasznosítási művelet kódja (R kód).

2.3. A kitöltött VII-es kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez33

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

A

B

I.

Közúti szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

1.

Szerbia

Röszke

NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu

2.

Ukrajna

Záhony

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu

II.

Vasúti szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

1.

Szerbia

Kelebia

NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely
6422 Tompa, Szabadföld 104.
Fax: +36-77-554-027
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu

2.

Ukrajna

Záhony, Eperjeske

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony, Eperjeske
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu

III.

Vízi szállítás esetén (Duna)

Cím, fax, e-mail

1.

Szerbia

Mohács

NAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Mohács
7700 Mohács, Budapesti u. 14/B
Fax: +36-69-511-131
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu

IV.

Légi szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

1.

Budapest–Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

NAV Repülőtéri Igazgatóság
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1675 Budapest, Pf. 40.
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: repig_1@nav.gov.hu

1

Az 1. § (1) bekezdése a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1a) bekezdését a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (2a) bekezdését a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (2b) bekezdését a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

12

Az 1. § (7) bekezdés c) pontja a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése, a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. § (8) bekezdését a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 33. §-a iktatta be, szövege a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (1) bekezdése a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (2) bekezdése a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2. § (3) bekezdése a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (2) bekezdése a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 98. § b) pontja, a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 6. § a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 50. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 7. § (3) bekezdése a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 1. számú melléklet a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 2. számú melléklet a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 3. számú melléklet a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére