• Tartalom

2007. évi CLXXXII. törvény

2007. évi CLXXXII. törvény

az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról1

2007.12.30.

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 3. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § kiegészül a következő e) ponttal:

(3. § E törvény alkalmazásában:)

„c) Központi hozzájárulás: a költségvetési törvényben meghatározott, a nem az állandó népességszámra vetített fajlagos támogatással számított normatív hozzájárulások bázisévi önkormányzati költségvetési beszámoló érintett űrlapjainak – az Állami Számvevőszék vagy a kincstár által elvégzett felülvizsgálat esetén a vizsgálat és a jogerős döntés alapján korrigált – adatai,”

e) állandó népesség: a KSH bázisévet követő év január 1-jei adata.”

2. § (1) Az Fmt. 4. §-a az alábbi új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(2) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti személyi jövedelemadó bevételből az Ötv. 64. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti normatív hozzájárulások forrásául szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figyelembe venni.
(3) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontja szerinti adókból a kerületi önkormányzat által beszedett adóbevétel 100%-a a kerületi önkormányzatot illeti meg.”

(2) Az Fmt. 4. §-ának új számozás szerinti (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának meghatározása a tárgyidőszakra vonatkozó fővárosi költségvetési koncepcióban szereplő tervszámok alapján történik.”

3. § Az Fmt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § „(1) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megillető bevételekből – a 4. § (2)–(3) bekezdései szerinti összegek kivételével és a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg tárgyévet megelőző évben visszaigényelhető, illetve befizetendő részét is – 2008-ban a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.
(2) A normatív részesedési arány változása esetén az (1) bekezdésben meghatározott forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arányváltozás 60%-ának megfelelő mértékben – de legfeljebb 5%-kal – korrigálni kell.”

4. § (1) Az Fmt. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor a bázisévi önkormányzati költségvetési beszámolók azon működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés központi hozzájárulást nyújt, le kell vonni a kiadásokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást és a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között.
(2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át az állandó népesség, 15%-át a belterületi terület, 15%-át a belterületi területre számított népsűrűség, 15%-át a 2005. év végén az önkormányzati tulajdonban lévő félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át a 2005. év végén az önkormányzat területén levő iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között. A számításokban felhasználandó belterületi terület, illetve lakás adatokat a melléklet tartalmazza.”

(2) Az Fmt. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)–(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest – a költségvetési szervek intézmény fenntartói jogainak átadására visszavezethető változásokat figyelmen kívül hagyva – maximum 5%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező – eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik.”

5. § Az Fmt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény szerinti forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beszámolókban szereplő, a kincstár által elfogadott adatokat a fővárosi önkormányzat feldolgozza és kiküldi az önkormányzatoknak ellenőrzés céljából a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig. A kerületi önkormányzatok az adatellenőrzésnek a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig tesznek eleget.”

6. § Az Fmt. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során alkalmazott adatok, vagy a számítások helytelensége miatt a fővárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlan forráshoz jutott, vagy a jogszerűen járó forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ezzel az összeggel a hiba feltárását követő évben az 5–6. § alkalmazása eredményeként kialakult forrásmegosztást módosítani kell.”

7. § Az Fmt. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A törvény 5. §-ának (2) bekezdését, valamint 6. §-ának (3) bekezdését első alkalommal a 2009. évi forrásmegosztásnál kell alkalmazni.”

Átmeneti és záró rendelkezések

8. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a 2. § rendelkezéseit a forrásmegosztás ez évi felülvizsgálata esetén is alkalmazni kell.

(2) Az Fmt. az e törvény melléklete szerinti új melléklettel egészül ki.

Melléklet a 2007. évi CLXXXII. törvényhez

Melléklet a 2006. évi CXXXIII. törvényhez

A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
felosztásához használt tényezők értéke 2005-ben

 

Belterületi terület nagysága
(ha)

Önkormányzati tulajdonban levő
félkomfortos, komfort nélküli
és szükséglakások együttes alapterülete
(m2)

Önkormányzat területén
iparosított technológiával épült lakások
darabszáma

I. kerület

341

6 492

461

II. kerület

2 265

9 435

2 577

III. kerület

3 100

15 880

36 613

IV. kerület

1 704

25 163

28 123

V. kerület

259

8 725

173

VI. kerület

238

33 753

VII. kerület

209

84 615

105

VIII. kerület

685

134 977

4 714

IX. kerület

1 253

120 599

9 219

X. kerület

2 895

38 036

19 656

XI. kerület

2 838

17 765

27 371

XII. kerület

1 574

11 695

1 033

XIII. kerület

1 344

97 697

23 072

XIV. kerület

1 813

48 607

22 289

XV. kerület

1 765

14 016

20 500

XVI. kerület

2 407

5 035

6 324

XVII. kerület

2 459

2 119

8 249

XVIII. kerület

3 226

15 769

13 612

XIX. kerület

938

7 940

11 996

XX. kerület

1 122

9 323

9 240

XXI. kerület

2 302

8 422

16 968

XXII. kerület

2 542

7 378

5 658

XXIII. kerület

1 326

1 265

690

Összesen:

38 605

724 706

268 643


1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére