• Tartalom

2007. évi II. törvény

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról1

2024.01.01.

Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában történő közreműködés, valamint az Európai Unió és az azon kívüli országok társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról a következő törvényt alkotja:2

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §3

2. §4

2/A. §5

2/B. §6

2/C. §7

3. §8

4. §9

5. §10

II. Fejezet

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás szabályai11

Általános szabályok

6. §12

7. §13

7/A. §14

A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok15

8. §16

9. §17

10. §18

11. §19

12. §20

III. Fejezet

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó

tartózkodás szabályai21

Általános szabályok

13. §22

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumok23

14. §24

15. §25

Tartózkodási engedély

16. §26

17. §27

17/A. §28

17/B. §29

17/C. §30

18. §31

18/A. §32

18/B. §33

18/C. §34

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra vonatkozó különös szabályok35

19. §36

20. §37

20/A. §38

20/B. §39

20/C. §40

20/D. §41

20/E. §42

20/F. §43

20/G. §44

21. §45

21/A. §46

22. §47

22/A. §48

22/B. §49

22/C. §50

22/D. §51

23. §52

24. §53

25. §54

26. §55

27. §56

27/A. §57

28. §58

29. §59

Az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására vonatkozó szabályok60

29/A. §61

A tartózkodási engedély iránti eljárások jogorvoslati szabályai62

29/B. §63

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

30. §64

Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti,

fegyveres erőik jogállásáról szóló, 1951. június 19-én, Londonban kelt Megállapodás hatálya alá tartozó polgári állomány tagjai és a hozzátartozók beutazása

és tartózkodása

31. §65

IV. Fejezet

A LETELEPEDÉS

32. §66

33. §67

Ideiglenes letelepedési engedély

34. §68

Nemzeti letelepedési engedély

35. §69

35/A. §70

35/B. §71

35/C. §72

36. §73

37. §74

EK letelepedési engedély

38. §75

39. §76

V. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ RENDÉSZETI SZABÁLYOK

A beléptetés megtagadása és a visszairányítás

40. §77

41. §78

41/A. §79

Kiutasítás és önkéntes távozás80

42. §81

Az idegenrendészeti kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom

43. §82

44. §83

45. §84

45/A. §85

45/B. §86

45/C. §87

46. §88

47. §89

48. §90

48/A. §91

48/B. §92

48/C. §93

A bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtása

49. §94

A kiutasítás költségeinek viselése

50. §95

A visszairányítás és a kiutasítás elrendelésére,

illetve végrehajtására vonatkozó tilalom

51. §96

52. §97

52/A. §98

Arcképmás és ujjnyomat rögzítése

53. §99

Az őrizet

54. §100

55. §101

56. §102

Idegenrendészeti óvadék103

56/A. §104

A kifogás

57. §105

Az őrizet bírósági meghosszabbítása

58. §106

A bírósági eljárás közös szabályai

59. §107

Az őrizet végrehajtása

60. §108

61. §109

61/A. §110

A kijelölt helyen való tartózkodás elrendelése

62. §111

63. §112

64. §113

A kitoloncolás

65. §114

65/A. §115

Külföldre utazási korlátozás116

66. §117

A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése

67. §118

A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése a Vízuminformációs Rendszerben119

67/A. §120

A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése az uniós információs rendszerekben121

67/B. §122

A személykörözés elrendelése

68. §123

VI. Fejezet

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

69. §124

70. §125

71. §126

72. §127

VII. Fejezet

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének bejelentési kötelezettsége

73. §128

A születés bejelentése

74. §129

Az oktatási intézmények bejelentési kötelezettsége130

74/A. §131

Gyakornoki program és fogadó szervezet bejelentése132

74/B. §133

A harmadik országbeli állampolgár személyi okmányaival kapcsolatos bejelentési kötelezettségek és hatósági intézkedések

75. §134

Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége135

75/A. §136

A Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége137

75/B. §138

VIII. Fejezet

A HONTALAN STÁTUSZ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ÚTI OKMÁNNYAL ELLÁTÁSA

Hontalanság megállapítására irányuló eljárás

76. §139

77. §140

78. §141

79. §142

80. §143

81. §144

A hontalanság megállapítása feltételei fennállásának felülvizsgálata145

81/A. §146

A harmadik országbeli állampolgárok

úti okmánnyal ellátása

82. §147

83. §148

84. §149

85. §150

86. §151

IX. Fejezet152

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. CÍM

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Hatásköri szabályok

86/A. §153

Ügyfél

86/B. §154

86/C. §155

Illetékességi szabályok

86/D. §156

A hatáskör és illetékesség vizsgálata

86/E. §157

Nyelvhasználat

86/F. §158

Megkeresés

86/G. §159

A kapcsolattartás általános szabályai

86/H. §160

Adatkezelés és betekintés az eljárás irataiba

86/I. §161

2. CÍM

A KÉRELEMRE INDULÓ IDEGENRENDÉSZETI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI

Az elsőfokú idegenrendészeti eljárás

A kérelem

86/J. §162

Hiánypótlás

86/K. §163

A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása

86/L. §164

Az eljárás megszüntetése

86/M. §165

Az eljárás felfüggesztése

86/N. §166

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása

86/O. §167

86/P. §168

Igazolási kérelem

86/Q. §169

Az idézés

86/R. §170

A tényállás tisztázása és az ügyfél nyilatkozata

87. §171

A szakhatósági eljárás általános szabályai

87/A. §172

87/B. §173

A bizonyítás eszközei

Az irat

87/C. §174

A tanú és hatósági tanú

87/D. §175

87/E. §176

Szakértő és tolmács

87/F. §177

Az eljárás akadályozásának következményei és az eljárási bírság

87/G. §178

Jegyzőkönyv és feljegyzés

87/H. §179

A képviselet szabályai

87/I. §180

87/J. §181

87/K. §182

3. CÍM

AZ IDEGENRENDÉSZETI HATÓSÁG DÖNTÉSEI

Határozat és végzés

87/L. §183

87/M. §184

A döntés közlése

87/N. § (1)185

(2)186

(3)187

(4)188

(5)189

(6)190

(7)191

(8)192

(9)193

(10)194

A kézbesítés szabályai

87/O. §195

4. CÍM

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, IGAZOLVÁNY ÉS NYILVÁNTARTÁS

Hatósági bizonyítvány

88. §196

Hatósági igazolvány

88/A. §197

Hatósági nyilvántartás

88/B. §198

5. CÍM

AZ IDEGENRENDÉSZETI HATÓSÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

Az idegenrendészeti hatóság hatósági ellenőrzésének célja

88/C. §199

A helyszíni ellenőrzés

88/D. §200

A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok

88/E. §201

A helyszíni ellenőrzés megindítása és lefolytatása

88/F. §202

Az idegenrendészeti hatóság által alkalmazható intézkedések a hatósági ellenőrzés során

88/G. §203

Az idegenrendészeti hatóság jogai és kötelezettségei a hatósági ellenőrzés során

88/H. §204

Az ügyfél jogai és kötelezettségei a hatósági ellenőrzés során

88/I. §205

Az eljárási cselekmények rögzítése

88/J. §206

6. CÍM

HIVATALBÓL INDÍTOTT ELJÁRÁS

88/K. §207

7. CÍM

HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A zár alá vétel

88/L. §208

88/M. §209

88/N. §210

8. CÍM

JOGORVOSLAT

A jogorvoslat szabályai

88/O. §211

88/P. §212

Fellebbezés

88/Q. §213

A közigazgatási per

88/R. §214

9. CÍM

A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI

89. §215

89/A. §216

89/B. §217

90. §218

91. §219

10. CÍM

AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉG, AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉG VISELÉSE ÉS ELŐLEGEZÉSE

92. §220

11. CÍM

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

92/A. §221

92/B. §222

12. CÍM

EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

92/C. §223

X. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ADATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

93. §224

93/A. §225

94. §226

94/A. §227

Idegenrendészeti résznyilvántartások

95. §228

96. §229

96/A. §230

97. §231

98. §232

99. §233

99/A. §234

100. §235

101. §236

102. §237

103. §238

104. §239

105. §240

105/A. §241

106. §242

107. §243

108. §244

108/A. §245

108/B. §246

108/C. §247

108/D. §248

108/E. §249

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

109. §250

Átmeneti rendelkezések

110. §251

110/A. §252

110/B. §253

110/C. §254

Felhatalmazó rendelkezések

111. §255

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés256

112. §257

113. §258

114. §259

115. §260

116. §261

117. §262

118. §263

119. §264

Az Európai Unió jogának való megfelelés

120. §265

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. január 5. A törvényt a 2023. évi XC. törvény 351. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 2. napjával.

2

A preambulum a 2011: CCI. törvény 300. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2/A. §-t a 2016: XXXIX. törvény 31. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2/B. §-t a 2017: CXLIII. törvény 26. § (3) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2/C. §-t a 2021: CXLII. törvény 21. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A II. fejezet címe a 2013: CXCVIII. törvény 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 7/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 34. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. §-t megelőző alcím a 2013: CXCVIII. törvény 14. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 8. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 9. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 10. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 11. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 12. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A III. Fejezet címe a 2013: CXCVIII. törvény 14. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 13. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 14. §-t megelőző alcím a 2013: CXCVIII. törvény 14. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 14. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 15. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 16. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 17. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 17/A. §-t a 2016: XXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 17/B. §-t a 2017: CXLIII. törvény 29. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 17/C. §-t a 2017: CXLIII. törvény 29. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 18. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 18/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 30. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 18/B. §-t a 2017: CXLIII. törvény 30. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 18/C. §-t a 2018: CXXXIII. törvény 25. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 19. §-t megelőző alcím a 2013: CXCVIII. törvény 14. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

A 19. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 20. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 20/A. §-t a 2011: CV. törvény 92. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 20/B. §-t a 2011: CV. törvény 92. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 20/C. §-t a 2011: CV. törvény 92. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 20/D. §-t a 2016: XXXIX. törvény 43. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 20/E. §-t a 2016: XXXIX. törvény 43. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 20/F. §-t a 2016: XXXIX. törvény 43. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 20/G. §-t a 2021: CXX. törvény 44. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 21. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 21/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 32. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 22. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 22/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 34. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 22/B. §-t a 2017: CXLIII. törvény 34. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 22/C. §-t a 2017: CXLIII. törvény 34. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 22/D. §-t a 2017: CXLIII. törvény 34. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 23. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 24. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 25. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 26. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 27. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 27/A. §-t a 2017: XXXIII. törvény 42. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 28. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 29. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 29/A. §-t megelőző alcímet a 2013: XCIII. törvény 63. §-a iktatta be.

61

A 29/A. §-t a 2013: XCIII. törvény 63. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 29/B. §-t megelőző alcímet a 2017: CXLIII. törvény 36. §-a iktatta be.

63

A 29/B. §-t a 2017: CXLIII. törvény 36. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 30. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 31. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 32. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 33. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 34. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 35. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 35/A. §-t a 2016: XXXIX. törvény 51. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 35/B. §-t a 2016: XXXIX. törvény 51. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 35/C. §-t a 2016: XXXIX. törvény 51. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 36. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 37. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 38. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 39. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 40. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 41. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 41/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 37. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

80

A 42. §-t megelőző alcím a 2010: CXXXV. törvény 128. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 42. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

82

A 43. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 44. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 45. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 45/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 51. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 45/B. §-t a 2011: CV. törvény 101. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 45/C. §-t a 2016: XCIV. törvény 1. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 46. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 47. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 48. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 48/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 54. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 48/B. §-t a 2010: CXXXV. törvény 54. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 48/C. §-t a 2010: CXXXV. törvény 54. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 49. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

95

Az 50. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

96

Az 51. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

97

Az 52. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

98

Az 52/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 58. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

99

Az 53. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

100

Az 54. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

101

Az 55. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

102

Az 56. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

103

Az „Idegenrendészeti óvadék” alcímet (56/A. §-t) a 2023. évi XXXVIII. törvény 56. §-a iktatta be.

104

Az 56/A. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

105

Az 57. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

106

Az 58. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

107

Az 59. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 60. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 61. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 61/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 65. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 62. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

112

A 63. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

113

A 64. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

114

A 65. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

115

A 65/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 47. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

116

A 66. §-t megelőző alcím a 2012: CLXXXI. törvény 60. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A 66. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

118

A 67. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

119

A 67/A. §-t megelőző alcímet a 2010: XL. törvény 30. §-a iktatta be.

120

A 67/A. §-t a 2010: XL. törvény 30. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

121

„A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése az uniós információs rendszerekben” alcímet (67/B. §) a 2021: CXLII. törvény 22. §-a iktatta be.

122

A 67/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

123

A 68. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

124

A 69. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

125

A 70. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

126

A 71. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

127

A 72. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

128

A 73. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

129

A 74. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

130

A 74/A. §-t megelőző alcímet a 2010: CXXXV. törvény 69. §-a iktatta be.

131

A 74/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 69. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

132

A „Gyakornoki program és fogadó szervezet bejelentése” alcímet (74/B. §) a 2018: CXXXIII. törvény 39. §-a iktatta be.

133

A 74/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

134

A 75. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

135

A 75/A. §-t megelőző alcímet a 2011: CV. törvény 106. §-a iktatta be.

136

A 75/A. §-t a 2011: CV. törvény 106. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

137

Az „A Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége” alcímet (75/B. §) a 2021: CXX. törvény 48. §-a iktatta be.

138

A 75/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

139

A 76. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

140

A 77. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

141

A 78. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

142

A 79. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

143

A 80. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

144

A 81. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

145

A 81/A. §-t megelőző alcímet a 2017: CXLIII. törvény 49. §-a iktatta be.

146

A 81/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 49. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

147

A 82. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

148

A 83. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

149

A 84. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

150

A 85. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

151

A 86. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

152

A IX. fejezet (86/A. §–92/C. §) a 2017: CXLIII. törvény 50. §-a iktatta be.

153

A 86/A. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 86/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

155

A 86/C. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

156

A 86/D. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

157

A 86/E. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

158

A 86/F. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

159

A 86/G. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

160

A 86/H. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

161

A 86/I. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

162

A 86/J. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

163

A 86/K. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

164

A 86/L. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

165

A 86/M. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

166

A 86/N. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

167

A 86/O. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

168

A 86/P. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

169

A 86/Q. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

170

A 86/R. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

171

A 87. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

172

A 87/A. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

173

A 87/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

174

A 87/C. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

175

A 87/D. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

176

A 87/E. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

177

A 87/F. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

178

A 87/G. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

179

A 87/H. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

180

A 87/I. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

181

A 87/J. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

182

A 87/K. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

183

A 87/L. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

184

A 87/M. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

185

A 87/N. § (1) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

186

A 87/N. § (2) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

187

A 87/N. § (3) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

188

A 87/N. § (4) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

189

A 87/N. § (5) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

190

A 87/N. § (6) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

191

A 87/N. § (7) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

192

A 87/N. § (8) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

193

A 87/N. § (9) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

194

A 87/N. § (10) bekezdését a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

195

A 87/O. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

196

A 88. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

197

A 88/A. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

198

A 88/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

199

A 88/C. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

200

A 88/D. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

201

A 88/E. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

202

A 88/F. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

203

A 88/G. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

204

A 88/H. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

205

A 88/I. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

206

A 88/J. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

207

A 88/K. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

208

A 88/L. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

209

A 88/M. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

210

A 88/N. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

211

A 88/O. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

212

A 88/P. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

213

A 88/Q. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

214

A 88/R. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

215

A 89. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

216

A 89/A. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

217

A 89/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

218

A 90. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

219

A 91. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

220

A 92. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

221

A 92/A. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

222

A 92/B. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

223

A 92/C. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

224

A 93. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

225

A 93/A. §-t a 2010: CLVII. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

226

A 94. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

227

A 94/A. §-t a 2013: LXXXIV. törvény 63. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

228

A 95. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

229

A 96. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

230

A 96/A. §-t a 2010: CXXXV. törvény 74. § (4) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

231

A 97. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

232

A 98. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

233

A 99. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

234

A 99/A. §-t a 2019: LV. törvény 18. § (2) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

235

A 100. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

236

A 101. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

237

A 102. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

238

A 103. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

239

A 104. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

240

A 105. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

241

A 105/A. §-t a 2018: CXXXIII. törvény 53. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

242

A 106. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

243

A 107. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

244

A 108. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

245

A 108/A. §-t a 2016: XXXIX. törvény 65. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

246

A 108/B. §-t a 2017: XLV. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

247

A 108/C. §-t a 2017: XLV. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

248

A 108/D. §-t a 2017: XLV. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

249

A 108/E. §-t a 2017: XLV. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

250

A 109. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

251

A 110. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

252

A 110/A. §-t a 2017: CXLIII. törvény 52. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

253

A 110/B. §-t a 2018: XL. törvény 31. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

254

A 110/C. §-t a 2022. évi L. törvény 110. §-a iktatta be, a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

255

A 111. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

256

Az „Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés” alcímet (112. §) a 2018: VI. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be.

257

A 112. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

258

A 113. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

259

A 114. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

260

A 115. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

261

A 116. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

262

A 117. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

263

A 118. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

264

A 119. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

265

A 120. §-t a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére