• Tartalom

2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet

2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet

a Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról1

2012.02.11.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személyeknek a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, illetve az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére Lampl Hugó-emlékplakettet (a továbbiakban: emlékplakett) alapítok.

2. § (1) Az emlékplakettet pályázat útján évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

(2) Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért vagy a kivitelezéséért felelős természetes személy vagy több személy együttesen nyújthatnak be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal adományozható.

3. § A pályázati kiírást minden év április 1-jéig a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) teszi közzé honlapján, egy országos napilapban és a minisztérium hivatalos lapjában.

4. § (1) A pályázatot e rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint minden év július 1-jéig kell benyújtani a vízgazdálkodásért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

(2) A miniszter a beérkezett pályázatokat tárgyév július 15-éig továbbítja a Lampl Hugó Emlékplakett Bizottság részére.

5. § (1) A miniszter a pályázatokról szóló döntés szakmai előkészítésére javaslattevő szervként Lampl Hugó Emlékplakett Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2)2 A Bizottság 9 főből áll, elnökét és nyolc tagját a miniszter nevezi ki. A Bizottság elnöke a minisztérium vízügyért felelős helyettes államtitkára. A Bizottság két tagjára a Magyar Hidrológiai Társaság, egy-egy tagjára a vízügyért felelős helyettes államtitkár, az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Magyar Víziközmű Szövetség, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szakmai Szövetsége és a Budapesti Műszaki Egyetem tehet javaslatot. A tagok megbízatása öt évre szól.

6. § (1) A Bizottság a beérkezett pályázatokat e rendelet 1. és 2. mellékletében foglaltak alapján minősíti, és az emlékplakett odaítélésére irányuló javaslatát tárgyév december 15-éig a miniszter elé terjeszti.

(2) Az emlékplakett adományozásáról a Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

(3) Az adományozásra évente egyszer, a Víz Világnapján – március 22-én – kerül sor.

(4) A tervezésért és a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre. Az emlékplakett és az emléktábla leírását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az emlékplakett adományozását – a kitüntetett létesítmény, valamint a tervezésért és a kivitelezésért felelős természetes személy érdemeinek a feltüntetésével – a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(2) A pályázat 1. melléklet szerinti anyagát a Vízügyi Központ és Közgyűjteményeknél kell elhelyezni.

8. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

A pályázat tartalmi és formai követelményei
1. A pályázat benyújtóinak pontos megnevezése.
2. Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.
3. Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.
4. Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
5. Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges – amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.
6. A pályázók által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
7. Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú már működő berendezésekkel.
8. Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
9. A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.
10. A pályázat nyelve magyar és a pályázóknak mindegyik dokumentumrészt aláírásukkal kell ellátniuk.

2. melléklet a 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

Lampl Hugó-emlékplakett
bírálati lapja
Lampl Hugó-emlékplakett bírálati lapja
1.    A létesítmény megnevezése:    
2.    A létesítmény tervezéséért felelős mérnök:    
3.    A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök:    
4.    A pályázat értékelése:
4.1.    Műszaki leírás:    pont
4.2.    Tervek:    pont
4.3.    Gazdasági értékelés:    pont
4.4.    Kiegészítő dokumentumok:    pont
4.5.    Esztétikai megjelenés:    pont
4.6.    Nyelvi igényesség:    pont
5.    A létesítmény értékelése:
5.1.    A célnak való megfelelőség:    pont
5.2.    Egyedi szakmai szempontok:    pont
5.3.    Szerkezeti elemek kialakítása:    pont
5.4.    Időállóság:    pont
5.5.    Munkavédelem:    pont
5.6.    Esztétikai kialakítás:    pont
5.7.    Környezetvédelem:    pont
Összesen:    pont
Az előző kérdések mindegyikére 0-tól 5-ig terjedő pont adható. A magasabb pontszám jelenti a jobb osztályzatot.
Kelt: ....................................................................
.........................................................................
a bíráló aláírása

3. melléklet a 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

A Lampl Hugó-emlékplakett és emléktábla leírása
1.3 Emlékplakett
Az emlékplakett 75 mm átmérőjű, 5 mm vastag bronzérem, amelynek előlapján
„... (a kitüntetett neve)...-nak kiemelkedő jelentőségű vízilétesítmény megvalósításában való közreműködéséért (dátum)” felirat látható.
Az emlékplakett hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a „Lampl Hugó-emlékplakett” és „a vízgazdálkodásért felelős minisztertől” felirat vesz körbe.
2. Emléktábla
Az emlékplakett odaítélésének tényét igazolja, a létesítmény külső felületén jól látható módon elhelyezve.
Az emléktábla 67 x 125 cm méretű vörösréz öntvény, amit felül a Vízügy 20 cm átmérőjű Emblémája (egymást metsző folyók sematikus ábráján bal oldalon felül egy vízcsepp, alul a VÍZÜGY felirat) díszít, alá 6 cm-es magasságú kidomborodó betűkkel a következő szöveg kerül:
„E létesítmény megvalósításában közreműködő személyt a vízgazdálkodásért felelős miniszter Lampl Hugó-emlékplakettel tüntette ki.”
1

A rendeletet az 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 31. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 26. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 31. § (1) bekezdését.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet 1. pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére