• Tartalom

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról

2015.04.29.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett), ha kérelmükre az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) e rendelet 1. számú mellékletében szereplő igazgatási jellegű szolgáltatást végez.

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2)2 Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az OGYÉI 2. számú mellékletben feltüntetett számlájára postai befizetéssel vagy átutalással megfizetni, illetve az OGYÉI házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3)3 A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó OGYÉI bevétele.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

a) 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség keletkezése,

b) 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve a 31. § (2) és (4)–(7) bekezdéseiben foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése,

d) 86. §-ában foglaltakat az elévülés

tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni azzal, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett az OGYÉI-t, illeték helyett díjat kell érteni.

(3)5 Ha a díjat egyáltalán nem vagy nem szabályszerű időben, módon vagy mértékben fizették meg, az Itv. 73/A. §-a (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 82. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet, állami adóhatóság helyett az OGYÉI-t kell érteni.

(4) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésére jogosult gazdálkodó szervezetek felsorolását, bankszámlaszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez6

I.

 

II.

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak

II.1.

Engedély kiadása és nyilvántartásba vétel ismertetési tevékenységet folytatók részére

101 500 Ft

II.2.

Engedély, nyilvántartás adataiban történő módosítás ismertetési tevékenységet folytatók részére

12 900 Ft

II.3.

Nyilvántartásba vétel ismertető személyek részére

100 000 Ft

II.4.

Igazolvány kiadása, módosítása és a nyilvántartás adataiban történő módosítás ismertető személyek részére

12 900 Ft

2. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez7

 

A

B

1

Intézmény

Számlaszám

2

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

10032000-00290050-00000000
Magyar Államkincstár

1

Az 1. § a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 88. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 88. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 88. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. számú melléklet 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. számú melléklet a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 87. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére