• Tartalom

213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól1

2010.08.17.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) 33. § (1) bekezdésének c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet jogállása

1. § (1) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: Intézet) központi hivatal.

(2)2 Az Intézetet a nemzeti erőforrás (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3)3 Az Intézet önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az Intézet működési költségvetését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címként kell meghatározni.

(4) Az Intézetet főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

(5) A főigazgató-helyetteseket és a gazdasági igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja.

(6) Az Intézet székhelye Budapest.

2. § (1) Az Intézet a közvetlenül a főigazgató vezetése alatt álló főigazgatóságból, valamint regionális igazgatóságokból és azok kirendeltségeiből (a továbbiakban: kirendeltség) áll.

(2) A főigazgatóság, a regionális igazgatóságok és a kirendeltségek egy költségvetési szervet képeznek.

(3)4 Az Intézet szakértői és szakhatósági tevékenysége során

a) első fokon a kirendeltség,

b) másodfokon a regionális igazgatóság jár el.

(4)5 Közigazgatási hatósági eljárásban

a)6 a mellékletben meghatározott székhelyen működő regionális igazgatóságok az ott meghatározott illetékességi területen,

b)7 a megyeszékhely városokban működő kirendeltségek az adott megyére kiterjedő illetékességgel

járnak el.

(5)8 Ha a szakhatósági vagy szakértői eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel,

a) az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Fővárosi Kirendeltség,

b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

jár el.

(6)9 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában

a) első fokon a Fővárosi Kirendeltség,

b) másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

jár el.

(7)10 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók beszéd- és más fogyatékosságának (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) megállapítására irányuló eljárásban a Fővárosi Kirendeltség jár el.

(8)11 A közúti járművezetők és a közúti járművezető-jelöltek egészségi alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban, ha a gépjárművezetéshez gyógyászati segédeszköz vagy a szokásostól eltérő kezelő berendezés használata szükséges, másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság jár el.

(9)12 A 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti soron kívüli vizsgálatra irányuló eljárásban az Intézet székhelyén a 8. § (13) és (14) bekezdése szerint létrehozott szakértői bizottság az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el.

2/A. §13 Az Intézet feladat- és hatáskörébe tartozó, a szakvéleményt és a szakhatósági állásfoglalást megalapozó vizsgálatokat

a) a kirendeltségeken működő szakértői bizottságok (a továbbiakban: elsőfokú szakértői bizottság),

b) a regionális igazgatóságokon működő szakértői bizottságok (a továbbiakban: másodfokú szakértői bizottság)

végzik [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szakértői bizottság].

3. § (1) A főigazgató

a) gyakorolja a munkáltatói jogköröket a főigazgatóság alkalmazottai, valamint a regionális igazgatóságok és a kirendeltségek vezetői felett,

b) kinevezi és felmenti a regionális igazgatóságok és a kirendeltségek alkalmazottait,

c)14 gondoskodik az egységes szakértői, szakhatósági tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenőrzi az Intézet szakmai tevékenységét,

d) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatok ellátását,

e) meghatározza az Intézet feladatellátása során követendő belső eljárási, ügyviteli rendet,

f) gondoskodik a folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzési rendszer, a belső ellenőrzési rendszer működtetéséről,

g) gondoskodik a kötelezettségszegések Intézeten belüli kivizsgálási rendjének kidolgozásáról,

h) ha a szakértői tevékenységgel kapcsolatban kötelezettségszegésre utaló megalapozott információ jut a tudomására, soron kívüli vizsgálatot rendel el,

i) gondoskodik az Intézet szakértői tevékenységében közreműködő szakértők képzéséről, továbbképzéséről,

j) a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek, közreműködik azok előkészítésében, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezeteit,

k) az Intézet tevékenységéről évente beszámolót készít a miniszternek.

(2) A regionális igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató

a) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogköröket a regionális igazgatóság és kirendeltségeinek alkalmazottai felett,

b) szervezi a másodfokú szakértői bizottságok működését, ellenőrzi szakmai tevékenységüket,

c)15 és a regionális igazgatóság más köztisztviselője a kirendeltség kiadmányozási jogkörrel rendelkező köztisztviselőjét a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(3) A kirendeltséget kirendeltségvezető vezeti. A kirendeltségvezető szervezi az elsőfokú szakértői bizottságok működését, valamint ellenőrzi szakmai tevékenységüket.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet feladat- és hatásköre

4. §16 (1) Az Intézet – a szakértői bizottság 11. § (4) bekezdése szerinti döntése alapján – szakhatósági állásfoglalást ad ki

a) a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás,

b) a hozzátartozói nyugellátás,

c) a baleseti járadék,

d) a rehabilitációs járadék,

e) a rokkantsági járadék,

f) a rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék,

g) a fogyatékossági támogatás,

h) a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély,

i) a magasabb összegű családi pótlék,

j) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,

k) a bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei,

l) a hadi rokkantsági ellátások

megállapításához.

(2) Az Intézet szakértői tevékenysége körében – a szakértői bizottság 11. § (4) bekezdése szerinti döntése alapján – szakvéleményt ad

a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásáról,

b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,

c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,

d)17

e) a súlyos fokozatú demens megbetegedésről,

f) a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,

g) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról,

h) a súlyos mozgáskorlátozottságról,

i) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékéről,

j) a nemzeti helytállásért pótlék elbírálásához szükséges egészségkárosodási mértékről,

k) a nemzeti gondozási díj elbírálásához szükséges egészségkárosodási mértékről,

l) az 1945–1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodási mértékről,

m) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodási mértékről,

n) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról.

(3) Az Intézet az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül ellátja a jogszabályok által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb tevékenységet.

5. §18 Az Intézet módszertani feladatai körében – a jogszabályi keretek között – kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja

a) a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükségletek felmérésének és értékelésének a szempontjait,

b) az Intézet feladat- és hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakmai szabályait, a 4. § szerinti ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges szakértői véleményezés szakmai rendszerét.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet eljárása

6. §19 Az Intézet a jogszabályban meghatározott esetekben komplex minősítést végez. A komplex minősítés során

a) az egészségkárosodás mértékét, ideértve a foglalkozási eredetű (üzemi baleset, foglalkozási betegség) egészségkárosodás mértékét is, továbbá

b) ha az egészségkárosodás mértéke azt indokolja

ba) a szakmai munkaképességet,

bb) a rehabilitálhatóságot, a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket, a rehabilitációhoz szükséges időtartamot

kell vizsgálni.

7. §20 (1)21 Szakhatósági eljárás esetén az Intézet eljárására irányadó ügyintézési határidő – ha a 4. §-ban foglalt feladat- és hatásköröket szabályozó jogszabály másként nem rendelkezik – huszonkét munkanap.

(2)22 Komplex minősítés elvégzésére irányuló szakhatósági eljárás esetén a megkereső hatóság az Intézet rendelkezésére bocsátja a komplex minősítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így különösen

a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi véleményt,

b)23 ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, arról, hogy az érintett személy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

c)24 az egészségügyi dokumentációt, ha az érintett személy korábban egészségügyi ellátásban részesült,

d)25 külön jogszabály vagy az ellátást megállapító közigazgatási hatóság által rendszeresített formanyomtatványt, illetve nyilatkozatot.

8. §26 (1)27 Az elsőfokú szakértői bizottság tagjait a kirendeltségvezető, a másodfokú szakértői bizottság tagjait az igazgató határozza meg.

(2) A szakértői bizottság

a) a komplex minősítés során legalább négy,

b)28 az a) pont alá nem tartozó esetben

ba) a külön jogszabályban meghatározott létszámú és összetételű vagy

bb) külön jogszabály rendelkezése hiányában legalább két orvossszakértő

tagból áll.

(3) A szakértői bizottságban a nem orvosszakértő tagok száma nem haladhatja meg az orvosszakértő tagok számát.

(4)29

(5)30 A szakértői bizottságnak nem lehet tagja az, aki részt vett vagy részt vesz az érintett személy gyógykezelésében, rehabilitációjában, szociális ellátásában.

(6) A szakértői bizottságnak orvosszakértőként egészségbiztosítási szakvizsgával rendelkező személy lehet a tagja.

(7) A komplex minősítés során a szakértői bizottság

a) legalább két tagja orvosszakértő,

b) legalább egy tagja foglalkoztatási szakértő,

c) legalább egy tagja szociális szakértő.

(8)31 Ha az Intézetnek nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatási szakértője, vagy az a szakértői bizottság tagjának nem jelölhető ki, az Intézet megkeresésére az illetékes regionális munkaügyi központ főigazgatója a foglalkoztatási szakértő személyére

a) a regionális munkaügyi központ (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelő foglalkozási rehabilitációs munkatársai vagy

b) a Munkaügyi Szakértők Országos Névjegyzékében szereplő és az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szakértők

közül tesz javaslatot.

(9)32 Ha az Intézetnek nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szociális szakértője, vagy az a szakértői bizottság tagjának nem jelölhető ki, az Intézet megkeresésére a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója a szociális szakértő személyére elsősorban az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékben szereplő és az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szakértők közül javaslatot tesz.

(10)33 Ha a (8)–(9) bekezdésben meghatározottak kivételével az Intézetnek a 4. § szerinti vizsgálat elvégzéséhez nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakértője, az Intézet a vizsgálat jogcíme szerinti szakértelemmel rendelkező és az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szakértőt vehet igénybe.

(11)34 Az igazgató, a kirendeltségvezető a szakértői bizottság tagjainak kijelölésével egyidejűleg dönt a szakértői bizottság elnökének személyéről. A szakértői bizottság elnökének az Intézettel közszolgálati jogviszonyban álló orvosszakértő jelölhető ki.

(12)35 A főigazgató – a 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatkörében – bármely szakértői bizottság tevékenységének ellenőrzését elrendelheti a 3. § (1) bekezdés f)–g) pontja alapján meghatározott rend szerint.

(13)36 A 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti soron kívüli vizsgálat elrendelése esetén új szakértői bizottságot kell kijelölni.

(14)37 A soron kívüli eljárásban részt vevő szakértői bizottság tagjait a főigazgató jelöli ki. A szakértői bizottság tagjává nem jelölhető ki olyan személy, aki a soron kívüli eljárással érintett ügyben korábban közreműködött.

9. §38 (1)39 A szakértői bizottság elnöke a szakértői bizottság tagjai közül előadó szakértőt jelöl ki. Előadó szakértőnek szakhatósági eljárásban orvosszakértő jelölhető ki, szakértői eljárás során pedig a szakértői bizottság bármely – a vizsgálat jogcíme szerinti szakértelemmel rendelkező – tagja. A szakértői bizottság elnöke és az előadó szakértő nem lehet ugyanaz a személy.

(2) Az előadó szakértő a szakértői bizottság elnöke által meghatározott határidőre

a)40 értékeli a szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény kiadásához szükséges dokumentumokat, ellenőrzi az egészségügyi dokumentációt,

b)41 megvizsgálja az érintett személyt, illetve – ha szükséges – kiegészítő egészségügyi, képességfelmérő vizsgálatot rendel el,

c)42 összegzi és indokolja a rendelkezésre álló orvosi dokumentációból, egyéb iratból, valamint a b) pont szerinti vizsgálatokból levonható következtetéseket, és ennek alapján döntéstervezetet készít.

(3) A személyes vizsgálatot el kell végezni, ha

a) jogszabály azt kötelezővé teszi, vagy

b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem ítélhető meg az érintett személy állapota, vagy

c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátásra való jogosultságnak a szakértői bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn.

(4)43 A személyes vizsgálatot [(2) bekezdés b) pont, 11. § (2) bekezdés] – az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén kell elvégezni.

(5)44 A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhető, ha a szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási képességének megismerése szükséges.

(6)45 A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy háziorvos által igazolt egészségi állapota nem teszi lehetővé a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén való megjelenését.

(7)46 A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő egészségügyi, illetve képességfelmérő vizsgálat elvégzésére az Intézet együttműködési megállapodást köthet a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltatóval. A kiegészítő egészségügyi, illetve képességfelmérő vizsgálatot végző személyre is alkalmazni kell a 8. § (5) bekezdésében foglalt kizárási szabályt.

10. §47 A szakértői bizottság az egészségkárosodás mértékét, a fogyatékosságot, a szakmai munkaképességet, valamint a rehabilitálhatóságot a jogszabályokban és a szakmai szabályokban foglaltaknak megfelelően véleményezi. A szakmai szabályokat az Intézet a honlapján közzéteszi.

11. §48 (1) Az előadó szakértő a 9. § (2) bekezdése szerinti tevékenységéről folyamatosan konzultál a szakértői bizottság tagjaival.

(2)49 A szakértői bizottság tagjai a bizottság elnökénél kezdeményezhetik kiegészítő egészségügyi, képességfelmérő vizsgálat elvégzését, illetve az érintett személy általuk történő személyes meghallgatását. A vizsgálatra, illetve a személyes meghallgatásra a 9. § (3)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(3) Ha az előadó szakértő tevékenységével kapcsolatban kötelezettségszegésre utaló megalapozott információ jut a szakértői bizottság tudomására, a szakértői bizottság elnöke másik előadó szakértőt jelöl ki, aki újból elvégzi a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat.

(4)50 A szakértői bizottság megvitatja az előadó szakértő döntéstervezetét, és ennek alapján dönt a szakhatósági állásfoglalás és a szakvélemény tartalmáról. A döntés meghozatalára a szakértői bizottság tagjainak szavazatával kerül sor. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A szakértői bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a szakértői bizottság minden tagja aláírja.

(6)51 A szakvéleményt az előadó szakértő és a szakértői bizottság elnöke írja alá. A szakhatósági állásfoglalást az első fokú szakhatósági eljárásban a kirendeltségvezető, a másodfokú szakhatósági eljárásban a regionális igazgató kiadmányozza.

(7)–(8)52

12. §53 (1) Az Intézet által kiadott szakvélemény tartalmazza:

a) a véleményezett személy azonosítására szolgáló, a szakértői bizottság által törvény alapján kezelhető azonosító adatokat,

b) a véleményezett személy egészségi állapotára vonatkozó, a szakértői bizottság által törvény alapján kezelhető egészségügyi adatokat,

c) a szakvélemény kiállításának helyét, időpontját, az eljáró szakértői bizottság megnevezését, elnökének és előadó szakértőjének nevét és aláírását,

d) a szakvéleményt kérő szerv megnevezését,

e) a szakértői bizottságtól kért vizsgálat típusát, a szakértői bizottságnak feltett kérdéseket,

f) a szakértői vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes vizsgálat és meghallgatás esetén annak időpontját és helyszínét,

g) a felülvizsgálat szükségességét, időpontját, a szakvélemény időbeli hatályát.

(2) Az Intézet által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza

a) az ügyfél azonosítására szolgáló, a szakértői bizottság által törvény alapján kezelhető azonosító adatokat,

b) az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a szakértői bizottság által törvény alapján kezelhető egészségügyi adatokat,

c) a felülvizsgálat szükségességét, időpontját, a szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát.

13. §54 Az Intézet szakértői tevékenységéért a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakértői díjat kell fizetni.

14. §55

Az orvosszakértői, illetve a rehabilitációs szakértői szerv kijelölése

15. § (1)56 A Kormány

a)57 az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban orvosszakértői, illetve rehabilitációs szakértői szervként az Intézet kirendeltségeit,

b)58 a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban orvosszakértői, illetve rehabilitációs szakértői szervként az Intézet regionális igazgatóságait

jelöli ki.

(2)59

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának a)–c) és f) pontja, valamint 6–15. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 4. §-ának a)–c) és f) pontját, valamint 6–15. §-át a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés – ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is – esetén kell alkalmazni.

(4)60 A szakértői bizottság orvosszakértői tagjainak az egészségbiztosítási szakvizsgát 2013. december 31-ig kell megszerezniük. 2013. december 31-ét követően egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkező személy a szakértői bizottságnak orvosszakértőként nem lehet a tagja.

(5)61 Az e rendelkezés hatálybalépését62 megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelőzően a 4. § (2) bekezdés e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos d) pontja szerint kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

(6)63 A 4. § – 2009. október 1-jén hatályos – (1) bekezdése szerinti ellátások megállapításához az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által 2009. október 1-je előtt kiadott szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell tekinteni.

17–18. §64

Melléklet a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet regionális igazgatóságai, székhelyük és illetékességi területük
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Budapest
Illetékességi területe: Közép-magyarországi régió (Főváros és Pest megye)
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhelye: Székesfehérvár
Illetékességi területe: Közép-dunántúli régió (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye)
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Debrecen
Illetékességi területe: Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhelye: Győr
Illetékességi területe: Nyugat-dunántúli régió (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Miskolc
Illetékességi területe: Észak magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)
Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhelye: Pécs
Illetékességi területe: Dél-dunántúli régió (Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye)
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Szeged
Illetékességi területe: Dél-alföldi régió (Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye)
1

A rendeletet a 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § (4) bekezdés bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 2. § (7) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 2. § (8) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 2. § (9) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 2/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 3. § (2) bekezdés c) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 4. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 4. § (2) bekezdés d) pontját a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd a 16. § (5) bekezdését.

18

Az 5. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 6. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 7. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

21

A 7. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 7. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 7. § (2) bekezdés d) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 8. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

27

A 8. § (1) bekezdés második mondatát a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 8. § (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 8. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 8. § (8) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 8. § (9) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 8. § (10) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 8. § (11) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 8. § (12) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

36

A 8. § (13) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 8. § (14) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (11) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 9. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

39

A 9. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

40

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

41

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

42

A 9. § (2) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 9. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

44

A 9. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

45

A 9. § (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (15) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

46

A 9. § (7) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (15) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

47

A 10. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 11. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

49

A 11. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

50

A 11. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

51

A 11. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

52

A 11. § (7)–(8) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

53

A 12. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

54

A 13. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

55

A 14. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

56

A 15. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba. A 15. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a.

57

A 15. § (1) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

58

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

59

A 15. § (2) bekezdését a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § b) pontja.

60

A 16. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 560. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

61

A 16. § (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 561. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

62

A hatálybalépés napja: 2010. augusztus 17.

63

A 16. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 35. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 559. § (19) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

64

A 17–18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 35. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére