• Tartalom

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról1

2016.07.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §2 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. §3 Az NFH-t főigazgató vezeti.

3. §4 (1)5

(2)6 A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

4. §7 A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

5. §8 (1) A miniszter:

a) a több kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan – a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatkörbe tartozó tevékenységéről.

(2) A kormánymegbízott a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

6. § (1)9 Az NFH

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;

b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;

d)10 működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

e)11 koordinálja az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörükhöz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatait;

f)12 végzi, illetve végezteti a feladatainak és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g)13 gondoskodik az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 3. § (2) bekezdése szerint a miniszter szakmai irányítói jogkörébe tartozó feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel;

i)14 az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j)15 ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k)16 ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat;

l)17 közreműködhet a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai irányítói jogkörének gyakorlásában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyei tekintetében gyakorolja az Áht. 9. § f) pontja szerinti jogkört.

(2)18 Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok

a)19 szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;

d)20 módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében,

e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését,

f)21 prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat látnak el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(3)22

(4)23

(5)24 A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(6)25 Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–9., valamint 11–16. cikkeiben foglalt követelmények betartását, és eljárnak azok megsértése esetén.

7. § (1)26 Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2)27 Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

(3)28 A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként

a)29 az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

aa) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

ab) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik, valamint

ac)30 az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e, továbbá

b)31 az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

ba) az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, illetve gyógyászati segédeszköznek minősül-e, valamint

bb)32 az érintett kereskedelmi gyakorlat az ENKK hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

(4)33 A Kormány a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárásban szakhatóságként az első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy a járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.

8. § (1)34 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2)35 A Kormány

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 12. § (3) bekezdésében,

f)38 a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g)39 a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h)40

j)42 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

k)43 a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában,

l)44 a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(3)45 A Kormány

f)48

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(3a)49 A Kormány az Fgytv. 17/D. § (2) és (6a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(4)50 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (6) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt az NFH útján kell tájékoztatni.

8/A. §51 (1)52 A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2)53 A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH végzi.

(3)54 A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez az NFH hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4)55 A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt az NFH által üzemeltetett honlapot kell érteni.

9. § E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. §56

11. §57 Ez a rendelet

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez58

1

A rendeletet a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 395. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 395. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdés d) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés f) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (1) bekezdés g) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdés i) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 6. § (1) bekezdés j) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § (1) bekezdés k) pontját a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (4) bekezdése iktatta be.

17

A 6. § (1) bekezdés l) pontját a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (4) bekezdése iktatta be.

18

A 6. § (2) bekezdése a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § d) pontja a 336/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (3) bekezdését a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

23

A 6. § új (4) bekezdését a 214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta. A 6. § (4) bekezdését a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

24

A 6. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta 214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. A 6. § (5) bekezdését a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (6) bekezdését a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (1) bekezdése a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 45. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 7. § (3) bekezdését a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 566. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 7. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 7. § (4) bekezdését a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 8. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 8. § (2) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 8. § (2) bekezdés d) pontja az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 8. § (2) bekezdés f) pontja a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (2) bekezdés g) pontja az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 8. § (2) bekezdés h) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

41

A 8. § (2) bekezdés i) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 8. § (2) bekezdés j) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

43

A 8. § (2) bekezdés k) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

44

A 8. § (2) bekezdés l) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 8. § (3) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 8. § (3) bekezdés a) pontja a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 8. § (3) bekezdés e) pontja az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

48

A 8. § (3) bekezdés f) pontját az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

49

A 8. § (3a) bekezdését a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

52

A 8/A. § (1) bekezdése a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

53

A 8/A. § (2) bekezdése a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 8/A. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 8/A. § (4) bekezdése a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

58

A Mellékletet a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére