• Tartalom

24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól1

2011.03.23.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12/B. §-ának (6) bekezdésében, valamint a 124. §-a (2) bekezdésének y) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E kormányrendelet vonatkozásában projekt alatt azokat a terveket kell érteni, melyek az Áht. 12/B. §-ának (1) bekezdése szerinti hosszú távú kötelezettség vállalására irányulnak.

2. § (1) A hosszú távú kötelezettségvállalást eredményező szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötéséhez szükséges, az Áht. 12/B. §-ának (5) és (7) bekezdése, valamint 22. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalási felhatalmazás megadására irányuló előterjesztés akkor nyújtható be, ha a projekt szerepel a Hosszú Távú Fejlesztések Rangsorában (a továbbiakban: Rangsor).

(2) A Rangsor – a Rangsor elfogadásakor, illetve annak felülvizsgálatakor kötelezettségvállalási felhatalmazással nem rendelkező – hosszú távú kötelezettségvállalással megvalósítandó projekteket tartalmazza fontosság szerinti sorrendben a projekt nevének, a várható éves kifizetések legmagasabb mértékeinek, a futamidő tervezett tartamának meghatározásával, valamint a kifizetés forrását biztosító fejezet felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: projektgazda) megjelölésével. A Rangsorban el kell különíteni azokat a projekteket, amelyekre ha az arra jogosult fontosságuk sorrendjében ad kötelezettségvállalási felhatalmazást, akkor – figyelembe véve a projekt alapján várható évenkénti kifizetéseket – a kifizetési keretet előreláthatólag a projektek nem lépik túl.

(3) A Rangsort félévente az országos szintű fejlesztésért, fejlesztési tervezésért és programozásért felelős miniszter felülvizsgálja, melynek eredményeképpen az aktualizált Rangsorról január 15-éig, illetve július 15-éig köteles megtenni javaslatát a Kormány számára.

(4) Egy projektnek a Rangsorba történő felvételét a (2) bekezdés szerinti adatokkal és a projekt rövid összefoglalásával (különös tekintettel a várható hasznokra) a projektgazda kérheti a (3) bekezdésben megjelölt minisztertől, legkésőbb a (3) bekezdésben meghatározott határidőt megelőző 45. napig.

(5) A Rangsorról az országos szintű fejlesztésért, fejlesztési tervezésért és programozásért felelős miniszter javaslatára a Kormány dönt, és a Rangsort nyilvános határozatban teszi közzé.2

(6) A projektgazda a Rangsor Kormány által történt elfogadását követően dönthet a projekt további kidolgozásáról, figyelembe véve a (2) bekezdés szerinti, a kifizetési keretre tekintettel elkülönített listát.

3. §3 Az államháztartásért felelős miniszter a jogszabályi követelmények, valamint az általa megállapított módszertan alapján – a feladatkör szerint érintett miniszterrel együttműködésben – figyelemmel kíséri és értékeli a projektek megvalósítását.

4. § (1) Az Áht. 12/B. § (4) bekezdése alapján csak akkor lehet előterjesztést benyújtani, ha a projekt megvalósításából származó várható évenkénti kifizetések és a már felhatalmazással rendelkező hosszú távú kötelezettségvállalásokból származó kifizetések várható évenkénti összege – figyelembe véve a Rangsorban előrébb szereplő projektek megvalósításhoz szükséges összes kifizetés legmagasabb éves összegeit – nem haladják meg a kifizetési keretet, továbbá a projekt megvalósításához szükséges költségvetési fedezet várhatóan biztosítható.

(2) A projektgazda – a kidolgozott projekt alapján – gondoskodik az Áht. 12/B. §-ának (5) bekezdésében, illetve 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségvállalási felhatalmazás kérésére irányuló előterjesztés elkészítéséről.

(3) Az előterjesztésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a projekt költség-haszon elemzését,

b) a projekt Rangsorban elfoglalt helyét,

c) a projekt megvalósításának lehetséges finanszírozási alternatíváit, különös tekintettel a tisztán állami finanszírozásra,

d) a c) pont szerinti finanszírozási alternatívák nettó jelenértéken történő összehasonlítását,

e) a szolgáltatás kezdésének és befejezésének várható időpontját,

f)4

g)5 a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményét arról, hogy a projekt kapcsán felmerül-e a tiltott állami támogatás lehetősége,

h) a kötelezettségvállalási felhatalmazás 5. § szerinti lényeges elemeit.

(4)6 A (3) bekezdés c) pontja szerinti összehasonlítás során a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett árindexet és diszkontrátát kell használni.

5. § A kötelezettségvállalási felhatalmazásnak az Áht. 12/B. §-ának (6) bekezdése szerinti lényeges elemei a következők:

a) a Magyar Állam nevében szerződéskötésre jogosult szerv megnevezése,

b) a szerződés futamideje,

c) a szolgáltatás igénybevételének ideje, ha az a szerződés futamidejétől eltér,

d) a telkek és felépítményeik, valamint az 500,0 millió forintot meghaladó könyv szerinti értékű ingó dolgok tulajdonjogi viszonyai a szerződés megkötése előtt, valamint annak alakulása a futamidő alatt és után,

e) a várható éves kifizetések legmagasabb folyó áras mértékei,

f) tartalmaz-e a kifizetés a szerződés teljesítésével összefüggő változó díjelemet,

g) a kifizetések pénzneme,

h) nyilatkozat arról, hogy van-e a Magyar Állam nevében szerződéskötésre jogosult szervvel szerződő fél forrásbevonásához kapcsolódó állami kezesség, garancia,

i) nyilatkozat arról, hogy van-e a Magyar Állam nevében szerződéskötésre jogosult szervvel szerződő fél, vagy a projekt megvalósításának finanszírozását biztosító fél és a projektgazda között a projekthez kapcsolódó egyéb megállapodás,

j) a szerződés állam általi felmondása esetén a Magyar Állam nevében szerződéskötésre jogosult szervvel szerződő fél kártalanítása kiszámításának módja,

k) a felmondási idő leghosszabb tartama.

6. § (1) Az Áht. 12/B. §-ának (7) bekezdése szerinti esetben e rendelet előírásait az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A projektgazda gondoskodik a szerződéskötéshez szükséges eljárás lefolytatásához jogszabályban előírt dokumentumoknak és a szerződés tervezetének (a továbbiakban együtt: pályázati dokumentáció) elkészítéséről.

(3) A kötelezettségvállalási felhatalmazás kérésére irányuló előterjesztésnek a 4. § (3) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazása mellett tartalmaznia kell

a)7 a pályázati dokumentációt,

b)8

(4) A kötelezettségvállalási felhatalmazás Áht. 12/B. §-ának (6) bekezdése szerinti lényeges eleme az 5. §-ban foglaltakon túlmenően az állammal szerződő fél kiválasztása érdekében lefolytatandó eljárás meghatározása, és közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzés tárgyának meghatározása is.

6/A. §9 (1) A Kormány, illetve az Országgyűlés olyan döntésére, illetve az olyan döntést kezdeményező előterjesztésre, amely szerint a Kormány, illetve az Országgyűlés az Áht. 12/B. § (7) bekezdése, illetve 22. § (2) bekezdése szerinti hosszú távú kötelezettségvállaláshoz a pályázat kiírásához való hozzájárulással, ezt követően a szerződés megkötéséhez való külön hozzájárulással adja meg a felhatalmazást, a 4. § (3) bekezdését és az 5. §-t az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, illetve a 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pályázat kiírásához való hozzájárulásra irányuló előterjesztésnek, illetve a hozzájárulásnak nem kell tartalmaznia a 4. § (3) bekezdés a), d), e) és g) pontjaiban, valamint az 5. § c)–k) pontjaiban meghatározott adatokat.”

7. § Az Áht. 12/C. §-ának (3) bekezdése szerinti jelentésnek a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján ilyen célból közzétett adattábla szerinti információkat kell tartalmaznia.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)10 A Rangsorra az országos szintű fejlesztésért, fejlesztési tervezésért és programozásért felelős miniszter legkésőbb 2007. december 31-ig tesz javaslatot a Kormány számára.

(3)11 A 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti elemzéshez az államháztartásért felelős miniszter útmutatót készít, melyet a hivatalos honlapján közzétesz.

1

A rendeletet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 177. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 174. §-át.

3

A 3. § a 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdésének f) pontját a 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (3) bekezdés g) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdésének a) pontja a 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdésének b) pontját a 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 6/A. §-t a 152/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 8. § (2) bekezdése a 216/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdése a 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére