• Tartalom

242/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet

242/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet

az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelöléséről, a SIS-be történő adatbevitel elrendelésének és végrehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iroda technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részletes szabályairól1

2012.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 45. §-ának (1) bekezdésében, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: N.SIS Hivatal) jelöli ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) automatikus figyelmeztető jelzéselhelyezés: a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló törvény (a továbbiakban: SIS törvény) 11. §-a szerinti adatok elektronikus úton történő továbbítása az érintett szakrendszerekből az N.SIS Hivatalhoz,

b) szakrendszer: a SIS törvény 11. §-ában felsorolt hatósági nyilvántartások valamelyikének részeként működő, az N.SIS-től elkülönült informatikai rendszer, amely az N.SIS-szel adatkapcsolatban van,

c) schengeni azonosító kód: az N.SIS által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító kód,

d) találat: ha az N.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés szerinti személy vagy tárgy azonos a lekérdezés alapjául szolgáló személlyel vagy tárggyal,

e) többszörös figyelmeztető jelzés: ugyanarra a személyre vagy járműre vonatkozóan egy vagy több SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett több figyelmeztető jelzés.

I. AZ N.SIS HIVATAL

Az N.SIS Hivatal feladatai

3. § Az N.SIS Hivatal az N.SIS folyamatos működése technikai és személyi feltételeinek biztosítása érdekében

a) megtervezi, kialakítja, fenntartja és működteti a kommunikációs infrastruktúrát, és az annak hibája esetén használható kommunikációs utakat,

b) kialakítja és működteti az N.SIS, a SIS-t alkalmazó államok rendszerei és a központi SIS közötti titkosított információ átvitelt biztosító zárt célú informatikai hálózat végpontja közötti kapcsolatot,

c) biztosítja az N.SIS-t működtető személyzet adatbiztonsági és adatvédelmi oktatását.

4. § (1) A SIS törvény 4. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ában és 20. §-ának (1) bekezdésében feljogosított szerveknek a SIS adatbázishoz történő hozzáférést az N.SIS Hivatal elektronikus úton

a) rendszer-rendszer kapcsolat útján, vagy ennek hiányában

b) az erre a célra kialakított felhasználói felületen keresztül

biztosítja.

(2) Az N.SIS Hivatal a SIS-szel kapcsolatos feladatait – arra alkalmas – informatikai rendszer támogatása nélkül ellátó szerv tekintetében biztosítja

a) a szükséges felhasználói felületet és informatikai támogatást a lekérdezések megfogalmazásához, és a lekérdezés továbbítását az N.SIS-nek,

b) a szükséges felhasználói felületet az N.SIS-ből érkező, a lekérdezésekre adott válaszok megjelenítéséhez.

(3) Az N.SIS Hivatal a SIS és az N.SIS közötti kapcsolat biztosítása céljából a szakrendszerek és a SIRENE Iroda elektronikus adattovábbítása tekintetében

a) fogadja, ellenőrzi, szükség szerint átalakítja és megküldi a SIS-nek a beérkező figyelmeztető jelzések, valamint a megjelölések elhelyezését, módosítását, törlését,

b) fogadja, és formailag ellenőrzi a figyelmeztető jelzések lekérdezését,

c) megküldi az N.SIS-ből érkező, a lekérdezésekre adott válaszokat,

d) fogadja, szükség szerint átalakítja és továbbítja a SIS-től érkező technikai üzeneteket.

5. § A SIS és az N.SIS közötti kapcsolat biztosítása során az N.SIS Hivatal

a) kezeli a SIS üzeneteinek megfelelő továbbításához szükséges információkat tartalmazó technikai nyilvántartást,

b) létrehozza az üzenetközvetítéshez szükséges technikai azonosítót, azokkal az üzeneteket kiegészíti,

c) nyilvántartja a végrehajtott adattovábbítás technikai információját,

d) gyűjti és feldolgozza az N.SIS működését jellemző statisztikai adatokat,

e) meghozza és alkalmazza a szükséges személyi, adminisztratív, fizikai, kommunikációs és informatikai biztonsági intézkedéseket.

Jogosultság-nyilvántartás vezetése

6. § (1) Az N.SIS-hez a 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint hozzáférő szervezet nyilvántartja a SIS-ben adatkezelési művelet elvégzésére jogosultakat.

(2) A 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti hozzáférés esetében a jogosultsági nyilvántartást az N.SIS Hivatal vezeti.

(3) Az N.SIS-hez hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a rendszer-rendszer kapcsolat útján kezdeményezett adatkezelési műveletek során a szakrendszer nevét, azonosítóját, valamint az adatkezelési műveletet végző személy jogosultság-azonosítóját köteles átadni az N.SIS Hivatal részére.

7. § (1) A jogosultság-nyilvántartást vezető szervek az alábbi adatokat kezelik:

a) a szakrendszer nevét, azonosítóját,

b) a szakrendszer adatkezelőjének nevét,

c) a lekérdezési jogosultsággal rendelkező szervezet nevét, azonosítóját,

d) az adatkezelési műveletet végző személy nevét és jogosultság-azonosítóját.

(2) A jogosultsági nyilvántartásból adatot igényelhet

a) a SIS törvény 17. §-ában meghatározott szerv és a SIRENE Iroda a rájuk vonatkozó adatok tekintetében,

b) az adatvédelmi biztos a SIS törvény 20. §-ában meghatározott feladata ellátásához.

Napló

8. § (1) Az N.SIS Hivatal a lekérdezés jogszerűségének biztosítása, az adatfeldolgozás jogszerűségének figyelemmel kísérése, az önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának szavatolása érdekében a SIS-ben, valamint az N.SIS-ben történő elektronikus adatcseréről és adatkezelési műveletről elektronikus nyilvántartást (a továbbiakban: napló) vezet.

(2) A napló a tárgyakra vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tárgy azonosítóját,

b) az adatbevitel, -módosítás, -törlés tényét és időpontját,

c) az adatbevitelt, -módosítást vagy -törlést elrendelő szerv megnevezését és az intézkedés jogalapját, valamint az intézkedést végrehajtó személy jogosultság azonosítóját,

d) a kiegészítő információkat szolgáltató szerv megnevezését, valamint a szolgáltatott adatok körét,

e) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját,

f) a továbbított adatok körét, az adattovábbítás célját és jogalapját,

g) az adatigénylő megnevezését,

h) az adattovábbítás időpontját.

(3) A SIS törvény 18. §-ának (7) bekezdésében meghatározott megőrzési időt

a) a SIS-be történő adatbevitel, adatmódosítás és adattörlés esetében a törlés,

b) az adattovábbítások esetében a lekérdezés

időpontjától kell számítani.

Adatbiztonság, adatvédelem

9. § Az N.SIS Hivatal a tevékenységével összefüggő adatbiztonsági és adatvédelmi követelmények betartása érdekében megfelelő képzést biztosít az adatbiztonságról és az adatvédelmi szabályokról az N.SIS Hivatal munkatársai, valamint a SIS-hez hozzáférési joggal rendelkező személyek részére. A képzés megszervezéséről az N.SIS Hivatal vezetője gondoskodik.

II. A SIRENE IRODA FELADATAI

10. § A SIRENE Iroda

a) az N.SIS Hivatal közreműködésével biztosítja a magyar SIRENE Iroda és a többi SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodái közötti adatcsere informatikai hálózati feltételrendszerét,

b) a kiegészítő információk cseréje, a figyelmeztető jelzéshez csatolt megjelölés elhelyezése, a találat kezelése, valamint a többszörös figyelmeztető jelzéselhelyezések elkerülése érdekében közvetlenül kapcsolatot tart a SIS-t alkalmazó államok SIRENE Irodáival,

c) ellenőrzi a figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából adattovábbításra kötelezett szerv (a továbbiakban: adattovábbításra kötelezett szerv) által az N.SIS-be elhelyezni kívánt adat minőségét,

d) nyilvántartást vezet, illetve az arra jogosultnak tájékoztatást ad a kiegészítő információkról,

e) fogadja és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezéseivel összhangban megválaszolja a SIS törvény 18. §-ának (5) bekezdése, valamint 19. §-ának (1) bekezdése szerinti állampolgári megkereséseket,

f) biztosítja az irányadó adatbiztonsági és adatvédelmi előírások megtartását, valamint a SIRENE Iroda személyzetének adatbiztonsági és adatvédelmi oktatását,

g) meghozza és alkalmazza a szükséges személyi, adminisztratív, fizikai, kommunikációs és informatikai biztonsági intézkedéseket,

h) gondoskodik az éves találati statisztika elkészítéséről.

11. § (1) Az érintett személy a SIS törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerinti kérelmét bármely rendőrkapitányságon vagy magyar külképviseleten személyesen – a külön rendeletben2 meghatározott formanyomtatványon – terjesztheti elő. A kérelmet az azt átvevő rendőrkapitányság vagy külképviselet öt napon belül köteles továbbítani a SIRENE Irodához.

(2) A SIRENE Iroda – az Avtv. irányadó rendelkezéseivel összhangban – a SIS törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint tájékoztatást ad, vagy megtagadja azt.

(3) Ha a kérelmet valamely SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájának kell megküldeni, a SIRENE Iroda eziránt a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül intézkedik. A SIRENE Iroda a válasz alapján haladéktalanul közli az érintett személlyel a tájékoztatást, vagy a tájékoztatás megtagadásának tényét és jogalapját.

12. § A SIRENE Iroda az általa végzett elektronikus adatcseréről és adatkezelési műveletről a 8. §-ban meghatározott célból és tartalommal naplót vezet.

III. A FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ELHELYEZÉSE, TÖRLÉSE

A figyelmeztető jelzés elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

13. § (1) A SIRENE Iroda az adatoknak az N.SIS Hivatalhoz történő továbbítását megelőzően ellenőrzést végez az N.SIS-ben a többszörös figyelmeztető jelzéselhelyezés elkerülése céljából.

(2) Az automatikus figyelmeztető jelzéselhelyezés előtt a többszörös figyelmeztető jelzéselhelyezés elkerülése érdekében a szakrendszer saját nyilvántartásában ellenőrzi, hogy történt-e már figyelmeztető jelzéselhelyezés az adott okmányra, hatósági jelzésre.

(3) Ha a figyelmeztető jelzés elhelyezés kezdeményezése megtörténik, az N.SIS Hivatal továbbítja a szakrendszernek, illetőleg elektronikus úton a SIRENE Irodának az N.SIS által képzett schengeni azonosító kódot, amelyet a szakrendszer az okmány adatai között nyilvántart.

(4) Az N.SIS Hivatal az N.SIS-be továbbítja a szakrendszerből közvetlenül vagy a SIRENE Iroda által elektronikus úton megküldött adatokat.

(5) Az N.SIS Hivatal a személyekre, valamint a járművekre az N.SIS-be továbbított figyelmeztető jelzések esetében, többszörös figyelmeztető jelzéselhelyezés észlelésekor haladéktalanul értesíti az érintett szakrendszert és a SIRENE Irodát.

(6) Ha a figyelmeztető jelzés nem helyezhető el az N.SIS-ben, az N.SIS Hivatal továbbítja a szakrendszernek, illetőleg elektronikus úton a SIRENE Irodának – a schengeni azonosító kódot tartalmazó – N.SIS által küldött hibaüzenetet.

(7) Hibaüzenet esetén – ha az nem többszörös figyelmeztető jelzéselhelyezésre vonatkozik – a szakrendszer, illetőleg a SIRENE Iroda elektronikus úton kezeli a hibát, és a figyelmeztető jelzés elhelyezését ismét kezdeményezi.

A figyelmeztető jelzések végrehajtási sorrendje

14. § (1) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtási sorrendje a következő:

a) (ideiglenes) átadási vagy (ideiglenes) kiadatási letartóztatás céljából tett intézkedés [SIS törvény 5. § (1) bek. a) pont],

b) a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás tilalmának végrehajtása érdekében tett idegenrendészeti intézkedés [SIS törvény 5. § (1) bek. e) pont],

c) védelem alá helyezés [SIS törvény 5. § (1) bek. b) pont],

d) leplezett figyelés [SIS törvény 5. § (1) bek. f) pont],

e) a SIS-t alkalmazó külföldi állam által kért célzott ellenőrzés,

f) tartózkodási hely közlése [SIS törvény 5. § (1) bek. b)–d) pont].

(2) A járműre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtási sorrendje a következő:

a) leplezett figyelés [SIS törvény 5. § (1) bek. f) pont],

b) a SIS-t alkalmazó külföldi állam által elhelyezett célzott ellenőrzés, valamint

c) lefoglalás [SIS törvény 5. § (1) bek. g) pont].

(3) Ha az (1) bekezdés a) pontja alapján elhelyezett figyelmeztető jelzéshez a 20. § (2) bekezdése szerint megjelölést csatolnak, akkor az (1) bekezdés f) pontja szerinti intézkedést kell végrehajtani. Ebben az esetben az (1) bekezdés f) pontja szerinti intézkedés a végrehajtási sorrend szempontjából az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésnek felel meg.

(4)3 Az (1) bekezdés e) pontja, valamint a (2) bekezdés b) pontja alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés Magyarország területén nem hajtható végre. Az (1) bekezdés e) pontja helyett – találat esetén – az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedést, a (2) bekezdés b) pontja helyett pedig a (2) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést kell végrehajtani.

(5) Egy személyre, illetve egy járműre vonatkozóan SIS-t alkalmazó államonként csak egy figyelmeztető jelzés helyezhető el a SIS-be. Ha egy időben több adattovábbításra kötelezett szerv azonos személyre vonatkozóan, több különböző figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából továbbít adatot, a SIRENE Iroda az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott sorrendnek megfelelően helyezi el a sorrend szerint előbb álló figyelmeztető jelzést. A sorrendben hátrébb álló figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából továbbított adatokat a SIRENE Iroda elektronikus módon tárolja, és erről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről értesíti az adattovábbításra kötelezett szervet.

(6) Ha az érintett személyre vagy járműre vonatkozóan korábban elhelyezett figyelmeztető jelzést törlik a SIS-ből, a SIRENE Iroda az (5) bekezdés szerint tárolt adatok alapján – ha a figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak – az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott sorrend szerint következő figyelmeztető jelzést helyezi el, és ezzel egyidejűleg a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó adatokat az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli. A SIRENE Iroda erről értesíti az adattovábbításra kötelezett szervet.

Figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége

15. § (1) Ha a figyelmeztető jelzés elhelyezése során megállapítják, hogy a SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki ugyanolyan, kötelezően megadandó személyi adatokkal (családi név, utónév, születési idő) rendelkezik, a figyelmeztető jelzés jóváhagyása előtt a SIRENE Iroda egyeztet a figyelmeztető jelzést kiadó SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájával annak tisztázása érdekében, hogy a figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik-e.

(2) Ha a SIS-ben korábban elhelyezett, valamint a SIS-ben való elhelyezés céljából a SIRENE Irodának megküldött figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: új figyelmeztető jelzés) adatai két különböző személyre vonatkoznak, a SIRENE Iroda az új figyelmeztető jelzést elhelyezi.

(3) A SIRENE Iroda abban az esetben is elhelyezi az új figyelmeztető jelzést, ha az (1) bekezdés szerinti adatok ugyanarra a személyre vonatkoznak, és az új figyelmeztető jelzés összeegyeztethető a SIS-ben korábban elhelyezett figyelmeztető jelzéssel.

(4) A 14. § (1) bekezdése szerinti intézkedés céljából elhelyezett figyelmeztető jelzések a következők szerint egyeztethetők össze egymással:

a) a 14. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti figyelmeztető jelzés összeegyeztethető a 14. § (1) bekezdésének b), c) és f) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel,

b) a 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti figyelmeztető jelzés nem egyeztethető össze a 14. § (1) bekezdésének c)–f) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel,

c) a 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti figyelmeztető jelzés összeegyeztethető a 14. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel is, de nem egyeztethető össze a 14. § (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti figyelmeztető jelzésekkel,

d) a 14. § (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti figyelmezető jelzések egymással sem egyeztethetők össze, továbbá nem egyeztethetők össze a 14. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel.

(5) Ha az érintett személlyel szemben már egy SIS-t alkalmazó külföldi állam helyezett el figyelmeztető jelzést, és ezt követően az adattovábbításra kötelezett szerv által továbbított adatoknak megfelelő figyelmeztető jelzés, a (4) bekezdésre tekintettel, nem helyezhető el a SIS-ben, a SIRENE Iroda – a (6) és a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – az újabb figyelmeztető jelzést nem helyezi el, hanem az adatokat elektronikus módon tárolja, és erről, valamint minden, az érintett személyre vonatkozó további figyelmeztető jelzés elhelyezésére vonatkozó megkeresésről nyilvántartást vezet.

(6) Ha az adattovábbításra kötelezett szerv által továbbított adatoknak megfelelő figyelmeztető jelzés a 14. § (1) bekezdésében meghatározott sorrendben megelőzi a SIS-t alkalmazó külföldi állam által korábban elhelyezett figyelmeztető jelzést, akkor a SIRENE Iroda a magyar figyelmeztető jelzés SIS-ben történő elhelyezése érdekében egyeztetést kezdeményez a figyelmeztető jelzést korábban elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájával, a korábban elhelyezett figyelmezető jelzés törlése érdekében.

(7) Ha a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető komoly veszély megelőzésének érdekében, jelentős nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges a 14. § (1) bekezdésében meghatározott sorrendtől való eltérés – az adattovábbításra kötelezett szerv kezdeményezésére – a SIRENE Iroda a (6) bekezdés szerinti egyeztetést kezdeményezhet.

(8) Ha az érintett személy vonatkozásában korábban egy SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzést törlik a SIS-ből, a SIRENE Iroda az (5) bekezdés szerint tárolt adatok alapján – ha a figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak – a 14. § (1) bekezdésében meghatározott sorrend szerint következő figyelmeztető jelzést helyezi el, és ezzel egyidejűleg a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó adatokat az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli. A SIRENE Iroda erről értesíti az adattovábbításra kötelezett szervet.

(9) A járműre vonatkozó figyelmeztető jelzések egymással nem egyeztethetőek össze.

Adatminőség-ellenőrzés

16. § (1) Ha a SIRENE Iroda észleli, hogy az adattovábbításra kötelezett szerv pontatlan vagy hiányos adatot továbbított, haladéktalanul értesíti az adattovábbításra kötelezett szervet, amely az értesítést követő 72 órán belül megküldi a helyesbített vagy kiegészített adatokat.

(2) Ha az adattovábbításra kötelezett szerv észleli, hogy az általa vagy egy SIS-t alkalmazó külföldi állam által elrendelt figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó adat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges, erről – a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon – értesíti a SIRENE Irodát.

A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

17. § (1) Ha egy SIS-t alkalmazó külföldi államtól olyan tartalmú tájékoztatás érkezik, hogy egy, a SIS törvény 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére a SIS-t alkalmazó külföldi államban tartózkodási engedélyt kívánnak kiállítani, erről az érintett idegenrendészeti hatóságoknak egyeztetniük kell. A magyar SIRENE Iroda a beérkező egyeztetési igényről a tájékoztatástól számított 48 órán belül értesíti a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő magyar idegenrendészeti hatóságot.

(2) Ha az egyeztetést követően a SIS-t alkalmazó külföldi állam a tartózkodási engedélyt kibocsátja, a figyelmeztető jelzést elrendelő magyar idegenrendészeti hatóság a figyelmeztető jelzés törlését kezdeményezi a SIRENE Irodánál.

(3) Ha a SIRENE Iroda tudomására jut, hogy egy, a SIS törvény 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére valamelyik SIS-t alkalmazó külföldi állam tartózkodási engedélyt állított ki, erről haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elrendelő magyar idegenrendészeti hatóságot, hogy az mielőbb megkezdhesse az egyeztetést a tartózkodási engedélyt kiállító külföldi idegenrendészeti hatósággal.

(4) Ha az egyeztetés eredményeképpen a tartózkodási engedélyt kiállító SIS-t alkalmazó külföldi állam úgy dönt, hogy a tartózkodási engedélyt nem vonja vissza, a magyar idegenrendészeti hatóság a figyelmeztető jelzés törlését kezdeményezi a SIRENE Irodánál.

(5) Ha a SIRENE Iroda – magyar hatóság értesítése nyomán – egyeztetési kötelezettséget észlel anélkül, hogy abban közvetlen magyar érintettség volna megállapítható, erről haladéktalanul értesíti az egyeztetéssel közvetlenül érintett SIS-t alkalmazó külföldi államok SIRENE Irodáit.

(6) A SIRENE Iroda – a figyelmeztető jelzésekhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő információk továbbítását vagy a figyelmeztető jelzések törlését kivéve – az egyeztetési eljárásokban nem vehet részt.

Figyelmeztető jelzés elhelyezése járművek
és lőfegyverek esetén

18. § (1) A SIS törvény 6. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontja alapján az N.SIS-ben – a (2) bekezdést kivéve – figyelmeztető jelzést kell elhelyezni a külön jogszabály alapján forgalmi engedélyre és hatósági jelzésre köteles elveszett, eltulajdonított, megsemmisült járművekre.

(2) Nem kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a 750 kg-ot meg nem haladó önsúlyú pótkocsi, utánfutó, lakópótkocsi elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén.

(3) A SIS törvény 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján az N.SIS-ben figyelmeztető jelzést kell elhelyezni az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült lőfegyverekre:

a) sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú),

b) golyós lőfegyver (huzagolt hosszú),

c) maroklőfegyver (rövid),

d) 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert,

e) 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver.

(4) Az (1) bekezdés szerinti járművek, valamint a (3) bekezdés szerinti lőfegyverek adatait a körözést folytató rendőri szerv megküldi a SIRENE Irodának, amely továbbítja az N.SIS Hivatalnak a figyelmeztető jelzés N.SIS-be történő elhelyezése céljából.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járművekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) a jármű

aa) rendszáma,

ab) alvázszáma,

ac) gyártmánya,

ad) típusa,

ae) kategóriája,

af) színe,

ag) sajátos tulajdonsága, ismertetőjegye;

b) elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés dátuma;

c) figyelmeztető jelzés érvényességi ideje;

d) figyelmeztető jelzés oka;

e) szükséges intézkedés;

f) a járművet forgalomba helyező hatóság SIS-t alkalmazó államának megnevezése.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott lőfegyverekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) a lőfegyver

aa) kategóriája,

ab) gyártási száma,

ac) gyártmánya,

ad) pontos megnevezése,

ae) kalibere és annak mértékegysége;

b) elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés dátuma;

c) figyelmeztető jelzés érvényességi ideje;

d) figyelmeztető jelzés oka;

e) szükséges intézkedés;

f) a lőfegyvert engedélyező hatóság SIS-t alkalmazó államának megnevezése.

(7) Az (5) bekezdés e) pontjában, valamint a (6) bekezdés e) pontjában szereplő szükséges intézkedésként lefoglalást kell megadni.

Figyelmeztető jelzés elhelyezése okmányok
és hatósági jelzések esetén

19. § (1) A SIS törvény 6. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján az N.SIS-ben figyelmeztető jelzést kell elhelyezni az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült kitöltött és kitöltetlen okmányokra:

a) magánútlevél, ideiglenes magánútlevél, diplomataútlevél, külügyi szolgálati útlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél,

b) személyazonosító igazolvány,

c) kártya formátumú vezetői engedély,

d) állandó forgalmi engedély és igazolólap,

e) a külön törvényben meghatározott tartózkodásra és letelepedésre jogosító engedélyek, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás.

(2) A SIS törvény 6. §-a (3) bekezdésének e) pontja alapján az N.SIS-ben figyelmeztető jelzést kell elhelyezni az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült

a) állandó rendszámtáblára,

b) a V betűjelű ideiglenes rendszámtáblára.

(3) Ha a külön jogszabályban foglaltak szerint a közlekedési igazgatási hatóság a rendszámtábla utángyártását engedélyezte, figyelmeztető jelzést nem kell elhelyezni.

(4) A szakrendszer az (1) bekezdés szerinti okmányok – a diplomata-útlevél és a külügyi szolgálati útlevél kivételével –, valamint a (2) bekezdés szerinti hatósági jelzések adatait – automatikus figyelmeztető jelzéselhelyezés útján – haladéktalanul továbbítja az N.SIS Hivatalnak, amely késedelem nélkül gondoskodik a figyelmeztető jelzés N.SIS-ben történő elhelyezéséről. A Külügyminisztérium az (1) bekezdés szerinti diplomata-útlevél és külügyi szolgálati útlevél adatait haladéktalanul továbbítja az N.SIS Hivatalnak, amely késedelem nélkül gondoskodik a figyelmeztető jelzés N.SIS-ben történő elhelyezéséről.

(5) Az (1) bekezdés szerinti okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) az okmány jogosultjának házassági, ennek hiányában születési neve, illetőleg megnevezése,

b) az okmány jogosultjának születési ideje,

c) okmányazonosító,

d) elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés dátuma,

e) figyelmeztető jelzés érvényességi ideje,

f) figyelmeztető jelzés oka,

g) szükséges intézkedés,

h) okmányt kibocsátó hatóság SIS-t alkalmazó államának megnevezése.

(6) A (2) bekezdés szerinti hatósági jelzésekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) a hatósági jelzés (rendszám),

b) elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés dátuma,

c) figyelmeztető jelzés érvényességi ideje,

d) figyelmeztető jelzés oka,

e) szükséges intézkedés,

f) a hatósági jelzést kibocsátó hatóság SIS-t alkalmazó államának megnevezése.

(7) Az (5) bekezdés g) pontjában, valamint a (6) bekezdés e) pontjában szereplő szükséges intézkedésként lefoglalást kell megadni.

Megjelölés csatolása

20. § (1) Megjelölés a SIS törvény 5. §-a (1) bekezdésének a), b) és f) pontja szerinti, valamint a SIS-t alkalmazó külföldi állam által célzott ellenőrzés céljából elhelyezett figyelmeztető jelzéshez csatolható. Megjelölés csatolása esetén a magyar hatóságok a kért intézkedést nem hajtják végre.

(2) A SIS-t alkalmazó külföldi állam által elhelyezett, a SIS törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti figyelmeztető jelzéshez kizárólag akkor lehet megjelölés csatolását kezdeményezni, ha a figyelmeztető jelzésben szereplő személy a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény értelmében gyermekkorú.

(3) Ha a SIRENE Iroda észleli, hogy a kibocsátott figyelmeztető jelzés olyan súlyos alaki vagy egyéb hibában szenved, amely kizárja az abban kért intézkedés magyarországi végrehajtását, erről haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodáját. A figyelmeztető jelzés szerinti intézkedés csak a hiba javítása után teljesíthető.

Az okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzések
törlése

21. § (1) A SIS-ben elhelyezett, okmányra vonatkozó figyelmeztető jelzést a találatot, de legkésőbb a figyelmeztető jelzés kezelésére rendelkezésre álló adatkezelési idő (10 év) lejártát követően, vagy abban az esetben kell törölni, ha az okmány érvényességi ideje lejárt. A figyelmeztető jelzés törlése automatikusan történik.

(2) Az okmány vagy a hatósági jelzés megtalálását követően – ezek vonatkozásában – a szakrendszer ellenőrzi, hogy korábban került-e érvényes figyelmeztető jelzés elhelyezésre. Ha az okmányhoz vagy a hatósági jelzéshez kapcsolódik figyelmeztető jelzés, azt törölni kell.

22. § A figyelmeztető jelzés törlését a 13. § (4), (6) és (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kell végrehajtani, azzal, hogy a figyelmeztető jelzés törlésére vonatkozó adatot a szakrendszer tárolja.

IV. A TALÁLATOT KÖVETŐ ELJÁRÁS

23. § Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, erről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát. Ezt követően az értesítést a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon történő bejelentéssel meg kell erősíteni.

24. § (1) Ha a SIS törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján a SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán egy SIS-t alkalmazó külföldi állam ér el találatot, erről – a SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján – a SIRENE Iroda haladéktalanul értesíti az érintett adattovábbításra kötelezett szervet.

(2) A találatot elérő SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájának erre irányuló kérelme esetén a SIRENE Iroda – a kérelemben foglalt terjedelemben – kiegészítő információt szolgáltat. A kiegészítő információ a találattal érintett figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához szükséges mértékig tartalmaz személyes vagy egyéb adatokat.

(3) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező adattovábbításra kötelezett szerv és a találatot elérő külföldi hatóság – a SIRENE Iroda közreműködésével – szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A figyelmeztető jelzést az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény 9/A. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel a SIRENE Iroda az N.SIS-ből törli, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

25. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-ben lekérdezést végez, és megállapítja, hogy van olyan figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, – a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon – a SIRENE Irodán keresztül kiegészítő információkat kér az azonosság megállapításához.

(2) A SIRENE Iroda az egyeztetés során a SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájától bekért kiegészítő információkat haladéktalanul eljuttatja a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervnek.

(3) Ha az azonosítási eljárás során a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti, és ezzel egyidejűleg erről – a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon – tájékoztatja a SIRENE Irodát.

(4) A SIRENE Iroda a találat tényéről – a SIS törvény 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti figyelmeztető jelzés esetén csak erre vonatkozó előzetes írásbeli kérelem alapján – haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodáját. A SIRENE Iroda éves találati statisztika készítése során a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodájával nem közölt találatot is figyelembe kell venni.

(5) A találatot elérő hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam által kért intézkedést a magyar jogszabályoknak megfelelően végrehajtja, vagy a végrehajtás érdekében intézkedik, és erről a SIRENE Irodát értesíti. A hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon kiegészítő információt igényel, ha a figyelmeztető jelzés végrehajtásához további adatra van szüksége.

(6) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést annak ellenére nem tudja végrehajtani, hogy az a nemzeti joggal összeegyeztethető, erről – a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon – haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát. A SIRENE Iroda az értesítésben foglaltakról, így különösen a végrehajtás akadályáról haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodáját.

26. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-t alkalmazó külföldi állam által elhelyezett figyelmeztető jelzésre találatot ér el, és a közrendet vagy közbiztonságot közvetlenül fenyegető komoly veszély megelőzésének érdekében, jelentős nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges, hogy a figyelmeztető jelzés szerinti intézkedés helyett más – a magyar jogszabályoknak megfelelő – intézkedést alkalmazzon, erre a SIRENE Irodán keresztül a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájától engedélyt kér.

(2) A figyelmeztető jelzésben kért intézkedéstől eltérő intézkedés az (1) bekezdésben meghatározott engedély birtokában hajtható végre.

V.

27–29. §4

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § (1) E rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)–(3)5

(4)6

31. §7 A Külügyminisztérium – a Schengeni Végrehajtási Egyezmény (a továbbiakban: SVE) 108. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében, az SVE-ben meghatározott letéteményesen keresztül – tájékoztatja az SVE-ben részes államokat e rendelet 3. §-ában meghatározott szerv kijelöléséről.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. § E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 92–119. cikke,

b) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK tanácsi rendelet (2004. április 29.) 1. cikke,

c) néhány új funkciónak – többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek – a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat (2005. február 24.) 1. cikke,

d) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (2002. június 13.) 9. cikke.

1

A rendeletet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. május 10. napjával.

3

A 14. § (4) bekezdése a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 27–29. § és a 27. §-t megelőző alcím e rendelet 30. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

5

A 30. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 30. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

6

A 30. § (4) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés b) pontja alapján.

7

A 31. § a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére