• Tartalom
Oldalmenü

25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének a)–c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1) Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)3

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 48. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdését a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet 6. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.