• Tartalom

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról1

2023.01.01.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Szmtv. és a Harmtv. rendelkezéseire figyelemmel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. § (1) bekezdésében, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről szóló igazolás2

1. § (1)3 Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: EGT-állampolgár) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló, kártya formátumú, a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolás (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) kiadását az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A regisztrációs igazolást annak az EGT-állampolgárnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) A regisztrációs igazolást az e rendelet 6. melléklet 1. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

2. § (1)4 Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolásban foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a regisztrációs igazolás cseréjét az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) bejelentett lakóhelye szerint illetékes igazgatóságánál (a továbbiakban: regionális igazgatóság).

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a regisztrációs igazolás cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a regisztrációs igazolás megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a regisztrációs igazolást az EGT-állampolgár bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt regisztrációs igazolást az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a regisztrációs igazolást, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

(5)5 Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal) által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló okmány6

3. § (1)7 A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a 2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be.

(2)8 A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(3) A tartózkodási kártya érvényességi idejét a tartózkodás igazolt céljára, tervezett időtartamára és a tartózkodás feltételeit igazoló okmányok, okiratok tartalmára és érvényességére figyelemmel kell meghatározni.

(4) A tartózkodási kártyát

a)9

b)10 a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kártya formátumban – tartózkodási engedély megnevezéssel – kell kiadni.

(5)11 Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kiállított tartózkodási kártyát a 6. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(6)12

4. § A tartózkodási kártyát annak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorúnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

5. § (1)13 Az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, akinek a tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási kártya cseréjét a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2)14 A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát – a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett – a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

6. § (1) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(2)15 Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formájú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(3)16 Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt kártya formátumú tartózkodási kártyát, illetve tartózkodási kártyát az új tartózkodási kártya kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(4) Le kell adni az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a tartózkodási kártyát, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg.

7. §17 A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát és a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát igazoló okmány

8. § (1)18 Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártyaformátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 3. melléklet I. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(1a)19 A bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező személy az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet a 3. melléklet II. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2)20 Az állandó tartózkodási kártyát, továbbá a huzamos tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) Az állandó tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 3. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(4)21 A huzamos tartózkodási kártyát a 6. melléklet 4. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

9. §22 (1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában, illetve huzamos tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett a 4. mellékletben meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyáját vagy huzamos tartózkodási kártyáját elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. §23 Az EGT-állampolgár az állandó tartózkodási kártyát, az EGT-állampolgár családtagja a huzamos tartózkodási kártyát, illetve a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani, és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése24

10/A. §25 A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

Az aláírás minta

11. §26 A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

12. §27

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13. §28

14. §29

15. §30 Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű, nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

16. §31

17. §32 A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

18. §33 (1) A tartózkodási engedély kérelmet – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel a 11. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott tartózkodási engedélyt a 23. mellékletben meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.

(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet a 33. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni.

(5) A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét a 39. mellékletben meghatározott bejelentőlapon köteles teljesíteni.

(6) A kutató és családtagja a rövid távú mobilitásáról a 41. mellékletben meghatározott formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.

(7) A harmadik országbeli állampolgár a hallgatói mobilitásáról a 43. mellékletben meghatározott formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.

19. § A Harmtv. 30. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást az e rendelet 19. mellékletében foglalt adattartalommal kell kiállítani.

20. § (1) A Harmtv. 32. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, valamint EK letelepedési engedély iránti kérelmet az e rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)34 A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.

(3)35 A bevándorlási, a letelepedési, az ideiglenes, a nemzeti, valamint az EK letelepedési engedély okmány meghosszabbítására irányuló kérelmet a 42. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

21. §36 (1)37 Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási okmánya cseréjét a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodásra jogosító engedélyt – a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett – a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

21/A. §38 (1) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy eltulajdonították, illetve az okmány megrongálódása miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási okmányát a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a 22. melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

(2) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az új tartózkodási okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le.

22. § A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 74. §-a alkalmazásában a gyermek születését az e rendelet 23. mellékletében meghatározott formanyomtatványon jelenti be.

22/A. §39 (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta40

22/B. §41 A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggő költségek megtérítése

23. § (1)42 A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az utazási költségek,

b) a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló jogszabályban felsorolt, a kitoloncolás foganatosításában közreműködő kísérő költsége, különösen a menetjegy, a vízumdíj, az egészségügyi támogatás és a biztosítás díja,

c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,

d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek, különösen a kitoloncolás végrehajtásához szükséges menetjegy, úti okmány kiállításának díja, vízumdíj, valamint a Harmtv. 61. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, illetve a Harmtv. 62. § (4) bekezdésében meghatározott költségek.

(2) Az utazási költségek megállapításánál az érvényes belföldi utazási díjtételeket, illetve gépjárművel történő szállítás esetén az üzemeltetésre vonatkozó normákat kell figyelembe venni.

(2a)43 Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,

b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,

c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,

d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,

e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,

f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.

(2b)44 Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.

(3)45 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár a megállapított összeget köteles a költségviselésről rendelkező döntés közlésekor készpénzben megfizetni. Ha ez nem lehetséges, a harmadik országbeli állampolgár köteles a megállapított költséget a döntésben megjelölt számlára készpénz-átutalási megbízás vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten történő befizetés útján a Főigazgatóságnak visszatéríteni.

(4)46 A külképviselet a költségek visszatérítéséről igazolást ad ki, ezzel egyidejűleg – a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő hatóság tájékoztatása céljából – a Külügyminisztérium útján haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet, és gondoskodik a befizetett összegnek a Főigazgatósághoz történő átutalásáról.

24. § Ha a Harmtv. 50. §-ának alkalmazása során a kiutasított nem rendelkezik a kiutazás költségeivel, és nincs a költségek megfizetésére kötelezhető meghívó, vagy a kiutazás költségeivel a meghívó sem rendelkezik, a kiutasítást végrehajtó hatóság köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgár – kiutazása érdekében – az állampolgársága szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviselete, illetve humanitárius szervezet támogatását kérhesse.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25. §47 Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft.

III/A. Fejezet48

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK49

25/A. §50 A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a 26. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

25/B. §51 Ha EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve a harmadik országbeli állampolgár az úti okmányát elvesztette, megsemmisült vagy azt eltulajdonították, az úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 40. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és módosító rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)52

Átmeneti rendelkezések53

27. § E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését54 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28. §55 A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére az 5. § (2) bekezdése vagy a 6. § (2) bekezdése alapján kiállított tartózkodási kártyát az okmány érvényességi idejéig a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kell kiállítani.

29. §56

30. §57

Jogharmonizációs záradék

31. §58 (1) Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [1–2. §]

való megfelelést szolgálja.

(2)59 E rendelet 1–3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E rendelet 1–3., 10., 11. és 20. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) E rendelet 11. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) E rendelet 11., 41. és 43. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(10)60 E rendelet 3. § (5) bekezdése, 8. § (2) és (4) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a és 3–6. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez66Tartózkodási jogot igazoló okmányok
1. Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: Regisztrációs Igazolás / Registration Certificate
Az okmány formátuma: ID-1 kártya
Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód (HU).
Az okmány adattartalma és nyomtatott rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:
1. Családi és utónév / Family name and given name
2. Születési hely / Place of birth
3. Születési idő / Date of birth
4. Bejelentkezés időpontja / Date of registration
5. Cím / Address
6. Kiállító hatóság / Issuing authority
7. Okmány száma

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of authority
9. „Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document.” felirat
10. „2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC.” felirat


2. Tartózkodási kártya

EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén.

A tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.
Az okmány megnevezése: Tartózkodási Kártya / Residence Card
Az okmány típusa: „Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 10. cikke szerinti családtagja”


3. Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: Állandó Tartózkodási Kártya / Permanent Residence Card
Az okmány formátuma: ID-2 kártya.
Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód („HU”).
Az okmány adattartalma és rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Okmány száma
2. Családi név és utónév / Family name and given name
3. Születési hely / Place of birth
4. Születési idő / Date of birth
5. Birtokos aláírása / Holder's signature
6. Arckép
7. Géppel olvasható zóna

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság / Issuing authority
9. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of issuing authority
10. Kiállítás helye, ideje / Place and date of issue
11. Érvényességi idő / Date of expiry
12. „Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document.” felirat
13. „2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC.” felirat

4. Huzamos tartózkodási kártya

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére huzamos tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Huzamos Tartózkodási Kártya / Long-term Residence Card

Az okmány típusa: „Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 20. cikke szerinti családtagja”

7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez679K04194M_0

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI
FŐIGAZGATÓSÁG

ELTARTÁSI NYILATKOZAT

A nyilatkozattevő:

c EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő)

I. Alulírott

Születési hely és idő:
Anyja neve:
kijelentem, hogy
nevű
állampolgár
Születési hely és idő:
Anyja neve:
eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok.

II. Alulírott

Születési hely és idő:
Anyja neve:
kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi tartózkodásom ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére.
Kelt

nyilatkozattevő aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

(név, lakcím)

(név, lakcím)

8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez68

9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez69

10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez70

11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez71

12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez72

13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez73

14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez74

15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez75

16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez76

17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez77

18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez78

19. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez79

7M04685_0

BEVÁNDORLÁSI ÉS
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
HIVATAL

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás
Az okmány adattartalma:

1. az okmány elnevezése;

2. az okmány száma, sorozatszáma;

3. kiállító hatóság;

4. név [családi és utónév (utónevek) ebben a sorrendben];

5. születési hely, idő;

6. nem;

7. anyja születési családi és utóneve(i);

8. arcfénykép;

9. útlevél száma;

10. szálláshely címe;

11. az okmány kiállításának indoka;

12. az okmány kiállításának időpontja;

13. az okmány érvényességi ideje;

14. hátoldalon tudnivalók, hivatalos bejegyzések.

23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez83


Bejelentőlap a Magyarország területén született harmadik országbeli állampolgár gyermek adatairól
9K04194Q_0

Átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⎜__________

 

Arcfénykép helye

Az okmány átvételének helye:

□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek:

Telefonszám:

[ a törvényes képviselő aláírása ]

Emailcím:

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia!


9K04194Q_1

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

Családi név (útlevél szerint):

Utónév (útlevél szerint):

Anyja születési családi és utóneve:

Neme: □ Férfi □ Nő

Állampolgársága:

Születési idő: ............ év ............ hó ........... nap

Születési hely (település):

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

A szálláshelyen tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag □ Szívességi lakáshasználó □ Egyéb, éspedig:

3. A kiskorú gyermek útlevelének adatai

Útlevél száma:

Kiállításának ideje, helye: ............ év ............ hó ........... nap

Útlevél típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati □ Diplomata □ Egyéb

Érvényességi ideje: ............ év ............ hó ........... nap

4. A kérelmezőt fogadó családtag

családi neve: ____

utóneve: ____

születési családi név: ____

születési utónév: ____

születési idő: ____év ________nap

születési hely (település): ____

ország: ____

állampolgársága: ____

családi kapcsolat: □szülő □házastárs □szülő házastársa □gyámolt
□gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
□házastársa □egyéb

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár □tartózkodási vízum □tartózkodási engedély □EU Kék Kártya □bevándorlási engedély □letelepedési engedély □ideiglenes letelepedési engedély □nemzeti letelepedési engedély □EK letelepedési engedély
□menekültként elismert

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma: ____

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodásra jogosító engedély száma: _______________

A tartózkodási okmányt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a ügyfél/törvényes képviselő aláírása)


TÁJÉKOZTATÓ

Ha a 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal, 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni:
o a gyermek természetes személyazonosító adatai;
o a gyermek úti okmányának azonosító adatai;
o a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme.

A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére - a születés bejelentésére szolgáló, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány alapján - a regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt soron kívül, de legkésőbb öt napon belül adja ki.

Ha a letelepedett vagy bevándorolt harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére
o ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén ideiglenes letelepedési engedélyt;
o bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

24. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez84

25. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez85

26. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez86


KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY
IRÁNTI KÉRELEM

Magyarország határ menti övezetébe történő beutazáshoz


(Fénykép helye) (A konzulátus bélyegzője)


Ez a nyomtatvány ingyenes. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.

1.

Családi név (nevek)

2.

Születési vagy korábbi családi név (nevek)

3.

Utónév (nevek)

4.

Születési idő ............. év ............. hó ............. nap

5.

Születési hely és ország

6.

Jelenlegi állampolgársága(i)

7.

Eredeti (születéskori) állampolgársága(i)

8.

Neme Féri/Nő

9.

Családi állapota Egyedülálló/Házas/Elvált/Özvegy/Különélő/Egyéb

10.

Apja neve

11.

Anyja neve

12.

Útlevél típusa Magánútlevél/Amennyiben egyéb úti okmány, úgy annak típusa

13.

Útlevél száma

14.

Kiállító ország és hatóság

15.

Kiállítás ideje  ............. év ............. hó ............. nap

16.

Érvényes  ............. év ............. hó ............. nap

17.

Lakcímet igazoló irat típusa

18.

Lakcímet igazoló irat száma

19.

Lakcímet igazoló iratot kiállító hatóság

20.

Lakcímet igazoló iratkiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap

21.

Hány éve lakik a határ menti övezetben?

22.

Amennyiben Ön kevesebb, mint 3 éve él a határ menti övezetben, adja meg azon együtt élő családtagjának adatait, aki legalább 3 éve él a határ menti területen!
Házastárs/Szülő/Szülő házastársa

Családi név (nevek)

Születési név

Utónév (nevek)

Születési ideje ............. év ............. hó ............. nap
Születési helye .............................................................

23.

Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e engedélye arra,
hogy Ukrajnába visszatérjen? Igen/Nem

Engedély száma ............. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap

24.

Jelenlegi foglalkozása

25.

Munkahely megnevezése, címe, telefonszáma. Diákok esetén az iskola neve, címe

26.

A beutazás célja Családi kapcsolatok ápolása/Kulturális/Gazdasági/Szociális

27.

A kedvezmény alapja díjmentesség esetén 18 éven aluli gyermek/21 éven aluli eltartott gyermek/
Fogyatékos/Nyugdíjas

28.

Együtt utazó gyermekek adatai (önálló útlevél esetén külön kérelmet kell benyújtani)
Családi név: Utónév: Születési idő:
1.
2.
3.

29.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az engedélyben meghatározott tartózkodási idő lejártának napján elhagyom Magyarországot.

30.

Kérelmező lakcíme, telefonszáma

31.

Kelt

32.

Aláírás (kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő aláírása)

A konzulátus tölti ki!

Kérelem átvételének ideje: ............. év ............. hó ............. nap

Kérelem adatbevitelének ideje: ............. év ............. hó ............. nap

Ügyintéző

Igazolások, okmányok:

⬜ Érvényes útlevél
⬜ Lakcímet igazoló irat
⬜ Díjkedvezményt igazoló irat
Egyéb

Kérelem:

Elutasítva/Engedélyezve

Az engedély kiállításának ideje:  ............. év ............. hó ............. nap

A kérelem elutasítása esetén:

Az elutasítás ideje:  ............. év ............. hó ............. nap

Az elutasítás indoka:

27. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez87

28. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez88

29. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez89

30. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez90KÉRELEM
BEVÁNDOROLT/LETELEPEDETT KÜLFÖLDI ÚTI OKMÁNYÁNAK
KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA

7K36092M_0

Hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Kérelem átvételének dátuma:

év hónap nap

 

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcfénykép

 

 

 

 

 

 

 

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

Adatbevitel dátuma:

Év hónap nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy

írógéppel, latin betűkkel kitölteni!

 

 

/Kérelmező (törvényes képviselő) sajátkezű aláírása/
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1.Családi neve:

2.Utóneve(i):

3.Születési ideje:

4. Állampolgársága:

5.Magyarországi lakóhelyének pontos címe

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:7K36092M_2

6.Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:

első bevándorolt/letelepedett úti okmány kiállítását,

jelenlegi ____________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását

jelenlegi ___________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását

 

 

A 7. pontban megjelöltek indokolása:

 

 

 

 

 

……………., 20... _____év_____------__ hó______ nap

_________________________

(kérelmező aláírása)

Mellékletek:

a)

2 db arcfénykép,

b)

kiskorú vagy gondnokság alatt álló külföldi esetén a szülők (törvényes képviselő) közjegyző, gyámhatóság vagy az idegenrendészeti hatóság előtt tett hozzájáruló nyilatkozata

c)

bevándorolt/letelepedett külföldi állampolgár nyilatkozata arról, hogy a származási országa érvényes útlevelével nem rendelkezik és az rajta kívül álló okból nem pótolható

d)

elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetést igazoló dokumentum

 

Hatóság tölti ki!

A kérelmező bevándorlása/letelepedése engedélyezésének kelte:

elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

 

A kérelmező bevándorlási/letelepedési engedélyének száma:

_______________________

 

A kérelmező személyazonosító igazolványának száma:

________________________

 

A 2007. évi II. törvény 83.§-ban előírtaknak megfelel/nem felel meg.

 

…………….., 20… _____év_____________ hó ______ nap

 

………………………………

 

 

(ügyintéző aláírása)

 

 

Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:

……………, 20… _____év_____________ hó _____ nap

__________________________

engedélyező aláírásaA kérelmező tölti ki:

A mai napon a ___________________ számú, _____________________________-ig
érvényes bevándorolt/letelepedett úti okmányomat átvettem:

………….., 20….. ___év________ hó_____ nap
kérelmező (törvényes képviselő)

31. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez91KÉRELEM
HONTALANKÉNT ELISMERT SZEMÉLY ÚTI OKMÁNYÁNAK
KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA

7K36092N_0

Hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Kérelem átvételének dátuma:

év hónap nap

 

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcfénykép

 

 

 

 

 

 

 

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

Adatbevitel dátuma:

Év hónap nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Kérelmező (törvényes képviselő) sajátkezű aláírása/
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy
írógéppel, latin betűkkel kitölteni!

 

I. A kérelmező adatai

1.Családi neve:

2.Utóneve(i):

3.Születési ideje:

4.Megszűnt állampolgársága:

5.Állampolgársága megszűnésének időpontja:7K36092N_2

6.Magyarországi szállásának/lakóhelyének pontos címe

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

7.Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:

első hontalan úti okmány kiállítását,

jelenlegi ____________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását

jelenlegi ___________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását

Kijelentem, hogy jelenleg nem rendelkezem külföldi állampolgársággal.

Hatóság tölti ki!

A kérelmező hontalan státusza megállapításának kelte:

elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

 

A kérelmező bevándorlási/letelepedési engedélyének száma:

 

A kérelmező személyazonosító igazolványának száma:

 

A 2007. évi II. törvény 83.§-ban előírtaknak megfelel/nem felel meg.

 

…………….., 20… _____év_____________ hó ______ nap

 

 

 

 

 

………………………………

 

 

Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:

 

……………, 20… _____év_____________ hó _____ nap

 

__________________________

engedélyező aláírásaA kérelmező tölti ki:

A mai napon a ___________________ számú, _____________________________-ig
érvényes hontalan úti okmányomat átvettem:

………….., 20….. ___év________ hó_____ nap

_____________________________
kérelmező (törvényes képviselő)

32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez92

33. melléklet

a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez93
9K04194R_0

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

Ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap

[A kérelmező saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
□ férfi □ nő

családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

□□□□ év □□ hónap □□ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület (lépcsőház, emelet, ajtó):

közterület jellege:

házszám:

épület (lépcsőház, emelet, ajtó):

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?
□ igen □ nem

vízummal?
□ igen □ nem

menetjeggyel?
□ igen □ nem

anyagi fedezettel?
□ igen, összege: □ nem

7. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Részt vett-e már korábban ideiglenesen munkát vállaló turisták programjában Magyarországon?
□ igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma::

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

A visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
= nyilatkozat a külön nemzetközi megállapodásban meghatározott beutazási célnak megfelelő magyarországi tartózkodásról
= egyéb okirat
= érvényes úti okmány másolata
– amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a lakhatási jogosultság igazolását előírja, a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat
= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= kollégiumi igazolás
= egyéb okirat
– amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a megélhetés biztosítottságát előírja, a megélhetést igazoló okirat
= banki igazolás
= külföldről folyósított jövedelemről szóló igazolás
= magyar fizetőeszköz vagy magyar pénzintézetnél átváltható külföldi fizetőeszköz
= egyéb okirat
– amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a teljes körű egészségbiztosítást előírja
= teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
= egészségügyi ellátások költségeit biztosítani képes megélhetést igazoló okiratok

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez94

Adatlap a humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához
9K04194S_0.docx

Kérelmet átvevő hatóság:
Gépi ügyszám: __________

Okmány kiadás kezdeményezés dátuma:

............ év ............ hó ........... nap

Arcfénykép

Az adatlap célja:


□ Tartózkodási engedély kiállítása


□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Az okmány átvételének helye:

□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
[Az ügyfél saját kezű aláírás mintája.]

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Telefonszám: _______________________________

E-mail cím:_________________________________


A kezdeményezés oka:

□ Hontalankénti elismerés miatt

□ a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért

□ Bíróság indítványára

foglalkoztatási körülmények miatt

□ Befogadotti elismerés visszaküldési, visszairányítási tilalom fennállása miatt

□ Gyámhatóság kezdeményezésére

□ Bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből

□ Kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom visszavonása eseténI. A tartózkodási engedélyre jogosult személy adatai

családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy

házas
elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

II. Úti okmány adatai

Rendelkezik-e úti okmánnyal?

igen nem

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb, éspedig:

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

III. Meghosszabbítás esetén jelenlegi tartózkodási engedélyének adata

Jelenlegi tartózkodási engedélyének száma:

Kiállítási ideje:
…………... év …………. hónap …….. nap

Érvényességi ideje:
…………... év …….…... hónap ………. nap

IV. Magyarországi szálláshely adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület
jellege:

házszám:

Épület (lépcsőház, emelet, ajtó):

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:

V. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni? igen nem
Ha igen, kérem töltse ki az „A” betétlapot!

A hatóság tölti ki!

A külföldi magyarországi tartózkodását humanitárius célból _____________ év _________hónap ______ nap

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: _________________________________

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(ügyfél aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási engedély száma: _____________________________

„A” BETÉTLAP
ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

1. Magyarországi munkáltató adatai

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

KSH-szám:

TEÁOR száma:

2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

3. Iskolai végzettsége:általános iskola szakiskola
szakmunkásképző gimnázium
szakközépiskola technikum
főiskola egyetem
8 általánosnál kevesebb

4. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

5. Munkavégzés helye(i):
5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
………. (irányítószám)
…………………………………..(cím)

5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több vármegye területére terjed ki?
□ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
…………….(irányítószám)
………………………………………..(cím)

5.3. A foglalkoztató több – különböző vármegye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:
............... év................. nap

7. Munkakör (FEOR szám):

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nemKorábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:………………………………………
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve:……………………………………………………………………………………
címe:……………………………………………………………………………………

9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? Igen □Nem

◻ munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
◻ bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi személy);
◻ olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
◻ olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
◻ hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;
◻ hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;
◻ a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;
◻ a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes;
◻ a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
◻ Magyarországgal szomszédos országból származik és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is

10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike? Igen □Nem

◻ a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet vezetője;
◻ nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója;
◻ az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre − a felsőoktatásért vagy a köznevelésért felelős miniszter felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretében kerül sor;
◻ a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében dolgozik
◻ kulcsszemélyzetnek minősül,
◻ a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámba tartozik,
◻ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja),
◻ menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa,
◻ menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,
◻ nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő harmadik országbeli állampolgár,
◻ a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár,
◻ az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá tartozó – családtagja

35. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez95

36. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez96

37. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez97

38. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez98

39. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez99


Bejelentő lap vállalaton belüli áthelyezés keretében történő rövid távú mobilitás esetén

1. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:
férfi

családi állapota:
nőtlen/hajadon □ házas
□ özvegy □ elvált

születési idő:
............... év................. nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

2. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának helye, ideje:
___________________ ............... év................. nap

útlevél típusa:
magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb

érvényességi ideje:
............... év................. nap

3. Magyarországi fogadó szervezet adatai:

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

KSH-szám:

TEÁOR száma:

4. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai:

Név:
Székhely (ország, város):

5. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció:
Vezető □ szakértő □ Gyakornok

6. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén:
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:

7. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

8. Iskolai végzettsége:□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb

9. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

10. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama:

11. Munkakör (FEOR szám):

12. Munkavégzés helye(i):
12.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
………. (irányítószám)
……………………………..(cím)

12.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több vármegye területére terjed ki? □ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
…………….(irányítószám)
………………………………………..(cím)

12.3. A foglalkoztató több – különböző vármegye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem

13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nemKorábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve:……………………………………………………………………………………
címe:……………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ......................................................

.....................................................
fogadó szervezet képviselőjének aláírása

40. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez100Vízum okmány pótlása iránti kérelem
9K04194U_0

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ⎜__________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

 

 

 

 

 

Kérelem átvételének dátuma:

Arcfénykép

____ év __ hónap__ nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

 

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

 

2. Utóneve(i):

3. Születési ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

4. Születési hely, ország:

 

5. Jelenlegi állampolgárság:

 

6. Neme: Férfi

7. Családi állapot:

 

8. Kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy neve:

 

9. Előző útlevelének száma, kelte, érvényessége:

10. Új/jelenlegi útlevelének száma, kelte, érvényessége:

 

11. A pótolandó vízum okmány száma:

12. Schengeni területre érkezés időpontja:

13. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám:

Helyrajzi szám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

14. Bejelentem, hogy a vízum okmányomat tartalmazó úti okmányom

□Elveszett.

□Eltulajdonították.

□Megsemmisült.

□Megrongálódott.

Az esemény részletes leírása


Kelt: .................................................

...............................................................

(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!Az okmány pótlását engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. P.H. …………………………………………
aláírás

A __________________________ számú vízum okmányt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

......................................................................... ………………………………………

(a kérelmező aláírása) átadó ügyintéző aláírás, pecsét

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelemhez mellékelni kell:

- 1 db arcfényképet,

- a megrongálódott úti okmányt
- az elveszett, vagy eltulajdonított úti okmány helyett kiállított új úti okmányt

- egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

41. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez101

1

A rendeletet a 9/2024. (II. 29.) BM rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 1. napjával.

2

Az 1. §-t megelőző alcím a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. §-t megelőző alcím a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdés a) pontját a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (5) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (6) bekezdését a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdése a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (3) bekezdése a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (1) bekezdése a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 8. § (1a) bekezdését a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 8. § (2) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (4) bekezdését a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 9. § a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

23

A 10. § a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

24

A 10/A. §-t megelőző alcímet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

25

A 10/A. §-t a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

26

A 11. § a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 12. §-t és az azt megelőző alcímet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 19. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 13–14. §-t a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 13–14. §-t a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 15. § a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

31

A 16. §-t a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 17. § a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 18. § a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

34

A 20. § (2) bekezdése a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 9. §-ával megállapított, a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 20. § (3) bekezdését a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

36

A 21. § a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 21. § (1) bekezdése a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 21/A. §-t a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

39

A 22/A. §-t a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 10. §-a iktatta be.

40

A 22/B. §-t megelőző alcímet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 10. §-a iktatta be.

41

A 22/B. §-t a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

42

A 23. § (1) bekezdése a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

43

A 23. § (2a) bekezdését a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

44

A 23. § (2b) bekezdését a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 23. § (3) bekezdése a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 23. § (4) bekezdése a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 25. § a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

48

A III/A. Fejezetet (25/A. §) az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. §-a iktatta be.

49

A III/A. fejezet címe a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

50

A 25/A. §-t az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. §-a iktatta be.

51

A 25/B. §-t a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 7. §-a iktatta be.

52

A 26. § (2)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

53

Az „Átmeneti rendelkezések” alcímet (27–28. §) a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

54

A hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.

55

A 28. § a 8/2020. (IV. 8.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

56

A 29. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 30. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 31. § a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

59

A 31. § (2) bekezdése a 8/2020. (IV. 8.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

60

A 31. § (10) bekezdését a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 6. §-a iktatta be.

62

A 2. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 6. § a) pontjával megállapított, a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 3. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 4. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

65

Az 5. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 6. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 7. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 6. § c) pontjával megállapított, a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 8. mellékletet a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 9. mellékletet a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

71

A 11. melléklet az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

72

A 12. mellékletet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 13–18. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 13–18. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 13–18. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 13–18. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 13–18. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 13–18. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 24. melléklet a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

85

A 25. melléklet e rendelet 26. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságot a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon hatályát vesztette. A hatálybalépés időpontja a 2007. december 6. napján kelt 2007/801/EK tanácsi határozat 1. cikke alapján 2007. december 21.

86

A 26. mellékletet az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § b) és e) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 27–29. mellékletet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja.

88

A 27–29. mellékletet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja.

89

A 27–29. mellékletet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja.

90

A 30. mellékletet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 31. mellékletet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 32. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 41. melléklet az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

102

A 42. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 43. mellékletet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére