• Tartalom

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról1

2012.07.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő hatósági tevékenységeket szolgáló nyilvántartások [Étv. 58. § (1) bekezdés] vezetésére terjed ki.

(2)2 E rendelet szabályait – a (3) bekezdés szerinti kivételekkel – a sajátos építményfajtákkal összefüggő nyilvántartásokra és az azokból történő adatszolgáltatásokra is alkalmazni kell, ha a sajátos építményfajtával összefüggő nyilvántartást szabályozó jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(3) E rendelet szabályai

a) a vízgazdálkodási, továbbá

b) a honvédelmi, a katonai és a nemzetbiztonsági

sajátos építményfajtákkal összefüggő nyilvántartásokra, valamint az azokból történő adatszolgáltatásokra nem terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § (1) E rendeletben szabályozott nyilvántartásokba (a továbbiakban: nyilvántartás) való bejegyzés, annak módosítása és törlése jogszabályban előírt okiratba foglalt tényeken alapulhat. A bejegyzés (módosítás, törlés) során az alapul szolgáló okiratnak a nyilvántartás tartalma szempontjából jelentős tényeit és adatait kell figyelembe venni.

(2) A nyilvántartást – az alapjául szolgáló okiratok hozzáférhetőségét figyelembe véve – elektronikus úton naprakészen kell vezetni, tárolni, feldolgozni.

(3) A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.

(4) A nyilvántartás adatait az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni (közhitelesség).

3. §3

4. § (1) Ha a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló, a nyilvántartás vezetését előíró jogszabályban meghatározott okiratot nem a nyilvántartást vezető szerv készíti, az okiratot készítő szerv

a) önkormányzati döntés esetén legkésőbb a döntés hatálybalépéséig a jegyző,

b)4 a hatósági döntést a jogerőre emelkedését követően a jogerős döntést hozó hatóság haladéktalanul

köteles megküldeni a nyilvántartást vezető szervnek.

(2) A nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat nyilvántartást vezető szerv általi megőrzésére az adott okirat megőrzésére jogszabályban előírt követelmények az irányadók.

5. § (1) A nyilvántartásból – ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a kért adathoz fűződő érdekeltség igazolása vagy valószínűsítése esetén adat szolgáltatható.

(2) Ha az adatot nem érdekeltségre hivatkozással, hanem kifejezetten mint közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot kérik kiadni, a közérdekű adatokra irányadó törvényi szabályok szerint kell eljárni. Ilyen esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy csak a személyes adat törvényi fogalma alá nem eső adat adható ki.

(3) A nyilvántartásból személyes adat – ha törvény másként nem rendelkezik – az érintett írásbeli hozzájárulása esetén adható ki.

Egyes építésügyi nyilvántartások

6. §5

7. § (1) Az elsőfokú építésügyi hatóság vezeti

a) a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos nyilvántartásokat a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal,

b) az építmények nyilvántartását – ennek részeként a lakásépítéssel (megszűnéssel) kapcsolatos nyilvántartást – a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal,

c) a felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartását a felvonók és mozgólépcsők központi nyilvántartására irányadó, külön jogszabály szerinti adattartalommal,

d) a hatósági ellenőrzések nyilvántartását a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal,

e) az építésügyi hatósági eljárások során kiszabott építésügyi és eljárási bírságok, valamint azok behajtásának nyilvántartását az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(2)6

(3) Az elsőfokú építésügyi hatóság a másodfokú építésügyi hatóságnak a tárgyévet követő év január 15-ig, míg a másodfokú építésügyi hatóság a szakmai felügyeletet ellátó közigazgatási szervnek köteles a tárgyévet követő év január 31-éig a tárgyi naptári év (január 1.–december 31.) összesített nyilvántartási adatait elektronikusan megküldeni.

(4)7 Az elsőfokú építésügyi hatóság az építésügyi bírság (1) bekezdés e) pontja szerinti adatait a 12. § szerinti elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti, továbbá a határozatot, illetve a végzést a programban elektronikus formában csatolja. Ha az eljárásban a másodfokú építésügyi hatóság megváltoztatja vagy megsemmisíti az elsőfokú építésügyi hatóság döntését, a megváltozott adatokat az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti és döntését elektronikus formában csatolja.

8. § (1)8 Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság vezeti

a) az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyveit, az ellenőrzés során feltárt jogsértő építésügyi cselekmények nyilvántartását az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a 6. számú melléklet szerinti,

b) a kiszabott építésfelügyeleti bírságok és azok behajtásának nyilvántartását a 7. számú melléklet szerinti,

c) az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatok nyilvántartását a 8. számú melléklet szerinti

adattartalommal.

(2)9 Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírság (1) bekezdés b) pontja szerinti adatait a 12. § szerinti elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti, továbbá a határozatot, illetve a végzést a programban elektronikus formában csatolja. Ha az eljárásban a másodfokú építésfelügyeleti hatóság megváltoztatja vagy megsemmisíti az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság döntését, a megváltozott adatokat az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti és döntését elektronikus formában csatolja.

9. § Az Étv. 5. §-ának (4) bekezdése szerint meghatározott tervtanácsok nyilvántartást vezetnek a hozzájuk benyújtott tervdokumentációkról a külön jogszabály szerinti adattartalommal.

10. § (1)10 A településtervezői, építészeti-műszaki tervezői, az építésügyi műszaki szakértői névjegyzéket, továbbá az elkülönítetten vezetett névjegyzékeket a területi építész, illetve a területi mérnöki kamarák (a továbbiakban: területi kamarák) vezetik külön jogszabályban megállapított eljárásban és a névjegyzékbe vételt megállapító határozat szerinti adatoknak, továbbá a külön jogszabályban megjelölt egyéb adatoknak megfelelő adattartalommal.

(2) Az építési műszaki ellenőrök, valamint a felelős műszaki vezetők névjegyzékét a területi kamarák vezetik külön jogszabályban megállapított eljárásban és adattartalommal.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti névjegyzéket egymással összehangoltan, elektronikusan kell vezetni.

(4) A külön jogszabály szerinti feltételekkel szakmagyakorlási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek nyilvántartását a területi kamara vezeti a külön jogszabály szerinti adattartalommal.

11. § A terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szerv vezeti az e rendelet 9. számú melléklete szerinti adattartalommal a bauxitcementtel épült építmények központi címjegyzékét.

12. §11 (1) Az építésügyért felelős miniszter adatkezelőként elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programot működtet.

(2) Az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó program az építésügyi és építésfelügyeleti bírság e rendeletben meghatározott adatainak, valamint az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet és az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet szerinti döntések nyilvántartására szolgál.

(3)12 Az elektronikus bírság-nyilvántartó program az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságot megállapító határozat meghozatalához egyedi bírság-azonosító kódot generál, amelyet a hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntésén feltüntet.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2)13

(3)–(5)14

1. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez15

2. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság helyi építészeti értékvédelmi nyilvántartásának adattartalma
Az építésügyi hatóság illetékességi területén lévő helyi értékvédelem alatt álló építmények, területek nyilvántartása településenként:
a helyi értékvédelemről szóló helyi rendeletet vagy annak módosítását jóváhagyó helyi rendelet
1. száma,
2. a jóváhagyás dátuma,
3. hatálybalépésének időpontja,
4. helyi területi védelem esetén területi hatálya (a határoló közterületek megnevezésével),
5. helyi egyedi védelem esetén a védelem alatt álló építmények, építményrészek címe, helyrajzi száma.

3. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság építmény-nyilvántartásának adattartalma
Az építésügyi hatóság illetékességi területén kiadott építésügyi hatósági engedélyek, bejelentések tudomásulvétele (elvi, építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetésmódosítási) – ezen belül elkülönítve a lakásépítéssel kapcsolatos adatokat –:
1. jogosultjának megnevezése, címe,
2. az építészeti-műszaki tervező neve, jogosultsága,
3. az építés helyszínének címe, helyrajzi száma,
4. az építmény rendeltetésének megnevezése, külön jelezve az épület közhasználatú építmény-jellegét és annak feltüntetését, hogy az épület tartalmaz-e azbesztet,
5. az építési tevékenység rövid leírása (a határozat rendelkező része szerint),
6. másodfokú építésügyi hatósági eljárás lefolytatására sor került-e.

4. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma
Az építésügyi hatósági ellenőrzések:
1. helyszínének címe,
2. a tulajdonos (ingatlannal rendelkezni jogosult) neve (megnevezése),
3. – ha van – építésügyi hatósági engedély száma, kelte,
4. az építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás),
5. az építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésének, illetve a bejelentés tudomásulvételének dátuma.

5. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Adatok az építésügyi bírság nyilvántartásának vezetéséhez
1.16 A bírságot kiszabó elsőfokú építésügyi hatóság megnevezése, címe és számlaszáma.
2. Építtető neve (megnevezése), címe (székhelye).
3. Építmény helye (cím, helyrajzi szám).
4.17 A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma, egyedi bírság-azonosító kódja, kelte, jogerőssé és végrehajthatóvá válás dátuma, a bírság összege.
5.18 Másodfokon eljárt építésügyi hatóság megnevezése, címe és számlaszáma, másodfokú határozat száma, kelte, rövid tartalma.
6. Bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, rövid tartalma.
7. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, az új befizetési határidő dátuma.
8. Befizetés kelte.
9. Végrehajtás elrendelése az APEH felé (végzés száma, kelte).
10. Végrehajtás eredménye:
a) behajtás kelte,
b) jelzálogjog-bejegyzés kelte,
c) végrehajtási eljárást megszüntető végzés száma, kelte, a megszüntetés oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb).

6. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma
Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések:
1. építmény helye, címe,
2. építtető neve (megnevezése), címe (székhelye),
3. kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr neve (megnevezése),
4. építésügyi hatósági engedély száma, kelte, ennek hiányában e tény rögzítése,
5. építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás).

7. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartásának adattartalma
1.19 A bírságot kiszabó elsőfokú hatóság megnevezése, címe és számlaszáma.
2. Építtető neve (megnevezése), címe (székhelye).
3.20 Megbírságolt neve (megnevezése), kivitelezési minősége (építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr), címe (székhelye), névjegyzéki jelölése, illetve nyilvántartási száma.
4. Építmény helye, címe.
5.21 A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma, egyedi bírság-azonosító kódja, kelte, jogerőssé és végrehajthatóvá válás kelte, a bírság összege, a befizetés határideje.
6.22 Másodfokon eljárt hatóság megnevezése, címe és számlaszáma, másodfokú határozat száma, kelte, rövid tartalma.
7. Bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, rövid tartalma.
8. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, új befizetési határidő.
9. Befizetés kelte.
10. Végrehajtás elrendelése az APEH felé (végzés száma, kelte).
11. Végrehajtás eredménye:
a) behajtás kelte,
b) jelzálogjog-bejegyzés kelte,
c) végrehajtási eljárást megszüntető végzés száma, kelte, a megszüntetés oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb).

8. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Építési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás adattartalma
1. Bejelentés jogcíme (30 millió forintot meghaladó, közbeszerzés hatálya alá tartozó; adatváltozás).
2. Építtető adatai (neve, címe).
3. Építési helyszín adatai (cím, helyrajzi szám).
4. Kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja (csak az első bejelentésnél).
5. Kivitelező (vállalkozó) adatai:
a) neve (elnevezése),
b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),
c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma,
d) adóazonosító jele, adószáma.
6. Felelős műszaki vezető adatai:
a) neve (elnevezése),
b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),
c) névjegyzéki száma.
7. Építési műszaki ellenőr adatai:
a) neve (elnevezése),
b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),
c) névjegyzéki száma.
8. A kiviteli tervek készítőjének adatai:
a) neve (elnevezése),
b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),
c) jogosultsági száma.
9. Tervellenőr
a) neve (elnevezése),
b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),
c) jogosultsági száma.
10. A benyújtás dátuma.

9. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bauxitcementtel készült építmények nyilvántartásának adattartalma
1. Az építmény helye (címe, helyrajzi száma), építésének éve.
2. A tulajdonos neve, címe.
3. A statikai vizsgálat időpontja, megállapításai.
4. Hatósági intézkedések kelte, tartalma.
1

A rendeletet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. §-t a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 6. §-t a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 7. § (2) bekezdését a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pont bb) alpontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. § (4) bekezdését a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a.

9

A 8. § (2) bekezdését a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva, szövege a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 10. § (1) bekezdése a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (13) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 12. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 27. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

12

A 12. § (3) bekezdését a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

13

A 13. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 27. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 13. § (3)–(5) bekezdését a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

15

Az 1. § számú mellékletet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

16

Az 5. számú melléklet 1. pontja a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

17

Az 5. számú melléklet 4. pontja a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. számú melléklet 5. pontja a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

19

A 7. számú melléklet 1. pontja a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

20

A 7. számú melléklet 3. pontja a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

21

A 7. számú melléklet 5. pontja a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. számú melléklet 6. pontja a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére