• Tartalom

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

2024.03.21.

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (6) bekezdésének b) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdése d) pontjának db) alpontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1. § (1)1 Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.

(2) A légiforgalmi légterek és az időszakosan korlátozott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 2. melléklet, a korlátozott, veszélyes és tiltott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 3. melléklet tartalmazza.

Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata2

1/A. §3 Az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben meghatározottak szerint kell előterjeszteni a közlekedésért felelős miniszternek.

1/B. §4 A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló javaslat benyújtása előtt a kérelmező előzetes konzultációt kezdeményez a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoporttal (a továbbiakban: NLKM). Ennek keretében a kérelmező megadja a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott információkat, az NLKM tájékoztatja a kérelmezőt az eljárásról, különösen az előzetes javaslat tartalmi elemeiről és a vonatkozó hazai és közösségi szabályozásról.

1/C. §5 (1)6 A kérelmező az 1/B. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján készíti el az előzetes javaslatot, és azt benyújtja az NLKM-nek. Az előzetes javaslatnak legalább a 4. melléklet 2. pontjában meghatározottakat kell tartalmaznia.

(2) Ha az előzetes javaslat nem tartalmazza a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott elemeket, az NLKM az előzetes javaslatot érdemben nem tárgyalja.

(3)7 Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal részt vevőknek, továbbá más érintett szervezeteknek az előzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az NLKM titkára ennél rövidebb időt is meghatározhat. Az NLKM a vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján – az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével – előzetes döntési javaslatot készít.

(4) Az előzetes javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni.

(5) Ha az NLKM előzetes döntési javaslatának előkészítése során érdekütközés vagy kockázat merül fel az előzetes javaslattal kapcsolatosan, a kérelmezőnek az érdekelt felek bevonásával egyeztetést kell lefolytatnia, amelynek eredményét az előzetes javaslathoz csatolni kell. Az NLKM ezt követően az egyeztetés eredménye alapján alakítja ki a (3) bekezdés szerinti előzetes döntési javaslatát.

(6) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megszerzését megelőzően kell az előzetes javaslatot benyújtani. A létesítési engedélyhez szükséges dokumentációnak az NLKM (3) bekezdésben meghatározott döntési javaslatát kell tartalmaznia.

1/D. §8 (1) Az NLKM előzetes döntési javaslata alapján a kérelmező elkészíti a légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet (a továbbiakban: végleges javaslat), amelynek kötelező tartalmi elemeit a 4. melléklet 2. pontját kiegészítve a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(2)9 A kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az NLKM elé, amely testület – az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével – döntési javaslatot készít a végleges javaslatról. Az NLKM Elnöke kezdeményezi a döntési javaslatnak megfelelő jogszabály-módosítást.

(3) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a (2) bekezdés szerinti hozzájáruló döntés a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megléte esetén hozható.

(4) A végleges javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról kialakított döntési javaslatról írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt.

(5) A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló végleges javaslathoz a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke szerinti biztonsági felmérést kell készíteni a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6)10 Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy tekinthető, aki a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégezte.

(7) A biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság nyilatkozik.

1/E. §11 Ha a korlátozott légtér kijelölésére irányuló javaslat indoka a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó vagy veszélyes tevékenységet végző létesítmény vagy üzem katasztrófavédelmi szempontú védelme, az NLKM kikéri a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét a korlátozás szükségessége tekintetében. Az NLKM a döntési javaslat előkészítése során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét figyelembe veszi.

1/F. §12 (1)13 Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének legalább ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint, hogy a légtér az e rendeletben meghatározottak szerint működött.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér

a) módosítását, felhívja a kérelmezőt a módosítás kezdeményezésére,

b)14 megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kérelmezővel vagy annak jogutódjával, amelynek eredménye alapján kezdeményezi a légtérkijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtérkijelölés megszüntetésére vonatkozó jogszabály-módosítást.

1/G. §15 Azon légterek esetében, amelyek üzemeltetését e rendelet előírásai szerint a Budapest ATS Központ részére be kell jelenteni, a légiforgalom irányítására kijelölt szervezet tájékoztatja az NLKM-et, ha a légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemelt.

1/H. §16 Az 1/G. §-ban és a 3/A. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján az NLKM az 1/F. §-ban meghatározott felülvizsgálati eljárástól függetlenül felülvizsgálja az érintett légtér működését. Ennek során a felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A légiforgalmi légtér

2. § (1) A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik.

(2) Ellenőrzött légtér:

a) a repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet;

b) a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;

c) egyéb polgári irányítói körzet (CTA);

d) közös felhasználású légtér (RCA/PCA).

(3) Nem ellenőrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli része.

(4) A légiforgalmi légtérben a nyújtott légiforgalmi szolgáltatást és a repülési szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Azokat az állami repüléseket, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek időszakosan korlátozott légteret és beilleszthetőek az ellenőrzött légtér működésébe, ugyanakkor nem hajthatóak végre GAT-szabályok szerint, a légtér rugalmas felhasználásnak biztosítása és a polgári légiforgalom zavartalansága érdekében közös felhasználású légtérben kell végrehajtani.

(2) A közös felhasználású légtér lehet

a) előzetes koordinációs légtér (PCA), vagy

b) csökkentett koordinációs légtér (RCA).

(3) A közös felhasználású légtérben gyakorló légiharc és műrepülés nem hajtható végre.

(4) A közös felhasználású légtér kizárólag ellenőrzött légtérben jelölhető ki.

(5) A közös felhasználású légtérben, az igénybevétel és a szolgálatok közötti adatcsere rendjét az illetékes polgári légiforgalmi irányító szolgálat vezetője és a katonai légvédelmi irányító szolgálat ellátásáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

(6) Az egyes OAT-szabályok szerint végrehajtott állami repülések és a GAT-szabályok szerint végrehajtott polgári repülések egyidejű végrehajtására kijelölt, közös felhasználású légterek külön jogszabályban meghatározott feltételekkel működtethetők.

A forgalmi tájékoztató körzet17

3/A. §18 (1) Forgalmi tájékoztató körzet (a továbbiakban: TIZ légtér) csak abban az esetben üzemelhet, ha abban repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (a továbbiakban: AFIS) nyújtanak.

(2)19 Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel – kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül álló okból történik –, kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.

(3)20 Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et és kezdeményezi a légtér szükségességének felülvizsgálatát.

(4)21

3/B. §22 Kijelölt TIZ légtérrel rendelkező repülőtéren végrehajtott helyi repülésekről, az AFIS üzemidején kívül, a repülőtér üzembentartója tájékoztatja a Budapest ATS Központ repüléstájékoztató szolgálatát.

Az időszakosan korlátozott légtér

4. § (1) Időszakosan korlátozott légteret (TRA) kell kijelölni állami légijárművek által végrehajtott azon repülések számára, amelyek

a) jellegüknél fogva szükségessé teszik a feladatban részt nem vevő légiforgalomtól történő védettséget, vagy

b) kiszámíthatatlan, intenzív, a feladatban nem érintett egyéb légiforgalom biztonságára veszélyt jelentő manőverek alkalmazásával járhatnak együtt.

(2) Az időszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálat működik. A légteret, az abban tervszerűen feladatot végrehajtó állami légijárműveken kívül, egyéb légijármű a légtérben illetékes katonai repülésirányító szolgálat engedélyével veheti igénybe.

(3) Amennyiben az időszakosan korlátozott légtérben folytatott állami repülési feladat jellege azt lehetővé teszi, az illetékes katonai repülésirányító szolgálat – a légiforgalom folyamatosságának elősegítése érdekében – esetenként, illetve időszakosan, az (5) bekezdés figyelembevételével engedélyezheti a GAT-szabályok szerint működő, a polgári légiforgalmi szolgálat kezelésében lévő légijárművek áthaladását.

(4)23 Az illetékes katonai repülésirányító szolgálat az irányítása alatt álló állami légijárműveket elkülöníti az időszakosan korlátozott légtereket engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől. Az elkülönítést úgy hozza létre, hogy az irányítása alatt álló állami légijárműveknek az azok repülési irányára és magasságára vonatkozó olyan utasításokat, engedélyeket ad, amelyek biztosítják, hogy az engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől a állami légijárművek legalább 2000 láb (600 m) függőleges, vagy 5 NM (9,3 km) oldalirányú távolságnál közelebb ne kerülhessenek.

(5) Az időszakosan korlátozott légtérben biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő, kutató-mentő és a betegek, illetve humán-transzplantációs anyagok szállítását végző repülések elsőbbségét.

5. §24

6. §25

A veszélyes légtér

7. § (1) A veszélyes légtérben, a közétett üzemidő alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt légiközlekedés – a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseinek kivételével – nem tervezhető.

(2) Veszélyes légtérben annak közzétett üzemidején kívül légiközlekedésre veszélyes tevékenység nem folytatható.

(3) Ha egy veszélyes légtér közvetlenül határos valamely repülőtér illetékességi légterével (CTR, CTA, TMA), forgalmi körével, vagy a veszélyes légtér egésze vagy egy része a repülőtér illetékességi légterébe vagy forgalmi körébe tartozik, a légtérben illetékes légiforgalmi szolgálat, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója és a veszélyes légtér üzemben tartója az együttműködés rendjét megállapodásban állapíthatja meg.

Tanúsítási célú veszélyes légtér26

7/A. § A tanúsítási célú veszélyes légtér a pilóta nélküli légijármű rendszerekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, tanúsítási, tesztelési, valamint a légiközlekedési hatóság engedélye alapján végzett képzési feladatok biztonságos végrehajtására elkülönített veszélyes légtér, amelynek kijelölését, kizárólag az említett tevékenységek végzésére jogosult szervezet kérelmezheti.

7/B. § (1) A tanúsítási célú veszélyes légtérben a koordinációs feladatokat a légiközlekedési hatóság engedélyével rendelkező szervezet láthatja el. A tanúsítási célú veszélyes légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős azért, hogy

a) a hozzájárulásával berepülő, valamint a légtérben tartózkodó légijárművek, pilóta nélküli légijárművek és pilóta nélküli állami légijárművek által végrehajtott műveletekkel összefüggő légtérhasználat koordinációs feladatait ellássa;

b) a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult;

c) kétoldalú rádióösszeköttetést tartson azokkal a légijárművekkel, amelyek a tanúsítási célú veszélyes légtérben működnek, és a kétoldalú rádióösszeköttetés biztosítása hangrögzítéssel ellátott rádióállomáson keresztül történjen;

d) pilóta nélküli légijárművek valós idejű helyzet meghatározására képes, az adott UAS vezérlőrendszerétől független nyomkövető rendszer egyidejű alkalmazása mellett (pl. ADS-B Out jeladó, FLARM), kétoldalú kommunikációs kapcsolatot tartson azon pilóta nélküli légijárművek, és pilóta nélküli állami légijárművek távoli pilótáival, akik a tanúsítási célú veszélyes légtérben műveleteket hajtanak végre, és a kétoldalú kommunikációs kapcsolat biztosítása a hang alapú és képi megjelenítésű információk rögzítésére és tárolására alkalmas eszközön keresztül történjen;

e) a Budapest ATS Központtól telefonon kapott – a légtér igénybevételének engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó – tájékoztatásokat továbbítsa a tanúsítási célú veszélyes légteret igénybe vevő légijárművek részére; a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés az erre a célra rendszeresített naplóba bejegyzésre kerüljön.

(2) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet együttműködési megállapodásban rögzíti az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására, valamint a tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat.

(3) A légiközlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást, annak az e jogszabályban foglalt követelményeinek való megfelelés vizsgálatát követően hagyja jóvá.

(4) A tanúsítási célú veszélyes légtérben annak működési ideje alatt légijármű csak a légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet hozzájárulása esetén tartózkodhat.

(5) A tanúsítási célú veszélyes légtérben a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, rendészeti vagy bűnüldözés feladat céljából végzett repülés, valamint valós légvédelmi repülés elsőbbségét.

(6) A tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése csak akkor lehetséges, ha abban tényleges feladat végrehajtás tervezett.

(7) A tanúsítási célú veszélyes légtér 4000 láb AMSL felett akkor vehető igénybe, ha az abban repülést végrehajtó pilóta nélküli légijármű és pilóta nélküli állami légijármű működőképes C vagy S módú transzponderrel rendelkezik.

(8) Ellenőrzött légtérrel átlapoló tanúsítási célú veszélyes légtérben pilóta nélküli légijármű és pilóta nélküli állami légijármű kizárólag működőképes C vagy S módú transzponder és kétoldalú folyamatos összeköttetést biztosító berendezés megléte esetén hajthat végre repülést.

(9)27 C vagy S módú transzponderrel nem rendelkező pilóta nélküli állami légijármű TRA-ban, veszélyes légtérben, tanúsítási célú veszélyes légtérben és eseti légtérben működőképes ADS-B Out jeladó használata mellett üzemeltethető.

Tiltott légtér

8. §28 (1) A tiltott légtérben a légiközlekedés – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos.

(2) A közlekedésért felelős miniszter a légiközlekedési hatóság, a katonai légiközlekedési hatóság vagy az érintett miniszter javaslatára kivételes indokból – katasztrófa, veszélyhelyzet elhárítása, a nemzet biztonsága, a közrend vagy közbiztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében, honvédelmi érdekek alapján vagy kutatási célból – esetileg engedélyezheti a tiltott légtérben történő repülést.

(3) A tiltott légtér eseti igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tiltott légtér nevét, azonosítóját,

b) a tiltott légtér igénybevételének célját,

c) a repülés során használt légijármű típusát, lajstromjelét vagy azonosító jelét,

d) a tiltott légtér eseti igénybevételének tervezett kezdő dátumát és időpontját UTC-ben, valamint időtartamát,

e) a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés időpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felső határát a földfelszíntől számítva, méterben.

(4) A tiltott légtér eseti igénybevételét a közlekedésért felelős miniszter legfeljebb nyolc napra engedélyezheti. A határozatnak – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl – a (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(5) A pilóta nélküli légijárművel történő repülés végrehajtásához szükséges engedély megléte esetén a Rendőrség Légirendészeti Szolgálata – a repülést megelőzően – ellenőrzi a tiltott légtérben történő repülésre adott engedélyt, a pilóta nélküli légijármű és az annak irányítását végrehajtó személy jogosultságát és okmányait.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az időszakosan korlátozott légtér igénylése

9. § (1) Az időszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontjait UTC-ben;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét;

e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.

(3) Az időszakosan korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig az (1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4)29 Budapest ATS Központ a beérkező igények feldolgozása után – az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján – dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylő katonai szervezetet értesíti.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

Az időszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10. § (1) Az időszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között együttműködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttműködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint működő légijárművek működő TRA-n engedéllyel történő áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

(2)30 Az időszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel az igénylő katonai szervezet köteles a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS Központtal egyeztetni.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő katonai szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Az időszakosan korlátozott légteret az engedélyezett kezdési időpont előtt, illetve az engedélyezett befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

(5) Amennyiben az igényelt időszakosan korlátozott légtérben – az engedélyezett kezdési és befejezési időpont között – az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő katonai szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

(6) Az időszakosan korlátozott légtér igénybevételének az engedélyezett befejezési idő előtti megszűnését és a további légtérigény törlését az igénylő katonai szervezet kéri a Budapest ATS Központtól.

A koordinált légtér igénylése

11. § (1)31 Koordinált légteret a 12. § (1) bekezdésében meghatározott koordinációs szervezet igényelhet.

(2) A koordinált légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a koordinált légteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, úgy az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet32

12. § (1)33 A koordinációs feladatokat

a) az LHSG120, LHSG121, LHSG122, LHSG123, LHSG124 légterek esetében Budaörs repülőtér vagy Farkashegy repülőtér üzemben tartójának valamelyike vagy az általuk megbízott szervezet,

b) az LHSG110, LHSG111, LHSG112, LHSG113, LHSG114 légterek esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet,

c) az LHSG102/S, LHSG103/S, LHSG113/S, LHSG123/S, LHSG124/S légterek esetében a Repülő és Légisport Szövetség vagy az általa megbízott szervezet,

d) az LHSG100, LHSG101, LHSG102, LHSG103, LHSG130, LHSG131, LHSG132 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet

a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.

(2) A koordinált légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős a légtérben a légtérhasználat koordinációs feladatainak ellátásáért.

(3)34 A koordinációs feladatokat ellátó szervezet gondoskodik arról, hogy a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet feladata:

a) hangrögzítéssel ellátott rádióállomás működtetése és kétoldalú rádióösszeköttetés tartása azokkal a légijárművekkel, amelyek – a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével – koordinált légtérben működnek;

b)35 a Budapest ATS Központtól telefonon kapott – a légtér igénybevételének engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó – tájékoztatások továbbítása a koordinált légteret igénybe vevő légijárművek részére;

c) a Budapest ATS Központ telefonon történő tájékoztatása arról, hogy

ca) minden – a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által ismert – forgalom elhagyta a koordinált légteret, vagy

cb) van olyan általa ismert forgalom, amellyel kapcsolatban nem tudott meggyőződni a koordinált légtér elhagyásáról;

d)36 a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér esetén a légijárművek megfelelő módszerrel történő előzetes tájékoztatása a koordinált légtér igénybevételének engedélyezett kezdési és befejezési időpontjáról és az igénybe vehető magasságról;

e) valamennyi, a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés bejegyzése az erre a célra rendszeresített naplóba, illetve a koordinációs feladatok légiforgalmi szolgáltató által történő ellátása esetén a belső szabályzatában meghatározott módon.

(5) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

13. §37

A koordinált légtér igénybevétele

14. § (1) A koordinált légteret csak a látvarepülési szabályok (VFR) szerint működő légijárművek vehetik igénybe, a Budapest ATS Központtól kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által továbbított engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A koordinált légtérben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak.

(3) A légijárműveknek – a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével – a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell tartani a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel és meg kell adniuk a repülésükre vonatkozó adatokat (lajstromjel vagy egyéb azonosító jelzés, indulási repülőtér). Kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a koordinált légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni, és erről késedelem nélkül tájékoztatni kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a koordinált légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a koordinált légtér igénybevételének befejező időpontjáról, illetve a koordinált légtér egyéb korlátozásáról. Valamennyi légijármű a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatást követő 15 percen belül – köteles elhagyni a koordinált légteret, illetve lesüllyedni a megadott magasságra, és erről köteles rádión keresztül tájékoztatni a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) A hullámrepülés céljára kijelölt koordinált légtérben a külön jogszabályban meghatározott magasságmérő beállítást kell alkalmazni.

A versenylégtér igénylése

14/A. §38 (1) A versenylégteret országos sportági szakszövetség igényelheti az általa rendezett vitorlázórepülő versenyek keretében végrehajtott repülésekhez. A versenyek ütemezését tartalmazó éves tervet az országos sportági szakszövetségnek a megelőző év december 31-ig kell eljuttatnia a Budapest ATS Központ, valamint az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves terv alapján megvalósuló tényleges igénybevétel gyakoriságára és időtartamára vonatkozó szabályokat, valamint a versenylégtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ, az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a versenylégteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, akkor az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezet

14/B. §39 (1) A versenylégtérben a légtér igénylőjének vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2) bekezdésében és (4) bekezdés c)–e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

a) a 12. § (5) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásnak részese az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység, valamint az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ is, valamint

b) az a) pont szerinti együttműködési megállapodást a légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság hagyja jóvá.

(2) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet légiközlekedési hatóság engedélyére vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell a 14/C. § (1) bekezdése szerinti – a koordinációs szervezet és a versenyen részt vevő vitorlázó légijárművek közötti – megfelelő információtovábbítás módszerének leírását.

A versenylégtér igénybevétele

14/C. §40 (1) A versenylégteret – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a látvarepülési szabályok (a továbbiakban: VFR) szerint működő, a 14/A. § (1) bekezdése szerinti versenyen részt vevő vitorlázó légijármű veheti igénybe, a Budapest ATS Központtól és az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egységtől kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által megfelelő módszerrel előzetesen továbbított, engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A versenylégtérbe a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülést, a kutató-mentő repülést, a mentőrepülést, valamint a rendészeti vagy bűnüldözési feladatot végző légijármű VFR szerint berepülhet.

15. §41

15/A. §42

16. §43

16/A. §44

16/B. §45

A veszélyes légtér igénylése

17. § (1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket a szolgálati út betartásával legalább tíz munkanappal az igénybevétel tervezett időpontját megelőzően küldik meg a Budapest ATS Központnak.

(2) Az előre nem tervezett feladatok végrehajtásához veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnok, illetve az egyéb igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét végző szervek vezetőjének jóváhagyásával lehet benyújtani a Budapest ATS Központhoz, legkésőbb 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megelőzően.

(3)46 A veszélyes légterek hétfő 06.00 órától péntek 22.00 óra helyi idő szerinti időpontok közötti időszakra igényelhetők.

(4) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a veszélyes légtér azonosítóját;

b) a repülésre veszélyes magasságot;

c) a működés dátumát, a kezdés és a befejezés időpontjának helyi időben történő megjelölésével;

d) a végrehajtandó feladat megnevezését;

e) lövészeti tevékenység esetén a lövészetvezető, lőtéri repülésvezető elérhetőségét.

(5) A Budapest ATS Központ a szükséges igénylési adatok összesítése után gondoskodik a veszélyes légterek NOTAM-ban történő közzétételéről.

(6) A tervben szereplő veszélyes légtérre vonatkozó igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására a tervezett időszakban nem kerül sor.

Tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése és igénybevétele47

17/A. § (1) A tanúsítási célú veszélyes légteret a 7/B. § (1) bekezdésében meghatározott és a 7/B. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban nevesített koordinációs feladatokat ellátó szervezet igényelhet.

(2) A légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) a működés dátumát a kezdés és a befejezés időpontjának UTC-ben történő megjelölésével;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét; továbbá

e) a légtérben koordinációs feladatot ellátó személy nevét és elérhetőségét.

(3) A tanúsítási célú veszélyes légtér tervezett igénybevételére vonatkozó, összesített napi tervet, a tervezett igénybevételt megelőző napon helyi idő szerint 12.00 óráig a koordinációs feladatokat ellátó szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4) Budapest ATS Központ a (3) bekezdés szerint beérkező igények feldolgozása után dönt az igények elfogadásáról, korlátozásáról, valamint elutasításáról, és arról a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet értesíti, valamint a jóváhagyott légtéradatokat a napi légtérfelhasználási tervben közzéteszi.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

(6) A tanúsítási célú veszélyes légteret az elfogadott kezdési időpont előtt, valamint az elfogadott befejezési időponton túl a 7/A. §-ban meghatározott tevékenység végzése céljából igénybe venni tilos.

(7) Ha tanúsítási célú veszélyes légtér igénybevételét az elfogadott befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell, amely haladéktalanul gondoskodik a légtér deaktiválásáról.

(8) A tanúsítási célú veszélyes légtér elfogadott kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel a koordinációs feladatokat ellátó szervezet a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS Központtal egyezteti.

(9) Ha az igényelt tanúsítási célú veszélyes légtérben – az elfogadott kezdési és befejezési időpont között – az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az elfogadott légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

A veszélyes légtér igénybevétele

18. § (1) A veszélyes légtér igénybevételének megkezdését – annak időpontja előtt legalább 30 perccel – az igénybevevő köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni. Az egyeztetés során lövészeti tevékenység esetén meg kell adni a lövészetvezető és a lőtéri repülésvezető elérhetőségét (telefonszámát) is.

(2) Az igénylő szervezet az alábbi információkat továbbítja a Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel,

b) az engedélyezett veszélyes légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,

c) a veszélyes légtér igénybevételének várható befejezését.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a veszélyes légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Ha a veszélyes légtér igénybevételét az igényelt befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell.

(5) A veszélyes légteret az igényelt kezdési időpont előtt és az igényelt befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

Drop Zone légtér kijelölése és igénylése48

18/A. §49 (1)50 Drop Zone légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.

(2) A Drop Zone légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(2a)51 A Drop Zone légtér oldalhatárainak megállapítása során az ejtőernyős ugrást végző személyek biztonságát kell figyelembe venni azzal, hogy törekedni kell a légtér minél kisebb méretére, és annak meghatározásához az ugráshoz használt légijármű emelkedése és süllyedése nem vehető figyelembe.

(3)52 A Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(4)53 A Drop Zone légtér igénybevétele esetére a repülőtér üzembentartója a repülőtér működésével kapcsolatos szabályokat a repülőtérrendben rögzíti.

18/B. §54 (1) A Drop Zone légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ vagy az illetékes légiforgalmi irányító szolgálat és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet között a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, ha

a) a Drop Zone légteret vagy egy részét ellenőrzött légtérben jelölték ki,

b) a Drop Zone légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

c)55 a Drop Zone légtér az ellenőrzött légtér oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodásban meg kell határozni a Drop Zone légtér igénylésével és igénybevételével kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek biztosítaniuk kell az ellenőrzött légtérben üzemelő légiforgalom biztonságos, gyors és rendszeres áramlását, valamint figyelembe kell venniük a honvédelmi érdekeket.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben a Drop Zone légtér igénylését a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek legkésőbb az igénybevételt megelőző 30 perccel telefonon vagy elektronikus úton be kell jelentenie a Budapest ATS Központnak.

(4) Időszakosan korlátozott légteret érintő Drop Zone légtér az időszakosan korlátozott légtér működésével egyidejűleg nem igényelhető.

A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet56

18/C. §57 (1)58 A Drop Zone légtérben – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a repülőtér üzemben tartójának vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2)–(3) bekezdésében és (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(2)59 Ha a Drop Zone légtér olyan repülőtéren kerül kijelölésre, amelyen AFIS-t biztosítanak, az AFIS a Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat is ellátja.

(3) A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet a Drop Zone légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a légtér igénybevételének befejező időpontjáról és a Drop Zone légtér egyéb korlátozásáról.

(4)60

18/D. §61 A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a 18/C. § (1) bekezdésében meghatározott engedély megszerzését követően írásban tájékoztatja a Budapest ATS Központot a légtér igénylésére jogosult személyekről, kivéve, ha a két szervezet között együttműködési megállapodás kerül megkötésre.

A Drop Zone légtér igénybevétele62

18/E. §63 (1) A Drop Zone légteret működési ideje alatt

a) kizárólag VFR szerint működő légijármű veheti igénybe, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet által megadott kezdő és befejező időpont között és magasságig,

b) a légijárműnek a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell fenntartania a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és meg kell adnia a repülésre vonatkozó adatokat, valamint a kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a Drop Zone légteret a legrövidebb időn belül el kell hagynia, és erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezetet.

(1a)64 A Drop Zone légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott eltérésekkel.

(2)65 A Drop Zone légtérben ejtőernyős ugrást és műrepülést egy időben végrehajtani nem lehet.

(3) A Drop Zone légtér felső magasságát a Drop Zone légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg.

(4) Ha a Drop Zone légtér vagy annak egy része ellenőrzött légtérben került kijelölésre,

a) a légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység frekvenciáját folyamatosan figyelnie kell,

b) a légijármű a Drop Zone légtérből az ellenőrzött légtérbe az illetékes ATC egység engedélyével léphet be, valamint

c) valamennyi légijárműnek a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatásban szereplő befejezési időpontig – el kell hagynia a Drop Zone légteret vagy le kell süllyednie a megadott magasságra és erről rádión keresztül tájékoztatnia kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5)66 A Drop Zone légteret ejtőernyős dobás céljából kizárólag működőképes C vagy S módú transzponderrel és legalább két készlet működőképes rádióegységgel felszerelt légijárművek vehetik igénybe. A transzpondert a Drop Zone légtér igénybevételekor működtetni kell.

(6)67 A Drop Zone légteret műrepülés céljából működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

(7)68 A működő Drop Zone légtérbe történő berepülés, illetve a Drop Zone légtér alatt való átrepülés előtt a légijármű vezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a légtér közzétett frekvenciáján a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és kizárólag a szervezet hozzájárulása esetén repülhet be a légtérbe, illetve repülhet át a légtér alatt.

(8)69 A működő Drop Zone légtérben az ejtőernyős dobást vagy a műrepülést végző légijárműnek elsőbbsége van az átrepülő forgalommal szemben, azzal, hogy biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülés, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülés, valamint a rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés elsőbbségét.

Műrepülő légtér70

18/F. §71 (1) Műrepülő légteret kizárólag nem ellenőrzött légtérben lehet kijelölni oly módon, hogy

a) a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között legalább 1000 láb (300 m) vagy

b)72 a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér oldalhatárától legalább 2,5 NM (4,6 km)

távolság legyen.

(2) A műrepülő légtér alsó határa nem lehet kevesebb, mint 1000 láb (300 m) AGL.

(3) Repülőtér felett műrepülő légteret akkor lehet kijelölni, ha a repülőtér nem rendelkezik kijelölt légtérrel. A kijelöléshez szükséges a repülőtér üzemben tartójának a hozzájárulása.

Műrepülő légtér igénybevétele73

18/G. §74 (1) Az igénybevételhez szükséges az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulása.

(2) A légtér elhagyását közölni kell az illetékes légiforgalmi szolgálattal.

(3) A műrepülő légteret működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

Légtéradatok archiválása75

18/H. §76 A veszélyes légtér, az időszakosan korlátozott légtér, az eseti légtér, a koordinált légtér, a Drop Zone légtér és a műrepülő légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó, a Budapest ATS Központnak megadott adatokat a Budapest ATS Központnak 60 napig meg kell őriznie.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19. §77 (1)78 Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere szabad útvonalú légtér, amelyben az IFR szerint üzemelő légijárművek a kijelölt belépő, kilépő vagy – a határon átnyúló szabad útvonalú légtér esetében – a közbenső pontok között – a nemzetközi útvonalhálózat figyelembevételével – szabad útvonalon tervezhetik repülésüket. A kijelölt belépő, kilépő és közbenső pontokat, valamint a pontokra vonatkozó szabályokat a légiforgalmi szolgálat az AIP-ben közzéteszi.

(2) A szabad útvonalú légtérből történő kilépést követően ugyanabba a légtérbe ismételt belépés ugyanazon repülés alatt kizárólag kijelölt kilépő és belépő ponton tervezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabad útvonalú légtéren kívül a légiforgalmi szolgálat illetékességi légterében ATS útvonalakat határozhat meg. Az ATS útvonalakat az AIP-ben közzé kell tenni.

(4)79 Ha az IFR szerint üzemelő légijármű olyan légtérből repül be Budapest CTA légterébe vagy olyan légtérbe távozik Budapest CTA légteréből, amely szintén szabad útvonalú légtér, az (1) bekezdésben meghatározott, a kijelölt belépő és kilépő pontra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

Katonai légi folyosók

20. § (1)80 A katonai légijárművek földközeli és kis magasságú, 250 kt (460 km/h) IAS-nél nagyobb sebességű harcászati jellegű útvonalrepüléseinek végrehajtása a légterekre vonatkozó szabályok szerint kijelölt katonai légi folyosóban történhet.

(2) A katonai légi folyosók:

a) a föld és a víz felszínétől – a környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek felett a korlátozás felső magasságától – 3000 láb (900 m) AGL magasságig terjednek,

b) be-, illetve kilépő pontokból, útvonal szakaszokból és fordulópontokból állnak,

c) a nem ellenőrzött, „G” osztályú légtérben jelölhetők ki az a) pontban meghatározottak figyelembevételével,

d)81 oldalirányú kiterjedésük 5 NM (9,3 km), és

e) oldalirányban legalább 2 NM (4 km) távolságra elkerülik a működő repülőtereket.

21. § (1) A katonai légi folyosókat a Magyar Honvédség és a szövetséges államok fegyveres erőinek katonai légijárművei vehetik igénybe.

(2) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek a légi folyosó felső magassági határát 500 láb (150 m) függőleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

(3) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek részére a radar-elkülönítés nem biztosított, a katonai légvédelmi irányító szolgálat – a radar- és rádiólefedettség függvényében – tájékoztató és riasztó szolgáltatást nyújt.

(4)82 A katonai légi folyosók igénybevételére vonatkozó – az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján összeállított – előzetes tervet az igénybevétel napját megelőző munkanap helyi idő szerint 12.00 óráig kell megküldeni a Budapest ATS Központnak.

(5) Az igénybevétel tényleges idejét a katonai légvédelmi irányító szolgálat legkésőbb 15 perccel az igénybevétel megkezdése előtt bejelenti, valamint folyamatos tájékoztatást nyújt az egyes légifolyosó-szakaszok aktív, illetve nem aktív állapotáról a Budapest ATS Központ számára.

(6) Az igényelt időszakokon belül a katonai légi folyosók nem aktív állapotú szakaszait a GAT-szabályok szerint működő légijárművek külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint átrepülhetik.

A hangsebesség feletti repülés

22. § (1) A magyar légtérben polgári légijárművel nem hajtható végre a hangsebességet elérő, illetve azt meghaladó sebességű repülés.

(2) A magyar légtérben állami légijárművel – a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó légijárműveknek a légtérszuverenitás megóvása céljából végzett repüléseinek kivételével – nem hajtható végre FL360 (10 950 m STD) alatt hangsebességet meghaladó sebességű repülés.

(3) Állami légijárművel nem hajtható végre a budapesti Lánchíd budai hídfőjétől mért 30 km sugarú kör által határolt terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességű repülés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23. §83 A légtér szerkezetére és osztályozására, a légi útvonalakra, a katonai légi folyosókra és a koordinált légtérben használt frekvenciákra vonatkozó adatokat a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában) teszi közzé.

Fogalmak, meghatározások

24. § E rendelet alkalmazásában:

1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;

1a.84 AGL (Above ground level): földfelszín feletti magasság;

2. AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;

3. ARP (Aerodrome Reference Point): repülőtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés;

4. ATC (Air Traffic Control): gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot vagy légiforgalmi irányító egységet;

5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat; gyűjtőfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezető irányító szolgálatot és repülőtéri irányító szolgálatot;

6. ATS jelentőpont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármű helyzetét jelenteni lehet;

7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az „ATS útvonal” kifejezés légi folyosó, ellenőrzött vagy nem ellenőrzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;

8.85

9. Budapest ATS Központ: a közlekedésért felelős miniszter által a légiforgalom irányítására kijelölt szervezeten belül működő integrált, polgári-katonai operatív egység, amely továbbá jelenti a légtérgazdálkodó egységet (AMC) is;

10.86 Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): Magyarország államhatára által körbezárt terület, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

11. CTA (Control Area): polgári irányítói körzet, a földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér;

12. CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülőtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

12a.87 Drop Zone légtér: meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés – a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével – védelme céljából, elsődlegesen e tevékenységek végrehajtására igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak;

13. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;

14. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

15. GAT (General Air Traffic): a polgári légijárművek, valamint az állami légijárművek mozgásának összessége, amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelően hajtanak végre;

16. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;

17. IAS (Indicated Air Speed): műszer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés;

18. ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

19. IFR (Instrument Flight Rules): a műszeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

20. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;

21. katonai légiforgalmi irányító szolgálat: a légijárművek között, a munkaterületen a légijárművek és akadályok között az összeütközések megelőzésére, valamint a légiforgalom rendszerességének elősegítésére és fenntartására a katonai repülőtereken létrehozott, valamint működtetett szolgálat;

22. katonai repülésirányító szolgálat: gyűjtőfogalom, amely jelenthet katonai légiforgalmi irányító, valamint légvédelmi irányító szolgálatot;

23.88 koordinált légtér: a vitorlázó- és siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre;

24. légiforgalmi légtér – légiforgalmi szolgálati (ATS) légtér (ATS airspaces): Meghatározott kiterjedésű, az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok és a működés szabályai meghatározottak;

25. légiforgalmi szolgálati egység: gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító, légiforgalmi tanácsadó, repüléstájékoztató és riasztó egységet vagy a légiforgalmi szolgálatok bejelentő irodáját;

26. légvédelmi irányító szolgálat: a Magyar Honvédség és a NATO-államok fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművek számára a harcfeladat (illetve harckiképzési vagy műveleti repülés) sikeres végrehajtása érdekében – alapvetően légtérmegfigyelő és irányító rendszer által biztosított radar, illetve légihelyzet-információk felhasználására épülő – speciális katonai repülésirányítói szolgáltatás biztosítása érdekében létrehozott és működtetett szolgálat;

27. MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

28. MAC (Military Air Corridor): katonai légi folyosó, a G osztályú légtérben a katonai légijárművek, 250 kt (460 km/h) IAS-nál nagyobb sebességgel végrehajtott földközeli és kis magasságú gyakorló útvonalrepüléseinek végrehajtására, a nem ellenőrzött légtérben GAT szerint működő légijárművekkel történő összeütközések megelőzése céljából kijelölt be-, illetve kilépő pontokból, útvonal-szakaszokból és fordulópontokból álló légi folyosó;

29. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett;

30. műrepülő légtér: meghatározott kiterjedésű, a műrepülést végző légijárművek védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSA..);

30a.89 No Drone Zone: a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 13. § 5. pontja szerinti légtér.

31. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében történő megismerése elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;

32. OAT (Operational Air Traffic): azon repülések, amelyek végrehajtása GAT-szabályoktól eltérő szabályok és eljárások szerint történik. Ezek a repülések rendszerint a katonai ATC szervezet irányítása vagy fennhatósága alatt működnek;

33. PCA (Prior Co-ordination Airspace): előzetes koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. Az egyes GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció során meghatározott feltételek mellett biztosított;

34. RCA (Reduced Co-ordination Airspace): csökkentett koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. A GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció nélkül, az együttműködési megállapodásban foglalt eljárások betartása mellett biztosított;

34a.90 RMZ (Radio Mandatory Zone): a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SERA rendelet) 2. cikk 106. pontjában meghatározott fogalom;

35. STD (Standard): az 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

36. TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoztató szolgálata nyújtja;

37.91 TMA (Terminal Control Area): az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 239. pontjában meghatározott fogalom,

38.92 TRA (Temporary Reserved Area): időszakosan korlátozott légtér: meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára;

38a.93 TMZ (Transponder Mandatory Zone): a SERA rendelet 2. cikk 136. pontjában meghatározott fogalom;

39. UTC (Coordinated Universal Time): az egyeztetett egyetemes világidő jelölésére használt

rövidítés;

39a.94 versenylégtér: ellenőrzött légtér határai által meghatározott légtérben kijelölt olyan nem ellenőrzött légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak, és amelyben versenyek keretében vitorlázó repülések hajthatók végre az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, az országos sportági szakszövetség által kialakított éves terv szerint, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével;

40. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

41. vitorlázó légtér: meghatározott kiterjedésű, a vitorlázó repülés védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSG..);

42. WGS-84 (World Geodetic System '84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2007. május 10-én lép hatályba.

(2)–(3)95

(4)96

(5) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)97 a Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról, 3. cikk c) és e) pontja, 4. cikke, 5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk;

b)98 a Bizottság 923/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról;

c)99 a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések (SERA C. rész) aktualizálása és kiegészítése tekintetében történő módosításáról, valamint a 730/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. július 20-i (EU) 2016/1185 bizottsági végrehajtási rendelet,

d)100 a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

e)101 a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 24-i (EU) 2019/123 bizottsági végrehajtási rendelet.

f)102 a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet.

g)103 légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet.

26. §104 (1)105

(2) 2015. március 31-ét követően gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából akkor jelölhető ki eseti légtér egy alkalommal, legfeljebb 90 napra, ha a repülőtér üzemben tartója vagy a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet 2015. március 31-ig a 18/A. §-ban foglaltak szerint Drop Zone légtér kijelölésére irányuló javaslatot terjesztett elő. Ebben az esetben az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet 2.10. pontja szerint elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell a tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés dokumentációját is, valamint a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges eljárásokat.

1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelethez106

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Légiforgalmi légtér

Osztály

Légtér kiterjedése

Forgalom

Elkülönítések

Nyújtott szolgálat

VMC értékek, látástávolság
és felhőktől való
távolsági
megkötések

Sebesség megkötések

Rádió összeköttetési kötelezettség

FPL benyújtási kötelezettség

ATC engedély
szükségessége

2

ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

C

FL660
(20100 m STD) alatti ellenőrzött légterek, kivéve a D osztályú ellenőrzött légtereket.

IFR

IFR-IFR-től
IFR-VFR-től

Légiforgalmi irányító

Nincs

Nincs

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

3

VFR1

VFR-IFR-től

1. Légiforgalmi irányító
az IFR-ektől való elkülönítés érdekében

10000 láb (3050 m) AMSL-en és felette
Vízszintes látás: 8 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
10000 láb (3050 m) AMSL alatt
Vízszintes látás: 5km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

10000 láb (3050 m) AMSL alatt
max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

4

2. Légiforgalmi irányító, VFR légijárművek esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében

5

D

1000 láb (300 m) AGL és
9500 láb (2900 m) AMSL között Budapest FIR határ és a következő koordináták által bezárt terület:
482346N 0202459E –
481110N 0210551E –
481703N 0214953E –
482000N 0214901E –
Kosice TMA2,
valamint
Budapest CTR,
Sármellék, Debrecen CTR és
Sármellék, Debrecen CTA

IFR

IFR-IFR-től

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás
a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás
a forgalom elkerülése érdekében)

Nincs

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

6

VFR

Nem biztosítanak

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás a VFR és IFR, valamint VFR és VFR repülések között (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)

Vízszintes látás:
5 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

7

NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

G

4000 láb
(1200 m) és
9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt
TIZ-ek

IFR

Nem biztosítnak

Kérés esetén repüléstájékoztató (beleértve radaralapú tájékoztatás, kivéve TIZ-ek)

Nincs

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Nincs

8

VFR

Nem biztosítanak

Kérés esetén repüléstájékoztató (beleértve radaralapú tájékoztatás, kivéve TIZ-ek)

3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú, kivéve a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket, továbbá a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, ha a TIZ-ben nincs RMZ kijelölve

Igen, kivéve a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, valamint a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket

Nincs

9

Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en
vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:
– 1500 m legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén, vagy ha más forgalommal való találkozás valószínűsége csekély,
– helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését,
– helikopterek számára korlát nélkül, állami célú repülés, kutató-mentő repülés, légijárművel végzett egészségügyi mentőrepülés és légi tűzoltás esetén.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett

10

4000 láb
(1200 m) AMSL alatti nem ellenőrzött légterek, a vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek, valamint a műrepülő légterek

Csak
VFR

Nem biztosítanak

Kérés esetén repüléstájékoztató

3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Nincs, kivéve az éjszakai VFR
repüléseket3

Nincs, kivéve az éjszakai
VFR repüléseket

Nincs

11

Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en
vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:
– 1500 m legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén, vagy ha más forgalommal való találkozás valószínűsége csekély,
– helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését,
– helikopterek számára korlát nélkül, állami célú repülés, kutató-mentő repülés, légijárművel végzett egészségügyi mentőrepülés és légi tűzoltás esetén.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett

Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket, ha azok elhagyják a repülőtér közvetlen környezetét.

További szabályok, eltérések:
Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 3. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.
A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében repülési tervet kell benyújtani, és folyamatos rádió-összeköttetést kell tartani.
A repülési terv benyújtási kötelezettség alól mentességet kapnak:
– a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek,
– az állami légijárművek,
– a G osztályú légtérben – az éjszakai VFR repülések és a harmadik országból érkező vagy harmadik országba tartó légijárművek által végrehajtott repülések kivételével – a szlovák–magyar államhatárt 4000 láb (1200 m) AMSL alatti magasságon keresztező VFR GAT repülések és a 4000 láb (1200 m) AMSL feletti magasságon keresztező hajtóműnélküli légijárművel végrehajtott repülések.

1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.

2. A G osztályú légtérben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.

3. A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.

2. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelethez107

ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT ÉS IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK

I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

1. Polgári irányítói körzet

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Budapest CTA

FL660 (20 100 m STD) / 9500’
(2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

Magyarország országhatára e rendelet 2. melléklet I. alcím 2.-4. pontjában és II.-IV. alcímében, valamint 3. mellékletében meghatározott légtereken kívül

2. Közelkörzet

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Budapest TMA1

FL195 (5950 m STD) / 9500’
(2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

472011N

0181744E

470220N

0182212E

465337N

0190031E

465726N

0185421E

470324N

0184445E

472011N

0181744E

3.

Budapest TMA2/A

FL195 (5950 m STD) / 5500’
(1700 m) AMSL

(ICAO „C”)

474419N

0181530E

472900N

0181531E

472421N

0181642E

472232N

0181709E

472011N

0181744E

470324N

0184445E

471342N

0185839E

471844N

0185029E

472115N

0184623E

472409N

0184140E

472531N

0183928E

473231N

0183928E

473653N

0183928E

474919N

0185613E

474914N

0190432E

474907N

0191518E

473849N

0193152E

473835N

0193214E

474906N

0194628E

475644N

0193408E

480519N

0192017E

Országhatár

474419N

0181530E

4.

Budapest TMA2/B

FL195 (5950 m STD) / 5500’
(1700 m) AMSL

(ICAO „C”)

471342N

0185839E

470324N

0184445E

465726N

0185421E

465337N

0190031E

464819N

0192349E

465248N

0195136E

470913N

0201353E

471529N

0201355E

473200N

0201358E

474052N

0195940E

474906N

0194628E

473835N

0193214E

471927N

0200302E

465441N

0192934E

470345N

0191451E

471342N

0185839E

5.

Budapest TMA3

FL195 (5950 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „C”)

474919N

0185613E

473653N

0183928E

473231N

0183928E

472531N

0183928E

472409N

0184140E

472115N

0184623E

471844N

0185029E

471342N

0185839E

471956N

0190704E

472418N

0190115E

472525N

0185940E

472811N

0190029E

472933N

0190054e

473057N

0185951E

473355N

0185502E

473556N

0185145E

474111N

0185850E

473827N

0190316E

473721N

0190503E

473640N

0190610E

473600N

0191030E

473439N

0192008E

473221N

0192350E

473835N

0193214E

473849N

0193152E

474907N

0191518E

474914N

0190432E

474919N

0185613E

6.

Budapest TMA4

FL195 (5950 m STD) / 2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „C”)

474111N

0185850E

473556N

0185145E

473355N

0185502E

473057N

0185951E

473721N

0190503E

473827N

0190316E

474111N

0185850E

7.

Budapest TMA5

FL195 (5950 m STD) / 2000’
(600 m) AMSL, kivéve Budapest CTR

(ICAO „C”)

473721N

0190503E

473057N

0185951E

472933N

0190054E

472811N

0190029E

472525N

0185940E

472418N

0190115E

471956N

0190704E

470955N

0192319E

472218N

0194000E

473221N

0192350E

473439N

0192008E

473600N

0191030E

473640N

0190610E

473721N

0190503E

8.

Budapest TMA6

FL195 (5950 m STD) / 2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „C”)

473835N

0193214E

473221N

0192350E

472218N

0194000E

470955N

0192319E

471956N

0190704E

471342N

0185839E

470345N

0191451E

465441N

0192934E

471927N

0200302E

473835N

0193214E

9.

Budapest TMA7

FL195 (5950 m STD) / 9500’
(2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

481029N

0200325E

Országhatár

480519N

0192017E

475644N

0193408E

474906N

0194628E

474052N

0195940E

473200N

0201358E

480605N

0201359E

481029N

0200325E

3. Polgári repülőtéri körzetek

A

B

C

1.

Légtér azonosítója /oldalhatárai

Felső /alsó határa

Megjegyzés

2.

Budapest CTR

3500’ (1050 m) AMSL / GND

(ICAO „D”)
Budapest CTR magában foglalja Budapest CTR végső megközelítési területét

473546N

0190523E

473457N

0190856E

473230N

0191930E

472400N

0193400E

472307N

0193247E

471632N

0192347E

471457N

0192138E

472410N

0190642E

472613N

0190619E

472941N

0190336E

473022N

0190325E

473038N

0190321E

473546N

0190523E

3.

Budapest CTR végső megközelítési területe

3500’ (1050 m) AMSL / GND

(ICAO „D”)

473457N

0190856E

472950N

0191231E

472458N

0192023E

472307N

0193247E

471632N

0192347E

472243N

0191757E

472837N

0190826E

473022N

0190325E

473038N

0190321E

473457N

0190856E

4.

Sármellék CTR

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTA légtérrel együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

01 70630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

5.

Sármellék CTA

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTR légtérrel együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

6.

Debrecen CTR

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTA1 és CTA2 légterekkel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

7.

Debrecen CTA1

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA2 légterekkel együtt működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

8.

Debrecen CTA2

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA1 légterekkel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

4. Katonai körzetek


2X05311N_3

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Kecskemét MTMA1/A

7500’
(2300 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

 

470247N

0200102E

470304N

0195208E

470342N

0192954E

470403N

0191630E

464938N

0192954E

463622N

0201429E

465142N

0202812E

465400N

0201703E

465559N

0200728E

465843N

0200133E

470247N

0200102E

3.

Kecsekemét MTMA1/B

FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL

 

470247N

0200102E

470304N

0195208E

470342N

0192954E

470403N

0191630E

464938N

0192954E

463622N

0201429E

465142N

0202812E

465400N

0201703E

465559N

0200728E

465843N

0200133E

470247N

0200102E

4.

Kecskemét MTMA2/A

7500’
(2300 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL

 

464938N

0192954E

463957N

0192213E

463615N

0195058E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

465142N

0202812E

463622N

0201429E

464938N

0192954E

5.

Kecskemét MTMA2/B

FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL

 

464938N

0192954E

463957N

0192213E

463615N

0195058E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

465142N

0202812E

463622N

0201429E

464938N

0192954E

6.

Kecskemét MTMA3/A

7500’
(2300 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL

 

470403N

0191630E

470104N

0191155E

465337N

0190031E

463957N

0192213E

464938N

0192954E

470403N

0191630E

7.

Kecskemét MTMA3/B

FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL

 

470403N

0191630E

470104N

0191155E

465337N

0190031E

463957N

0192213E

464938N

0192954E

470403N

0191630E

8.

Kecskemét MTMA4/A

7500’
(2300 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

 

470929N

0194549E

470403N

0191630E

470342N

0192954E

470304N

0195208E

470247N

0200102E

470929N

0194549E

9.

Kecskemét MTMA4/B

FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL

 

470929N

0194549E

470403N

0191630E

470342N

0192954E

470304N

0195208E

470247N

0200102E

470929N

0194549E

10.

Kecskemét MCTR

4000’
(1200 m) AMSL / GND

 

A repülőtér
vonatkozási pont (ARP
465504N 0194503E) körüli
10 km (5 NM) sugarú kör,
valamint az alábbi koordináták által
megadott terület.

470342N

0192954E

470304N

0195208E

465559N

0200729E

464529N

0195854E

465329N

0193659E

465329N

0192954E

470342N

0192954E

11.

Pápa MTMA

9500’
(2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

 

473559N

0171554E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0175015E

471259N

0175900E

465959N

0172640E

470229N

0171654E

472854N

0170304E

473559N

0171554E

12.

Pápa MCTR

4000’
(1200 m) AMSL / GND

 

A repülőtér vonatkoztatási pont (ARP 472150N 0173002E) körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták által megadott terület.

473539N

0172854E

471029N

0174254E

470738N

0173124E

473259N

0171754E

473539N

0172854E

13.

Szolnok MTMA/A

Szolnok MCTR átfedő részének kizárásával

5500’
(1700 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

 

472212N

0200910E

471203N

0195953E

470247N

0200102E

465843N

0200133E

465559N

0200728E

465400N

0201703E

465142N

0202812E

464943N

0203740E

471245N

0204529E

471829N

0202929E

472038N

0201743E

472212N

0200910E

14.

Szolnok MTMA/B

9500’
(2900 m STD) / 5500’
(1700 m) AMSL

 

472212N

0200910E

471203N

0195953E

470247N

0200102E

465843N

0200133E

465559N

0200728E

465400N

0201703E

465142N

0202812E

464943N

0203740E

471245N

0204529E

471829N

0202929E

472038N

0201743E

472212N

0200910E

15.

Szolnok MCTR

4000’
(1200 m) AMSL / GND

 

472038N

0201743E

465843N

0200133E

465559N

0200728E

465400N

0201703E

471829N

0202929E

472038N

0201743E

 

5. További szabályok:

5.1. Az MCTR-ek munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT-08.00 LT között csak külön igénylés alapján, a többi időszakban folyamatosan működnek, az MTMA-k minden időszakban csak külön igénylés alapján működnek.

5.2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:

5.2.1. Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön belül 3000 láb (900 m) AGL alatt;

5.2.2. Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb (600 m) AGL alatt.

II. ATS ÁTRUHÁZÁS

1. Budapest ACC és Wien ATCC között:

1.1. Egyszerűsített szektorhatár

1.1.1. Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.

1.1.2. Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 480024N 0170939E – 474227N 0170500E – 473244N 0164214E – 465952N 0161329E – 465046N 0162019E.

1.1.3. A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) budapesti QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).

1.1.4. Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

1.2. LESMO AREA

1.2.1. A 480024N 0170939E – (Magyar/Szlovák) országhatár – 474906N 0173651E – 474449N 0173000E – 473559N 0172918E – 473559N 0171554E – 473555N 0164005E – (Magyar/Osztrák) országhatár – 480024N 0170939E földrajzi koordináták által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól FL245 (7450 m) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.

1.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

1.2.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:

2.1. Kosice TMA2

2.1.1. A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felelős. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.

2.1.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

2.1.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2.2. RUTOL Box

2.2.1. A480214N 0184917E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 9000’ (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS Központ a felelős.

2.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.

3. Közös felhasználású légterek

3.1. Előzetes koordinációs légterek

3.3. További szabályok:

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS Központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

2X05311N_4

 

A

B

C

D

1.

Légtér azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

LHEPCA01

LIMA WEST

FL245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

465105N

0162126E

 

463352N

0180006E

 

460854N

0180425E

 

460445N

0172645E

 

462256N

0170114E

 

462930N

0163702E

 

464101N

0162522E

 

465105N

0162126E

3.

LHEPCA02

LIMA SOUTH

FL 245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

470342N

0192349E

 

470241N

0200428E

 

465559N

0200729E

 

464943N

0203740E

 

463203N

0202335E

 

463728N

0194717E

 

470342N

0192349E

4.

LHEPCA03

LIMA SOUTH-EAST

FL 245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

464943N

0203740E

 

463943N

0211234E

 

462319N

0210540E

 

462140N

0205519E

 

462648N

0195641E

 

463728N

0194717E

 

463203N

0202335E

 

464943N

0203740E

5.

LHEPCA04

LIMA EAST

FL 245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

481115N

0202525E

 

474559N

0213339E

 

472201N

0214313E

 

471210N

0213301E

 

470506N

0212808E

 

472943N

0201605E

 

475800N

0195615E

 

481115N

0202525E

3.2. Csökkentett koordinációs légterek

 

A

B

C

D

1.

LHERCA01

UNIFORM SOUTH-WEST

UNL / FL 245
(7450 m STD)

463352N

0180006E

462829N

0184129E

460259N

0190529E

460259N

0184005E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

463352N

0180006E

2.

LHERCA02

UNIFORM WEST

UNL / FL 245
(7450 m STD)

464210N

0164659E

463352N

0180006E

460445N

0172645E

463605N

0164210E

464210N

0164659E

3.

LHERCA03

UNIFORM EAST

UNL / FL245
(7450 m STD)

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

 

 

III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

1. TIZ légterek

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

Békéscsaba TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

465341N

0212325E

464613N

0212426E

463747N

0212055E

Országhatár

462849N

0211712E

462629N

0211307E

462529N

0205740E

463510N

0205309E

465233N

0210554E

465341N

0212325E

3.

Börgönd TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ2 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

471833N

0182354E

471842N

0183545E

465707N

0183721E

465448N

0182729E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

4.

Börgönd TIZ2

7500’ (2300 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

472148N

0181621E

472147N

0183628E

470908N

0184432E

471301N

0181832E

5.

Börgönd TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ2 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

470908N

0184432E

470623N

0184817E

465611N

0185125E

465054N

0183452E

465115N

0182246E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

6.

Debrecen TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ2 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

7.

Debrecen TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

8.

Debrecen TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/5000’
(1500 m) AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ2 légtérrel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

9.

Nyíregyháza TIZ 1
10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül

9500’ (2900 m) AMSL/GND

A TIZ 2 légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett. (ICAO G) Közzétett üzemidő szerint.

10.

Nyíregyháza TIZ 2

9500’ (2900 m) AMSL/GND

A TIZ 1 légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett.
LHSDZLHNY légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett.
(ICAO G) Közzétett üzemidő szerint.

474718N
474559N
475748N
480443N
480930N
481220N
481319N
475800N
474630N
474718N

0213722E
0213339E
0212210E
0212351E
0212630E
0213300E
0215025E
0215800E
0214600E
0213722E

11.

Pécs-Pogány TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

454614N

0181508E

455106N

0182820E

461304N

0182154E

461402N

0181906E

460854N

0180424E

455347N

0175950E

454614N

0181508E

12.

Pér TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.
A légtér igénybevétele csak legalább nyomásmagasság továbbítási képességgel rendelkező transzponderrel felszerelt légijárművel lehetséges, kivéve a hajtómű nélküli légijárműveket.

474906N

0173651E

474449N

0173000E

473559N

0172918E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0180954E

473521N

0181527E

474419N

0181530E

Országhatár

474906N

0173651E

13.

Sármellék TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ2 légtérrel együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

14.

Sármellék TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ1 légtérrel együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

15.

Szeged TIZ1

GND - 9500’- AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

462227N
462338N
462200N
461330N
461035N
országhatár
460927N

0201815E
0195959E
0195400E
0195430E
0195606E

0202351E

16.

Szeged TIZ2

2000’- 9500’- AMSL

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

462354N
463250N
462743N
460927N
országhatár
460756N

0194931E
0195950E
0201557E
0202351E

0194931E

17.

Tököl TIZ

3500’ (1050 m)-
AMSL/GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

472257N
472140N
471556N
472014N
472257N

0185724E
0190505E
0185907E
0185339E
0185724E


2. Műrepülő légterek

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

LHSA2A

4500’ (1350 m) AMSL/ 1000’
(300 m) AGL

munkanapokon 09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között,
pihenő- és munkaszüneti napokon 09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet igénybe venni

471127N
471008N
471314N
471342N
471127N

0184024E
0184207E
0184716E
0184410E
0184024E

3.

LHSA2B

4500’ (1350 m) AMSL/1000’
(300 m) AGL

munkanapokon 09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között,
pihenő- és munkaszüneti napokon 09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet igénybe venni

470915N
470758N
471008N
471127N
470915N

0183641E
0183822E
0184207E
0184024E
0183641E

3. Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

LHSG100

Koordinált:
4500’ (1350 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474636N

0190905E

474301N

0190609E

473706N

0191615E

473800N

0192100E

473811N

0192321E

474636N

0190905E

3.

LHSG101

Koordinált:
5500’ (1700 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475108N

0191203E

474914N

0190432E

474636N

0190905E

473811N

0192321E

473849N

0193152E

474907N

0191518E

475108N

0191203E

4.

LHSG102/V

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475312N

0192011E

475108N

0191203E

474907N

0191518E

473849N

0193152E

473935N

0194216E

475312N

0192011E

5.

LHSG103/V

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475644N

0193408E

475312N

0192011E

473935N

0194216E

474052N

0195940E

474906N

0194628E

475644N

0193408E

6.

LHSG110

5500’ (1700 m) AMSL / GND
Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével)
Csak VFR repülések számára
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474923N

0185107E

Országhatár

474541N

0183928E

473653N

0183928E

474919N

0185613E

474923N

0185107E

7.

LHSG111

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474541N

0183928E

Országhatár

474548N

0182806E

472827N

0182806E

472956N

0183216E

473231N

0183928E

474541N

0183928E

8.

LHSG112

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

480328N

0190338E

Országhatár

474923N

0185107E

474919N

0185613E

474914N

0190432E

475108N

0191203E

475312N

0192011E

480328N

0190338E

9.

LHSG113/V

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474548N

0182806E

Országhatár

474419N

0181530E

472900N

0181531E

472421N

0181642E

472827N

0182806E

474548N

0182806E

10.

LHSG114

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

480519N

0192017E

Országhatár

480328N

0190338E

475312N

0192011E

475644N

0193408E

480519N

0192017E

11.

LHSG120

Koordinált:
4500’ (1350 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473355N

0185502E

473231N

0185309E

473127N

0184818E

472714N

0185510E

472846N

0185840E

472811N

0190029E

472933N

0190054E

473057N

0185951E

473355N

0185502E

12.

LHSG121

Koordinált:
5500’ (1700 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473127N

0184818E

473018N

0184305E

472232N

0185543E

472455N

0185859E

472714N

0185510E

473127N

0184818E

13.

LHSG122

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473231N

0183928E

472956N

0183216E

472531N

0183928E

472409N

0184140E

472115N

0184623E

471844N

0185029E

472232N

0185543E

473018N

0184305E

473231N

0183928E

14.

LHSG123/V

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

472956N

0183216E

472827N

0182806E

471515N

0184935E

471844N

0185029E

472115N

0184623E

472409N

0184140E

472531N

0183928E

472956N

0183216E

15.

LHSG124/V

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

472827N

0182806E

472421N

0181642E

472232N

0181709E

472011N

0181744E

470324N

0184445E

465726N

0185421E

471515N

0184935E

472827N

0182806E

16.

LHSG130

Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475036N

0191153E

474544N

0185939E

473827N

0190316E

474306N

0191459E

475036N

0191153E

17.

LHSG131

Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL

Koordinált légtér
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

480000N

0190800E

475300N

0185600E

474544N

0185939E

475036N

0191153E

480000N

0190800E

18.

LHSG132

Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL

Koordinált légtér
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474306N

0191459E

473827N

0190316E

473646N

0190740E

474306N

0191459E

19.

LHSG102/S

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475312N

0192011E

475108N

0191203E

474907N

0191518E

473849N

0193152E

473935N

0194216E

475312N

0192011E

20.

LHSG103/S

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475644N

0193408E

475312N

0192011E

473935N

0194216E

474052N

0195940E

474906N

0194628E

475644N

0193408E

21.

LHSG113/S

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474548N

0182806E

Országhatár

474419N

0181530E

472900N

0181531E

472421N

0181642E

472827N

0182806E

474548N

0182806E

22.

LHSG123/S

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

472956N

0183216E

472827N

0182806E

471515N

0184935E

471844N

0185029E

472115N

0184623E

472409N

0184140E

472531N

0183928E

472956N

0183216E

23.

LHSG124/S

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL

Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

472827N

0182806E

472421N

0181642E

472232N

0181709E

472011N

0181744E

470324N

0184445E

465726N

0185421E

471515N

0184935E

472827N

0182806E

24.

LHSG141

Koordinált légtér
7500’ (2300 m) AMSL/
5500’ (1700 m) AMSL

Kizárólag verseny keretében végrehajtott vitorlázó
repülések számára.

471515N
465726N
465337N
470104N
471515N

0184935E
0185421E
0190031E
0191155E
0184935E

25.

LHSG142/A

Koordinált légtér
5500’ (1700 m) AMSL/
4000’ (1200 m) AMSL

Kizárólag verseny keretében végrehajtott vitorlázó
repülések számára.
Csak Kecskemét MTMA3/A-val együtt működhet.

470104N
465337N
464819N
464915N
470104N

0191155E
0190031E
0192349E
0192935E
0191155E

26.

LHSG142/B

Koordinált légtér
7500’ (2300 m) AMSL/
5500’ (1700 m) AMSL

Kizárólag verseny keretében végrehajtott vitorlázó
repülések számára.

470104N
465337N
464819N
464915N
470104N

0191155E
0190031E
0192349E
0192935E
0191155E

27.

LHSG143

Koordinált légtér
7500’ (2300 m) AMSL/
4000’ (1200 m) AMSL

Kizárólag verseny keretében végrehajtott vitorlázó
repülések számára.
Csak Kecskemét MTMA3/A-val együtt működhet.

465337N
463957N
464915N
464819N
465337N

0190031E
0192213E
0192935E
0192349E
0190031E

28.

LHSG144

Koordinált légtér
7500’ (2300 m) AMSL/
4000’ (1200 m) AMSL

Kizárólag verseny keretében végrehajtott vitorlázó
repülések számára.
Csak Kecskemét MTMA2/A-val együtt működhet.

464915N
463957N
463633N
464915N

0192935E
0192213E
0194834E
0192935E

4. Drop Zone légterek

3X12220M.docx


A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton

FL155 (4700 m STD)/GND


11,11 km (6 NM) sugarú kör
a 465119N 0180551E
középpont körül

3.

LHSDZLHDV/Dunaújváros

FL135 (4100 m STD)/GND

Az LHSDZLHDV és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

5 km (2,7 NM) sugarú kör a
465318N 0185438E
középpont körül

4.

LHSDZLHTL/Tököl

FL145 (4400 m STD)/3500’ (1050 m) AMSL

Csak Tököl TIZ légtérrel együtt működhet.

LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet.

3,15 km (1,7 NM)
sugarú kör a
472037N 0185909E
középpont körül

5.

LHSDZLHNY/Nyíregyháza

FL155 (4700 m) /9500’
(2900 m) AMSL

Csak Nyíregyháza TIZ 1 légtérrel együtt működhet.

Nyíregyháza TIZ 2 légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett.

10 km (5,4 NM) sugarú kör
a 475856N 0214100E középpont körül

6.

LHSDZLHKV/Kaposújlak

FL165 (5050 m)/GND


463100N

463100N

461800N

461800N

463100N

0173400E

0174700E

0174700E

0173400E

0173400E

7.

LHSDZLHMP/Matkópuszta

FL145 (4400 m)/GND


5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával

8.

LHSDZLHKH/Kiskunfélegyháza

FL135 (4100 m STD)/GND


464600N

464800N

464558N

464200N

464600N

0194546E

0195100E

0195533E

0195600E

0194546E

9.

LHSDZLHBD/Börgönd

FL155 (4700 m STD)/GND


471037N

470619N

470145N

470237N

470840N

471037N

0182857E

0182317E

0182636E

0183147E

0183425E

0182857E

LHB24 Velencei tó, Dinnyés
környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

10.

LHSDZLHGD/Gödöllő

6500’ (2000 m) AMSL/GND

LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet.

473646N

473439N

473336N

473548N

473646N

0191900E

0191741E

0192243E

0192352E

0191900E

11.

LHSDZLHKA/Kalocsa

FL135 (4100 m STD)/GND


463356N

463435N

463118N

463000N

463356N

0185419E

0185817E

0190123E

0185519E

0185419E

12.

LHSDZLHBC/Békéscsaba

FL155 (4700 m STD)/4000’ (1200 m) AMSL

Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet.

7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül

13.

LHSDZLHHO/Hajdúszoboszló

FL145 (4400 m STD)/GND


472810N

472228N

472733N

472942N

472810N

0212450E

0211500E

0211500E

0211839E

0212450E

14.

LHSDZLHKI/Kiskőrös

3500’ (1050 m) AMSL/GND


463939N

463914N

463854N

463919N

463939N

0191442E

0191511E

0191434E

0191403E

0191442E

15.
16.

LHSDZLHPR/Pér

FL125 (3800 m STD)/9500’
(2900 m STD) AMSL

Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet.

7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül

17.

LHSDZLHMC/Miskolc

FL145 (4400 m STD)/GND


5 km (2,7 NM) sugarú kör
a 480754N 0204730E középpont körül az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

18.

LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr

3 km (1,6 NM) sugarú kör
464144 0172340 középpont körül

FL145 (4400 m STD)/GND


19.

LHSDZLHGR1/Gyúró1

5500’ (1700 m) AMSL / GND

Csak LHSDZLHGR2/Gyúró2 légtérrel együtt működhet

472642N

472409N

472115N

472347N

472642N

0184505E

0184140E

0184623E

0184948E

0184505E

20.

LHSDZLHGR2/Gyúró2

6500’ (2000 m) AMSL / GND

Csak LHSDZLHGR1/Gyúró1 légtérrel együtt működhet

472409N

472304N

472009N

472115N

472409N

0184140E

0184012E

0184455E

0184623E

0184140E

21.

LHSDZLHOY/Őcsény

FL145 (4400 m STD) / GND


2 NM sugarú kör a 461843N 0184549E középpont körül

22.

LHSDZLHFM / Fertőszentmiklós

FL 125 ( 3800 m STD)/GND


473557N

473416N

473322N

473339N

473441N

473556N

473557N

0165122E

0165217E

0165009E

0164820E

0164625E

0164532E

0165122E

23.

LHSDZLHUD/Szeged

9500’ AMSL – FL135 STD


461500N

461217N

461718N

461721N

0200000E

0200526E

0200722E

0200000E5. RMZ-k és TMZ-k

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

Debrecen RMZ1

2000’
(600 m) AMSL / GND

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Debrecent TIZ1 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

3.

Debrecen RMZ2

9500’
(2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Debrecent TIZ2 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

4.

Debrecen RMZ3

9500’
(2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Debrecent TIZ3 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

5.

Debrecen TMZ1

2000’
(600 m) AMSL / GND

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Debrecen TIZ1 légtérrel)

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

6.

Debrecen TMZ2

9500’
(2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Debrecen TIZ2 légtérrel)

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

7.

Debrecen TMZ3

9500’
(2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Debrecen TIZ3 légtérrel)

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

8.

Sármellék RMZ1

2000’
(600 m) AMSL / GND

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Sármellék TIZ1 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

9.

Sármellék RMZ2

9500’
(2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Sármellék TIZ2 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

10.

Sármellék TMZ1

2000’
(600 m) AMSL / GND

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Sármellék TIZ1 légtérrel)

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

11.

Sármellék TMZ2

9500’
(2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik Sármellék TIZ2 légtérrel)

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

12.

Nyíregyháza RMZ 1/

9500’ (2900 m) AMSL/GND

ICAO G
H24
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó

10 km (5,4 NM) sugarú kör
a 475856N 0214100E középpont körül

13.

Nyíregyháza RMZ 2/

9500’ (2900 m) AMSL/GND

ICAO G
H24
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó

474718N
474559N
475748N
480443N
480930N
481220N
481319N
475800N
474630N
474718N

0213722E
0213339E
0212210E
0212351E
0212630E
0213300E
0215025E
0215800E
0214600E
0213722E

IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)

1. Időszakosan korlátozott légterek

3X12220N.docx


A

B

C

D

1.

Légtér
azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

LHTRA11A

PAPA ALPHA

FL125
(3800 m STD) / GND


472959N

472959N

471331N

471259N

472959N

0175015E

0181529E

0181507E

0175900E

0175015E

3.

LHTRA11B

PAPA BRAVO

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL


471259N

471331N

470212N

465529N

470646N

471259N

0175900E

0181507E

0181457E

0175135E

0174335E

0175900E

4.

LHTRA11C

PAPA CHARLIE

4000’ (1200 m) AMSL / GND


471259N

471331N

470212N

465529N

470646N

471259N

0175900E

0181507E

0181457E

0175135E

0174335E

0175900E

5

LHTRA51A

KENYERI ALPHA

9500’ (2900 m) AMSL / GND


473119N

473122N

472920N

470633N

471036N

0171041E

0170231E

0165550E

0171051E

0172413E

5/A.

LHTRA51B

KENYERI BRAVO

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL


473119N

473122N

472920N

470633N

471036N

0171041E

0170231E

0165550E

0171051E

0172413E

6.

LHTRA13

TISZA

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

Az LHTRA13 és LHTRA43 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

472212N

472038N

471829N

471045N

470008N

465401N

465559N

470241N

471203N

472212N

0200910E

0201743E

0202929E

0202532E

0202008E

0201703E

0200729E

0200428E

0195953E

0200910E

7.

LHTRA14A

MEZO ALPHA

2000’ (600 m) AMSL / GND


471829N

471245N

470610N

471045N

471829N

0202929E

0204529E

0204314E

0202532E

0202929E

8.

LHTRA14B

MEZO BRAVO

2000’ (600 m) AMSL / GND


471045N

470610N

465613N

470008N

471045N

0202532E

0204314E

0203951E

0202008E

0202532E

9.

LHTRA14C

MEZO CHARLIE

2000’ (600 m) AMSL / GND


470008N

465613N

464943N

465401N

470008N

0202008E

0203951E

0203740E

0201703E

0202008E

10.

11.

12.

13.

LHTRA16

ARPAD

FL115 (3500 m STD) / GND


464943N

464505N

462940N

463203N

464943N

0203740E

0205357E

0204358E

0202335E

0203740E

14.

LHTRA21A

WEST ALPHA

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL


465105N

463352N

460854N

460445N

462256N

462930N

464101N

465105N

0162126E

0180006E

0180425E

0172645E

0170114E

0163702E

0162522E

0162126E

15.

LHTRA21B

WEST BRAVO

FL215 (6550 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA21A és LHTRA21C légterekkel együtt vehető igénybe.

465105N

464502N

463352N

465105N

0162126E

0175809E

0180006E

0162126E

16.

LHTRA21C

WEST CHARLIE

FL175 (5350 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA21A és LHTRA21B légterekkel együtt vehető igénybe.

464502N

463726N

455737N

455529N

460445N

460854N

464502N

0175809E

0181335E

0182351E

0175254E

0172645E

0180425E

0175809E

17.

LHTRA21D

WEST DELTA

9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’
(1200 m) AMSL


462658N

461447N

455529N

460445N

462256N

462658N

0172525E

0175841E

0175254E

0172645E

0170114E

0172525E

18.

LHTRA21E

WEST ECHO

4000’ (1200 m) AMSL / GND


462658N

461447N

455529N

460445N

462256N

462658N

0172525E

0175841E

0175254E

0172645E

0170114E

0172525E

19.

LHTRA22A

SOUTH ALPHA

FL175 (5350 m STD) / FL125
(3800 m STD)


470342N

470241N

465559N

464943N

463203N

463728N

470342N

0192349E

0200428E

0200729E

0203740E

0202335E

0194717E

0192349E

20.

LHTRA22B

SOUTH BRAVO

FL175 (5350 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL


464943N

463943N

462319N

462140N

462648N

463728N

463203N

464943N

0203740E

0211234E

0210540E

0205519E

0195641E

0194717E

0202335E

0203740E

21.

LHTRA22C

SOUTH CHARLIE

FL245 (7450 m STD) / FL175
(5350 m STD)

Az LHBP érkező forgalmának védelme érdekében a légtér igénybevételének különleges eljárásait a polgári és a katonai fél együttműködési megállapodásban rögzíti.

470342N

470241N

465559N

464943N

463943N

462319N

462140N

462648N

470342N

0192349E

0200428E

0200729E

0203740E

0211234E

0210540E

0205519E

0195641E

0192349E

22.

LHTRA22D

SOUTH DELTA

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

Az LHTRA22D és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

465945N

462143N

461429N

463056N

463337N

463909N

463600N

464851N

465945N

0190242E

0193952E

0190859E

0184947E

0185631E

0185202E

0184405E

0182835E

0190242E

23.

LHTRA22E

SOUTH ECHO

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL


463957N

463959N

463728N

462648N

462143N

463957N

0192213E

0192954E

0194717E

0195641E

0193952E

0192213E

24.

LHTRA22F

SOUTH FOXTROT

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL


465046N

462143N

461512N

464352N

465046N

0191134E

0193952E

0191156E

0184811E

0191134E

25.

LHTRA23A

EAST ALPHA

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL


481115N

474559N

472201N

471210N

470506N

472943N

475800N

481115N

0202525E

0213339E

0214313E

0213301E

0212808E

0201605E

0195615E

0202525E

26.

LHTRA23B

EAST BRAVO

FL175 (5350 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA23A és LHTRA23C légterekkel együtt vehető igénybe.

472201N

471125N

470219N

465152N

471548N

472943N

470506N

471210N

472201N

0214313E

0214729E

0213649E

0213027E

0203054E

0201605E

0212808E

0213301E

0214313E

27.

LHTRA23C

EAST CHARLIE

FL175 (5350 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA23A és LHTRA23B légterekkel együtt vehető igénybe.

475800N

480710N

481757N

475845N

474559N

481115N

475800N

0195615E

0195452E

0202718E

0212810E

0213339E

0202525E

0195615E

28.

LHTRA23D

EAST DELTA

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL


481115N

475018N

472252N

474125N

475800N

481115N

0202525E

0212203E

0210213E

0200756E

0195615E

0202525E

29.

LHTRA23E

EAST ECHO

4000’ (1200 m) AMSL / GND


481115N

475018N

472252N

474125N

475800N

481115N

0202525E

0212203E

0210213E

0200756E

0195615E

0202525E

30.

LHTRA31A

UPPER WEST ALPHA

FL285 (8700 m STD) / FL245
(7450 m STD)


463352N

462829N

461000N

460259N

455737N

455529N

460445N

463352N

0180006E

0184129E

0190529E

0184005E

0182351E

0175254E

0172645E

0180006E

31.

LHTRA31B

UPPER WEST BRAVO

FL285 (8700 m STD) / FL245
(7450 m STD)


464210N

463352N

460445N

463605N

464210N

0164659E

0180006E

0172645E

0164210E

0164659E

32.

LHTRA32A

UPPER EAST ALPHA

FL305 (9300 m STD) / FL245
(7450 m STD)

1. Az LHTRA32A és LHTRA33A légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés céljára FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.

475756N

471911N

471210N

465050N

471548N

472943N

474125N

475756N

0210710E

0214017E

0213301E

0211821E

0203051E

0201605E

0200756E

0210710E

33.

LHTRA32B

UPPER EAST BRAVO

FL305 (9300 m STD) / FL245
(7450 m STD)

1. Az LHTRA32B és LHTRA33B légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés céljára FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.

480810N

475243N

471911N

475756N

480810N

0214510E

0221532E

0214017E

0210710E

0214510E

34.

LHTRA33A

TOP EAST ALPHA

FL420 (12800 m STD) / FL365
(11100 m STD)

Az LHTRA32A és LHTRA33A légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

475756N

471911N

471210N

465050N

471548N

472943N

474125N

475756N

0210710E

0214017E

0213301E

0211821E

0203051E

0201605E

0200756E

0210710E

35.

LHTRA33B

TOP EAST BRAVO

FL420 (12800 m STD) / FL365
(11100 m STD)

Az LHTRA32B és LHTRA33B légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

480810N

475243N

471911N

475756N

480810N

0214510E

0221532E

0214017E

0210710E

0214510E

36.

LHTRA41

WEST ALPHA CORRIDOR

FL135 (4100 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

1. Kizárólag az LHTRA21A légtérrel együtt vehető igénybe.
3. Az LHTRA22D és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
4. Az LHSDZLHDV és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

463500N

470000N

465400N

463000N

463500N

0174800E

0192100E

0192700E

0175700E

0174800E

37.

LHTRA43

EAST ALPHA CORRIDOR

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

1. Kizárólag az LHTRA23A légtérrel együtt vehető igénybe.
2. Az LHTRA13 és LHTRA43 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

470004N

473013N

472717N

465600N

470004N

0195835E

0202152E

0203100E

0200722E

0195835E
2. További szabályok:

2.1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.

2.2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.

2.3. Az LHTRA 13, 14A, 14B és 14C légterek kivételével valamennyi időszakosan korlátozott légtérben
a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B és 14C légtér a szolnoki katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzete.3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelethez108

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK

1. Tiltott légterek

A

B

C

D

1.

Légtér
azonosítója

Neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély

2.

LHP1

Paks
3 km sugarú kör a 463443N 0185110E középpont körül

FL195 (5950 m STD) / GND

Atomerőmű.

3.

LHP2

Csillebérc
0,5 km sugarú kör a 472923N 0185708E középpont körül

3500’ (1050 m) AMSL / GND

Kutató atomreaktor.

2. Korlátozott légterek

A

B

C

D

E

1.

Légtér azonosítója

Légtér neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Korlátozás

2.

LHR1

Budapest

3500’ (1050 m) AMSL/GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

473059N

0185828E

473055N

0190118E

473054N

0190159E

473053N

0190237E

473038N

0190321E

473022N

0190325E

472941N

0190336E

472859N

0190147E

472910N

0190047E

472931N

0185846E

473002N

0185812E

473059N

0185828E

3.

LHR1A

Budapest

3500’ (1050 m) AMSL/GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

473154N

0185620E

473154N

0185756E

473121N

0185756E

473121N

0185620E

473154N

0185620E

4.

LHR4

Zalaegerszeg1 km sugarú kör
a 464816N 0163720E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

5.

LHR6

Százhalombatta I.2 km sugarú kör
a 471702N 0185358E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

6.

LHR8

Kazincbarcika
2,5 km sugarú kör
a 481429N 0203956E középpont körül

3500’ (1050 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

7.

LHR9

Tiszaújváros3 km sugarú kör
a 475413N 0210134E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

8.

LHR10

Hajdúszoboszló5 km sugarú kör
a 473154N 0212253E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

9.

LHR12

Sajóbábony
1,5 km sugarú kör a
481003N 0204253E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

10.

11.

LHR15

Dunaújváros
2 km sugarú kör
a 465703N 0185554E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

12.

LHR16

Szolnok-Tószeg2 km sugarú kör a 470804N 0200753E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

13.

LHR22

Pét 2 km sugarú kör
a 471003N 0180824E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

14.

LHR29

Nyírtelek2,5 km sugarú kör
a 480150N 0213827E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

15.

LHR33

Hetényegyháza2 km sugarú kör
a 465554N 0193555E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

16.

LHR34

Táborfalva

3000’ (900 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

470627N

0192534E

470317N

0192426E

470233N

0192733E

470548N

0192848E

470627N

0192534E

17.

LHR35

Pusztavacs2,5 km sugarú kör
a 470957N 0192806E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

18.

LHR36

Pusztaederics2,5 km sugarú kör
a 463925N 0164740E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

19.

LHR37

Zsana2,5 km sugarú kör
a 462525N 0194200E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

20.

LHR38

Kardoskút4,5 km sugarú kör
a 462854N 0204423E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

21.

LHR39

Százhalombatta II.
1200 m sugarú kör
a 471942N 0185439E középpont körül

1500’ (500m)
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára, azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

22.

LHR40

Kiskunfélegyháza
1 km sugarú kör a 464113N 0195051E középpont körül

2500’ (750 m)
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 55. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1/A. §-t megelőző alcím címet a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1/A. §-t az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1/B. §-t az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

Az 1/C. §-t az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1/C. § (1) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1/C. § (3) bekezdése a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1/D. §-t az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1/D. § (2) bekezdése a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított, a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1/D. § (6) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1/E. §-t a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

12

Az 1/F. §-t a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

Az 1/F. § (1) bekezdése a 45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1/F. § (2) bekezdés b) pontja a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1/G. §-t a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

Az 1/H. §-t a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3/A. §-t megelőző alcímet a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

18

A 3/A. §-t a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

19

A 3/A. § (2) bekezdése a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3/A. § (3) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

21

A 3/A. § (4) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 3/B. §-t a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 4. § (4) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. §-t a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, az „A korlátozott légtér” alcímet az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. §-t a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A „Tanúsítási célú veszélyes légtér” alcímet (7/A-7/B. §-t) a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 1. §-a iktatta be.

27

A 7/B. § (9) bekezdését a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 2. §-a iktatta be.

28

A 8. § a 24/2018. (X. 19.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

29

A 9. § (4) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 10. § (2) bekezdése a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 11. § (1) bekezdése a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 12. §-t megelőző alcím a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

33

A 12. § (1) bekezdése a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

34

A 12. § (3) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

35

A 12. § (4) bekezdés b) pontja a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 12. § (4) bekezdés d) pontja a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 13. §-t a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

38

Az „A versenylégtér igénylése” alcímet (14/A. §) az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

39

Az „A versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezet” alcímet (14/B. §) az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

40

Az „A versenylégtér igénybevétele” alcímet (14/C. §) az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

41

A 15. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte, az „Az eseti légtér igénylése” alcímet az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 16. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte, az „Az eseti légtér igénybevétele” alcímet az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 16/A. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja.

45

A 16/B. §-t a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja.

46

A 17. § (3) bekezdése a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

47

A „Tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése és igénybevétele” alcímet (17/A. §-t) a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 3. §-a iktatta be.

48

A 18/A. §-t megelőző alcímet az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 18/A. §-t az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 18/A. § (1) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 18/A. § (2a) bekezdését a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2023. (IV. 14.) ÉKM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

52

A 18/A. § (3) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § e)–g) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 18/A. § (4) bekezdését a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

55

A 18/B. § (1) bekezdés c) pontja a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 18/C. §-t megelőző alcímet a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

57

A 18/C. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

58

A 18/C. § (1) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § h) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 18/C. § (2) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

60

A 18/C. § (4) bekezdését a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 18/D. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

62

A 18/E. §-t megelőző alcímet a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

63

A 18/E. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

64

A 18/E. § (1a) bekezdését a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

65

A 18/E. § (2) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 18/E. § (5) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 18/E. § (6) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 18/E. § (7) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 18/E. § (8) bekezdése a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § i) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 18/F. §-t megelőző alcímet a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

71

A 18/F. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

72

A 18/F. § (1) bekezdés b) pontja a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § j) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 18/G. §-t megelőző alcímet a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

74

A 18/G. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

75

A 18/H. §-t megelőző alcímet a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

76

A 18/H. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

77

A 19. § a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

78

A 19. § (1) bekezdése a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 19. § (4) bekezdését a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

80

A 20. § (1) bekezdése az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

81

A 20. § (2) bekezdés d) pontja a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 21. § (4) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

83

A 23. § a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 55. § b) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 24. § 1a. pontját a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

85

A 24. § 8. pontját a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 24. § 10. pontja a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 55. § b) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 24. § 12a. pontját a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított, a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § g) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 24. § 23. pontja a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § h) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 24. § 30a. pontját a 7/2021. (II. 5.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 54. §-a szerint módosított szöveg.

90

A 24. § 34a. pontját a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

91

A 24. § 37. pontja a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 24. § 38. pontja a 87/2007. (XI. 6.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

93

A 24. § 38a. pontját a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

94

A 24. § 39a. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

95

A 25. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 22. pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 25. § (4) bekezdését a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 25. § (5) bekezdés a) pontja az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 25. § (5) bekezdés b) pontja a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

99

A 25. § (5) bekezdés c) pontját a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

100

A 25. § (5) bekezdés d) pontját a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

101

A 25. § (5) bekezdés e) pontját a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

102

A 25. § (5) bekezdés f) pontját a 7/2021. (II. 5.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

103

A 25. § (5) bekezdés g) pontját a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

104

A 26. §-t a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 11/2015. (III. 12.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 26. § (1) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 4. mellékletet az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

110

A 4. melléklet 3. pont 3.6. alpontja a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 4. melléklet 4. pontja a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére