• Tartalom

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a mezőgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

Fogalmak

2. § Az e rendeletben szereplő fogalmakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a irányadó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) Támogatás vehető igénybe a 2. és 3. számú mellékletekben meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.

(2) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a gépkatalógusban szereplő, és az e rendelet tekintetében kiemelten támogatott gépek listáját.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § Támogatás igénybevételére jogosult

a)2 a mezőgazdasági termelő,

b) a TÉSZ,

c) a termelői csoport

[az a)–c) pontok a továbbiakban együtt: ügyfél].

5. § (1)3 Mezőgazdasági termelő – további jogosultsági feltételként – a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 Európai Mértékegységet (EUME).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem vonatkoznak az induló vállalkozásra. Ha a mezőgazdasági termelő induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem vonatkoznak TÉSZ-ekre és a termelői csoportokra.

6. §4 (1) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a művelet a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban 2009. január 1-jétől az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

(2) A Vhr. 25. §-ának (2) bekezdésétől eltérően a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján a műveletet úgy kell megvalósítani, hogy az a 10. § (2) bekezdése szerint kifizetési kérelemmel elszámolható legyen.

A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1)5 A támogatási kérelmet 2009. június 15. és július 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltségéhez.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)6

b) amennyiben az ügyfél a zöldség-gyümölcs ágazat szereplője, úgy a nyilatkozatát arról, hogy az e rendelet alapján támogatással megvásárolni kívánt, illetve már megvásárolt géphez nem vesz vagy nem vett igénybe más európai uniós vagy nemzeti támogatást;

c) az értékelési szempontokhoz az 1. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.

(3)7 A Vhr. 27. § (1) bekezdésének e)–f) pontjaitól eltérve az ott meghatározott összeghatártól függetlenül kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt benyújtani. A Vhr. 27. §-ának (3) bekezdését e jogcím tekintetében nem kell alkalmazni.

(4) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és tárolásának helyét.

(5)8

(6)9 Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(7)10 A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható, a 2007. évi XVII. törvény 43. § (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó darabszámra, illetve összegre vonatkozhat.

7/A. §11 (1) A támogatási határozat alapján beszerzett gépekkel összefüggésben vállalt kötelezettségeket az MVH előzetes jóváhagyásával több személy is átvállalhatja azzal, hogy a támogatási határozathoz kapcsolódó kötelezettségeket teljesíteniük és tartaniuk kell.

(2) A kötelezettség átvállalására vonatkozó kérelmet 2012. december 10. és 2013. január 10. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az MVH által a Vhr. 10. § (2)–(3) bekezdései szerint rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A támogatási határozat alapján beszerzett gép bármely alkotórészének vagy tartozékának átruházása önállóan nem képezheti a kötelezettség átvállalásának tárgyát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti több személy általi kötelezettség-átvállalás esetén a kötelezettségátadás megállapításáról szóló döntés kézhezvételét követő üzemeltetési kötelezettség megsértése esetén a jogkövetkezményeket a kötelezettségátadásnak helyt adó határozat szerint meghatározott kedvezményezett viseli.

A támogatás mértéke

8. § (1)12 Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(2)13 A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35%-a.

(3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

A támogatási kérelem elbírálása

9. § (1) A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rangsor állításával bírálja el az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

(2) A Vhr. 9. § (3) bekezdés b) pontja nem vonatkozik a jelen rendeletben szabályozott támogatási kérelem elbírálására.

Kifizetési kérelem

10. §14

Jogkövetkezmények

11. §15 (1) Amennyiben az ügyfél üzemének mérete a benyújtás évétől számított 4. évre a pénzügyi tervben vállalt mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, úgy az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a pénzügyi tervében a benyújtás évéhez képest a 4. évre vállalt árbevétel 40%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a benyújtást követő három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 1%-át, de legfeljebb 20%-ot köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Amennyiben az (1)–(3) bekezdésekben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 Ft-ot köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12/A. §16 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 11. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor17 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez18

Értékelés

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

Szakmai szempontok

Az ügyfél termelői csoport, TÉSZ vagy annak tagja

 

Csatolni kell a termelői csoport, TÉSZ igazolását arról, hogy az ügyfél a csoport tagja

15

Az ügyfél állattenyésztési vagy vegyes gazdálkodási tevékenységet végez

 

Csatolni kell a hatósági állatorvos igazolását az állattartó telep nyilvántartásáról és az állattartó tevékenység végzéséről

10

Az ügyfél növénytermesztési és/vagy kertészeti tevékenységet végez

 

Nyilatkozat

7

A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek 1-es korszerűségi mutatóval szerepelnek a gépkatalógusban

 

Katalógusban megjelölt gép

10

Összesen:

max. 35

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

 

8

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

 

 

 

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

16

 

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

 

14

 

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

 

12

 

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

 

10

 

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

 

8

 

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

 

6

 

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

 

4

 

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

2

Az ügyfél részt vesz az agrár- környezetgazdálkodási programban

 

 

7

A megvalósítás helye

 

 

 

 

hátrányos helyzetű térségben van

 

6

Pénzügyi terv

 

 

 

Nem termelői csoport/TÉSZ esetén

 

 

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

 

 

 

 

Befektetett eszközök változása

 

1

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

1

 

Értékcsökkenés változása

 

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak
összevetése referenciaadatokkal

 

Termelési érték

 

2

 

Adózás előtti eredmény

 

2

 

Termelési értékarányos jövedelmezőség

 

2

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt

 

Termelési érték

 

1

 

Adózás előtti eredmény

 

1

 

Termelési értékarányos jövedelmezőség

 

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

 

5

Termelői csoport, TÉSZ esetében

 

 

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása

 

2

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

2

 

Értékcsökkenés változása

 

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a

Induló TCS esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni

 

 

16 millió forintot

 

6

 

12 millió forintot

 

3

 

8 millió forintot

 

2

Pénzügyi terv üzemeltetési- hatékonysági vizsgálata

A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint

Induló termelői csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a

 

 

20%-kal bővül

9,6 millió forintot

2

 

10%-kal bővül

8,8 millió forintot

1

 

Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás

 

 

 

1,4-szeresét

 

4

 

1,2-szeresét

 

2

Ha az ügyfél nem természetes személy

 

 

 

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

 

Nyilatkozat

3

Nők foglalkoztatása

 

 

 

 

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő

Nyilatkozat

3

 

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat

2

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő

Nyilatkozat

1

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

Nyilatkozat

2

Ha az ügyfél természetes személy

 

 

 

Az ügyfél nő

 

 

3

Az ügyfél roma származású

 

Nyilatkozat

3

Az ügyfél csökkent munkaképességű

 

Nyilatkozat

2

Összesen:

max. 65

Mindösszesen:

max. 100

2. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést tartalmazza.)
1111 Kerekes traktorok
1112 Lánctalpas traktorok
1113 Gumihevederes traktorok
1121 Eszközhordozók
1122 Hidastraktorok
1129 Egyéb különleges traktorok
1211 Arató-cséplő gépek
1212 Kukoricabetakarítók
1213 Cukorrépa-betakarítók
1214 Szálastakarmány-kaszálók
1215 Szecskázó gépek
1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek – kivéve dohánybetakarítók
1299 Egyéb betakarítók
1911 Homlokrakodók
1912 Forgórakodók
1913 Teleszkópos rakodók
1919 Egyéb rakodók
1991 Földmunkagépek
1992 Permetezők
1994 Tápanyag kijuttatók, injektálók
1999 Egyéb magajáró gépek
2111 Ágyekék
2112 Váltva forgató ekék
2119 Mélyforgató és egyéb ekék
2121 Fogasboronák
2122 Rotációs boronák
2123 Rétboronák, láncos boronák
2129 Fésűs, gyomirtó és egyéb boronák
2131 Sima hengerek
2132 Gyűrűs hengerek
2133 Rögtörő hengerek
2139 Hengerboronák, pálcás és egyéb hengerek
2141 Tárcsás boronák
2142 Egyirányú tárcsák
2143 Ásóboronák
2149 Egyéb tárcsás művelők
2151 Szántóföldi kultivátorok
2152 Sorközművelő kultivátorok
2159 Egyéb kultivátorok
2161 Magágykészítők
2162 Magágykészítők adapterei
2171 Középmélylazítók
2172 Mélylazítók
2179 Egyéb kombinált talajlazítók
2181 Simítók
2182 Szántáselmunkálók
2184 Ásógépek
2189 Küllős kapák és egyéb talajművelő gépek
2191 Tereprendezők, talajegyengetők
2192 Tolólapok, vonólapok
2193 Gödörfúrók
2194 Árokásók és -karbantartók
2199 Egyéb földmunkagépek
2211 Kalászosgabona-vető gépek
2212 Kukoricavető gépek
2213 Cukorrépavető gépek
2219 Egyéb vetőgépek
2221 Burgonyaültető gépek
2229 Egyéb ültetőgépek
2291 Vetőadapterek
2292 Vetőmagfeltöltők
2299 Egyéb vetéssel és ültetéssel kapcsolatos gépek
2311 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek
2312 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. cserélhető felépítmények, adapterek, tartozékok
2313 Permetező szivattyúk
2321 Műtrágyaszóró gépek
2322 Műtrágyaszóró cserélhető felépítmények, adapterek
2331 Szilárd szervestrágya-szórók
2332 Szilárd szervestrágya-szórók adapterei
2341 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók
2342 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók adapterei, tartozékai, kiegészítői
2411 Vágóasztalok
2412 Szalmaszecskázók
2419 Egyéb kalászos gabona betakarító gépek, adapterek
2421 Vontatott és rászerelt kukoricacső-törő gépek
2422 Kukoricacső-törő adapterek
2425 Szárzúzók, mulcsozók
2429 Egyéb kukoricabetakarító gépek, adapterek
2431 Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, -felszedők
2432 Egymenetes cukorrépa-betakarítók
2439 Egyéb cukorrépa-betakarítók
2441 Burgonyakiszedők
2442 Burgonyafelszedők, -kocsirakók
2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
2451 Fűkaszák (alternáló, rotációs, szársértős stb.)
2452 Rendre aratók
2453 Rendsodrók, rendkezelők, rendterítők, rendképzők, rendlazítók, rendforgatók
2454 Rendfelszedő adapterek
2455 Rendfelszedő pótkocsik
2456 Bálázók (kisbálázók, hengeres bálázók, szögletes nagybálázók)
2457 Bálacsomagolók
2458 Bálafelszedő és beszállító kocsik
2459 Gereblyék és egyéb szálastakarmány-betakarító gépek
2461 Napraforgó-betakarító gépek, adapterek
2462 Borsó-, szója-, repceadapterek, vágóasztal-toldatok
2499 Egyéb betakarítógépek
2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek
2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei
2513 Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek
2514 Tehergépkocsi- és pótkocsi szállítófelépítmények
2521 Víz-, hígtrágya- stb. szivattyúk, hígtrágyakeverők
2522 Takarmánykeverők, darálók, morzsolók
2591 Permetlékeverők, keverőfeltöltők
2592 Komposztálók, zúzók
2593 Seprűk, csörlők, emelők, ároktisztítók és egyéb majori gépek
2611 Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek
2612 Két- és többtengelyes billenőszekrényes vontatott járművek
2613 Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek
2621 Egytengelyes és tandemrendszerű fixplatós vontatott járművek
2622 Egytengelyes és tandemrendszerű billenőszekrényes vontatott járművek
2623 Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott járművek
2691 Adapter- és gépszállító kocsik
2699 Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek
3111 Öntözőcsövek, csőhálózatok
3112 Csőszerelvények
3113 Szórófejek
3114 Öntözőkonzolok
3121 Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntözőberendezések
3122 Lineár és körforgó öntözőberendezések
3123 Öntöző szivattyúk
3124 Szivattyús aggregátok
3191 Szűrők, víztisztítók
3192 Műtrágya, növényvédőszer stb. adagolók
3193 Vízmérők
3194 Öntözőberendezés részegységek
3199 Egyéb öntözőberendezési tartozékok
3211 Szállítószalagok
3212 Láncos szállítók
3213 Szállítócsigák
3214 Serleges felhordók
3215 Beépített fogadógaratok
3216 Mobil fogadógaratok
3217 Anyagmozgatók kiegészítő egységei
3219 Egyéb szállítóberendezések
3221 Mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek
3222 Pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek
3229 Egyéb felszedők, rakodók
3311 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók
3312 Finomtisztítók, vetőmag-osztályozók
3313 Hengerrosták
3314 Triőrök
3315 Szeparátorok
3319 Egyéb magtisztítók és tartozékaik
3321 Burgonya tisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
3329 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek
3911 Szemestermény-tárolók és berendezései
3912 Szálastakarmány-tárolók és berendezései
3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései kivéve zöldség- és gyümölcstároló létesítmények gépei, berendezései
3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok
3919 Egyéb, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tartályok, tároló létesítmények
3991 Műtrágya és növényvédőszer kezelő, ill. keverő gépek
3992 Csávázógépek
3999 Növénytermelés egyéb stabil- és kézi gépei, berendezései
5111 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.)
5112 Szennyvízszivattyúk
5119 Egyéb szivattyúk, szivattyú részegységek
5121 Hideg- és melegvizes mosók, gőzborotvák
5122 Seprűgépek, porszívók
5129 Egyéb tisztítók, fertőtlenítők
5131 Ventilátorok
5132 Zsaluk, kürtők, légbeejtők
5139 Egyéb légszabályozó berendezések
5141 Kazánok (nem biomassza tüzelésre)
5142 Hőlégfúvók, léghevítők
5143 Gáz infrasugárzók
5149 Egyéb (nem biomassza) tüzelőberendezések, léghevítők
5151 Hídmérlegek, járműmérlegek
5152 Magtári, raktári általános mérlegek
5159 Egyéb mérlegek
5911 Üzemanyag-tárolás, -kiadás gépei, berendezései
5912 Műhelyberendezések (gépkarbantartás és javítás gépei, berendezései)
5991 Műszerek, laboratóriumi berendezések
5999 Majori egyéb gépek, berendezések
6133 Vadgazdálkodás gépei, berendezései
6215 Biodízel-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
6216 Bioetanol-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
6217 Biogáz-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
6221 Napenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
6222 Szélenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
6223 Vízenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
6224 Geotermikus-energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6311 Étolaj-előállítás gépei
6313 Bor- és pezsgőkészítés gépei
6314 Bor és pezsgő tárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok)
6315 Tej- és tejtermék-feldolgozás gépei
6316 Vágóállat- és húsfeldolgozás gépei
6317 Mézfeldolgozás gépei
6319 Egyéb speciális élelmiszeripari tevékenységek gépei, berendezései
6321 Élelmiszeripari tárolótartályok
6322 Élelmiszeripari anyagmozgatás gépei, berendezései, tartozékai (csigák, szerelvények, szalagok stb.)
6323 Élelmiszeripari osztályozás, feldolgozás, csomagolás, kiszerelés gépei, berendezései
6324 Hűtőtárolók gépei, berendezései
6329 Egyéb általános élelmiszeripari gépek, berendezések

3. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

35%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést tartalmazza.)
1216 Paradicsombetakarítók
1217 Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók
1218 Egyéb zöldségbetakarítók
1219 Dohánybetakarítók
1291 Gyümölcsbetakarítók
1292 Szőlőbetakarítók
1993 Takarmánykeverő-kiosztók, silómaró-kiosztók
2153 Ültetvénykultivátorok
2183 Talajmarók
2185 Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők
2214 Zöldség- és aprómagvető gépek
2222 Palántázógépek
2223 Csemeteültető gépek
2293 Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők
2423 Járva szecskázók
2424 Silózó adapterek
2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek
2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
2465 Hagymabetakarító gépek
2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők
2492 Szőlőbetakarító gépek
2531 Törzstisztítók
2532 Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők
2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
2539 Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcsápolási gépek
2541 Silótöltő présgépek
2542 Bálabontók, -aprítók, -terítők
2543 Silóvágók, blokkvágók
2544 Takarmánykeverő, -kiosztó pótkocsik
2549 Egyéb takarmányozással, almozással összefüggő gépek
3115 Csepegtető öntözőberendezések
3324 Szőlőfeldolgozás gépei
3331 Szemestermény-szárítók
3332 Szálastakarmány-szárítók
3333 Burgonya-, zöldség- és gyümölcsszárítók kivéve zöldség-gyümölcsszárítókat
3334 Dohányszárítók
3335 Fűszer- és gyógynövényszárítók
3339 Egyéb terményszárítók
3921 Darálók, roppantók, terményaprítók
3922 Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók
3929 Egyéb takarmány-előkészítő és -feldolgozó gépek
3993 Ködképző gépek
4111 Itatóberendezések
4112 Takarmányozás gépei, berendezései
4121 Kisüzemi fejőberendezések
4122 Nagyüzemi fejőberendezések, fejőházak
4123 Tejtartályok
4124 Tejszivattyúk
4125 Fölöző és pasztőröző gépek
4126 Tejhűtők, hűtőtárolók
4129 Fejés és tejkezelés egyéb gépei, készülékei
4191 Trágyakezelés gépei
4192 Állásszerkezetek és kiegészítők
4199 Egyéb szarvasmarhatartási gépek
4211 Itatóberendezések
4212 Takarmányozás gépei, berendezései
4291 Trágyakezelés gépei, hígtrágyaszivattyúk
4292 Kutricák, rekeszek, padozatok
4299 Egyéb sertéstartási gépek
4311 Itatóberendezések
4312 Takarmányozás gépei
4391 Keltető- és bújtatóberendezések, műanyák
4392 Ketrecek (brojler, tojó stb.)
4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések
4411 Nyúltartás gépei, berendezései
4412 Juh- és kecsketartás gépei, berendezései
4491 Méhészet gépei, berendezései
4492 Villanypásztorok
4499 Egyéb állattartási gépek, berendezések
5133 Istálló hűtés berendezései
6211 Erőgépek (magajáró betakarítók, aprítók)
6212 Erőgépek munkagépei (a magajáró betakarítók, aprítók munkagépei)
6213 Biomassza hőtermelő berendezések és ezek kiegészítői
6214 Egyéb stabil feldolgozó gépek, berendezések
6219 Egyéb bioenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 5. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4. § a) pontja a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 47/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

4

A 6. § a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

5

A 7. § (1) bekezdése a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

6

A 7. § (2) bekezdés a) pontját a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

7

A 7. § (3) bekezdése a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

8

A 7. § (5) bekezdését a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

9

A 7. § (6) bekezdését a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. június 11. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10

A 7. § (7) bekezdését a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelet 10. § (7) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 7/A. §-t a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 8. § (1) bekezdése a 68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. június 12. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

13

A 8. § (2) bekezdése a 39/2007. (V. 15.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

14

A 10. §-t az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 11. § a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

18

Az 1. számú melléklet a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 7. § (4)–(5) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére