• Tartalom

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról1

2023.01.01.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján; az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 (1) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásért az e rendeletben meghatározott szabályok szerint a 2. mellékletben foglalt vízumdíjat vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott vízumdíjakra e rendelet szabályai – az 5. § (3) bekezdés kivételével – nem alkalmazhatóak.

2. § (1) A vízumdíjat a vízumkérelem előterjesztésével egyidejűleg, euróban vagy forintban kell megfizetni.

(2)3 A vízumdíj kivételesen más konvertibilis valutában vagy a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével is megfizethető.

(3)4 A vízumdíjat a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.

3. § (1)5

(2)6 Ha az eljárás szóbeli kérelem alapján is lefolytatható, az igazgatási szolgáltatási díj elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő lerovását igazoló szelvényt az eljárásban létrejött és a hatóságnál maradó iratra kell tűzni, a tranzakciós számot az iratra fel kell vezetni.

(3)7 Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni

a) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját,

b) a tartózkodási engedély kiadására, a tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,

c) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem és a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

e) a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumokmány pótlására irányuló eljárás díját,

f)8 a nemzeti letelepedési engedély kiadására és külön jogszabályban meghatározott esetben a nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díját,

ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.

(4) A bejelentési kötelezettségek teljesítése díjmentes.

4. § A vízumdíj, illetve az igazgatási szolgáltatási díj összegének valutáról forintra, illetőleg forintról valutára történő átszámításánál belföldön a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát, külföldön pedig a megfelelő helyi árfolyamot kell alkalmazni.

5. § (1)9

(2)10 Mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy az a harmadik országbeli állampolgár,

a) akire nézve a teljes vagy részleges mentességet nemzetközi szerződés biztosítja, vagy

b)11 aki kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében utazik be, továbbá aki nemzetközi együttműködés vagy viszonosság alapján Magyarországon oktatási, tudományos, kulturális, sport és művészeti területen tevékenységet folytat, vagy

c)12 aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter, illetve a külpolitikáért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.

(2a)13 Mentesül az ukrán állampolgár a 2. melléklet II. pont 1., 3., 4., 5. és 6. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

(2b)14 Mentesül a 2. melléklet II. pont 1., 3., 4., 5. és 6. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól az a belorusz állampolgár, aki a tartózkodási engedélyt munkavállalási vagy tanulmányi célból kérelmezi.

(3)15 Mentes a vízumdíj megfizetése alól a diplomata útlevéllel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

(4)16 A (3) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vízumdíjra nemzeti vízum vagy szezonális munkavállalási vízum iránti kérelem esetén.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a viszonosság kérdésében a külügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

6. §17 A befizetett vízumdíjat és igazgatási szolgáltatási díjat a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell kezelni és nyilvántartani.

7. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a személyes mentességre az Itv. 5. §-át,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c)18 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ában foglaltakat,

d) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

f) a behajtásra az Itv. 88. §-át

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

8. § A mellékletben meghatározott vízumdíj, illetve igazgatási szolgáltatási díj tekintetében egy eljárásban csak egy kedvezmény adható. Ha a kérelmező több eltérő mértékű kedvezményre is jogosult lenne, azt a kedvezményt kell biztosítani, amely számára kedvezőbb.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)19 E rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja Magyarországot a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(3)20

(4)21

10. §22 Ez a rendelet az 1. § (2) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §23 Ez a rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

12. §24 E rendelet 2. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez25

2. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez26

Az egyes eljárások díja

I. Vízumdíjak

1. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása, megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén

160 EUR

2. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása, megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön előterjesztett fellebbezés esetén

8 300 Ft

3. Szezonális munkavállalási vízum kiadására irányuló eljárás díja

40 EUR

4. Kishatárforgalmi engedély tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén

10 EUR

5. Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén

10 EUR

6. Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön előterjesztett fellebbezés esetén

3 000 Ft

7. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem esetén

30 EUR

8. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem esetén

8 300 Ft

II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak

1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló eljárás díja

110 EUR

2. Tartózkodási engedély kiadása és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja, a fellebbezés külképviseleten történő előterjesztése esetén

160 EUR

3. Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén

39 000 Ft

4. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén

24 000 Ft

5. Tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

35 000 Ft

6. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

23 000 Ft

7. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

8. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

9. EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén

38 000 Ft

10. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén

26 000 Ft

11. EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja

35 000 Ft

12. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja

23 000 Ft

13. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

14. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

15. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén

90 EUR

III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak

1. Bevándorolt státuszt igazoló okmány meghosszabbítására irányuló eljárás díja

20 000 Ft

2. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

3. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

4. Letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

20 000 Ft

5. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

6. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

7. Ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

39 000 Ft

8. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

25 000 Ft

9. Ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

20 000 Ft

10. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

11. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

12. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

39 000 Ft

13. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

25 000 Ft

14. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

20 000 Ft

15. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

16. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

17. EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

39 000 Ft

18. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt
EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

25 000 Ft

19. EK letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

20 000 Ft

20. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

20 000 Ft

21. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

20 000 Ft

22. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén

110 EUR

23. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén

90 EUR

24. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja külképviseleten történő előterjesztés esetén

60 EUR

IV. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak

1. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja

12 000 Ft

2. Hontalan útlevél meghosszabbítására irányuló eljárás díja

10 000 Ft

3. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

12 000 Ft

4. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

10 000 Ft

5. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja

12 000 Ft

6. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

12 000 Ft

7. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

10 000 Ft

8. Egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány kiállítására irányuló eljárás díja belföldön

12 000 Ft

V. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek részére

kiállított okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak

1. Regisztrációs igazolás kiállítására irányuló eljárás díja

1 000 Ft

2.

3.

4. Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

10 000 Ft

5. Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

10 000 Ft

6. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja

15 000 Ft

7. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja

15 000 Ft

8. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

15 000 Ft

9. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

15 000 Ft

10. Állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja

1 500 Ft

11. Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

1 500 Ft

12. Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

1 500 Ft

13. Huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja

15 000 Ft

14. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén

15 000 Ft

15. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

15 000 Ft

VI. Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak

1.

Ft

2.

Ft

3. Fellebbezési kérelem díja

47 000 Ft

4. Hatósági bizonyítvány kiállításának díja

3 000 Ft”

1

A rendeletet a 10/2024. (II. 29.) BM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 1. napjával.

2

Az 1. § a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdését a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (2) bekezdése a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdés f) pontja a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdését a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 26. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 41/2020. (XI. 16.) BM rendelet 1. §-a, az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2a) bekezdését a 44/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2b) bekezdését a 7/2019. (III. 13.) BM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdése a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (4) bekezdése a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7. § c) pontja a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 9. § (2) bekezdése a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 26. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdését az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 9. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 11. §-t a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. §-t a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 12. §-a iktatta be.

25

Az 1. mellékletet az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére