• Tartalom
Oldalmenü

294/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Ukrajna budapesti Nagykövetségének, és – hivatkozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodásra – van szerencséje a Nagykövetséget a következőkről tájékoztatni:
A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján Magyarország azok hatálybalépése napjától kezdődően alkalmazni fogja a bizonyos dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló EK határozatot, valamint a Svájc és Liechtenstein által kiadott bizonyos tartózkodási engedélyek tagállamok által, a területükön történő átutazás céljából történő egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló EK határozatot. A közösségi határozatok alapján a Magyar Köztársaság vízummentes átutazást biztosít azon egyébként vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgároknak, akik rendelkeznek a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó uniós tagállamok által kiadott, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 10. és 11. cikkében meghatározott egységes schengeni vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, illetve Svájc vagy Liechtenstein által kiadott tartózkodási engedéllyel, továbbá más új tagállam által kiadott hasonló dokumentummal. Az ukrán állampolgárok vonatkozásában ez a kétoldalú Megállapodásban foglalt kedvezmények bővítését jelenti.
A fentiek érdekében a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
»8. cikk: (1) Vízum nélkül utazhatnak át a Magyar Köztársaság területén Ukrajna azon állampolgárai, akik rendelkeznek a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt érvényes úti okmánnyal, és
a) a közös határokon történő ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én kelt Egyezményben (a továbbiakban: Schengeni Egyezmény) részes állam által kiadott a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó állam által kiadott – a repülőtéri tranzitvízum kivételével – vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;
b) a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által kiadott rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;
c) Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia és Málta által kiadott – a repülőtéri tranzitvízum kivételével – átutazó vízummal, rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;
d) Svájc vagy Liechtenstein által kiállított tartózkodási engedéllyel.
(2) A fenti esetekben az átutazás időtartama az öt napot nem haladhatja meg.
Az (1) bekezdésben említett dokumentumok érvényességi idejének ki kell terjednie az átutazás időtartamára.
(3) A Szerződő Felek államainak azon állampolgárai, akik az állampolgárságuk szerinti államba való hazatérésükhöz szükséges, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletének 1. g), illetve 2. h) pontjában meghatározott, érvényes hazatérési igazolvánnyal rendelkeznek, a másik Szerződő Fél államának területén vízum nélkül utazhatnak át. Az átutazás időtartama a belépéstől számított 3 (három) napot vehet igénybe.
(4) A jelen cikk (1) bekezdése a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történő csatlakozása napjával akként módosul, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érvényes vízum, illetve érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedély, amennyiben időtartama a három hónapot meghaladja, a Magyar Köztársaság területére történő beutazásra és az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) nap időtartamú tartózkodásra vagy átutazásra jogosít, amennyiben azt a Schengeni Egyezmény előírásai alapján adták ki.«
A fenti módosítás nem érinti a 395–23/Adm/ KÜM/2004. számú, a Megállapodás alkalmazásáról szóló kiigazító jegyzékben foglalt könnyítéseket.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelettel kéri az Ukrán Felet, hogy a jelen szóbeli jegyzék kézhezvételét és az abban foglaltak tudomásulvételét igazolja vissza.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelettel várja az Ukrán fél válaszát, és ezúttal is megragadja az alkalmat, hogy kifejezze őszinte nagyrabecsülését Ukrajna budapesti Nagykövetségének.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)1 E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 4. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 407. §-a szerint módosított szöveg.