• Tartalom

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

2023.08.01.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja

1. § (1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára

a) lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek:

aa) megismerésére,

ab) változásainak figyelemmel kísérésére,

ac) európai uniós összehasonlítására,

b) információt szolgáltasson

ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével,

bb)1 a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településtervek szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.

(2)2 A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, vármegyei, járási, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:

a) a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához,

b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez,

c)3 a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési tervek valamint a területrendezési tervek és a településrendezési tervek készítéséhez.

(3)4 A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)5

b) térinformatika: a helyhez kötődő adatok digitális térképi alapú feldolgozását támogató informatikai módszerek és eszközök összessége,

c) meta-adatbázis: olyan adatok gyűjteménye, amelyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és összefoglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt,

d) riport: táblázat vagy tagolt szöveg formájában készülő jelentés,

e) diagram: grafikon formájában készülő jelentés,

f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülő jelentés,

g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes térképszerver vagy egyedi alkalmazás által készített, kis felbontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digitális térkép,

h) adatforrás: az a szervezet, amelytől a TeIR átvette az adatot,

i)6 frissítés: az aktuális adatgyűjtési időszakra vonatkozó adatok adatkezelő szervezetnél történő feldolgozása,

j) frissítés ideje: az adatátadás vagy javító adatátadás időpontja,

k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adathoz tartozó szöveges meghatározás,

l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony, amelyben az adat mennyisége értelmezhető,

m)7 adat vonatkozási ideje: azon időpont vagy időszak, amelyre az adat vonatkozik,

n)8 vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vagy vonatkoztatható,

o) vonatkoztatási egység időszaka: azon időszak, amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes,

p)9

q)10 térbeli objektum: meghatározott helyhez vagy földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése,

r)11

s)12

t)13 téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat,

u)14 adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

v)15 adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek vagy szervezetek.

A TeIR feladata

3. §16 (1)17 A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb elemzéseket, értékeléseket, híreket, szakmai jogszabályokat, irányelveket, módszertani segédleteket, tervbemutatókat, helyes gyakorlat példáit, szakkifejezések glosszáriumát, EU dokumentumokat, valamint a rendszer meta-adatbázisát.

(2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja

a)18 az országos és az európai uniós adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,

b)19 a támogatási rendszerek területi adatait,

c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és

d)20 a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait.

(3)21 A TeIR biztosítja a térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését.

(4)22 A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik.

(5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban:

a) dokumentum,

b) riport,

c) diagram,

d) kartogram és

e) korlátozott felbontású raszteres térkép.

(6)23 A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó – adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső – adatok településszintű összegzett lekérdezését és megjelenítését.

A TeIR rendszerfelépítése

4. § (1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai rendszer, amely országosan egységes szerkezetű adatbázissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szolgáltatásokat.

(2)24

(3)25 A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi meta információk részletezettségével tartalmazza:

a) adatforrás,

b) frissítés ideje,

c) az adat leírása,

d) az adat mértékegysége,

e)26 az adat vonatkozási ideje,

f) vonatkoztatási egység,

g) vonatkoztatási egység időszaka,

h)27

(4)28 A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve – az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően – a következő szintekre vonatkozó adatokat és dokumentumokat tartalmaz:

a) projekt,

b) térbeli objektum,

c)29 település és fővárosi kerület,

d)30 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontja szerinti térség,

e) az ország és

f) az Európai Unió.

A TeIR elérése

5. § (1)31 A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton keresztül érhetőek el. A rendszer működtetése központosított.

(2)32 A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak a felhasználók.

(3)33 A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu használatával történik.

(4)34

A TeIR adatkörei, az adatgyűjtések és az adatátadás

6. §35 (1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis

a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból,

b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint

c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból

áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg.

7. § (1)36 Az OSAP-ban szereplő adatokból a TeIR részére átadandó adatokat az adatkezelő szervezetek a frissítést követő 90 napon belül kötelesek átadni.

(2)37 A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör átadásáért az érintett adatkezelő szerv felett felügyeletet ellátó miniszter vagy annak hiányában az érintett adatkezelő szerv vezetője a felelős.

(3)38

(4)39 A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles

a)40 gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton, vagy az üzemeltető által biztosított adatfeltöltő felületen keresztül a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,

b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni,

c)41 az adatokat a TeIR 11. § (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az TeIR üzemeltetőjével egyeztetett formátumban és szerkezetben átadni, valamint

d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátahelyes állományt átadni.

(5)42 A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(6)43 A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként a 11. § (7) bekezdésében előírt fejlesztési terv keretében felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására.

(7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadónak az átadás előkészítésére legalább 90 nap álljon rendelkezésére.

(8)44

A TeIR használatának rendje

8. §45 (1) A TeIR mindenki számára térítésmentesen biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.

(2) A TeIR regisztrációt követően mindenki számára térítésmentesen biztosítja a hozzáférést az adatbázisához azzal, hogy az üzemeltető korlátozhatja az adatok mennyiségének lekérdezését az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott módon.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzáférés az 5. § (3) bekezdése alapján egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik.

9. §46

10. §47

A TeIR működtetésével kapcsolatos feladatok

11. §48 (1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős.

(2)49 A Kormány a TeIR – mint rendszer – üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

(3)50 A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött támogatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni.

(4)51 A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében

a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától.

(5)52 A támogatási szerződés tartalmazza

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c)53 a feladatok végrehajtásáról szóló, évente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása – miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető – ellenőrzésének módját, valamint

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza

a)54 a hozzáférés igénylésének feltételeit,

b) a felhasználók felelősségi körét,

c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét,

d)55 a regisztráció nélküli funkciók használatát, valamint

e)56 a regisztrációhoz kötött funkciók használatának rendjét.

(7)57 A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is.

Záró rendelkezések

12. § (1)58 Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2)59

(3)60

(4)61

1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez62

A TeIR adatok témakörei

A

C

1.

Számszerű és térképi adatok témakörei

Téradattémák adatgazdái

2.

1.

Területi gazdasági folyamatok

3.

1.1.

Gazdasági alaptényezők

4.

1.1.1.

Beruházási szerkezet és külföldi tőke

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

5.

1.1.2.

Gazdasági szervezetrendszer

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6.

1.1.3.

Ipari parkok

iparügyekért felelős miniszter

7.

1.1.4.

Munkaerő – foglalkoztatottság

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

8.

1.1.5. Gazdasági szerkezet – gazdasági ágak
termelékenysége

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9.

1.1.6. Innovativitás – K+F, modernizálódás –
High-tech ipar

gazdaságpolitikáért felelős miniszter tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter

10.

1.2.

Gazdasági teljesítmény

11.

1.2.1.

Termelés

gazdaságpolitikáért felelős miniszter energiapolitikáért felelős miniszter

12.

1.2.2.

Termelékenység

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

13.

1.2.3.

Export

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

14.

1.3.

Meghatározó ágazatok

15.

1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és
termelés

agrárpolitikáért felelős miniszter

16.

1.3.2.

Ipari alaptényezők és termelés

iparügyekért felelős miniszter

17.

1.3.3.

Építőipari alaptényezők és termelés

építésgazdaságért felelős miniszter

18.

1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások
alaptényezői és termelése

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

19.

1.3.5.

Turizmus alaptényezői és eredményei

turizmusért felelős miniszter

20.

2.

Területi társadalmi folyamatok

21.

2.1.

Demográfiai tényezők

22.

2.1.1.

Népesség száma, összetétele

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

23.

2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és
elvándorlás

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

24.

2.2.

Humán erőforrások tényezői

25.

2.2.1.

Képzettség

köznevelésért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felsőoktatásért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter

26.

2.2.2.

Foglalkoztatottság

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

27.

2.2.3.

Munkanélküliség

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

28.

2.2.4.

Jövedelmi helyzet, fogyasztás

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

29.

2.3.

Életminőség, életkörülmények

30.

2.3.1.

Lakásállomány, lakhatási körülmények

építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter

31.

2.3.2.

Egészségi állapot

egészségügyért felelős miniszter

32.

2.4.

Társadalmi szolgáltatások

33.

2.4.1.

Egészségügyi ellátás

egészségügyért felelős miniszter

34.

2.4.2.

Szociális ellátás

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

35.

2.4.3.

Nyugellátás, szociális támogatások

Magyar Államkincstár

36.

2.4.4.

Köznevelés, szakképzés, felsőoktatás

köznevelésért felelős miniszter

37.

2.4.5.

Kulturális szolgáltatások

kultúráért felelős miniszter

38.

2.4.6.

Igazságszolgáltatás, bűnözés

igazságügyért felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter

39.

2.4.7.

Felnőttképzés

felnőttképzésért felelős miniszter

40.

3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli
elhelyezkedése

41.

3.1.

Közlekedés

42.

3.1.1.

Közúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

43.

3.1.2.

Vasúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

44.

3.1.3.

Vízi közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

45.

3.1.4.

Légi közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

46.

3.1.5.

Logisztika

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

47.

3.2.

Hírközlés

48.

3.2.1.

Informatika

informatikáért felelős miniszter

49.

3.2.2.

Távközlés

elektronikus hírközlésért felelős miniszter

50.

3.3.

Energiaellátás

51.

3.3.1.

Villamos energia hálózat

energiapolitikáért felelős miniszter

52.

3.3.2.

Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén)

energiapolitikáért felelős miniszter

53.

3.3.3.

Szénhidrogén vezetékrendszer

energiapolitikáért felelős miniszter

54.

3.4.

Vízgazdálkodás

55.

3.4.1.

Ivóvízellátás

vízgazdálkodásért felelős miniszter

56.

3.4.2.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

vízgazdálkodásért felelős miniszter

57.

3.5.

Hulladékkezelés

környezetvédelemért felelős miniszter

58.

4.

Természeti adottságok

59.

4.1.

Domborzati adottságok

földügyért felelős miniszter

60.

4.2.

Földtani adottságok

bányászati ügyekért felelős miniszter természetvédelemért felelős miniszter környezetvédelemért felelős miniszter

61.

4.3.

Víztartó rétegek

vízgazdálkodásért felelős miniszter

62.

4.4.

Vízrajzi adottságok

vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter

63.

4.5.

Talajadottságok

agrárpolitikáért felelős miniszter

64.

4.6.

Földhasználat, felszínborítottság

földügyért felelős miniszter

65.

4.7.

Éghajlat

környezetvédelemért felelős miniszter

66.

4.8.

Élővilág

természetvédelemért felelős miniszter

67.

4.9.

A környezet állapota

68.

4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek
vízminősége

környezetvédelemért felelős miniszter vízgazdálkodásért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter

69.

4.9.2. Települési levegőminőség és
zajszennyezés

környezetvédelemért felelős miniszter

70.

4.10.

Épített környezet

71.

4.10.1.

Műemlékek védelme

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

72.

4.10.2.

Helyi építészeti értékek védelme

építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter

73.

4.10.3.

Közparkok, közkertek védelme

településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter

74.

4.10.4.

Kulturális örökség védelme

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

75.

4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek
katasztere

természetvédelemért felelős miniszter

76.

4.12. Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,
kárelhárítás és kármentesítés

környezetvédelemért felelős miniszter vízgazdálkodásért felelős miniszter

77.

4.13.

Környezet-egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

78.

5.

Területfejlesztés

79.

5.1.

Intézményrendszer, közigazgatás

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter

80.

5.2.

Támogatási rendszerek

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter

81.

5.3.

Dokumentumok, tervanyagok

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter

82.

6.

Területrendezés

83.

6.1. Országos, és kiemelt térségi területrendezési
tervek, térségi szerkezeti tervek és térségi
övezetek, területrendezési
hatástanulmányok

területrendezésért felelős miniszter

84.

6.2. Vármegyei területrendezési tervek, vármegyei
térszerkezeti tervek és övezetek, vármegyei
területrendezési hatástanulmányok

vármegyei önkormányzatok

2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez63


1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai

A

B

C

D

E

F

1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú melléklet témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap

2.

NNGYK

A járóbeteg-ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmák szerint

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

3.

NNGYK

A fekvőbeteg ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmák szerint

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

4.

NNGYK

Ivóvíz minősége, öt kiemelt komponens (bór, nitrit, fluorid, arzén, ammónium-ion), határérték feletti települések

4.9.1.

évente vagy frissítést követően

település, előfordulási hely

frissítést követő 90. nap

5.

NNGYK

Fürdők vizének minősége

4.9.1.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő 90. nap

6.

NAV

A társasági adóbevallások főbb adatai

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

7.

NAV

Személyi jövedelemadó bevallások főbb adatai

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

8.

NAV

Egyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatai

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

9.

MEKH

Energiatermelés

1.2.1.

frissítést követően

ország

frissítést követő 90. nap

10.

FGSZ

Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonalas térképe

3.3.3.

évente

ország, kiemelt térség, vármegye

június 1.

11.

LTK

Magyarország felszínborítottsága adatbázis

4.6.

frissítést követően

objektum

frissítést követő 90. nap

12.

NNK

Pollen-veszélyeztetettség

4.5.

évente

település

március 1.

13.

TIM

Munkanélküliségi adatok

2.2.3.

havonta

település

frissítést követő 30. nap

14.

AM

Nitrát-érzékenységi térkép

4.6.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő 90. nap

15.

MÁK

Vidékfejlesztési Program (VP)

5.2.

negyedévente

település

frissítést követő 15. nap

16.

BM

Rendőrkapitányságok területi elhelyezkedése, körzetei

2.4.6.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

17.

MÁK

Országos támogatás ellenőrzési rendszer

5.2.

negyedévente

település

frissítést követő 15. nap

18

MÁK

Önkormányzatok költségvetési adatok (kiadások, bevételek)

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

19.

MÁK

Helyi adók mértéke

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

20.

TIM

Az országos közúthálózathoz tartozó szöveges adatok: – a közút száma és nemzetközi útszáma, – a közút kategóriája, – forgalomszámlálási adatok

3.1.1.

frissítést követően

objektum

frissítést követő 90. nap

21.

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

Műemlékek és régészeti lelőhelyek településenként számszerűsített kimutatása

4.10.1. és 4.10.4.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

22.

KSH

Területi számjelrendszer

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

23.

NTAK

Szálláshelyforgalmi adatok

1.3.5.

negyedévente

település

frissítést követő 90. nap

24.

KSH

Általános Mezőgazdasági Összeírás főbb adatkörei

1.3.1.

a felmérés gyakorisága szerint

település

frissítést követő 90. nap

25.

KSH

MR-STAR-t helyettesítő mutatók.

számos témakör

évente vagy frissítést követően

vármegye

frissítést követő 90. nap

26.

KSH

Településstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR)

számos témakör

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

27.

KSH

Vállalati K+F tevékenység

1.1.6.

évente vagy frissítést követően

vármegye

frissítést követő 90. nap

28.

KSH

High-tech, medium-high-tech, valamint tudásintenzív üzleti szolgáltatást végző működő vállalkozások adatai

1.1.5. és 1.1.6.

évente vagy frissítést követően

járás

frissítést követő 90. nap

29.

KSH

Működő ipari vállalkozások száma létszám kategória szerint

1.1.4. és 1.1.5.

évente vagy frissítést követően

járás

frissítést követő 90. nap

30.

KSH

Ipari alkalmazottak létszám-kategória szerinti adatai

1.1.4. és 1.1.5.

évente vagy frissítést követően

vármegye

frissítést követő 90. nap

31.

KSH

Férőhelyek száma a 4 és 5 csillagos szállodákban

1.3.5.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

32.

BM

A területi vízügyi hatóság illetékessége, vízügyi igazgatóságok

5.1.

frissítést követően

térség

frissítést követő 90. nap

33.

AM

Légszennyező anyagok kibocsátott mennyisége

4.9.2.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

34.

AM

Levegőminőségi adatok [Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) éves értékelés]

4.9.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

35

AM

Zajtérképek

4.9.2.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő 90. nap

36.

TIM

Veszélyes hulladékok keletkezett mennyisége

3.5.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

37.

AM

Kármentesítési munkálatok

4.12.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő 90. nap

38.

SZTFH

Működő és felhagyott bányák (nyersanyag, fejtési mód, felhagyás éve, elhelyezkedés)

1.2.1.

frissítést követően

objektum

frissítést követő 90. nap

39.

MEKH

Erőművek és kiserőművek beépített teljesítőképessége energiahordozónként (a meglévő erőművek megnevezése, típusa)

3.3.1.

évente

objektum

június 1.

40.

NFK

Erdősítési adatok

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

41.

NFK

Erdőterület rendeltetés, üzemmód szerint

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

42.

NFK

Élőfa-készlet

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

43.

NFK

Égett erdőterület

4.6.

frissítést követően

vármegye

frissítést követő 90. nap

44.

SZTNH

Szabadalmi bejegyzések

1.1.6.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

45.

ATK TAKI

Agrotopográfiai térkép

4.6.

frissítést követően

objektum

frissítést követő 90. nap

46.

TIM

Ipari parkok (kérdőíves adatok)

1.1.3.

évente vagy frissítést követően

vármegye

frissítést követő 90. nap

47.

ME

Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR)

5.2.

negyedévente

projekt

frissítést követő 15. nap

48.

TIM

Infokommunikációs adatok

3.2.1. és 3.2.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

49.

OH

Felsőoktatási felvételi adatok

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

középfokú oktatási intézmény

frissítést követő 90. nap

50.

BM OKF

Önkormányzati feladatkörbe tartozó ár- és belvízvédelmi védekezés adatai

4.12.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

51.

BM OKF

Katasztrófavédelem kirendeltségei

4.12.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

52.

BM OKF

Veszélyes ipari üzemek települések szerint

4.12.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

53.

NNGYK

Pollenterhelés

4.9.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

54.

OMSZ

Sürgősségi betegellátás adatai

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

vármegye

frissítést követő 90. nap

55.

MÁK

Foglalkoztatottak FEÁOR szerinti adatai

1.1.4. és 2.2.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

56.

BM

Az állam által nyújtott azonosítási szolgáltatásokra vonatkozó területi statisztikai adatok

5.1.

évente vagy frissítést követően

regisztráció helyszíne (település)

frissítést követő 90. nap

57.

BM

Közfoglalkoztatási statisztikai adatok

2.2.2.

havonta

település és vármegye

a referencia időszakot követő második hónap 25-e

58.

KSH

Földhasználat, mű- és szervestrágyával, növényvédőszerrel kezelt területre vonatkozó statisztikai adatok

4.6.

évente

vármegye

frissítést követő 90. nap

59.

KSH

Hulladékgazdálkodási statisztikai adatok

3.5.

évente

település

frissítést követő 90. nap

60.

KSH

Oktatáshoz kapcsolódó statisztikai adatok (felsőoktatás, közoktatás, végzettség, nyelvtanulás, férőhelyek)

2.4.4.

évente

település, vármegye, régió

frissítést követő 90. nap

61.

KSH

Lakáspiaci adatok

2.3.1.

évente

település, vármegye, régió

frissítést követő 90. nap

62.

KSH

Termelési koncentráció (bruttó hozzáadott érték) nemzetgazdasági áganként

1.2.1. és 1.2.2.

évente

vármegye

frissítést követő 90. nap

63.

KSH

Építőipari termelési érték megoszlása a kivitelező székhelye és kivitelezés helye szerint

1.3.3.

évente

vármegye

frissítést követő 90. nap

64.

KSH

Fűtésre, energiaellátásra vonatkozó statisztikai adatok

3.3.

évente

település

frissítést követő 90. nap

65.

KSH

Közlekedésre vonatkozó statisztikai adatok

3.1.

évente

település

frissítést követő 90. nap

66.

KSH

Népszámlálás, mikrocenzus adatok

számos témakör

a felmérés gyakorisága szerint

település

frissítést követő 90. nap

67.

MÁK

Táppénz adatok

2.2.4.

évente

település

frissítést követő 90. nap

68.

NEAK

Gyógyszerforgalmi (Beteg- és vényszám) adatok

2.3.2.

évente

település

frissítést követő 90. nap

69.

AM

Az OKIR rendszerből származó, szennyezőanyag kibocsátásra, keletkezett hulladékmennyiségre és szennyvízre vonatkozó statisztikai adatok.

3.5.

évente

település, régió, ország

frissítést követő 90. nap

69a.

OVF

Vízi közművek adatai

3.4.1. és 3.4.2.

évente

település, régió, ország

frissítést követő 90. nap

70.

OH

Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók adatai

2.4.4.

évente

település

frissítést követő 90. nap

71.

OH

Az országos kompetencia felmérésből származó statisztikai adatok

2.4.4.

két évente

település

frissítést követő 90. nap

72.

OH

Külföldi tanulók adatai a felsőoktatásban

2.4.4.

évente

település

frissítést követő 90. nap

73.

LTK

E-közműből kinyerhető statisztikai adatok (kiadott közműnyilatkozatok szakáganként illetve felhasználás jellege szerint, szolgáltatók szakáganként)

1.

évente, havonta

település

frissítést követő 5. napon

74.

MK

Helyi közutak adatai

3.1.1.

évente

település

frissítést követő 90. nap

75.

MK

Közúti közlekedési balesetek

3.1.1.

évente

település

frissítést követő 90. nap

76.

MAVIR

Villamosenergia termelés, fogyasztás, export, import

3.3.1.

évente

ország

frissítést követő 90. nap

77.

PMKH

Felnőttképzési Információs Rendszer (FIR)

2.4.7.

évente

település

frissítést követő 90. nap

78.

NSZFH

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszere (FAR)

2.4.7.

évente

település

frissítést követő 90. nap2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

A

B

1.

Adatkezelő szervezet neve

Rövidítés

2.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV

3.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

NNGYK

4.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

LTK

5.

Belügyminisztérium

BM

6.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

FGSZ

7.

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

NTAK

8.

Agrárminisztérium

AM

9.

Miniszterelnökség

ME

10.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

NEAK

11.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

MK

12.

Technológiai és Ipari Minisztérium

TIM

13.

Központi Statisztikai Hivatal

KSH

14.

Magyar Államkincstár

MÁK

15.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

SZTFH

16.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH

17.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH

18.

Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete

ATK TAKI

19.

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

MAVIR

20.

Nemzeti Földügyi Központ

NFK

21.

Oktatási Hivatal

OH

22.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

NEAK

23.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

BM OKF

24.

25.

Országos Mentőszolgálat

OMSZ

26.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

MK

27.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

OVF

28.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

PMKH

29.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

NSZFH

3. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez64

4. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez65

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 72. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § a) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § i) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § m) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § n) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § p) pontját a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § q) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § r) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § s) pontját a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 3. § a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 3. § (1) bekezdése a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (3) bekezdése a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. § (4) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

23

A 3. § (6) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4. § (2) bekezdését a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 4. § (3) bekezdés e) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. § (3) bekezdés h) pontját a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 4. § (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. § (4) bekezdés c) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 4. § (4) bekezdés d) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. § (1) bekezdése a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

34

Az 5. § (4) bekezdését a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 6. § a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

36

A 7. § (1) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

37

A 7. § (2) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

38

A 7. § (3) bekezdését a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

39

A 7. § (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

40

A 7. § (4) bekezdés a) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 7. § (4) bekezdés c) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 7. § (5) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 7. § (6) bekezdése a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 7. § (8) bekezdését a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 8. § a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

46

A 9. §-t a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 10. §-t a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A 11. § a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

50

A 11. § (3) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 11. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 11. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 11. § (5) bekezdés c) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 11. § (6) bekezdés a) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 11. § (6) bekezdés d) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 11. § (6) bekezdés e) pontja a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 11. § (7) bekezdését a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

58

A 12. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 145. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 12. § (2) bekezdését a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

60

A 12. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 145. pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 12. § (4) bekezdését a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

64

A 3. számú mellékletet a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

65

A 4. számú mellékletet a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére