• Tartalom
Oldalmenü

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

2021.07.16.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja

1. § (1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára

a) lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek:

aa) megismerésére,

ab) változásainak figyelemmel kísérésére,

ac) európai uniós összehasonlítására,

b) információt szolgáltasson

ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével,

bb)1 a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településtervek szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.

(2)2 A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, megyei, járási, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:

a) a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához,

b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez,

c)3 a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési tervek valamint a területrendezési tervek és a településrendezési tervek készítéséhez.

(3)4 A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)5

b) térinformatika: a helyhez kötődő adatok digitális térképi alapú feldolgozását támogató informatikai módszerek és eszközök összessége,

c) meta-adatbázis: olyan adatok gyűjteménye, amelyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és összefoglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt,

d) riport: táblázat vagy tagolt szöveg formájában készülő jelentés,

e) diagram: grafikon formájában készülő jelentés,

f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülő jelentés,

g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes térképszerver vagy egyedi alkalmazás által készített, kis felbontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digitális térkép,

h) adatforrás: az a szervezet, amelytől a TeIR átvette az adatot,

i)6 frissítés: az aktuális adatgyűjtési időszakra vonatkozó adatok adatkezelő szervezetnél történő feldolgozása,

j) frissítés ideje: az adatátadás vagy javító adatátadás időpontja,

k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adathoz tartozó szöveges meghatározás,

l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony, amelyben az adat mennyisége értelmezhető,

m) adatgyűjtési időszak: az adat rögzítésének ideje,

n)7 vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vagy vonatkoztatható,

o) vonatkoztatási egység időszaka: azon időszak, amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes,

p) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés,

q)8 térbeli objektum: meghatározott helyhez vagy földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése,

r)9

s) oktatási célú hozzáférés: középiskolai és felsőoktatási képzés keretében dokumentumok, térképek megtekintése, elemzése, területi elemzések bemutatása, összeállítása, valamint ezek – TeIR-re való hivatkozással történő – felhasználása a diákok iskolai feladatainak, illetve szakdolgozatainak elkészítésében,

t)10 téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat,

u)11 adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

v)12 adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek vagy szervezetek.

A TeIR feladata

3. §13 (1) A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat (elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, módszertani segédletek, tervbemutatók, helyes gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok), valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál (a továbbiakban: TÉRPORT alrendszer) segítségével.

(2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja

a) az országos és az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,

b)14 a támogatási rendszerek területi adatait,

c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és

d)15 a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait.

(3) A TeIR biztosítja a hazai projektekre, térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését.

(4)16 A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik.

(5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban:

a) dokumentum,

b) riport,

c) diagram,

d) kartogram és

e) korlátozott felbontású raszteres térkép.

(6)17 A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó – adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső – adatok településszintű összegzett lekérdezését és megjelenítését.

A TeIR rendszerfelépítése

4. § (1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai rendszer, amely országosan egységes szerkezetű adatbázissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szolgáltatásokat.

(2) A TeIR az 1. számú mellékletben felsorolt témakörökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza.

(3)18 A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi meta információk részletezettségével tartalmazza:

a) adatforrás,

b) frissítés ideje,

c) az adat leírása,

d) az adat mértékegysége,

e) az adatgyűjtési időszak,

f) vonatkoztatási egység,

g) vonatkoztatási egység időszaka,

h) az a jogszabály, amely alapján az adatgyűjtés történik.

(4)19 A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve – az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően – a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz:

a) projekt,

b) térbeli objektum,

c) település,

d) térség,

e) az ország és

f) az Európai Unió.

A TeIR elérése

5. § (1)20 A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton keresztül érhetőek el. A rendszer működtetése központosított.

(2)21 A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak az országos, területi és települési szervezetek munkatársai.

(3)22 A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu használatával történik.

(4)23 A 8. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek munkatársai és a 9. § szerinti igénybevétel esetén a felhasználók közvetlenül a TeIR rendszerét vehetik igénybe adat, információszerzési és feldolgozási feladataik ellátása során.

A TeIR adatkörei, az adatgyűjtések és az adatátadás

6. §24 (1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis

a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból,

b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint

c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból

áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg.

7. § (1)25 Az OSAP-ban szereplő adatokból a TeIR részére átadandó adatokat az adatkezelő szervezetek a frissítést követő 90 napon belül kötelesek átadni.

(2)26 A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör átadásáért az érintett adatkezelő szerv felett felügyeletet ellátó miniszter vagy annak hiányában az érintett adatkezelő szerv vezetője a felelős.

(3)27

(4)28 A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles

a)29 gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton vagy digitális adathordozón a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,

b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni,

c) az adatokat a TeIR 11. § (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az informatikai rendszerek számára értelmezhető formátumban átadni, valamint

d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátahelyes állományt átadni.

(5)30 A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(6)31 A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására.

(7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadónak az átadás előkészítésére legalább 90 nap álljon rendelkezésére.

(8)32 A 2. számú melléklet 12., 13. és 14. sora szerinti adatokat az R. 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő formátumban kell átadni

a) a 2. számú melléklet 12. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 1. pontja szerinti attribútum adatokkal,

b) a 2. számú melléklet 13. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti attribútum adatokkal és

c) a 2. számú melléklet 14. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 4. pontja szerinti attribútum adatokkal.

A TeIR használatának rendje

8. §33 (1) A TeIR mindenki számára biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.

(2) A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer.

(3) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli alkalmazásaihoz térítésmentesen – jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében – a következő szervezetek munkatársai férhetnek hozzá:

a) költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek,

b) Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények,

c) nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,

d) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja.

(5) Azon szervezetek munkatársai és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a megbízás időtartamára eseti hozzáférést kapnak.

(6) A TeIR információihoz a középfokú oktatásban részt vevő intézmények tanulói, továbbá a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények hallgatói oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá azzal, hogy az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR üzemeltetőjénél. Az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője igényli a munkát végző közreműködő szerv munkatársa részére.

(8) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett szerv vezetője legkésőbb a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetőjének.

(9) A (8) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költségtérítést köteles fizetni.

(10) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a TeIR üzemeltetőjének joga van a jogosultságot rendszeresen felülvizsgálni, valamint megszüntetni.

(11) A (6) bekezdésben meghatározott oktatási célú hozzáférés egy évig érvényes, amely megújítható a tanulói és a hallgatói jogviszony fennállásáig évente.

9. § (1)34 A TeIR regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szervezetek munkatársai és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe, amely költségtérítés nem haladhatja meg az adatok összegyűjtésének, előállításának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét.

(2) A költségtérítésből származó bevételt a központi költségvetésnek a miniszter által felügyelt fejezetében kell elszámolni, és azt a TeIR üzemeltetésére, illetve fejlesztésére kell fordítani.

(3)35 Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a szolgáltatás igénybevételéhez a TeIR üzemeltetőjével határozott vagy határozatlan időtartamú szerződést kötnek a TeIR Üzemeltetési Szabályzata alapján.

10. §36

A TeIR működtetésével kapcsolatos feladatok

11. §37 (1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős.

(2)38 A Kormány a TeIR – mint rendszer – üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

(3)39 A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött támogatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni.

(4)40 A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében

a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától.

(5)41 A támogatási szerződés tartalmazza

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása – miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető – ellenőrzésének módját, valamint

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza

a) a hozzáférés igénylésének és megszüntetésének feltételeit,

b) a felhasználók felelősségi körét,

c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét,

d) a költségtérítéses szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját és

e) a költségtérítés mértéke meghatározásának módját.

(7)42 A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is.

Záró rendelkezések

12. § (1)43 Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2)44

(3)45

(4)46

1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez47

A TeIR adatok témakörei összefüggésben a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott téradattémákkal

0X00684M_0

 

A

B

C

1.

Számszerű és térképi adatok témakörei

Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján

Téradattémák adatgazdái

2.

1. Területi gazdasági folyamatok

 

 

3.

 

1.1. Gazdasági alaptényezők

 

 

4.

 

1.1.1. Beruházási szerkezet és külföldi tőke

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

5.

 

1.1.2. Gazdasági szervezetrendszer

6.

 

1.1.3. Ipari parkok

iparügyekért felelős miniszter

7.

 

1.1.4. Munkaerő – foglalkoztatottság

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

8.

    1.1.5. Gazdasági szerkezet – gazdasági ágak
    termelékenysége

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9.

    1.1.6. Innovativitás – K+F, modernizálódás –
    High-tech ipar

10.

 

1.2. Gazdasági teljesítmény

11.

 

1.2.1. Termelés

gazdaságpolitikáért felelős miniszter,
energiapolitikáért felelős miniszter

12.

 

1.2.2. Termelékenység

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

13.

 

1.2.3. Export

14.

 

1.3. Meghatározó ágazatok

 

15.

 

1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és termelés

agrárpolitikáért felelős miniszter

16.

 

1.3.2. Ipari alaptényezők és termelés

iparügyekért felelős miniszter

17.

 

1.3.3. Építőipari alaptényezők és termelés

építésügyért felelős miniszter

18.

    1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások alaptényezői
    és termelése

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

19.

 

1.3.5. Turizmus alaptényezői és eredményei

turizmusért felelős miniszter

20.

2. Területi társadalmi folyamatok

 

 

21.

 

2.1. Demográfiai tényezők

A népesség eloszlása – demográfia

 

22.

 

2.1.1. Népesség száma, összetétele

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

23.

 

2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és elvándorlás

24.

 

2.2. Humán erőforrások tényezői

 

25.

 

2.2.1. Képzettség

oktatásért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter

26.

 

2.2.2. Foglalkoztatottság

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

27.

 

2.2.3. Munkanélküliség

 

28.

 

2.2.4. Jövedelmi helyzet, fogyasztás

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

29.

 

2.3. Életminőség, életkörülmények

 

 

30.

 

2.3.1. Lakásállomány, lakhatási körülmények

építésügyért felelős miniszter

31.

 

2.3.2. Egészségi állapot

egészségügyért felelős miniszter

32.

 

2.4. Társadalmi szolgáltatások

Közüzemi és közszolgáltatások

 

33.

 

2.4.1. Egészségügyi ellátás

egészségügyért felelős miniszter

34.

 

2.4.2. Szociális ellátás

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

35.

 

2.4.3. Nyugellátás, szociális támogatások

36.

 

2.4.4. Közoktatás, felsőoktatás, szakképzés

oktatásért felelős miniszter

36a.

 

2.4.4. Szakképzés

szakképzésért felelős miniszter

37.

 

2.4.5. Kulturális szolgáltatások

kultúráért felelős miniszter

38.

 

2.4.6. Igazságszolgáltatás, bűnözés

igazságügyért felelős miniszter,
rendészetért felelős miniszter

39.

 

2.4.7. Felnőttképzés

felnőttképzésért felelős miniszter

40.

3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli elhelyezkedése

 

 

41.

 

3.1. Közlekedés

Közlekedési hálózatok

 

42.

 

3.1.1. Közúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

43.

 

3.1.2. Vasúti közlekedés

44.

 

3.1.3. Vízi közlekedés

45.

 

3.1.4. Légi közlekedés

46.

 

3.1.5. Logisztika

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

47.

 

3.2. Hírközlés

Közüzemi és közszolgáltatások

 

48.

 

3.2.1. Informatika

informatikáért felelős miniszter

49.

 

3.2.2. Távközlés

elektronikus hírközlésért felelős miniszter

50.

 

3.3. Energiaellátás

 

51.

 

3.3.1. Villamos energia hálózat

energiapolitikáért felelős miniszter

52.

 

3.3.2. Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén)

53.

 

3.3.3. Szénhidrogén vezetékrendszer

54.

 

3.4. Vízgazdálkodás

 

55.

 

3.4.1. Ivóvízellátás

vízgazdálkodásért felelős miniszter

56.

 

3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás

57.

 

3.5. Hulladékkezelés

 

környezetvédelemért felelős miniszter

58.

4. Természeti adottságok

 

 

59.

 

4.1. Domborzati adottságok

Domborzat

földügyért felelős miniszter

60.

 

4.2. Földtani adottságok

Földtan (a víztartó rétegek kivételével)

bányászati ügyekért felelős miniszter,
természetvédelemért felelős miniszter,
környezetvédelemért felelős miniszter

61.

 

4.3. Víztartó rétegek

Földtan – víztartó rétegek

vízgazdálkodásért felelős miniszter

62.

 

4.4. Vízrajzi adottságok

Vízrajz

63.

 

4.5. Talajadottságok

Talaj

agrárpolitikáért felelős miniszter

64.

 

4.6. Földhasználat, felszínborítottság

A felszín borítása
Terület-, illetve földhasználati övezetek

földügyért felelős miniszter

65.

 

4.7. Éghajlat

Meteorológiai földrajzi jellemzők

környezetvédelemért felelős miniszter

66.

 

4.8. Élővilág

Élőhelyek és biotópok
Biogeográfiai régiók
A fajok elterjedése

természetvédelemért felelős miniszter

67.

 

4.9. A környezet állapota

 

 

68.

    4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek
    vízminősége

Környezeti monitoring létesítmények

környezetvédelemért felelős miniszter,
vízgazdálkodásért felelős miniszter,
egészségügyért felelős miniszter

69.

    4.9.2. Települési levegőminőség és
    zajszennyezés

Meteorológiai földrajzi jellemzők

környezetvédelemért felelős miniszter

70.

 

4.10. Épített környezet

 

 

71.

 

4.10.1. Műemlékek védelme

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

72.

 

4.10.2. Helyi építészeti értékek védelme

építésügyért felelős miniszter

73.

 

4.10.3. Közparkok, közkertek védelme

településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter

74.

 

4.10.4. Kulturális örökség védelme

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

75.

 

4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek katasztere

természetvédelemért felelős miniszter

76.

    4.12.    Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,
    kárelhárítás és kármentesítés

Természeti kockázati zónák

környezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter

77.

 

4.13. Környezet-egészségügy

Emberi egészség és biztonság

egészségügyért felelős miniszter

78.

5. Területfejlesztés

 

 

79.

 

5.1. Intézményrendszer, közigazgatás

Közigazgatási egységek

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, területfejlesztésért felelős miniszter

80.

 

5.2. Támogatási rendszerek

 

területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter

81.

 

5.3. Dokumentumok, tervanyagok

 

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, területfejlesztésért felelős miniszter

82.

6. Területrendezés

 

 

83.

 

 

6.1. Elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Területgazdálkodási, -korlátozási, -szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek

területrendezésért felelős miniszter

84.

 

6.2. Térségi szerkezeti tervek

 

85.

 

6.3. Térségi övezetek

 

86.

 

6.4. Területrendezési hatástanulmányok

 

2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez48


1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai

 

A

B

C

D

E

F

1.

Adatkezelő
szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú
melléklet témaköre

Adatátadás
gyakorisága

Vonatkoztatási
egység

Átadási határnap

2.

NFSZ

Fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

3.

EMMI

Az alapellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

4.

EMMI

A járóbeteg-ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

5.

EMMI

A fekvőbeteg ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

6.

fővárosi és megyei kormányhivatal

Népegészségügyi szűrővizsgálatok adatai

2.3.2.

évente vagy frissítést követően

megye

frissítést követő
90. nap

7.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ivóvíz minősége, öt kiemelt komponens (bór, nitrit, fluorid, arzén, ammónium-ion), határérték feletti települések

4.9.1.

évente vagy frissítést követően

település, előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

8.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fürdők vizének minősége

4.9.1.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

9.

NAV

A társasági adóbevallások főbb adatai

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

10.

NAV

Személyi jövedelemadó bevallások főbb adatai

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

11.

NAV

Egyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatai

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

12.

DK

Térségi területfelhasználási kategóriák térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben

6.2.

frissítést követően

ország,
kiemelt térség,
megye

frissítést követő
90. nap

13.

DK

Térségi övezetek térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben

6.3

frissítést követően

ország,
kiemelt térség,
megye

frissítést követő
90. nap

14.

DK

A műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalas és az egyedi építmények térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben

6.2.

frissítést követően

ország,
kiemelt térség,
megye

frissítést követő
90. nap

15.

Elektronikus hírközlési szolgáltatók

Elektronikus hírközlési hálózatok nyomvonalának digitális térképi és műszaki kapacitás adatai

3.2.2.

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

16.

MEKH

Kőolaj-, földgáz-, szén-, villamos energia-termelés, megújuló energiahordozókból történő villamos energia-termelés

3.3.

frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

17.

FGSZ

Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonalas térképe

3.3.3.

évente

ország,
kiemelt térség,
megye

június 1.

18.

BFKH

Magyarország településhatárai MKH–5 aktualizálás

számos témakör

évente

objektum

március 1.

19.

BFKH

Magyarország felszínborítottsága adatbázis

4.6.

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

20.

BFKH

Parlagfű-veszélyeztetettség

4.5.

évente

település

március 1.

21.

NGM

Munkanélküliségi adatok

1.1.4

negyedévente

település

frissítést követő
30. nap

22.

NGM

Járási foglalkoztatottsági és munkanélküliségi információs rendszer

1.1.4

negyedévente

járás

frissítést követő
30. nap

23.

FM

Nitrát-érzékenységi térkép

4.5.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

24.

FM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

5.2.

havonta

település

frissítést követő
15. nap

25.

HM Térképészeti Kft.

DTA–50 Digitális Térképészeti Adatbázis

számos témakör

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

26.

HM Térképészeti Kft.,
BFKH

Légifelvételek, űrfelvételek

számos témakör

frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

27.

BM

Rendőrkapitányságok területi elhelyezkedése, körzetei

2.4.6.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

28.

NFM

Magyarország vízi útjainak térképe szakaszonként, folyamkilométer-
szelvényezéssel, megnevezéssel és osztályba sorolással, továbbá a következő elemeket pontként ábrázolva:
- nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők,
- térségi közforgalmú kikötők,
- személyforgalmi kikötők,
- határkikötők, illetve vízi határátkelő helyek,
- kompátkelőhelyek.

3.1.3.

évente

ország,
kiemelt térség,
megye,
objektum

június 1.

29.

NFM

Légi közlekedési és repülőtéri adatok

3.1.4

évente vagy frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

30.

NFM

Magyarország hatályos engedéllyel rendelkező működő reptereinek térképi ábrázolása poligonként, a repülőterek megnevezésének feltüntetésével:
- országos jelentőségű polgári repülőtér,
- kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér,
- állami repülések céljára szolgáló repülőtér,
- egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári repülőtér.

3.1.4.

évente

ország,
kiemelt térség,
megye,
objektum

június 1.

31.

Kincstár

A Kincstár által működtetett monitoring rendszer

5.2.

havonta

projekt

frissítést követő
15. nap

32.

Kincstár,
NAV

Részletezett helyi adó adatok

1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

33.

NFM

Magyarország országos közúthálózatának térképi adatbázisa szelvényezéssel a következő elemek nyomvonalas, illetve pontszerű ábrázolásával:
- gyorsforgalmi utak,
- főutak,
- mellékutak,
- gyorsforgalmi úton, főúton lévő hidak,
- gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelők és határátlépési pontok.

3.1.1.

évente

ország,
kiemelt térség,
megye,
objektum

június 1.

34.

NFM

Az országos közúthálózathoz tartozó szöveges adatok:
- a közút száma és nemzetközi útszáma,
- a közút kategóriája,
- a közút státusza (megszüntetett, új építésű, átépített),
- a közút kezelője,
- forgalomszámlálási adatok,
- balesetek statisztikai adatai,
- hidak jellemző adatai.

3.1.1.

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

35.

NFM

A TEN-T hálózat részét képező közutak megnevezése és térképi lehatárolása

3.1.1.

évente

ország

március 1.

36.

NFM

Magyarország országos jelentőségű kerékpárút-törzshálózatának nyomvonalas térképe a kerékpárút számának és megnevezésének feltüntetésével

3.1.1.

évente vagy frissítést követően

ország,
objektum

frissítést követő
90. nap

37.

NFM

Kerékpárút országos törzshálózati adatok

3.1.1.

évente vagy frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

38.

kulturális örökség védelméértfelelős miniszter

Műemlékek és régészeti lelőhelyek településenként számszerűsített kimutatása

4.10.1. és 4.10.4.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

39.

KSH

Területi számjelrendszer

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

40.

KSH

Falusi szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők száma

1.3.5.

frissítést követően

régió

frissítést követő
90. nap

41.

KSH

Általános Mezőgazdasági Összeírás főbb adatkörei

1.3.1.

a felmérés gyakorisága szerint

település

frissítést követő
90. nap

42.

KSH

Megyei és Regionális Adatbázis Rendszer (MR-STAR)

számos témakör

évente vagy frissítést követően

megye

frissítést követő
90. nap

43.

KSH

Településstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR)

számos témakör

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

44.

KSH

Külföldiek magyarországi turisztikai fogyasztása

1.3.5.

évente vagy frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

45.

KSH

Lakosság turisztikai fogyasztása belföldön

1.3.5.

évente vagy frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

46.

KSH

Vállalati K+F tevékenység

1.1.6.

évente vagy frissítést követően

megye

frissítést követő
90. nap

47.

KSH

High-tech, medium-high-tech, valamint tudás-intenzív üzleti szolgáltatást végző működő vállalkozások adatai

1.1.5. és 1.1.6.

évente vagy frissítést követően

járás

frissítést követő
90. nap

48.

KSH

Működő ipari vállalkozások száma létszám kategória szerint

1.1.4. és
1.1.5.

évente vagy frissítést követően

járás

frissítést követő
90. nap

49.

KSH

Ipari alkalmazottak létszám-kategória szerinti adatai

1.1.4. és
1.1.5.

évente vagy frissítést követően

megye

frissítést követő
90. nap

50.

KSH

Férőhelyek száma a 4 és 5 csillagos szállodákban

1.3.5.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

51.

FM

Országos ökológiai hálózat adatai és térképe (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület)

4.8.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

52.

FM

Kiemelten fontos érzékeny természeti terület

4.8.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

53.

FM, BM

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és a területi vízügyi hatóság illetékessége, vízügyi igazgatóságok, valamint nemzeti park igazgatóságok működési területe

5.1.

frissítést követően

térség

frissítést követő
90. nap

54.

BM

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület

4.9.1.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

55.

FM

Országos jelentőségű védett természeti területek adatbázisa, Natura 2000 területek adatbázisa

4.8.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

56.

FM

Légszennyező anyagok kibocsátott mennyisége

4.9.2.

frissítést követően

megye, megyeszékhely

frissítést követő
90. nap

57.

FM

Levegőminőségi adatok [Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) éves értékelés]

4.9.2.

évente vagy frissítést követően

országos

frissítést követő
90. nap

58.

FM

Hulladéklerakók a következő csoportosításban:
- A – inert hulladéklerakó,
- B1b – vegyes összetételű (ipari), nem veszélyes hulladékot fogadó lerakó,
- B3 – magas szervesanyag tartalmú (települési szilárd) hulladékot fogadó lerakó,
- C – veszélyes hulladéklerakó.

3.5.

évente

EOV koordináta

június 1.

59.

FM

Zajtérképek

4.9.2.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

60.

FM

Veszélyes hulladékok keletkezett mennyisége

3.5.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

61.

FM, BM

Kármentesítési munkálatok

4.12.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

62.

MÁV,
GYSEV

Vasúthálózat nyomvonalának digitális térképi és műszaki kapacitás adatai

3.1.2.

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

63.

MAVIR

Magyarország villamosenergia-hálózatának nyomvonalas térképe:
- az átviteli hálózat távvezeték elemei (750 kV-os, 400 kV-os,
220 kV-os),
- az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat elemei,
- térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei.

3.3.1.

évente

ország,
kiemelt térség,
megye

június 1.

64.

MBFSZ

Bezárt bányák (1993-tól vezetett nyilvántartás alapján: megnevezés, nyersanyag, kitermelés módja, felhagyás éve, elhelyezkedés)

1.2.1.

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

65.

MBFSZ

Szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatok (ásványvagyon-
nyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, elhelyezkedés; bányatelek-nyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, státusz, kitermelés módja, elhelyezkedés)

4.2. és 1.2.1.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

66.

MBFSZ

Energiahordozók

1.2.1. és 3.3.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

67.

MEKH

Az összes beépített erőművi kapacitás források szerint

1.2.1. és 3.3.1.

frissítést követően

régió

frissítést követő
90. nap

68.

MEKH

Erőművek és kiserőművek (a meglévő erőművek megnevezése, típusa és térképi ábrázolása poligonként)

3.3.1.

évente

ország,
település

június 1.

69.

Meteorológia

Éghajlati adottságok (hótakarásos napok száma)

4.7.

frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

70.

NÉBIH

Erdővel borított területet jelző 1:50000 méretaránynak megfelelő digitális pontosságú térképi fedvény

4.6.

frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

71.

NÉBIH

Erdősítési adatok

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

72.

NÉBIH

Erdőterület nagysága

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

73.

NÉBIH

Élőfa-készlet

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

74.

NÉBIH

Égett erdőterület

4.6.

frissítést követően

megye

frissítést követő
90. nap

75.

NÉBIH

Levélvesztés

4.6.

frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

76.

NÉBIH

Az erdők egészségi állapota az összes kár tekintetében

4.6.

frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

77.

NÉBIH

Erdőtelepítések területe
(beleértve a tárgyévben befejezetteket is)

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

78.

NÉBIH

Folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással érintett erdőterület

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

79.

NÉBIH

Erdőterület az erdő első rendeltetése szerint

4.6.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

80.

MNB

Utasforgalmi export az MNB fizetési mérlegében

1.3.5.

évente vagy frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

81.

MNB

Utasforgalmi import az MNB fizetési mérlegében

1.3.5.

évente vagy frissítést követően

ország

frissítést követő
90. nap

82.

MOL

Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű kőolaj- és kőolajtermék vezetékeinek nyomvonalas térképe

3.3.3.

évente

ország,
kiemelt térség,
megye

június 1.

83.

SZTNH

Szabadalmi bejegyzések

1.1.6.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

84.

TAKI

Agrotopográfiai térkép

4.6.

frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

85.

NFM

Logisztikai adatok

3.1.5.

évente vagy frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

86.

NGM

Ipari park, inkubátorház adatok

1.1.3.

évente vagy frissítést követően

objektum

frissítést követő
90. nap

87.

NGM

Ipari parkok (kérdőíves adatok)

1.1.3.

évente vagy frissítést követően

megye

frissítést követő
90. nap

88.

ME

Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR), INTERREG Monitoring és Információs Rendszer (IMIR)

5.2.

havonta

projekt

frissítést követő
15. nap

89.

NMHH

Infokommunikációs adatok

3.2.1. és 3.2.2.

évente vagy frissítést követően

járás

frissítést követő
90. nap

90.

NFM

Új, megszűnt, illetve korszerűsítés miatt átépített vasúti pályaszakaszok hossza, a vasútvonal megnevezése, az átépítés helye a vonalon szelvénytől szelvényig

3.1.2.

frissítést követően

ország,
vasútvonal,
vonalszakasz

frissítést követő
90. nap

91.

NEAK

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervezeti egységei

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

92.

OH

Felsőoktatási felvételi adatok

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

középfokú oktatási intézmény

frissítést követő
90. nap

93.

BM OKF

Önkormányzati feladatkörbe tartozó ár- és belvízvédelmi védekezés adatai

4.12.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

94.

BM OKF

Katasztrófavédelem kirendeltségei

4.12.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

95.

BM OKF

Veszélyes ipari üzemek települések szerint

4.12.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

96.

OKK

Pollenterhelés

4.9.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

97.

EMMI

Általános iskolák

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

98.

EMMI

Óvodák

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

99.

EMMI

Szakiskola, középiskola, gimnázium elhelyezkedése

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

100.

EMMI

Kollégiumok

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

101.

OH

Felsőoktatási intézmények

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

102.

Kormányhivatal

Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

103.

Kormányhivatal

Munkavédelmi hatóság

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

104.

OMSZ

Mentőállomások

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

105.

OMSZ

Sürgősségi betegellátás adatai

2.4.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

106.

Kincstár

Foglalkoztatottak FEÁOR szerinti adatai

1.1.4. és 2.2.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

107.

NGM

Adatátadás a magán-munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

1.1.4.

évente

megye

június 1.

108.

EMMI

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona)

2.4.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

109.

EMMI

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények idősek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok és hajléktalanok számára

2.4.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

110.

EMMI

Szociális szolgáltatás (étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést szervező központok)

2.4.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

111.

EMMI

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

2.4.2.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

112.

EMMI

Kormányhivatalok szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai

5.1.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

113.

Térségi vasúthálózatok tulajdonosai és üzemeltetői

Magyarország térségi vasúthálózatának analóg vagy digitális, vektoros, szerkeszthető formátumú térképe EOV koordináta rendszerben vasútvonalankénti szelvényezéssel és az állomások (megállóhelyek) megnevezésével és feltüntetésével (keskeny nyomtávú, személy- és áruszállítás céljából üzemeltetett nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat pályatengelyét feltüntető szerkeszthető digitális vagy analóg térképi állomány)

3.1.2.

évente

ország,
vasútvonal,
vonalszakasz

március 1.

114.

OVF

Vízi közművek adatai

3.4.1. és 3.4.2.

frissítést követően

település

frissítést követő
90. nap

115.

OVF

Felszíni víztestek térképi adatbázisa

4.3.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

116.

OVF

Partvonal szabályozási tervek (Balaton)

6.1.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

117.

OVF

Sérülékeny vízbázisok védőterülete

4.9.1.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

118.

OVF

Árterek és hullámterek

4.4.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

119.

OVF

Magyarország elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi vonalainak nyomvonalas térképe

4.12.

frissítést követően

ország,
kiemelt térség,
megye,
település

frissítést követő
90. nap

120.

OVF

Felszín alatti víztestek térképi adatbázisa

4.3. és 4.9.1.

frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

121.

OVF

Felszín alatti vízkitermelés víztestenként és felhasználási cél szerint

4.9.1.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő
90. nap

122.

OVF

Magyarország öntöző- és belvízcsatorna-hálózatának nyomvonalas térképe a csatornák megnevezésével:
- országos jelentőségű öntözőcsatornák,
- térségi belvíz- és öntözőcsatornák.

3.4.

frissítést követően

ország,
kiemelt térség,
megye

frissítést követő
90. nap

123.

OVF

Magyarország víztározóinak térképe poligonként ábrázolva, a víztározók, illetve az érintett települések megnevezésével:
- meglévő szükségtározók,
- a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározók,
- belvíztározók,
- 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség,
- 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség.

3.4.

frissítést követően

ország,
kiemelt térség,
megye

frissítést követő
90. nap

124.

BM

Az állam által nyújtott azonosítási szolgáltatásokra vonatkozó területi statisztikai adatok

5.1.

évente vagy frissítést követően

regisztráció helyszíne (település)

frissítést követő 90. nap


2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

A

B

1.

Adatkezelő szervezet neve

Rövidítés

2.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV

3.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

NFSZ

4.

Dokumentációs Központ

DK

5.

Belügyminisztérium

BM

6.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

FGSZ

7.

Budapest Főváros Kormányhivatala

BFKH

8.

Földművelésügyi Minisztérium

FM

9.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

GYSEV

10.

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

HM Térképészeti Kft.

11.

Igazságügyi Minisztérium

IM

12.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFM

13.

Központi Statisztikai Hivatal

KSH

14.

Magyar Államkincstár

Kincstár

15.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

MÁV

16.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

MBFSZ

17.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH

18.

Magyar Nemzeti Bank

MNB

19.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH

20.

Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete

TAKI

21.

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

MAVIR

22.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

NÉBIH

23.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

MOL

24.

Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM

25.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

NMHH

26.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EMMI

27.

Oktatási Hivatal

OH

28.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

NEAK

29.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

BM OKF

30.

Országos Közegészségügyi Központ

OKK

31.

Országos Mentőszolgálat

OMSZ

32.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Meteorológia

33.

 

 

34.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

OVF

35.

Miniszterelnökség

ME

3–4. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez49

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § a) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § i) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § n) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § q) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § r) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § t) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 2. § u) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

13

A 3. § a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (4) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

17

A 3. § (6) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdése a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (3) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 5. § (4) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 6. § a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 7. § (1) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (2) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (3) bekezdését a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 7. § (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

29

A 7. § (4) bekezdés a) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. § (5) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 7. § (6) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. § (8) bekezdését a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

33

A 8. § a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9. § (1) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

35

A 9. § (3) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

36

A 10. §-t a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

37

A 11. § a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

38

A 11. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 11. § (3) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 11. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 11. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 11. § (7) bekezdését a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

43

A 12. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 145. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 12. § (2) bekezdését a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

45

A 12. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 145. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 12. § (4) bekezdését a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A 2. számú melléklet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdésével megállapított, ugyanezen módosító rendelet 88. § (2) bekezdése, a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a, a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14–15. §-a, a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 5–6. §-a, a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg. [A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés d) és e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 94. sorában az „OKK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, és 2. pontjában foglalt táblázat 31. sorában az „Országos Közegészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg, az „OKK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg lép, nem vezethető át.

49

A 3–4. számú mellékletet a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.