• Tartalom

31/2007. (IV. 24.) FVM rendelet

a felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. kiegyenlítetlen követeléssel rendelkező élőállat beszállítóinak de minimis állami támogatásáról1

2008.05.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) hitelező: az a személy, amelynek a felszámolás kezdő időpontjáig a Pápai Hús Zrt.-vel szemben ötmillió forintot meg nem haladó, élőállat beszállításból eredő végrehajtható okiraton alapuló, vagy a Pápai Hús Zrt. által nem vitatott, vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, valamint felszámolás kezdő időpontja után az, akinek a Pápai Hús Zrt.-vel szemben ötmillió forintot meg nem haladó, élőállat beszállításból eredő pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette,

b) regisztrációs szám: az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint kapott azonosító szám.

2. § (1) A felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. hitelezői állami támogatásban részesülhetnek az e rendeletben foglalt feltételekkel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10.5.2.2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat terhére.

(2) A támogatás összege hitelezőnként a felszámoló által elismert követelés összege, amely a Bizottság 2004. október 6-i 1860/2004/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban (a továbbiakban: agrár de minimis rendelet) alapján legfeljebb háromezer euró, de nem haladhatja meg a hétszázötvenezer forintot.

(3) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a hitelező, akinek lejárt köztartozása van.

3. § (1) A hitelező az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével kérelmezheti a támogatást, amelyben egyúttal meghatalmazza a felszámolót, hogy az a támogatási kérelmet benyújtsa.

(2) A felszámoló megvizsgálja az (1) bekezdés szerint kérelmezett követelés összegének jogalapját, és a hitelezői követelési összegek megalapozottságáról a kérelmen nyilatkozik, illetve hitelezőnkénti bontásban a 2. számú melléklet szerint összesített kimutatást készít, amelyet a támogatási kérelmekkel együtt megküld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH), valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A kimutatáson fel kell tüntetni a hitelező nevét, regisztrációs számát és a fennálló követelés összegét.

4. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket a 2. számú mellékletben foglalt adatok, valamint a Tv. 26. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti nyilvántartási rendszer adatai alapján ellenőrzi. A mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági bejelentési rendelet) 5. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéni keret túllépése esetén a támogatás összegét – a túllépés mértékével megegyezően – csökkenti.

(2) Az MVH az igénybe vehető támogatás mértékéről határozatban dönt. Ezzel egyidejűleg a jóváhagyott támogatási összegekről hitelezőnkénti bontásban tájékoztatja a minisztert és a pénzügyminisztert.

5. § Az MVH a támogatási összeg euróra történő átváltásakor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes pontossággal megadott euró deviza középárfolyamot alkalmazza.

6. § A miniszter az MVH jelentése alapján a megfelelő támogatási összegeket biztosítja az 10032000-00287560- 00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán, és erről haladéktalanul értesíti az MVH-t. Az MVH a forrás rendelkezésére bocsátásától számított tizenöt napon belül folyósítja a támogatást a hitelezők részére.

7. § Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény IV. fejezetét kell alkalmazni.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)2

1. számú melléklet a 31/2007. (IV. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
a felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. kiegyenlítetlen követeléssel rendelkező
élőállat beszállítóinak állami támogatásához
Benyújtás helye:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
H–1385 Budapest 62., Pf. 867
1. Az ügyfél adatai
Ügyfél neve: ................................................................................................... Tel.:     
MVH Regisztrációs száma:  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
Levelezési címe: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  ..................................... (helység) ...................................... út/utca/tér      hsz.
Felelős vezető neve: ........................................................................................ Tel.:     
Felelős ügyintéző neve: ................................................................................... Tel.:     
2. Az igényelt támogatás összege ............................................ Ft, amely a Pápai Hús Zrt.-vel szemben fennálló élőállat beszállításból eredő kielégítetlen követelésemből adódik.
3. Nyilatkozatok
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt köztartozással nem rendelkezem.
Alulírott, meghatalmazom .............................. felszámolót, hogy jelen támogatási kérelmemet az eljárásra hatáskörrel rendelkező szervnek benyújtsa, és a közigazgatási eljárásban képviseletemet ellássa.
Kelt: .......................................... 2007. ................................. hó ......... nap
............................................................
aláírás/cégszerű aláírás
.................................................................*
tanú
.................................................................*
tanú
................................................................................................., mint a Pápai Hús Zrt. felszámolóbiztosa igazolom, hogy
............................................................ hitelezőnek a Pápai Hús Zrt.-vel szemben ...................................................... Ft
jogos követelése áll fenn.
Kelt: .........................................., 200..... ................................. hó ......... nap
..................................................................
felszámolóbiztos
cégszerű aláírása
.................................................................*
tanú
* Csak magánszemély hitelező esetében.

2. számú melléklet a 31/2007. (IV. 24.) FVM rendelethez

Összesítő kimutatás a felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. hitelezőinek követeléseiről

Hitelező regisztrációs száma

Hitelező neve

Igényelt támogatás összege

Felszámoló által igazolt összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: .........................................., 200......... ................................. hó ......... nap
.......................................................................
felszámolóbiztos
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 11. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 45. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére