• Tartalom

32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről

2017.01.01.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (4) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet 1. melléklete határozza meg azokat a közegészséget veszélyeztető betegségeket és a kórokozó hordozó állapotokat, amelyeket a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy és a harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban együtt: külföldi) magyarországi beutazásának és tartózkodásának engedélyezése, illetve a közegészségügyi okból történő kiutasítására történő javaslattétel során figyelembe kell venni.

(2)1 A külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 2. melléklet szerint értesíti a Menekültügyi és Bevándorlási Hivatalnak a külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságát a külföldi személy 1. melléklet szerinti betegségéről vagy kórokozó hordozó állapotáról.

2. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

A közegészséget veszélyeztető betegségek és kórokozó hordozó állapotok
– tuberkulózis (tbc),
– HIV-fertőzés,
– luesz,
– hastífusz és paratífusz baktériumhordozó állapot,
– hepatitis B.

2. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez3

…………… FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

........../......... SZÁM

Értesítés
külföldi személy közegészséget veszélyeztető betegségéről, illetve kórokozó hordozó állapotáról

1. A külföldi személyes adatai:

Családi név:     

Utónév:     

Születési családi és utónév:     

Születési hely, idő:     

Állampolgárság:     

Magyarországi lakóhely, szálláshely, tartózkodási hely:     

Útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma:     

A tartózkodásra jogosító hatósági engedély kelte száma:     

2. A külföldi a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 1. mellékletében felsorolt, a külföldiek beutazása és magyarországi tartózkodása szempontjából közegészséget veszélyeztetőnek minősülő betegség(ek)ben, illetve kórokozó hordozó állapot(ok)ban

– szenved,

– fertőzőképes,

– kórokozó hordozó állapotban van.*

3. A külföldi kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban nem részesül, és a gondozásba vétel, illetve a rendszeres orvosi ellenőrzés szabályait nem tartja be.

4. A 2. pont szerinti betegség jelentkezésének időpontja**:

................................., 20 .......... ............................ hó ...... nap

................................................................
a kormányhivatal nevében és képviseletében eljárva

––––––––––––

* A nem kívánt részek áthúzással törlendők.

** Amennyiben ismert.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 89. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére