• Tartalom
Oldalmenü

32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet

a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról1

2016.01.08.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában, valamint 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a)2 a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint

b)3 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a HM és az MH hivatásos és szerződéses tagjainak a NATO tagállamaiba, illetve – nemzetközi szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – a Békepartnerségben részt vevő vagy más államok területére szolgálati céllal történő utazása, valamint

b) a NATO tagállamok, a Békepartnerségben részt vevő államok, illetve – nemzetközi szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – más államok fegyveres erejének tagjai által szolgálati céllal Magyarországra történő be- és kiutazás esetén.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. NATO menetparancs: az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló, 1951. június 19-én, Londonban kelt Megállapodás (NATO-SOFA Megállapodás) I. Cikk 1. pont a) alpontja szerinti fegyveres erők tagjai számára az erre feljogosított szervek által meghatározott formában és tartalommal kiadmányozott NATO-SOFA Megállapodás III. Cikk 2. pont b) alpontjában meghatározott, határátlépésre jogosító okmány, amely igazolja az egyén vagy csoport NATO fegyveres erőkhöz való tartozását és az elrendelt csapatmozgást;

2. egyéni menetparancs: egyéni vagy legfeljebb tíz fő együttes határátlépése esetén személyre szólóan kiadott NATO menetparancs;

3. csoportos menetparancs: tíznél több fő együttes határátlépése esetén a csoportparancsnok részére kiadott NATO menetparancs;

4. igazolvány: fényképes, személyazonosság megállapítására alkalmas okmány, ideértve a szolgálati (személyi) igazolványt, személyazonosító kártyát, illetve útlevelet;

5. programfelelős szerv: a külföldre utazással járó feladat végrehajtásáért felelős szerv, kétség esetén az a szerv, amelynek állományába tartozik a NATO menetparancsban birtokosaként megjelölt személy. Az 1. § (2) bekezdés b) pontja esetén azt a szervet kell programfelelős szervnek tekinteni, amely a külföldi személy(ek) magyarországi tartózkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős;

6. kiadmányozó szervek:

a)4 a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete,

b)5 az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, ha a kiutazást a parancsnoka hagyja jóvá vagy engedélyezi,

c) a honvédelmi miniszter erre irányuló felhatalmazása esetén a tárca külföldi képviseletét ellátó szervezet vezetője vagy a külföldi magyar katonai képviselet vezetője,

d)6 a Honvéd Vezérkar főnöke erre irányuló felhatalmazása esetén a tartósan külföldön állomásozó MH csapat (kontingens) parancsnoka, a csapat (kontingens) állományába tartozó személyek határátlépése esetén,

e)7 az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnoka, a Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot teljesítő magyar személyi állomány vonatkozásában, az alakulat feladatainak végrehajtása esetén.

3. § (1) A NATO menetparancs-nyomtatvány A/4 méretű 80 grammos ofszet papíron 2+1 színű ofszet nyomtatással nyomtatott, magyar, angol és francia nyelvű szöveget, hátoldalán magyar, angol és francia nyelvű tájékoztató szöveget tartalmaz. A NATO menetparancshoz tartozó állományjegyzék A/4 méretű 53–57 grammos önátírós papíron 2 színű ofszet nyomtatással nyomtatott, magyar, angol és francia nyelvű szöveget tartalmaz. Amennyiben tíznél több személy kiutazására állítanak ki NATO menetparancsot, a NATO menetparancs csak a hozzá tartozó állományjegyzékkel együtt érvényes. A NATO menetparancs- nyomtatvány és a hozzá tartozó állományjegyzék-nyomtatvány mintáját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A NATO menetparancs-nyomtatványok hitelesítésére a címeres nagyméretű szám nélküli, illetve az 1. számú címeres nagyméretű körbélyegzőt kell használni, melynek előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a kiadmányozó szervek részére a hozzáférhetőség biztosításáról a HM bélyegzőkészítésért felelős szervezete gondoskodik, valamint saját költségvetésében éves szinten tervezi az előállítási költségeket.

(3)8 A NATO menetparancs-nyomtatványok előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a kiadmányozók részére történő átadás-átvételről a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete gondoskodik. A kiadmányozásra jogosult szervezetek a NATO menetparancs-nyomtatvány igényüket az esedékesség előtt 90 nappal küldik meg a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete részére.

4. § (1)9 A kiadmányozó szerv vezetője vagy parancsnoka az alárendeltségébe tartozó szerv állományából legfeljebb 3–3 fő felelős beosztású személyt (a továbbiakban: kiadmányozó) jelöl ki a kiadmányozási feladatok ellátására, és a kiadmányozók aláírás-mintáit, valamint a személyekhez kijelölt sorszámozott parancsnoki körbélyegzők lenyomatmintáit négy példányban haladéktalanul megküldi a HM katonai vámügyi és határforgalmi feladatokért felelős szervezetének. A HM katonai vámügyi és határforgalmi feladatokért felelős szervezete a megküldött minták egyik példányát irattározza, a többi példányt haladéktalanul továbbítja a feladat- és hatáskörrel rendelkező magyar és külföldi hatóságok, valamint a HM informatikai és információvédelmi feladatokért felelős szervezete részére.

(2)10 A kiadmányozók személyében bekövetkezett változásról a kiadmányozó szerv vezetője haladéktalanul, az (1) bekezdésben meghatározott minták megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a HM katonai vámügyi és határforgalmi feladatokért felelős szervezetét.

(3) A kiadmányozó szervek a NATO menetparancs kiadmányozása és kezelése során a szigorú számadás szabályai szerint (sorszámozás, nyilvántartás és elszámolási kötelezettség) kötelesek eljárni.

(4)11 A kiadmányozó szervek vezetői a Magyar Honvédség Titokvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: MH TSZ) szerint kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket a NATO menetparancs jogszerű kiadmányozásáért, valamint a menetparancs és a sorszámos körbélyegző megfelelő tárolásáért, kezeléséért és elszámolásáért.

(5) A kiadmányozó szervek kötelesek elkészíteni:

a) a NATO menetparancs kiadmányozására jogosult személyek és aláírásmintáik jegyzékét;

b) a kiadmányozó részére kiadott sorszámos körbélyegző nyilvántartását;

c) a kiadási nyilvántartó naplót, amelyben a kiadmányozó a kiadmányozott menetparancsot nyilvántartja.

(6) A NATO menetparancs kiadási nyilvántartó napló az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a NATO menetparancs sorszáma;

b) a menetparancs birtokosaként megjelölt személy neve, rendfokozata, igazolvány száma;

c) csoportos menetparancs esetén a menetparancs birtokosán felüli létszám;

d) szolgálati kézi lőfegyverrel történő határátlépés esetén a lőfegyver típusa és száma, a lőszer (összes) mennyisége;

e) a menetparancs érvényesség ideje;

f) a NATO menetparancs kiadmányozásának ideje;

g) a menetparancs átvételének ideje, az átvevő neve, rendfokozata, aláírása;

h) a menetparancs visszavételének ideje;

i) megjegyzés.

5. § (1)12 A programfelelős szerv a jóváhagyott kiutazási engedély alapján, a tervezett útba indítást megelőzően legalább 14 nappal kérheti a NATO menetparancs kiadmányozását a kiadmányozó szervtől. Ettől a határidőtől csak kivételes és indokolt esetben, a kiadmányozó szerv vezetőjének jóváhagyása esetén lehet eltekinteni.

(2) A programfelelős szerv vezetője (parancsnoka) által aláírt NATO menetparancs iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a programfelelős szerv megnevezése, címe, ügyintéző neve, telefonszáma;

b) a határátlépést elrendelő vagy jóváhagyó szerv vagy személy megnevezése, az elrendelő parancs száma;

c) amennyiben a határátlépéshez szükséges, az engedélyező országgyűlési vagy kormányhatározat megjelölése;

d) a NATO menetparancs részletes kitöltéséhez szükséges pontos adatok.

6. § (1) A kiadmányozó szervek a kérelem beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálják a kérelem adattartalmát, valamint a kiutazás jogalapját képező engedélyeket és intézkednek a NATO menetparancs kiadására.

(2) A jogszerűtlen kérelmeket el kell utasítani, a hiányos adattartalmú kérelmek esetében hiánypótlásra kell felhívni a programfelelős szervet, amelyet négy munkanapon belül köteles pótolni. A hiányzó adatok beérkezését követően a kiadmányozó szerv intézkedik a NATO menetparancs kiállítására és kiadmányozására.

7. § (1) A kiadmányozók a NATO menetparancsot magyar nyelven, géppel, számítógéppel vagy kézzel írt nyomtatott nagybetűkkel kitöltve, két példányban állítják ki.

(2) Csoportos menetparancs esetén az útba indított személyi állomány jegyzékét csatolni kell. A menetparancsban feltüntetett személyekben történő változás esetén a programfelelős szerv a szükséges adatok egyidejű megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a kiadmányozót.

(3)13 A NATO menetparancs adatainak javítását csak az MH TSZ előírása szerint lehet végezni. Amennyiben a menetparancs adatainak javítására nincs lehetőség, új menetparancsot kell kiadni.

(4) A NATO menetparancsot a kiadmányozó saját kezűleg írja alá és sorszámos körbélyegzőjével hitelesíti.

(5) A NATO menetparancs 1. számú példányát egyéni menetparancs esetén a menetparancsban birtokosként megjelölt személynek, csoportos menetparancs esetén a csapat, egység, alegység, kontingens parancsnokának vagy az általuk meghatalmazott személynek aláírása ellenében kell kiadni. A meghatalmazást be kell vonni és a menetparancs 2. számú példányával kell irattározni.

(6) A kiadmányozó szerv a NATO menetparancs 2. számú példányát irattározza vagy – a 11. § (1) bekezdésben meghatározott esetben, erre irányuló kérelem alapján – kiadmányozza. Amennyiben a menetparancs 2. számú példánya kiadmányozásra kerül, fénymásolatot kell róla készíteni, amelyet a kiadmányozására és időpontjára vonatkozó záradékkal kell ellátni, majd irattározni.

8. § (1) A NATO menetparancs a szolgálati feladat végrehajtásához szükséges időre, de legfeljebb egy évre adható ki.

(2)14 Amennyiben a Magyarország és a NATO menetparancsban célországként megjelölt másik ország között többszöri határátlépésre van szükség, egy menetparancsot kell kiadni, amelynek érvényességi ideje ebben az esetben sem haladhatja meg az egy évet.

(3) Szolgálati feladatok ellátása érdekében az (1) bekezdés szerinti érvényességi idő lejárta előtt legalább 14 nappal az 5. § (2) bekezdésben meghatározott tartalmú kérelemmel új NATO menetparancs kiadmányozását kell kérni.

9. § A HM külföldi képviseletét ellátó szervezet tagjának, külföldi magyar katonai képviselet tagjának, illetve a külföldön állomásozó MH csapat (kontingens) vagy tagjának szolgálati érdekből más – az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott – célországba történő vezénylése, valamint szabadságoltatás, egészségügyi okokból vagy más indokolt esetben történő hazautazás vagy végleges hazarendelés esetén az útba indítást megelőzően intézkedni kell:

a) az egyéni menetparanccsal rendelkező személy részére, illetve csoportos menetparanccsal rendelkező személyek esetén – amennyiben a határátlépéssel érintett személyek köre azonos a csoportos menetparancsban feltüntetett személyekkel – a leadott NATO menetparancs 1. számú példányának a menetparancsban birtokosként megjelölt személy részére történő kiadására;

b) egyéni menetparanccsal nem rendelkező személy, illetve csoportos menetparanccsal rendelkező személyek esetén – amennyiben a határátlépéssel érintett személyek köre nem azonos a csoportos menetparancsban feltüntetett személyekkel – ezen rendelet szabályainak betartása mellett új NATO menetparancs kiadmányozására.

10. § (1) A NATO menetparancsban birtokosként meghatározott személy a kiküldetés lejártát követő 5 munkanapon belül köteles a NATO menetparancs 1. számú példányát a kiadmányozónál leadni. A visszavétel időpontját a NATO menetparancs kiadási nyilvántartóba be kell vezetni.

(2) A kiadmányozó szerv a NATO menetparancs visszavett 1. számú példányát a 2. számú példánnyal vagy fénymásolatával, valamint az ahhoz kapcsolódó okmányokkal együtt 5 évig saját irattárában őrzi, majd a hatályos jogszabályok szerint, jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti.

(3)15 Amennyiben a NATO menetparancsot a 2. § 6. pont b)–d) alpontjában meghatározott szerv kiadmányozta, és a menetparancsban birtokosként megjelölt személy ismételt külföldre utazására nincs szükség, ezen személy a menetparancs 1. számú példányát az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül köteles a kiadmányozó szervezet részére eljuttatni.

(4) A NATO menetparancs érvényességi idejének lejártát a kiadmányozó szervek hivatalból figyelemmel kísérik. Amennyiben a NATO menetparancsot a rajta feltüntetett birtokos az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem adja le, a kiadmányozó szerv soron kívül intézkedést kezdeményez a programfelelős szerv vezetőjénél a NATO menetparancs haladéktalan visszaadására és – indokolt esetben – a mulasztó személy felelősségre vonására. A programfelelős szerv vezetője a megtett intézkedésekről a kiadmányozó szervet 5 napon belül tájékoztatja.

(5)16 A külföldi magyar katonai képviselet megszüntetését, vagy a külföldön állomásozó MH kontingens végleges hazarendelését követően a kiadmányozó szerv haladéktalanul köteles eljuttatni a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezetének az általa kiadmányozott és irattározott NATO menetparancsokat, a fel nem használt menetparancs-nyomtatványokat, a menetparancs kiadási nyilvántartási naplót, valamint HM bélyegzőkészítésért felelős szervezete részére a kiadmányozó személyek sorszámos körbélyegzőjét.

11. § (1) A NATO menetparancs, valamint – NATO menetparanccsal történő kiküldetés ideje alatt – az igazolvány megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését vagy egyéb okból eltűnését a menetparancs birtokosa haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő három munkanapon belül írásban jelenteni köteles a programfelelős szervnek.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben megjelölt esemény leírását, valamint – felvétele esetén – csatolni kell a hatósági jegyzőkönyvet vagy az eseménnyel kapcsolatos egyéb jelentést.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés alapján a programfelelős szerv haladéktalanul tájékoztatja a kiadmányozó szervet, valamint – indokolt esetben – kezdeményezi a menetparancs pótlását vagy adattartalmának módosítását.

(4)17 Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldön bekövetkezett esemény miatt NATO menetparancs nélkül határátlépésre jelentkezett külföldi személy határátlépési igényéről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének határőrizeti feladatot ellátó szerve haladéktalanul értesíteni köteles azt a – 2. § 6. pontjában megjelölt – kiadmányozó szervet, amely magyar személy esetében feladat- és hatáskörrel rendelkezne. Ebben az esetben a kiadmányozó szerv vezetője haladéktalanul intézkedik a NATO menetparancs kiadmányozására és az érintett személyhez történő eljuttatására.

(5)18 A Magyarországra NATO menetparanccsal érkezett külföldi személy menetparancsának – a magyarországi tartózkodás ideje alatt történt – megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése esetén – a külföldi fél írásos kérelme alapján – a programfelelős szerv NATO menetparancs kiadmányozását kérheti attól a kiadmányozó szervtől, amely magyar személy esetében feladat- és hatáskörrel rendelkezne. Ebben az esetben a kiadmányozó szerv soron kívül köteles eljárni.

(6)19 A (4)–(5) bekezdés szerint külföldi személy részére magyar kiadmányozó szerv által kiadmányozott NATO menetparancsban megjelölt személy(ek) ugyanolyan feltételekkel jogosult(ak) a magyar államhatár átlépésére, mintha a menetparancsot a külföldi hatóság adta volna ki.

(7)20 A kiadmányozó szervek kötelesek a NATO menetparancs formanyomtatványok eltűnését haladéktalanul a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezetének, és bármelyik sorszámos körbélyegző eltűnését haladéktalanul a HM informatikai és információvédelmi feladatokért felelős szervezetének és a HM bélyegzőkészítésért felelős szervezetének jelenteni. A jelentés alapján a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete az okmányokra, a HM bélyegzőkészítésért felelős szervezete pedig a körbélyegzőre vonatkozóan megteszi a szükséges intézkedéseket az okmányok és a körbélyegző pótlására.

12. § (1)21 A NATO menetparancs kiadmányozását, nyilvántartását, tárolását, elszámolását a HM informatikai és információvédelmi feladatokért felelős szervezete és a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete előzetesen egyeztetve az ellenőrzési terv szerint – szükség esetén terven kívül is – egy vagy több meghatalmazott képviselője útján ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzés során megállapított hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az ellenőrzött kiadmányozó szerv részére át kell adni. Az ellenőrzött kiadmányozó szerv a jegyzőkönyv átvételét követő 30 napon belül tájékoztatja az ellenőrzést végző szervet a megállapított hiányosságokkal kapcsolatban tett intézkedéseiről. Amennyiben az ellenőrzést végző szerv a megtett intézkedéseket nem tartja megfelelőnek, erről a tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az ellenőrzött kiadmányozó szerv felettes szervét.

13. § (1)22 A NATO menetparanccsal történő zavartalan határátlépés érdekében a kiadmányozó szervek és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kötelesek egymással együttműködni és kölcsönösen megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(2)23 Az 1. § (2) bekezdés a) pontja esetében a kiadmányozó szerv a tervezett határátlépés előtt legalább 5 nappal értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének határforgalom ellenőrzéséért felelős szervezeti egységét a NATO menetparanccsal történő határátlépésről.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a határátlépés tervezett idejét és helyét, valamint irányát (ki-be);

b) a NATO menetparancsban foglalt adatokat;

c) a határátlépéshez igénybe venni kívánt gépjármű(vek) adatait (szám, típus, forgalmi rendszám);

d)24 szükség esetén biztonsági intézkedések igénylését az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervtől.

(4)25 Előzetes értesítés esetén az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja az értesítésben megjelölt személyek és járművek soron kívüli ellenőrzéssel történő határátlépését.

14. § (1) A NATO menetparancs birtokosa a személyi poggyászaival, menetparancsban feltüntetett szolgálati fegyverrel és a hozzá tartozó lőszer-javadalmazással, valamint hivatalos pecséttel ellátott küldeményekkel jogosult a határátlépésre. A szolgálati kézi lőfegyverrel és a hozzá tartozó lőszer-javadalmazással, egyéni védőfelszereléssel (védősisak, egyéni vegyvédelmi felszerelés, golyóálló mellény stb.) és más vámáruval történő határátlépés esetén azonban a menetparancs mellett rendelkezni kell a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott okmánnyal (HU Form 302) is.

(2)26 A NATO menetparancs birtokosa a menetparancsot és igazolványát köteles a határforgalom-ellenőrzést végző rendőr részére ellenőrzésre átadni. A csoportos menetparancs ellenőrzése során az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyezteti a menetparancsban feltüntetett létszámot a határátlépésre jelentkezők létszámával. A NATO menetparancsban szereplő személy hiánya esetén nevét a menetparancsban áthúzással kell megjelölni, a hiányzás tényét az átléptető bélyegző mellett hiánybélyegzővel kell rögzíteni.

(3) NATO menetparanccsal rendelkező futárok esetében a 13–14. §-okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy biztosítani kell a hivatalos pecséttel ellátott küldemények sértetlenségét is.

15. § (1)27 A NATO menetparanccsal történő határátlépés szabályainak megsértéséről, illetve a szabálysértés miatt tett intézkedéseiről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv haladéktalanul értesíteni köteles a menetparancsot kiadmányozó szervet. Amennyiben az intézkedés során őrizetbe vételre került sor, az őrizetbe vett személyt a bizonyítékokkal és az eljárás során készült iratokkal együtt át kell adni a katonai hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján a kiadmányozó szerv vezetője – indokolt esetben – felelősségre vonást kezdeményez, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a jövőbeni szabálysértések elkerülése érdekében.

16. § (1) A külföldi fegyveres erők NATO menetparanccsal határátlépésre jelentkező tagjai esetében a 13–15. §-okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2)28 A külföldi fegyveres erők alakulatainak határátlépésére vonatkozó, diplomáciai vagy egyéb úton megküldött igényeit a HM nemzetközi együttműködésért, vagy az MH műveleti irányításáért felelős szerve soron kívül továbbítja a HM katonai vámügyi és határforgalmi feladatokért felelős szervezetének, amely ezen igényekről – a 13. § (2) bekezdésében megállapított értesítési időre is tekintettel – tájékoztatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének határforgalom ellenőrzéséért felelős szervezeti egységét.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 29/2000. (X. 13.) HM–BM együttes rendelet, a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 29/2000. (X. 13.) HM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 18/2001. (VII. 25.) HM–BM együttes rendelet, valamint a NATO menetparancs alkalmazásáról szóló 29/2000. (X. 13.) HM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 8/2004. (IV. 13.) HM–BM együttes rendelet.

18. §29 E rendeletnek a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet, valamint a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV.12.) HM rendelet módosításáról szóló 11/2011. (X. 5.) HM rendelettel megállapított 2–4. §-át, 10–12. §-át és 16. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a megszűnt jogkörű kiadmányozó szerv iratait a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete, valamint a HM felsőszintű logisztikai gazdálkodó szervezete részére kell átadni.

Melléklet a 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelethez

NATO MENETPARANCS
NATO TRAVEL ORDER
ORDRE DE MISSION OTAN
(NATO nem minősített, NATO unclassified, OTAN non classifié)

Küldő ország
Country of origin
Pays de provenance

Sorszám
Serial number
Numéro de série

1.    Birtokos (és a csoport névsora itt, illetve a csatolt iraton feltüntetve)
    The bearer (and group as shown hereon or on attached list)
    Le porteur (et personnel porté ci-dessus ou sur la liste jointe)

    Név    Rendfokozat
    Name    Rank
    Nom    Grade
    Katonai igazolvány/kártya száma (ha van)
    Personal/Identity Card No. (if any)
    No Mle./de la carte d’identité (s’il y a lieu)

2.    Útvonal    -ból    -ba
    Will travel from    to    via
    Fera mouvement de    a    via
        és vissza*
        and return
        et retour
    Indulás napja*
    Date of Departure
    Date du départ
    Érvényes    -tól    -ig
    Period of validity    from    to
    Durée de validité    de    a

-n keresztül
Visszaérkezés tervezett napja
Expected date of return
Date probable de retour

3.    Kiadmányozó szerv
    Authority for travel
    Autorité qui a établi l’ordre

4.    Fegyverviselésre jogosult Igen/Nem
    Authority (is) (is not) granted to possess
    and carry arms
    Autorisation de port d’armes (accordée)
    (non accordée)

5.    Az 1. pontban megjelölt személy(ek) jogosult(ak)*    szállítani
    The person named in paragraph 1 is authorised    (to carry)
    La personne indiquée au paragraphe 1 est authorisée    (á porter)

    (Lepecsételt, megszámozott küldemények)    (Csak hivatalos dokumentumokat tartalmazhat)
    (Sealed despatches numbered)    (These despatches contain only official documents)
    (Plis scellés numérotés)    (Ces plis ne contiennent que de documents officiels)

6.    Ezúton igazolom, hogy a megnevezett személy/csoport* az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres
    erőik jogállásáról szóló Egyezmény szerinti fegyveres erők tagja(i), és ezen utazás az Egyezmény szerinti szolgá-
    lati utazásnak minősül.
    I hereby certify that this individual/group* is/are* member(s) of a Force as defined in the NATO Status of Forces
    Agreement, and that this is an authorized move under the therms of this agreement.
    Je soussigné certifie que le personnel visé appartient á une armée telle que définie dans l’Accord OTAN sur le
    statut des Forces armées et que ce déplacement est officiel selon les termes de cet Accord.
    A kiadmányozó szerv bélyegzője
    Stamp of issuing authority
    Timbre de l’autorité d’origine

    Bélyegző helye    (Kiadmányozó személy neve, rendfokozata, beosztása, a kiadmányozás napja)
    Stamp here    (Officier authorizing the movement and date of issue)
    Lieu de timbre    (Officier autorisant le mouvement et date de l’autorisation)

*

A nem használt rész törlendő.

 

Delete if not applicable.

 

Rayez les mentions inutile.

Állományjegyzék a ... sorszámú NATO menetparancshoz
List of military personel to the NATO Travel Order N ...........
La Liste des personnel militaries appartenir á Ordre du mission OTAN N .........

No.

Név
Name
Nom

Rendfokozat
Rank
Grade

Igazolványszám
ID Number
No Mle/de la carte d’identité

Lőfegyver típusa
és száma
Type and number of weapons
Le type et No d’ames

Lőszer típusa
és mennyisége
Type an quality of ammunition
Le type et la quantité de la munitions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató információk
Suggested instructions which may be put on back of the form
Propositions d’instructions pouvant figurer au dos du formulaire
1. A jelen Menetparancs egyéni és csoportos utazásra egyaránt használható. Tíznél több fő együttes határátlépése esetén csoportos menetparancs használandó.
2. A jelen Menetparancs civil vagy katonai hatóság kérésére felmutatandó.
3. A Menetparancsot civil személy nem használhatja.
4. Az utazás engedélyezett kezdő, cél- és közbülső országa(i) a 2. pontban feltüntetendő(k). Az engedélyezett indulási és megérkezési hely (város, helység) feltüntetése nem kötelező.
5. A 3. pont a Nemzeti Katonai Hatóságra vonatkozik és csak szükség esetén használandó.
6. A Menetparancs használatához katonai igazolvány/kártya szükséges.
7. Az 5. pont törlendő, ha nem használatos.
8. Ha több személy utazik, akkor az űrlap 1. pontjában hivatkozott listának tartalmaznia kell a katonai igazolvány/kártya számát (bármelyiket, ha van), rendfokozatot, nevet és egységet. Ez a lista lehet elől, hátul vagy külön dokumentumban is.
9. Bármely járulékos információt, amelyet a Menetparancsot kibocsátó országok fel kívánnak tüntetni, külön dokumentumban kell mellékelni, vagy az űrlap hátoldalán kell szerepeltetni.
1. This Travel Order is to be used for both individual and collective movement. When the Travel Order is issued to parties of 10 or over, detailed arrangements are to be made as necessary for movement, reception, staging, etc.
2. This Travel Order is to be in produced to civil and military Authorities on request.
3. It is not to be used for civilian person.
4. The country from which travel is authorised and the country (countries) to and through which travel is authorised must be included in panel 2. The inclusion of the location (i.e. town, city) from and to which travel is authorised is optional.
5. Panel 3 refers to National Military Authority and may be used if required.
6. Person is to be in possession of Service Identity Documents.
7. Panel 5 should be deleted if not applicable.
8. If more than one person is travelling, the list as referred to in panel 1 of the form should show Personal/Identity Card Number (if any), Rank, name and Unit. This list may be shown on the face, on reverse, or on a separate document as appropriate.
9. Any additional details or instructions which issuing nations wish to include should be attached on a separate paper, or on the reverse of the form.
1. Cet Ordre de mission peut Ltre utilisé B la fois pour les mouvement individuels ou collectifs. Toutefois, lorsqu’il sera utilisé pour de détachements égaux ou supérieurs B 10 hommes, des mesures de détail devront Ltre prises si nécessaire par tous les organismes chargés de leur transport, de leur reception et de leur séjour, etc.
2. Cet Ordre de mission devra Ltre présenté sur demande des Autorités civiles et militaires.
3. Cet Ordre de mission ne sera pas utilisé pour les personnels civils.
4. Au paragraphe 2, seule la mention de pays est obligatoire. L’indication de l’endroit exact (ville, lieu...) est facultative.
5. Le paragraphe 3 se refPre B une Autorité militaire nationale et peut Ltre utilisé si besoin est.
6. Chaque individu sera porteur d’une piPce d’identité militaire.
7. Le paragraphe 5 sera suprimé cas échéant.
8. S’il s’agit déplacement de plusieurs individus, la liste indiquéé au paragraphe 1 du formulaire devra comporter le numéro matricule ou de la carte d’identité, le grade, le nom et l’unité de chacun déux. Cette list poura figurer soit sur le recto ou le verso de l’Ordre de mission, soit sur un document distinct, selon le cas.
9. Tous details ou instructions supplémentaires que la nation d’origine désire inclure devront figurer soit au dos du formulaire, soir sur une feuille séparée.
1

A rendeletet a 14/2021. (VII. 16.) HM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2021. július 24. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2012. (XII. 18.) 59. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

4

A 2. § 6. pont a) alpontja a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § 6. pont b) alpontja a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § 6. pont d) alpontja a 23/2012. (XII. 18.) Hm rendelet 59. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § 6. pont e) alpontját a 2/2016. (I. 7.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § (3) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 11/2010. (V. 12.) HM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (3) bekezdése a 11/2010. (V. 12.) HM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 59. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § (3) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. § (5) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (4) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. § (5) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. § (6) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (7) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. § (1) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 13. § (1) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 13. § (2) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 13. § (3) bekezdés d) pontja a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 13. § (4) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 15. § (1) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdés g) és (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 16. § (2) bekezdése a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

29

A 18. §-t a 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 8. §-a iktatta be.