• Tartalom

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

2023.01.01.

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. §-ának a) pontjában, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában:

a)2

b) borpiaci intézkedések: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. és 47. cikke szerinti támogatások,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatások:

cb) az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, 28–31. cikke, 33. és 34. cikke alapján nyújtott támogatások, kivéve a 28. cikk (9) bekezdésében említett támogatások,

d)3 hatáskörrel rendelkező hatóság: a Magyar Államkincstár, az 1. mellékletben foglaltak szerinti fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási hivatala, valamint a fővárosi, illetve vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

e) közvetlen kifizetések: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közvetlenül a kedvezményezett részére nyújtott támogatás.

2. §4 (1)5 A 3. §-ban meghatározott ellenőrző szervek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény előírásai szerint rendelkezésükre bocsátott adatok alapján ellenőrzik, hogy a közvetlen kifizetésekben részesülő, a borpiaci intézkedések alapján támogatásban részesülő, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokban részesülő kedvezményezett betartja az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokban foglalt gazdálkodási követelményeket (a továbbiakban: jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények), valamint teljesíti a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban való tartásra vonatkozó előírásokat.

(2)6 A kölcsönös megfeleltetési rendszerrel kapcsolatos feladatok összehangolását a Magyar Államkincstár látja el.

3. § (1)7 A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenőrző szervek a hatáskörrel rendelkező hatóságok.

(2)8 A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények végrehajtását a kölcsönös megfeleltetés szempontjából ellenőrző szerveket az 1. melléklet tartalmazza.

(2a)9 A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban a döntéshozatalra a Magyar Államkincstár, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a fővárosi, illetve vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2b)10

(2c)11 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatátadása alapján a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eredményeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szolgáltatja.

(2d)12 A Magyar Államkincstár által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés esetében másodfokú hatóságként a földművelésügyi miniszter jár el.

(3)13 A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások betartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi.

(3a)14 A Magyar Államkincstár a (2a) bekezdés szerinti eljárásban a helyszíni ellenőrzések lefolytatását megállapodásban más hatóságra átruházhatja.

(4)15 A környezet-, természet- és vízvédelmi feladatok, illetve a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapothoz (a továbbiakban: HMKÁ) kapcsolódó feladatok kivételével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a helyszíni ellenőrzések egységes végrehajtása érdekében működteti a kölcsönös megfeleltetési feladatok ellátását támogató informatikai rendszert, valamint központilag nyilvántartást vezet az elvégzett helyszíni ellenőrzések adatairól.

(4a)16 A környezet- és természetvédelmi, valamint a HMKÁ ellenőrzési feladatok vonatkozásában, illetve a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó támogatáscsökkentés megállapításának tekintetében a Kincstár informatikai rendszert működtet.

4. §17 A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenőrző szervek kötelesek e feladatuk megvalósítása során együttműködni. E szervek hatósági, illetve egyéb feladataik elvégzésekor észlelt, a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, illetve a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokat sértő tevékenységről értesíteniük kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenőrző szervet.

4/A. §18

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet

a)19 2. számú melléklete 2011. január 1-jén lép hatályba

b)20 3. számú melléklete 2013. január 1-jén lép hatályba;

c) 6. §-a a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

6. §21

7. §22 Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez23

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket ellenőrző szervek

A

B

Közösségi irányelv vagy rendelet vonatkozó rendelkezései

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek

JFGK 1.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikke

termőföldön: a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal;
állattartó telepen: elsőfokú vízvédelmi hatósági hatáskörében a fővárosi, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

JFGK 2.

A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése

Magyar Államkincstár

JFGK 3.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (1) és (2) bekezdése

Magyar Államkincstár

JFGK 4.

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14., 15. cikke, a 17. cikk (1) bekezdése, 18., 19. és 20. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 5.

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint
a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv 3. cikk a), b), d) és e) pontja, 4., 5. és 7. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 6.

A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 2008. július 15-i 2008/71/EK tanácsi irányelv 3., 4. és 5. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 7.

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 7. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 8.

A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet 3., 4. és 5. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 9.

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7., 11., 12., 13. és 15. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 10.

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk első és második mondata

a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

JFGK 11.

A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 2008/119/EK tanácsi irányelv 3. és 4. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 12.

A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelv 3. és 4. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

JFGK 13.

A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelv 4. cikke

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

2. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez24

3. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez25

1

Az 1. § a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a) pontját a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § d) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2a) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2c) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (2d) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 3. § (3) bekezdése a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (3a) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 3. § (4) bekezdését újonnan a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

16

A 3. § (4a) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette.

22

A 7. § a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. számú melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 2–3. számú mellékletet a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 2–3. számú mellékletet a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére