• Tartalom
Oldalmenü

33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének l) és m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni.

(2) A 3. §-t, e rendelet 1. számú mellékletének 1. és 3. pontját, a 4. pontban foglalt pontérték növekedést, az R.2 e rendelet 4. § (3) bekezdésével és 3. számú mellékletével módosított 4. számú mellékletét annak 65/b. pontjában foglaltak kivételével, valamint e rendelet 7. számú mellékletét és 8. számú mellékletének 1. és 5. pontját a 2007. július havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(3) A 2007. július 1-jén létrejövő Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) jogelődei által jelentett és 2007. június 30-áig teljesített azon teljesítésekért, amely feladatok tekintetében 2007. július 1-jétől az Állami Egészségügyi Központ a jogutód, a kifizetésekre az Állami Egészségügyi Központ jogosult.

(4) A 2007. április 1-jétől adott feladat tekintetében finanszírozási szerződéssel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató által elszámolt, a 2007. március 31-éig felvett betegek ellátása után járó finanszírozásra az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jogosult.

(5) Az R. 4. §-ának e rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított (5) bekezdése szerinti felülvizsgálati kötelezettségnek első alkalommal 2007. november 30-áig kell eleget tenni.

(6) E rendelet 1. számú melléklete 4. pontjának az ellátók körére vonatkozó, az 1. számú melléklet 7. pontjában meghatározott rendelkezést a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni.

1–8. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez3

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 7. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az R. megjelölésen a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet értendő.

3

Az 1–8. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 7. pontja hatályon kívül helyezte.