• Tartalom

335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról1

2016.09.01.

A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. §-ának a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az 1. § (2) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 (1)3 A Kormány az adatbázis létrehozásáért felelős szervként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv tevékenységének a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: a Törvény) és az e rendeletben foglaltaknak való megfelelését az informatikáért felelős miniszter felügyeli.

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv általános feladatai4

2. § (1)5 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a Törvényben meghatározott feladatokkal kapcsolatban honlapján rendszeresen tájékoztatja

a) az adatkezelőket

aa) az adatátadás ajánlott formátumáról,

ab) az ajánlott mintavételi eljárásokról,

ac) az alkalmas anonimizálási eljárásokról,

ad) az adattovábbítás módjáról, ha arra a Törvény 4. § szerinti kapcsolásban kerül sor,

b) az adatkérőket arról, hogy a kért adatállomány mely jellemzőit célszerű megadni az adatkérésben.

(2)6 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv honlapján közzéteszi

a) a Törvény 2. és 4. §-a alapján kezdeményezett adatkérésekről a Törvény 2. § (4) bekezdésében és 7. § (4) bekezdésében meghatározott információkat, az adatkezelő által vállalt határidőt, valamint a teljesítés létrejöttét vagy elmulasztását – az adatok átadását vagy a határidő eredménytelen elteltét követő – 3 napon belül,

b) az adatkérő kérésére az adatok alapján készült kutatás eredményét a kért adatokra vonatkozó hivatkozással együtt,

c) közérdekű adatigénylések teljesítésére vonatkozó szabályzatát,

d) az adatkérőkkel való kapcsolattartásra kijelölt munkatársainak nevét és elérhetőségét,

e) a Törvény 4. §-a alapján kezdeményezett adatkérések esetében az általa az adatkéréssel kapcsolatban elvégzett feladatok rövid leírását és dátumát 3 napon belül,

f) a tevékenységére vonatkozó éves összefoglalót a tárgyévet követő év február 15-éig.

3. § (1)7 A Törvény 2. és 4. §-a szerinti adatkérésre jogosult vezető által írásban kijelölt, az adatkérés lebonyolításáért felelős személyt az adatbázis létrehozásáért felelős szerv regisztrált adatkérőként nyilvántartásba veszi.

(2)8 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a regisztrált adatkérők részére honlapján hozzáférhetővé teszi az adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt munkatársainak nevét és elérhetőségét.

(3)9 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv kérésére az adatkezelő a vele való együttműködésre kapcsolattartó személyt jelöl ki, nevéről és elérhetőségéről az adatbázis létrehozásáért felelős szervet tájékoztatja.

4. §10 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a hozzáférhető adatbázisok dokumentációjának javítása érdekében kérheti, hogy az adatkérő tájékoztatást adjon a kért adatok alapján készült kutatása nyilvános eredményéről.

5. § (1)11 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv tevékenységéről éves összefoglalót készít, amelyben tájékoztatást ad az adatkérések mennyiségéről, jellegéről és megoszlásáról, az adatkezelők közreműködéséről, valamint a személyes adatok védelmének biztosítására tett intézkedéseiről, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig – a honlapján való közzététellel egyidejűleg – megküldi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke részére.

(2)12

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv közreműködésére vonatkozó általános szabályok13

6. § (1)14 Az adatkezelő a Törvény 2. §-ában meghatározott, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv értesítésére és tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének az adatbázis létrehozásáért felelős szerv által erre a célra fenntartott honlapon keresztül tesz eleget.

(2)15 Az adatkezelő a Törvény 2. §-a szerint kért és anonimizált adatot archiválás céljából az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek átadhatja.

(3)16 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv 10 munkanapon belül archiválja a részére a Törvény vagy a (2) bekezdés alapján megküldött anonim adatokat.

7. § (1)17 Az adatkérő 15 napon belül tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős szervet arról, hogy az adatkérés teljesítése megfelelő volt-e. Ha a Törvény 4. § szerinti adatkérés esetében az adatkérő arról ad tájékoztatást, hogy a teljesítés nem volt megfelelő, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(2) A Törvény 2. § szerinti adatkérés esetében az adatkérő az adatkezelőt is tájékoztatja arról, hogy az adatkérés teljesítése megfelelő volt-e. Ha az adatkérő arról ad tájékoztatást, hogy a teljesítés nem volt megfelelő, az adatkezelő – a tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül – megküldi az adatkérőnek a megfelelő adatokat.

Az adatátadás költségeinek viselése

8. § (1) Az adatkezelő az adatkérés teljesítésének költségeiről szóló tájékoztatásban feltünteti az adatok átadásához szükséges minden munkafolyamatot, valamint ezek tárgyi és munkaerő igényét.

(2)18 A Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatkérőt előzetesen tájékoztatja a nála és az adatkezelőnél az adatkérés teljesítésével összefüggésben felmerülő – a Törvény 3. § (1) bekezdésében részletezett – költségekről.

(3)19 Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglalt költségeket – az adatkérés teljesülését követően – az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek téríti meg. Ezt követően az adatkezelőnél felmerült költségrészt az adatbázis létrehozásáért felelős szerv haladéktalanul megtéríti az adatkezelőnek.

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv közreműködése a Törvény 4. §-a szerinti adatkéréseknél20

9. § (1)21 Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős szervet

a) arról, hogy az adatkérésben érintett természetes személyekre vagy szervezetekre vonatkozóan milyen információk vannak már a birtokában,

b) az adatkérés céljáról,

c) az adatkérésben érintett adatkezelőkről.

(2)22 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az anonim kapcsolati kód képzésének módját programozott, felhasználásra kész formában adja meg az adatkezelőknek.

(3)23 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a Törvény 5. § (5) bekezdése szerinti időintervallum kezdetének meghatározása előtt kikéri az adatkezelő szervek véleményét. Az időintervallum kezdetére az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a lehető legkorábbi, minden adatkezelő szerv számára teljesíthető időpontot jelöli ki.

(4)24 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ellenőrzi, hogy a számára a Törvény 4. §-a alapján megküldött adatok köre és szerkezete, a mintavételi eljárás megfelel-e az adatkérésnek. Ha az átadott adatkör nem megfelelő, vagy más okból nincs lehetőség az adatok összekapcsolására, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv törli a hibás adatkört és tájékoztatja erről az adatkezelőt. Az adatkezelő a megfelelő adatokat 5 munkanapon belül megküldi az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek.

(5)25 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ellenőrzi, hogy az összekapcsolás után keletkezett adatbázisban szereplő adatok megfelelnek az anonimizálás a Törvény 2. § (1) bekezdésben előírt követelményének. Ha az adatbázis az összekapcsolás következtében nem felel meg ezen követelménynek, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatokat megfosztja személyes vagy bizalmas jellegüktől.

(6)26 Ha az adatkérő arról tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős szervet, hogy az adatkérés teljesítése nem volt megfelelő, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv értesíti az adatkezelőt, aki ezt követően 5 munkanapon belül megküldi az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek a megfelelő adatokat.

(7)27 Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatátadás megtagadása esetén az adatkezelő felügyeleti – gazdálkodó szervezetek esetén az állami tulajdonosi – jogot gyakorló szervéhez fordulhat.

További adatkérésre jogosult szervek kijelölése

10. §28 A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:

a) az Állami Számvevőszék elnöke,

b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

c) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

d) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke,

e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

g)29 a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

h) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

i) a Költségvetési Tanács elnöke,

j)30 az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, valamint

k)31 az Országgyűlés Hivatalának vezetője.

l)32

Hatályba léptető rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 10. napjával.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. §-t megelőző alcím az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdését az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 6. §-t megelőző alcím az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (3) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (1) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (2) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8. § (3) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. §-t megelőző alcím az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 9. § (2) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 9. § (3) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § (4) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (5) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § (6) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a), b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (7) bekezdése az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 10. § g) pontja a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

30

A 10. § j) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 10. § k) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. § l) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére