• Tartalom

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról

2020.03.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ezt a rendeletet a szociális szakértői szerveknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

a)1 63. §-ának (4)–(7) bekezdése, illetve 68/A. §-a szerinti gondozási szükséglet megállapításában,

b) 65. §-a (4) bekezdésének b)–c) pontja szerinti igazolás, illetve szakvélemény felülvizsgálatában

történő közreműködésére kell alkalmazni.

2. §2 (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetője végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel szakértőnek.

(2)3 Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a jegyzőnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyző – a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül – a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőnek, aki a vizsgálatot a felkérést követő harminc napon belül végzi el.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát – a gondozási szükségletről kiállított igazolás (e § alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követő nyolc napon belül – a jegyzőnél kezdeményezheti. A jegyző – a kérelem beérkezését követő öt napon belül – a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező másik szakértőt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

(5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be.

(6) A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylő személytől és törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető.

3–7. §4

8. §5 A betegségen, illetve egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság jogszabály szerinti vizsgálata keretében kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője – a kiegészítő szakértői díj megfizetésével egyidejűleg – kérheti az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakértői szervnél. A felülvizsgálat során a szakértői bizottság legalább egy tagja szociális szakértő.

9. § (1)–(3)6

(4) A kiegészítő szakértői díj mértéke 2000 Ft.

10. §7

11. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)8 Az e rendelkezés hatálybalépését9 megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

Melléklet a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez10

1

Az 1. § a) pontja a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

Alkalmazására lásd a 11. § (2) bekezdését.

4

A 3–7. §-t a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 112. §-a, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

6

A 9. § (1)–(3) bekezdését a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 18. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 11. § (2) bekezdése a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A hatálybalépés napja: 2010. augusztus 17.

10

A mellékletet a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére