• Tartalom

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól1

2017.01.01.

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre terjed ki, amelynek (akinek) használatában (tulajdonosként vagy más jogcímen)

a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület van, és ott mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat,

b)2 erdő van, és ott erdőgazdálkodási tevékenységet folytat,

c) vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó van, és halgazdálkodási tevékenységet folytat.

[Az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági termelő.]

(2) A családi gazdaság esetében a jövedékiadó-visszatérítés igénylésére a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. §-ának i) pontja szerinti családi gazdálkodó jogosult.

2. § (1) Jövedékiadó-visszatérítésre

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágban a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,

b)3 az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő az erdőfelújítási célú munkákhoz,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági termelő – a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve – közvetlenül a halgazdálkodáshoz

felhasznált gázolajmennyiség után jogosult, beleértve – amennyiben a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást vesz igénybe – a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiséget is.

(2) A jövedékiadó-visszatérítésnél az (1) bekezdés szerint figyelembe vett gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége éves szinten nem lehet több, mint a Jöt. 129. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt, 1 hektárra meghatározott gázolajmennyiség (a továbbiakban: felső korlát).

(3)4 Amennyiben a naptári éven belül változik a mezőgazdasági termelő által megművelt földterület, felújított erdő, illetve használatban tartott halastó területe, a (2) bekezdés alkalmazásában a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség a felső korlát egytizenketted része és a terület mezőgazdasági termelő általi használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség. A megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe venni.

(4) A halastó vízjogi üzemeltetési engedélyében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő felső korlátot.

3. §5 (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) a jövedéki adót érintő ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot

a)6 az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a mezőgazdasági igazgatási jogkörében eljáró területileg illetékes földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság),

b)7 az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a felújított erdő erdészeti azonosítója alapján a visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy december 31-i nyilvántartási állapota alapján az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló erdő nagyságát, az erdő felújítására vagy az erdő felújításának befejezésére megállapított határidő betartását, a használó személyét illetően a megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró, megyeszékhely szerinti járási hivatala erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti hatóság),

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a halastóra kiadott – a halastó területi adatait is tartalmazó – vízjogi üzemeltetési engedély meglétét és a halgazdálkodási tevékenység folytatását illetően a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)

által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – a vámhatóság elektronikus úton megküldött megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.

(2) A földművelésügyi hatóság és a vízügyi hatóság a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről, halastóterületekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásból szolgáltatja az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti információkat a vámhatóság részére. Amennyiben a nyilvántartás nem tartalmazza a vámhatóság megkeresésével érintett termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a jövedékiadó-visszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezője hitelt érdemlően a hatóság tudomására jutott.

(3)8 A földművelésügyi hatóság a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által is szolgáltatott adatok alapján vezeti. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a földművelésügyi hatóság szükség esetén a NAK bevonásával végzi.

(4) A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében a (2) bekezdés szerinti megmunkált termőföldterület nagyságát és az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő tekintetében a jogszerű földhasználat tényét a TakarNet Földhivatali Információs Rendszerben szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

(5) A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság (1)–(4) bekezdések szerinti ellenőrzése a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (3a) bekezdés a) pontja szerint hatóság megkeresésére történő, hivatalból indított eljárásnak minősül.

(6)9 A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földművelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére.

(7) A jövedékiadó-visszatérítéssel érintett termőföldterület, erdő, halastó nagyságát – a kerekítés általános szabályainak figyelembevételével – hektárban, kéttizedes pontossággal kell meghatározni.

4. § (1)10 A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen. A mezőgazdasági termelő e feltétel teljesüléséről, valamint a megművelt termőföldterület, erdő felújítási kötelezettséggel érintett erdő, halastóterület nettó vízfelülete nagyságáról, és ezen területek használatáról az erre a célra a vámhatóság által rendszeresített adóbevallási nyomtatványon nyilatkozik. A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végző által kibocsátott számlán elkülönítetten kell szerepelnie a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyiségének és összegének.

(2)11 A mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés szerinti számlán feltüntetett üzemanyag-mennyiségre a számla szerinti teljesítés időpontjában hatályos, jövedékiadó-mértékkel számított adót igényelheti vissza.

(3)12

(4) A gázolaj beszerzése csak adóraktári, jövedéki vagy működési engedéllyel rendelkező forgalmazóktól történhet.

(5)13 Az adott erdő vonatkozásában az erdő felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidő túllépése esetén nem igényelhető jövedékiadó-visszatérítés.

5. § (1)14 A jövedékiadó-visszatérítés iránti jog a felhasználás napján keletkezik. Az adó-visszatérítés iránti kérelem a visszaigénylésre jogosult választása szerint:

a) évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,

b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy

c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától

nyújtható be a ténylegesen felhasznált, 2. § szerinti gázolajmennyiségre.

(2)15

(3)16 Az adóbevallási nyomtatványon a mezőgazdasági termelő köteles feltüntetni a rendelkezésére álló, az adó-visszaigénylést – és a (4) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő esetében a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás] is – alátámasztó összes, a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számla adatait.

(4)17 A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást is igénylő mezőgazdasági termelő az erre irányuló szándékáról, valamint a kapcsolódó számlák adatairól az adóbevallási nyomtatványon külön nyilatkozik. A vámhatóság ezen mezőgazdasági termelői kör mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kérelmének adatait, továbbá az Art. 54. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos, a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló VM rendeletben meghatározott adatokat a jövedékiadó-visszatérítési igény elbírálását követően 5 napon belül, elektronikus úton továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére. A vámhatóság a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kérelem adatainak MVH részére történő továbbításáról 5 napon belül értesíti a mezőgazdasági termelőt.

6. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) 2009. január 1-jével a 4. § (3) bekezdésében az „a Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, illetve (4) bekezdésében előírt feltétel” szövegrész helyébe az „a Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének d) pontjában előírt feltétel” szövegrész lép.

(3)18

(4)19 E rendeletnek a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, 2. § (1) bekezdés b) pontját, 2. § (3) bekezdését, 3. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, 5. § (3) és (4) bekezdését a 2013. január 15-étől benyújtott bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni.

1–3. számú melléklet a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez20

1

A rendeletet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 113. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdése az 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (6) bekezdése az 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdését a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (5) bekezdését a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdését a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

19

A 6. § (4) bekezdését a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

20

Az 1–3. számú mellékletet a 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére