• Tartalom

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól1

2015.03.01.

A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá – a 9. § (2) bekezdése tekintetében – az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XXVII. Fejezete szerinti első fokú hatósági feladatok ellátására – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a fővárosi kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségét (továbbiakban: Felügyelőség) jelöli ki.

(2)3 A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4–5. §-ban, valamint a 8. § (1)–(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó esetén e rendeletnek a foglalkoztatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a 2. § (2)–(3) bekezdésének, a 3. § (2) bekezdése a)–b) és d) pontjának és a 6. § kivételével.

(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban nincs helye

a)4

b) újrafelvételi eljárásnak.

c)5

2. § (1) A foglalkoztató a mentesítés iránti kérelemmel érintett munkahelyen – a kérelem benyújtását megelőzően – külön jogszabály szerint állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérést valamennyi olyan, korkedvezményre jogosító munkakör tekintetében külön el kell végezni, amelyre a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítést kéri.

(2)6 Az (1) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a foglalkoztatónál – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 270. § (2) bekezdés b) pontja szerint – képviselettel rendelkező szakszervezetnek. A szakszervezet az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szakszervezet az állapotfelméréssel egyetért.

(3) A foglalkoztató az állapotfelmérés céljáról és a mentesítési kérelem benyújtásának szándékáról az érintett biztosítottakat az állapotfelmérés elvégzését megelőzően tájékoztatja.

3. § (1)7 A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti adattartalmú, a Felügyelőség által rendszeresített formanyomtatványon – munkahelyenként és munkakörönként – kell benyújtani.

(2) A foglalkoztatónak az adatlaphoz csatolnia kell

a)8 a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát vagy

b)9 gazdasági társaság esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot,

c) az állapotfelmérést,

d) a szakszervezetnek az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét.

(3)10 Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz vagy hatósághoz.

4. §11 (1) Az e rendelet szerinti eljárásban – az 5. §-ban foglaltak kivételével – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője jár el.

(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt

a) az állapotfelmérés, valamint

b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle

alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében – a kirendeléstől számított harminc napon belül – külön-külön készíti el.

(3) A Felügyelőség – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőinek közreműködésével – a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértői által végzett szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével –

a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,

b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.

5. § (1) Az e rendelet szerinti eljárásban

a)12 ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos Közegészségügyi Központ,

b)13 közlekedésnél végzett munka esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala,

c) bányászatban végzett munka esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,

d) villamosenergia-iparban végzett munka esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a munkahely szerint illetékes szerve

szakhatóságként vesz részt.

(2)14 A szakhatóság az állásfoglalását – a 4. § (3) bekezdésének a)–b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel – harminc napon belül adja meg.

6. §15

7. § (1)16 A kérelemről a hatóság két hónapon belül dönt.

(2)17 Az e rendelet szerinti eljárásban fellebbezés elbírálására jogosulthatóságként

a)18 az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben a munkavédelmi hatóság,

b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvédelmi miniszter

jár el.

(3)19 A mentesítési eljárásban hozott határozatot – annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – közölni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztató székhelye szerint illetékes igazgatóságával, valamint a munkahely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósággal is.

8. § (1) A Tv. 355. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti hatósági ellenőrzést végző szerv haladéktalanul értesíti a hatóságot, ha ellenőrzése során olyan körülményeket állapít meg, amelyek valószínűsítik, hogy a mentesítés feltételei nem állnak fenn.

(2)20 A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha

a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint

b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.

(3)21 Ha a hatóság a mentesítést visszavonja, a 7. § (3) bekezdése szerint jár el.

(4) Ha a hatóság a mentesítést jogerősen visszavonja, az ellenőrzés során felmerült szakértői díjat és költségeket a foglalkoztatónak meg kell fizetnie.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)–(3)22

(4)23

Melléklet a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés megállapítására
I.

1.

A foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve (megnevezése), székhelye:

    
    
    
    

2.

A foglalkoztató képviselőjének neve:

    

3.

A munkahely címe és megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri:

    
    
    

4.

A munkakör megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri:

    
    

5.

A munkaköri tevékenység leírása
(munkaköri leírás csatolandó):
6.

A 4. pont szerinti munkakörben foglalkoztatottak száma:

Összesen: ......... fő,

ebből

férfi: ............. fő nő: ............... fő

7.

Cégszerű aláírás:

 

8.

Intézkedések ismertetése

 

a) a korkedvezményre jogosító munkakörben történő foglalkoztatással járó, a korkedvezményre jogosító munkakörülmények javítása érdekében:

    
    
    
    
    
    
    

b) különös tekintettel a korkedvezményre jogosító korábbi munkakörülmények megszüntetése érdekében:

    
    
    
    
    
    
    

9.

A 8. pont szerinti intézkedések eredményes voltát alátámasztó állapotfelmérés dokumentációja (műszeres vizsgálatokat indokoló esetekben mérési jegyzőkönyvekkel):

    
    
    
    
    
    
    

10.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak körében a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztató által kezdeményezett és a foglalkozás-egészségügyi orvos által elvégzett soron kívüli alkalmassági vizsgálat során foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja nem fordult elő:

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása, pecsét:


11.

A foglalkoztatónál képviselettel rendelkező szakszervezetre vonatkozó adatok

neve:     
    
székhelye:     
    
képviselőjének neve:     

II.

A kérelem I. részének 3. pontja szerinti munkahelyen az I. rész 4. pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott, a mentesítési kérelemmel érintett biztosítottakra vonatkozó adatok

Név
(családi és utónév, valamint születési név)

Lakóhely

Tartózkodási hely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 114. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdés a) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 1. § (4) bekezdés c) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § (2) bekezdése a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 3. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 596. §-a iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 27. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 200. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (99) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 6. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 7. § (1) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (99) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 7. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (3) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 200–201. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (2) bekezdése a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (3) bekezdés második mondatát a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 9. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 9. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 9. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére