• Tartalom

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

2024.07.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Ezt a rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.)

a) 65. §-ának (6) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális rászorultság igazolására,

b)1 63. §-ának (5)–(7) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás, valamint 68/A. §-a szerint az idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására

kell alkalmazni.

2. § (1) Az Szt. 65. § (4) bekezdésének b)–c) pontja szerinti esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával kell igazolni.

(2)2 Az Szt. 65. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást tölti ki.

(3)3 Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat időpontjáig használható fel a szociális rászorultság igazolására.

2/A. §4 (1) Az Szt. 65/C. § (5) bekezdése szerinti súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(2) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

2/B. §5 Az Szt. 71. § (1) bekezdése szerinti, pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – ha az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

2/C. §6 Az Szt. 71/A. § (1) bekezdése szerinti, szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának – intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

3. §7 (1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.

(2)8 A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.

(3)9 Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, szakápolási központ ellátása esetében a kezelőorvos vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.

(4)10 Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, hogy az Szt. 63. § (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.

(5)11 Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb 30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szükséglet vizsgálata még nem fejeződött be.

3/A. §12 (1) Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában

a) személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,

b) szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő

ba) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy

bc) hetvenötödik életévét betöltötte,

bd)13 egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

(2)14 Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja.

(3)15 Idősotthoni ellátás a 3. számú melléklet szerinti III. fokozat esetén indokolt.

4. § (1) Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

a)16 a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus vagy geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;

b) az ellátást igénylő egyedül él, és

ba)17 nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy

bd)18 a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,

be)19 a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat másolatával igazoltak, vagy

bf)20 munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.

(2)21 Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(3)22 Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek.

(4)23 Az (1) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, azonban a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények fennállását az adatlapon jelölni kell.

5. §24 A gondozási szükséglet vizsgálata eredményének felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a kitöltött értékelő adatlap másolati példányát.

6. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)25 A 3. számú melléklet szerinti ponthatárok változását csak az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését követően házi segítségnyújtást igénylő személyekre kell alkalmazni.

(3)26 Az Szt. 136. § (7) bekezdése szerinti felülvizsgálat során az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelettel megállapított szabályokat alkalmazni kell.

(4)27

7. §28 A demencia kórkép 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolására az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet hatálybalépését29 megelőzően más szerv vagy személy által kiállított szakvélemény is elfogadható.

1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez30

2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez31

3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez32


Értékelő adatlap
Személyes adatok
Név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:
Mérőtábla
8K00329M_0

Tevékenység, funkció

Értékeljen 0-4 pont között
(a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik)

Intézmény-
vezető

Orvos

Térbeli-időbeni tájékozódás

0: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően tájékozott
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul
2: részleges segítségre, tájékoztatásra szorul
3: gyakran tájékozatlan
4: térben-időben tájékozatlan

Helyzetnek megfelelő viselkedés

0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik
1: esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre szorul
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően viselkedik
3: nem megfelelő viselkedése gyakran kellemetlenséget okoz, reakciója nem kiszámítható – viselkedési kockázat
4: nem képes az adott helyzetnek megfelelően viselkedni

Étkezés

0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához

Öltözködés

0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő öltözet kiválasztásában
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul

Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása)

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes

WC használat

0: önálló WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja
1: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes WC használatra, öltözködésre, higiénés feladatok elvégzésére

Kontinencia

0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
2: pelenka cserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében
4: inkontinens, teljes ellátásra szorul

Kommunikáció
Képes-e megfogalmazni, elmondani a panaszát, megérti-e, amit mondanak neki

0: kifejezőkészsége, beszédértése jó
1: kommunikációban időszakosan segítségre szorul
2: beszédértése, érthetősége megromlott
3: kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak metakommunikációra képes
4: kommunikációra nem képes

Terápiakövetés
Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése

0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja
1: gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja
2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel tudja tartani az utasításokat
3: elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja
4: gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel

Helyzetváltoztatás

0: önállóan
1: önállóan, segédeszköz használatával
2: esetenként segítséggel
3: gyakran segítséggel
4: nem képes

Helyváltoztatás

0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes

Életvezetési képesség
(felügyelet igénye)

0: önállóan
1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható
2: személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul
3: személyes szükségletei ellátásában gyakran vagy rendszeresen segítségre szorul, belátási képessége hiányzik
4: állandó 24 órás felügyelet

Látás

0: jól lát, szemüveg használata nélkül
1: jól lát, szemüveg használatával
2: szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt
3: szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog, érbetegség)
4: nem lát

Hallás

0: jól hall, átlagos hangerő mellett
1: átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémái vannak
2: hallókészülék használatára szorul
3: van hallókészüléke, de nem képes használni vagy elutasítja
4: nem hall

Fokozat

Intézményvezető és az orvos által adott összes pontszámÉrtékelés

Fokozat

Értékelés

Pontszám

Jellemzők

0.

Tevékenységeit elvégzi

0-19

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.
A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.

I.

Egyes tevékenységekben segítségre szoruló

20-34

Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.

II.

Részleges segítségre szoruló

35-39

Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.

III.

Teljes ellátásra szoruló

40-56

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn.

A vizsgálat eredménye alapján:
– szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény alapján
– személyi gondozás
– idősotthoni elhelyezés
nyújtható.

Dátum:
..................................................................
intézményvezető/szakértő
..................................................................
orvos

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni.

Felülvizsgálat

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn.

A vizsgálat eredménye alapján:
– szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény alapján
– személyi gondozás
– idősotthoni elhelyezés
nyújtható.


Dátum:

..................................................................
fenntartó képviselője
.................................................................
orvos

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez33

1

Az 1. § b) pontja az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2/A. §-t az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 61. §-a iktatta be.

5

A 2/B. §-t az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 61. §-a iktatta be.

6

A 2/C. §-t az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 61. §-a iktatta be.

7

A 3. § a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdését az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (4) bekezdését az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (5) bekezdését az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3/A. §-t az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 32. §-a iktatta be.

13

A 3/A. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontját az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 62. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 3/A. § (2) bekezdése az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 62. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3/A. § (3) bekezdését az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 62. § (3) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja a 23/2009. (X. 6.) SZMM rendelet 3. § a) pontja, a 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 11. §-ával megállapított, a 23/2024. (V. 9.) BM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja a 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdése a 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. § (3) bekezdése a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

23

A 4. § (4) bekezdése az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 5. § az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

25

A 6. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján, újonnan a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be.

26

A 6. § (3) bekezdését újonnan az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 35. §-a iktatta be.

27

A 6. § (4) bekezdését a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A hatálybalépés időpontja 2019. február 28.

30

Az 1. számú mellékletet a 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 2. számú mellékletet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 3. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 63. §-ával megállapított, a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 4. számú mellékletet az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére