• Tartalom

365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében – az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva –, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a), c), e), g), h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1–16. §2

17. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3)4 A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 2007. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátások, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 1–2. §-ának e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV ZRt.) Nyugdíj Igazgatóság által folyósított ellátásokat 2008. január 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(5) A vasutas nyugdíjigazgatás megszűnésével a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Közhasznú Egyesület, a Rudolf Segélyező Egyesület, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete, valamint a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (a továbbiakban: egyesületek) 2007. december 31-én nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, baleseti járadékban részesülő tagjai tagdíjának az ellátásból történő levonásáról – megfelelő térítés ellenében – a nyugdíjfolyósító szerv gondoskodik, feltéve, hogy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság a tagok említett szervezeteknek adott írásos nyilatkozata alapján december hóban teljesített levonást. A tagdíj ellátásból történő levonása az egyesületnek adott írásos felhatalmazás alapján azon tagok esetében is foganatosítható, akiknek az ellátásra való igényük 2008. január 1-jét megelőzően megnyílt, és annak elbírálása ebben az időpontban a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság, illetőleg a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe tartozott volna. A tagdíjlevonások és a térítés elszámolásának rendjét az egyesületek és a nyugdíjfolyósító szerv megállapodásban rögzítik.

(6)5

18. §6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 160. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–16. § e rendelet 17. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

4

A 17. § (3) bekezdése a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § f) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 17. § (6) bekezdését az 51/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 18. § e rendelet 17. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére