• Tartalom
Oldalmenü

38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (3) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)–(7)3

1–4. számú melléklet a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez4

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 51. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2)–(7) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.