• Tartalom

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról1

2017.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdésében és 85. §-ában, az egészségügyi ágazatra vonatkozó szabályok tekintetében a Kjt. 20/B. §-a (2) bekezdésének, 21/A. §-a (5) bekezdésének, 22. §-a (4) és (5), valamint (9) bekezdésének, továbbá 23. §-a (1) és (2) bekezdésének végrehajtására kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Kjt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatóra,

b) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervre (a továbbiakban: szolgáltató központ).

(2) E rendelet szabályai nem érintik a közalkalmazotti pályázatok közzétételével kapcsolatos rendelkezést tartalmazó törvényekben, illetve ezek végrehajtására kiadott rendeletekben foglalt egyéb előírások teljesítésének kötelezettségét.

2. §3 (1) A szolgáltató központ elektronikus rendszert és honlapot működtet a közalkalmazotti pályázatok interneten történő megjelenítése céljából.

(2) Az egyedi azonosítóval rendelkező munkáltató a pályázat útján betölteni kívánt közalkalmazotti állásról az 1. számú. mellékletében szereplő pályázati adatok alapján – a szolgáltató központ által működtetett elektronikus rendszeren keresztül – elektronikusan kitölti a közzétételi adatlapot (a továbbiakban: adatlap), és azt megküldi a szolgáltató központ részére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a munkáltató egyúttal

a) megküldi a pályázati kiírást a fenntartónak a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő közzététel érdekében, valamint

b) gondoskodik a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott közzétételről, illetve

c) ha az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabály a közzététel helyére nézve a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő szabályt állapít meg, megteszi az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket.

(4) A szolgáltató központ az adatlap beérkezéséről elektronikusan haladéktalanul visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(5) Az adatlap beérkezésétől számított két munkanapon belül a szolgáltató központ megjeleníti a honlapján az adatlap tartalmán alapuló, az elektronikus rendszer által generált pályázat felhívást. A közzététel időpontjáról elektronikusan értesíti a munkáltatót.

(6)4 A pályázati eljárásban megállapított határidőket a szolgáltató központ honlapján történő közzétételtől kell számítani.

3. §5 (1) A pályázati elektronikus rendszerhez – a jelen rendeletben meghatározott mértékig – történő közvetlen (online) hozzáférés érdekében a szolgáltató központ egyedi azonosítót ad ki a munkáltatóknak.

(2) Az egyedi azonosító kiadását a munkáltató vezetője igényelheti a 2. számú melléklet szerinti bejelentő lap megküldésével.

(3)6 A (2) bekezdés szerinti, a munkáltató vezetője által elektronikusan hitelesített bejelentő lapot a szolgáltató központ részére kell elektronikus úton megküldeni. A szolgáltató központ a munkáltató részére az egyedi azonosítót a bejelentéstől számított öt munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg.

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően,

a) 2008. január 1-jén lép hatályba a rendelet 1–3. §-a, 7. §-a, 8. §-ának (1) és (5) bekezdése, valamint 9. §-ának (1) bekezdése,

b) 2008. április 1-jén lép hatályba a rendelet 10. §-a,

c)7 2008. július 1-jén lép hatályba a rendelet 9. § (2) bekezdése.

(3) A rendelet 1–3. §-ának rendelkezéseit első ízben a hatálybalépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(4)8 E rendelet 7. §-a, 8. § (1) és (5) bekezdése, 9. §-a és 10. §-a 2008. július 2-án hatályát veszti. Ettől eltérően, 2009. január 31-én veszti hatályát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 23. § (3)–(5) bekezdése.

(5)9

5–6. §10

7. §11

8. § (1)12

(2)–(3)13

(4)14

(5)15

9–10. §16

11. §17 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve
3. A közzétételi adatlap – munkáltató által képzett – iktatószáma
4. A munkáltató megnevezése
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma
(A 7–8. pont kitöltése nem kötelező)
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. A munkakör megnevezése
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető)
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni
6. A munkakör betölthetőségének időpontja
7. A jogviszony időtartama (határozatlan / határozott)
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős)
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama
10. A munkavégzés helye
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat
19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14–20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)
III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása
3. A pályázat benyújtásának határideje
4. A pályázat benyújtásának módja
5. A pályázat benyújtásának feltételei
6. A pályázat elbírálásának határideje
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül)
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-mail címe
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma
(A 9–10. pont kitöltése nem kötelező.)

2. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Egyedi azonosító kiadásának igénylésére szolgáló bejelentő lap

A munkáltató megnevezése:

 

székhelye:

 

levelezési címe:

 

vezetőjének neve:

 

A szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt munkatárs neve, telefonszáma, e-mail címe

 

1

A rendeletet a 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2019. április 5. napjával.

2

Az 1. § e rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

3

A 2. § e rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

4

A 2. § (6) bekezdése e rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. A rendelkezés e rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontja alapján 2008. április 1. napján lépett hatályba.

5

A 3. § e rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1. napján lépett hatályba.

6

A 3. § (3) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdésének c) pontja a 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (5) bekezdését a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5–6. §-t a 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. § e rendelet – 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított – 4. § (4) bekezdése alapján 2008. július 2-án hatályát vesztette.

12

A 8. § (1) bekezdése e rendelet – 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított – 4. § (4) bekezdése alapján 2008. július 2-án hatályát vesztette.

13

A 8. § (2)–(3) bekezdése a 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

14

A 8. § (4) bekezdését a 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (5) bekezdése e rendelet – 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított – 4. § (4) bekezdése alapján 2008. július 2-án hatályát vesztette.

16

A 9–10. § e rendelet – 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított – 4. § (4) bekezdése alapján 2008. július 2-án hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére