• Tartalom
Oldalmenü

39/2007. (X. 10.) HM rendelet

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történő belépés rendjéről

2012.12.26.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának, valamint Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, a honvédelemért felelős miniszter, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) államtitkára a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) objektumaiba a személyazonosságuk igazolása nélkül jogosultak a belépésre.

(2)2 A Kormány (1) bekezdésben nem említett tagjai, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának, továbbá Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnökei, a HM közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint kabinetfőnöke a személyazonosságuk igazolása nélkül, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával jogosultak belépni a KNBSZ objektumaiba.

2. § (1)3 Az országgyűlési képviselők, az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos, továbbá a HM és a Magyar Honvédség állományába tartozó hivatásos állományúak, köztisztviselők és közalkalmazottak a betöltött tisztségüket, illetve a jogviszonyukat igazoló igazolványuk felmutatása és ellenőrzése után, a látogatás céljának megjelölésével, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphetnek be a KNBSZ objektumaiba.

(2)4 Az 1. §-ban megjelölt személyek, valamint az országgyűlési képviselő és az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos belépését a KNBSZ központi ügyeleti szolgálata – ennek hiányában az érintett biztonsági tiszt – jelenti a főigazgatónak.

(3)5 Az (1) bekezdés szerinti személyek a KNBSZ objektumainak területén csak kísérővel közlekedhetnek, feladataikat megfelelő ellenőrzés mellett végezhetik.

3. § (1)6 Az országgyűlési képviselő, illetve az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos írásos, indokolt kérelmére a KNBSZ főigazgatója az egyes, különleges célokra szolgáló helyiségbe, területrészre – így különösen a fegyverszobába, a biztonsági, energiaellátó és számítástechnikai központokba, a minősített adatkezelésre, valamint a speciális eszközök elhelyezésére és a rejtjeltevékenység ellátására szolgáló helyiségekbe – történő belépéshez, az országgyűlési képviselő, illetve az országgyűlési biztos részére írásban, egyedi belépési engedélyt ad ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az adatvédelmi biztos engedély nélkül léphet be azokba a helyiségekbe, ahol olyan adatok kezelése folyik, amelyekbe – külön törvény alapján – betekinthet.

4. §7 A KNBSZ hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottjai szolgálati, illetve közalkalmazotti igazolványuk felmutatásával, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphetnek be a KNBSZ objektumaiba.

5. §8 (1) Az 1–2. §-ban nem említett személyek a főigazgatók vagy az általuk felhatalmazott személy engedélye alapján, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphetnek be a KNBSZ objektumaiba.

(2)9 A KNBSZ működésének zavartalansága és tevékenységének ellátása érdekében szükséges, munkaidőn túli, eseti beléptetésekről a főigazgatók által felhatalmazott szervezet vagy ügyeleti szolgálat gondoskodik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)10

1

Az 1. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 19/2010. (XII. 27.) HM rendelet 6. §-a, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § c), e) és f) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § e), g) és h) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § c) pontja, a 63. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 62. § i) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése ugyenezen bekezdés alapján hatályát vesztette.