• Tartalom

394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában, valamint

a 19. § (1) bekezdésének b) pontja tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá

a 19. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a 20. § tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-a (2) bekezdésének f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése napján fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban részesülő személynek, illetve annak, aki után a magasabb összegű családi pótlék megállapításra került, kérelemre az ellátást folyósító szerv kiállítja az R. – e rendelettel megállapított – 9. §-ának (2) bekezdése, illetőleg a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti hatósági bizonyítványt.

(3) Az igényelbíráló szerveknél e rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő és az e rendelet hatálybalépését követően indult, a gyermeknevelési támogatásra való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló ellenőrzések során a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezése tekintetében az R. – e rendelettel megállapított – 22. §-a (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 2007. december 31-én működő családtámogatási kifizetőhely – ide nem értve az R. e rendelettel megállapított 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti kifizetőhelyet – a családtámogatási ellátásoknak az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Eszt.) 81. §-ának (15)–(17) bekezdése szerinti folyósítását és az elszámolást az R. 2007. december 31-én hatályos 27/A. és 27/C. §-a szerint végzi azzal, hogy elszámolás 2008. április 15-ét követően nem nyújtható be.

(5) A 2007. december 31-én működő családtámogatási kifizetőhelyeknél – ide nem értve az R. e rendelettel megállapított 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti kifizetőhelyet – a Cst. 49. §-ának (1) bekezdése szerint lefolytatott ellenőrzés során az R. 2007. december 31-én hatályos 27/B. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az Eszt. 81. §-ának (15)–(17) bekezdése szerinti adatállomány alatt a 2007. december 31-éig megállapított családtámogatási ellátásoknak a megszüntetett igényekkel csökkentett állományát kell érteni. A családtámogatási kifizetőhely – ide nem értve az R. e rendelettel megállapított 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti kifizetőhelyet – az adatállományt jogcím szerinti bontásban, az igénylők lakóhelye szerint csoportosítva adja át.

(7) Az Eszt. 81. §-ának (19) bekezdése szerinti iratanyagot a családtámogatási kifizetőhely – ide nem értve az R. e rendelettel megállapított 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti kifizetőhelyet – folyósított családtámogatási ellátások és három évnél nem régebben megszűnt igények szerinti bontásban, az igénylő lakóhelye szerint csoportosítva adja át.

(8) A 2007. december 31-én működő családtámogatási kifizetőhely – ide nem értve R. e rendelettel megállapított 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti kifizetőhelyet – a családtámogatási ellátásoknak az Eszt. 81. §-ának (15)–(17) bekezdése szerinti folyósításával egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet az új folyósító szerv megnevezéséről és elérhetőségéről.

19. § (1)–(2)19

(3)20

20. §21

1. számú melléklet a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez22

2. számú melléklet a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez23

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1–17. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § (1)–(2) bekezdése e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § e rendelet 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 16. pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 16. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére