• Tartalom

398/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

398/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról1

2008.01.02.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1–6. §2

II. Fejezet

Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. §3

III. Fejezet

A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8–9. §4

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először – a 13. §-ban foglaltak figyelembevételével – a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

11. §5

12. § (1)6

(2) E rendelet 1–9. §-a, 11. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, valamint 14. §-a e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

13. § (1) Az Eszkr. e rendelet 5. §-ával módosított 20. §-ának (3) bekezdése 2008. január 1. napján azzal lép hatályba, hogy azt első ízben azon 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, amelynek mérlegfordulónapja 2008. december 31.

(2) E rendelet 1–3. §-aiban foglalt rendelkezések a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

14. §7

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 164. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. § e rendelet 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § e rendelet 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–9. § e rendelet 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § e rendelet 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § (1) bekezdése e rendelet 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § e rendelet 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére