• Tartalom

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

2024.01.07.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 2–8/A. §-ban hivatkozott rendelkezések megsértése esetén – a gépjármű üzemben tartójával, illetve a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel (a továbbiakban együtt: gépjármű üzemeltető) szemben az e rendeletben meghatározott összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni.

(2) E rendelet alkalmazásában üzemben tartó – kivéve, ha üzembentartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja – a gépjárműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.

(3)2 A 2–8/A. § alapján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban a cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében korlátozott személyt is megilleti az eljárási képesség.

2. § (1) A Kkt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni, ha a gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességet túllépték (a továbbiakban: sebességtúllépés).

(2)3 Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb összegű bírságot, és a bírságot megfizette.

(3)4 Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek, ha vele szemben ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegű bírságot.

3. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

4. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

5. §5 (1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és i) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemben tartója a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén.

(2) A jármű üzemben tartójával szemben az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon járművel elkövetett, a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett ellenőrzés alapján az első szabályszegéstől számított nyolc órás időszakon belül megállapított szabályszegések miatt összesen egy alkalommal, a nyolc órás időszakon belül a legmagasabb bírságösszeggel sújtható szabályszegés miatt szabható ki.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyolc órás időszak az első észlelt szabályszegéstől számított nyolc óra elteltét követő első szabályszegés megállapításának időpontjában indul újra.

(4)6 A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a jogsértés észlelését követően

a) a Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontja szerinti, a közúti járművek közúti közlekedésben való részvételéhez előírt, megengedett legnagyobb össztömegre, tengelyterhelésre vonatkozó rendelkezésekkel összefüggő közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásra okot adó szabályszegés megállapítására helyszíni ellenőrzés keretében került sor, vagy

b) az ellenőrzésre jogosult szerv helyszíni ellenőrzés keretében a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogsértéssel összefüggésben a Kkt. 20. § (16) bekezdése szerint jár el.

(4a)7 A (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott cselekményeket követően elkövetett jogsértés esetén a közigazgatási bírság újra kiszabható.

(5) Járműszerelvény esetén az ahhoz tartozó járművekre vonatkozóan külön bírság nem szabható ki.

(6) Ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. Ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.

(7)8 Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

(8)9 Nem szabható ki az (1) bekezdés szerinti bírság, ha ugyanazon járművel vagy járműszerelvénnyel történő közlekedés során a jogsértés észlelését követő két óra időtartamon belül ugyanazon – a Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontja szerinti – szabályszegés megállapítására helyszíni ellenőrzés keretében került sor.

6. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

7. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

8. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

8/A. §10 (1)11 A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 9. mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: ED törvény) 2. § 17. pontjában meghatározott útdíjjal kapcsolatos elektronikus rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) észlelése által a 9. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat alapján meghatározott összegű közigazgatási bírságot köteles fizetni. Több időszakot érintő megállapítás (észlelés) esetén a magasabb bírságösszeget kell megfizetni.

(2)12 A gépjármű üzemeltetőjével szemben az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat miatt nem szabható ki ismételten, ha ezen gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat első alkalommal történő észlelése óta nyolc óra nem telt el.

(3)13 Nem szabható ki újabb közigazgatási bírság, ha a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben jogosulatlan úthasználat megállapítása miatt közigazgatási eljárás indult, az eljárás alapjául szolgáló jogosulatlan úthasználat észlelését követő két órán belül.

8/B. §14 (1) Ha a Kkt. 21. §-ában meghatározott közigazgatási bírságot a járművezetővel szemben szabják ki, és ahhoz a külön jogszabály előéleti pontot rendel, arról az ügyfelet a határozatban tájékoztatni kell.

(2) Ha a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a megengedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelést meghaladó járművek közúti közlekedésére, az autópálya leállósávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna) és a kötelező haladási irányra, az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértője a helyszíni ellenőrzés során vagy az eljárás során a (3) bekezdés szerint vagy egyéb módon ismertté vált, akkor az 1–6. és 9. mellékletben meghatározott, a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti bírság nem szabható ki.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szabályszegések elkövetése miatt a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárás indult, és

a) a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti, a Kkt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatok alapján, vagy

b) az üzemben tartónak a hatóság előtt vagy a hatóság felé tett nyilatkozata alapján

megállapítható, hogy a járművezető személye maga a használatba vevő, illetve az üzemben tartó, a 9. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt hatóság, – ha az eljárás a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) vagy i) pontja miatt indult, a közlekedési hatóság – a szabályszegés elkövetése miatt a járművezetővel szemben a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott bírságot szabja ki.

(4) A Kkt. 21. § (1) bekezdésében – a Kkt. 21. § (1) bekezdés d), h) és i) pontja kivételével – meghatározott, a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló miniszteri rendelet szerinti technikai eszközzel rögzített szabályszegés miatti közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.

(5) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott szabályszegés esetében az ED törvényben meghatározott UD rendszer üzemeltetője által a bírság kiszabására jogosult hatóságnak átadott adatok alapján közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.

(6) A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) vagy i) pontjában meghatározott szabályszegés esetében az ED törvényben meghatározott UD rendszer üzemeltetője által a bírság kiszabására jogosult hatóságnak átadott adatok alapján közigazgatási hatóság eljárást a jogsértés ismertté vált elkövetőjével szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki. Jelen bekezdés értelmében ugyanazon jogsértés alatt ugyanazt az észlelést kell érteni.

9. §15 (1)16 A Kormány a Kkt. 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja és e)–h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: Rendőrség), a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és i) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a közlekedési hatóságot jelöli ki.

(2)17 A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos

a) első fokú eljárás lefolytatására

aa)18 a Vas vármegyei rendőrfőkapitány Baranya vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye és Zala vármegye, valamint Budapest,

ab)19 a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitány Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Csongrád-Csanád vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Nógrád vármegye és Pest vármegye

területén elkövetett jogsértések esetében rendelkezik illetékességgel;

b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány rendelkezik hatáskörrel.

(2a)20

(3)21 A bírságolással kapcsolatos eljárás során az ügyfél részére az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az 5. §-ban meghatározott bírságolási eljárás során az eljáró közlekedési hatóság, míg a 2–4. § és 6–8/A.§-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes rendőrkapitányság biztosítja. Az iratbetekintés keretében az ügyfél a jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételeket elektronikusan, azonosítást követően is megtekintheti.

(4)22 A Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban az ügyfelet az eljárás megindításáról nem kell értesíteni. A határozat kiküldésekor azonban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy 8 napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével. Ha az ügyfél ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények a határidő lejártát követő naptól állnak be.

(5)23 Ha a Kkt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet vagy a 2019/520/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el, a jogszabályban meghatározott tájékoztató levélben kell felhívni a gépjármű üzemben tartójának figyelmét, hogy 15 napon belül terjeszthet elő bizonyítási indítványt, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével, amelyhez csatolni kell a válasznyomtatványt is.

(6)24 Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

(7)25 A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(8)26 A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(9)27 A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg – a (8) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

9/A. §28 Az 5. § alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül a 10032000-00003582-09060096 számú közlekedési hatóság központosított bevételek számla Magyar Államkincstári számlaszámára kell megfizetni.

10. §29 A 2–4. §, valamint a 6–8/A. § alapján kiszabott közigazgatási bírság összegét a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság ORFK Központosított bírságbevételek megnevezésű, 10032000-01040061-00000000 számú, Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlára kell befizetni.

10/A. §30 Az út használatért díjszedésre, illetve a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet és – az általa kezelt közutakon – a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közút kezelője (a továbbiakban együtt: a közút kezelője), valamint a Rendőrség a 2–4. §-ban, valamint a 6–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes követelményeket együttműködési megállapodásban határozza meg. A Rendőrség nevében a közút kezelőjével az együttműködési megállapodást az országos rendőrfőkapitány köti meg.

11. §31 (1)32

(2)33

(3)–(5)34

12. § (1)35 A 2–4. §-ban, valamint a 6–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a Kkt. 33. § (2) bekezdés alapján a Rendőrség, továbbá a közút kezelője – írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján – közreműködőt is igénybe vehet.

(2)36 Közreműködőként olyan jogi személy és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely

a) rendelkezik:

aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és

ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b)37 az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és

c) a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és

d) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.

(3)38 Ha a közút kezelője a képfelvételek készítésére, továbbítására közreműködőt vesz igénybe,

a)39 a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az együttműködési megállapodás megkötésekor – az igazolások bemutatásával – tájékoztatja a 9. § (1) bekezdés a) pontjában40 meghatározott szervet,

b) a vállalkozási szerződés fennállása alatt köteles rendszeresen, de legalább évente ellenőrizni a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását, amelyről jegyzőkönyvet készít.

(4)41 Ha a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek már nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, az adatszolgáltatást a közreműködő felfüggeszti, és erről tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a 9. § (1) bekezdés a) pontjában42 meghatározott szervet.

(5)43 Ha a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során a közút kezelője megállapítja, hogy a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, köteles az adatszolgáltatás felfüggesztésére intézkedni, és erről – az indok megjelölésével – tájékoztatja a 9. § (1) bekezdés a) pontjában44 meghatározott szervet.

(6)45 Ha a közút kezelőjének az (5) bekezdés szerinti intézkedése ellenére a közreműködő az adatszolgáltatást nem függesztette fel, a 9. § (1) bekezdés a) pontjában46 meghatározott szerv köteles az adatok átvételét szüneteltetni, és erről a közút kezelőjét haladéktalanul tájékoztatni.

(7)47 Ha a közreműködő a (2) bekezdésben foglalt feltételeket már nem teljesíti, közreműködőként nem járhat el, és nem vehető igénybe.

(8)48 A jogsértő módon keletkezett adatok alapján határozat nem hozható.

13. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 2–8. §-aiban meghatározott bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében lehet kiszabni.

(3) E rendelet 10–11. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba.

(4)49

(5)50

14. §51 E rendeletnek a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésével megállapított 9. § (4) bekezdését az R. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §52 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 8/A. §-át, valamint 1. § (4) bekezdésével megállapított 4. mellékletét a 2011. június 30. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

16/A. §53 (1)54 A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módr1.) által megállapított 9. § (1) bekezdésben meghatározott hatóság a módr1. hatálybalépésének55 napját követő naptól 2018. május 31. napjáig elkövetett, a Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és i) pontjában meghatározott jogsértés megállapítása esetén bírság kiszabása helyett figyelmezteti a gépjármű üzemben tartóját és egyúttal tájékoztatja a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakról.

(2)56 A meghatározott tengelyterhelést és tengelycsoport-terhelést meghaladó – nem közszolgáltatási tevékenységet folytató – autóbusz esetén az ellenőrző hatóság a 2018. május 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén bírság kiszabása helyett figyelmezteti az autóbusz vezetőjét vagy üzemben tartóját, és egyúttal tájékoztatja a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakról.

17. §57 Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt

1. a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
2. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez58

A

B

C

D

1

Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

2

1.

50 km/óra sebességig

3

1.1.

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a) 39 000

14. § (1) bekezdés d) pont

4

1.2.

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b) 58 500

14. § (1) bekezdés z/1) pont

5

1.3.

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c) 78 000

26. § (1) és (2) bekezdés

6

1.4.

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d) 117 000

7

1.5.

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 169 000

39/A. § (2) bekezdés

8

1.6.

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f) 260 000

9

1.7.

g) 75 km/óra felett

g) 390 000

10

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

11

2.1.

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a) 39 000

14. § (1) bekezdés d) pont

12

2.2.

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b) 58 500

26. § (1) és (2) bekezdés

13

2.3.

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c) 78 000

14

2.4.

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d) 117 000

15

2.5.

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 169 000

16

2.6.

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f) 260 000

17

2.7.

g) 105 km/óra felett

g) 390 000

18

3.

100 km/óra sebesség felett

19

3.1.

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 39 000

14. § (1) bekezdés d) pont

20

3.2.

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 58 500

26. § (1) és (2) bekezdés

21

3.3.

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 78 000

22

3.4.

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 117 000

23

3.5.

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 169 000

24

3.6.

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 260 000

25

3.7.

g) 110 km/óra felett

g) 390 000

2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez59

A

B

C

D

1

Sorszám

A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

2

1.

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

39 000

3

2.

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

39. § (5) bekezdés a) és b) pont

78 000

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez60

A

B

C

D

1

Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

2

1.

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

9. § (4) bekezdés d) pont

65 000

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez61

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Bírság összege forintban

Jogszabályi hivatkozás

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

A jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll.

… < 5%

65 000

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendelet

üzemben tartó

3

5% ≤ … < 10%

130 000

4

10% ≤ … < 20%

260 000

5

20% ≤ … 30%
30% ≤ …

455 000
650 000

6

2.

A megengedett legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport-terhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében.

… < 5%

65 000

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendelet

üzemben tartó

7

5% ≤ … < 10%

130 000

8

10% ≤ … < 20%

260 000

9

20% ≤ … 30%
30% ≤ …

455 000
650 000

10

3.

A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

300 00062

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/K. § (1a) bekezdés

üzemben tartó

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez63

A

B

C

D

1

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

2

1.

Haladás a leálló sávon

37. § (5) bekezdés

130 000

6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez64

A

B

C

D

1

Sorszám

A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege Ft-ban

2

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont
14. § (1) bekezdés n), z) pont

39 000

3

2.

A kötelező haladási irányra

13. § (1) bekezdés a), a/1), b), c) pont
14. § (1) bekezdés a), b), c) pont

65 000

4

3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2) pont

39 000

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez65

A

B

C

D

1

Sorszám

A természet védelmére

A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény

Bírság összege Ft-ban

2

1.

A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont

a) 195 000
b) 390 000

3

2.

Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont

130 000

8. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez66

9. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez67

A

B

C

D

E

1

1.

Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén

2

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén,ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

3

J2

39 000

117 000

182 000

4

J3

45 500

130 000

195 000

5

J4

52 000

143 000

214 500

6

J5

58 500

156 000

234 000

7

2.

Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén

8

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

9

J2

31 200

93 600

143 000

10

J3

36 400

104 000

156 000

11

J4

46 800

114 400

175 500

12

J5

52 000

124 800

195 000

13

3.

Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén

14

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

15

J2

39 000

117 000

182 000

16

J3

45 500

130 000

195 000

17

J4

52 000

143 000

214 500

18

J5

58 500

156 000

234 000

1

Az 1. § (1) bekezdése a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (4) bekezdése a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (4a) bekezdését a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. § (7) bekezdését az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (8) bekezdését a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 8/A. § (1) bekezdése a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8/A. § (2) bekezdése a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 8/A. § (3) bekezdését a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 8/B. §-t a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9. § a 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (4) bekezdését.

16

A 9. § (1) bekezdése a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (2) bekezdése a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 9. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 92. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 92. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (2a) bekezdését a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 103. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 9. § (3) bekezdése a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. § (5) bekezdését a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 9. § (6) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 216. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

25

A 9. § (7) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 216. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

26

A 9. § (8) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 216. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

27

A 9. § (9) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 216. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

28

A 9/A. §-t újonnan a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 217. §-a, a 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 10. § a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

31

A 11. § a 10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § (1) bekezdését a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 11. § (2) bekezdését a 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 11. § (3)–(5) bekezdését a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 12. § (1) bekezdése a 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 12. § (2) bekezdése a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

37

A 12. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

38

A 12. § (3) bekezdése a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 2. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 12. § (3) bekezdésének a) pontja a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt módosítás folytán a hivatkozás helyesen a 9. § (2) bekezdés a) pontjára vonatkozik.

41

A 12. § (4) bekezdése a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított és a 8. §-a szerint módosított szöveg.

42

A 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt módosítás folytán a hivatkozás helyesen a 9. § (2) bekezdés a) pontjára vonatkozik.

43

A 12. § (5) bekezdését a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege e módosító rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt módosítás folytán a hivatkozás helyesen a 9. § (2) bekezdés a) pontjára vonatkozik.

45

A 12. § (6) bekezdését a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege e módosító rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

46

A 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt módosítás folytán a hivatkozás helyesen a 9. § (2) bekezdés a) pontjára vonatkozik.

47

A 12. § (7) bekezdését a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. E módosító rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 2. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 12. § (8) bekezdését a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. E módosító rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 2. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

49

A 13. § (4) bekezdése e rendelet 13. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 13. § (5) bekezdését a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

54

A 16/A. § (1) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

55

A hatálybalépés időpontja 2017. augusztus 30.

56

A 16/A. § (2) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

58

Az 1. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

59

A 2. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg.

60

A 3. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjával megállapított szöveg.

61

A 4. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § d) pontjával megállapított szöveg.

62

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezője a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

Az 5. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § e) pontjával megállapított szöveg.

64

A 6. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § f) pontjával megállapított szöveg.

65

A 7. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjával megállapított szöveg.

66

A 8. mellékletet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

67

A 9. mellékletet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére