• Tartalom
Oldalmenü

42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról1

2007.09.30.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdése i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető első szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 6. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az iskola-egészségtan és ifjúságvédelem, az egészségbiztosítás ráépített szakképesítés, illetve a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) mint újabb elsőként megszerezhető szakképesítés – a törvényes munkaidő legalább felét elérő – részmunkaidőben is megszerezhető. Ráépített szakképesítésnek – a törvényes munkaidő legalább felét elérő – részmunkaidőben történő megszerzése esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a jogszabályban a teljes munkaidejű képzésre előírt időtartamnak és feltételeknek.
(6) Ha a jelölt az első szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni.
(7) Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző felsőoktatási intézmény a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével dönt a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.
(8) A (7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.
(9) A (7) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.”

3. § Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről (a rendelet 3. és 6. §-a, 6. számú melléklete),
b) a Tanács 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, 2. cikk (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése (a rendelet 1., 3. és 6. §-a, 6. számú melléklete),
c) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, 4. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 30. cikke, 31. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint B. és C. melléklete,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 5. cikk 4. pontja, 14. cikk 4. pontja és 11–13. pontja, valamint II. és VI. mellékletei (a rendelet 1–2. és 6. §-a),
e) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mellékletének 2. fejezete C. III. 1. és 3. pontja (a rendelet 1–7. számú melléklete).”

4. § Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. számú melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet 2007. szeptember 30-án lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő regisztrált szakképzést – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2007. december 31-én folyamatban lévő regisztrált szakképzést – a korábbi követelmények szerint lehet befejezni azzal, hogy a szakképzésben részt vevő e rendelet hatálybalépésétől – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jétől – számított hat hónapon – illetve, ha a képzésből hátra lévő idő ennél kevesebb, akkor ezen időszakon – belül kérheti, hogy a szakképzési követelményeket az új feltételek szerint teljesíthesse. A szakképzésben részt vevő erre irányuló kérelmét a képzést végző felsőoktatási intézmény – a tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint – engedélyezi.

(3) Amennyiben a szakképzésben részt vevő a (2) bekezdés alapján szakképzését az új feltételek alapján fejezheti be, a korábban már teljesített képzési elemek és képzési programok összehasonlítása alapján a képzésnek azokat a részeit, amelyeket e rendelet is a szakképesítés megszerzésének a feltételéül állapít meg, a képzést végző felsőoktatási intézmény teljesítettnek fogadja el.

(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti döntés ellen a szakképzésben részt vevő a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

c) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet 5. § (13) bekezdése.

(6) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 4. számú mellékletének 10. és 21. pontja.

1. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések
I. Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető első szakképesítések
1. Aneszteziológia és intenzív terápia
2. Arc-állcsont-szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bőrgyógyászat
5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
6. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
7. Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
8. Fül-orr-gégegyógyászat
9. Gasztroenterológia
10. Geriátria
11. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
12. Gyermeksebészet
13. Háziorvostan
14. Háziorvostan a külön jogszabály szerinti egyéni képzést teljesítőknek
15. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
16. Idegsebészet
17. Igazságügyi orvostan
18. Infektológia
19. Kardiológia
20. Megelőző orvostan és népegészségtan
21. Neurológia
22. Nukleáris medicina
23. Ortopédia és traumatológia
24. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
25. Orvosi mikrobiológia
26. Oxyológia és sürgősségi orvostan
27. Patológia
28. Pszichiátria
29. Radiológia
30. Repülőorvostan
31. Reumatológia
32. Sebészet
33. Sugárterápia
34. Szemészet
35. Szívsebészet
36. Szülészet-nőgyógyászat
37. Transzfúziológia
38. Tüdőgyógyászat
39. Urológia
II. Általános orvosi oklevéllel és szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések
1. Addiktológia
2. Allergológia és klinikai immunológia
3. Andrológia
4. Audiológia
5. Cytopatológia
6. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
7. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
8. Csecsemő- és gyermekkardiológia
9. Egészségbiztosítás
10. Endokrinológia
11. Érsebészet
12. Fizioterápia
13. Foniátria
14. Gyermekgasztroenterológia
15. Gyermekneurológia
16. Gyermeknőgyógyászat
17. Gyermekradiológia
18. Gyermekszemészet
19. Gyermek-tüdőgyógyászat
20. Hematológia
21. Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)
22. Intenzív terápia
23. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
24. Kézsebészet
25. Klinikai farmakológia
26. Klinikai genetika
27. Klinikai neurofiziológia
28. Klinikai onkológia
29. Laboratóriumi hematológia és immunológia
30. Mellkassebészet
31. Molekuláris genetikai diagnosztika
32. Munkahigiéné
33. Nefrológia
34. Neonatológia
35. Neuropatológia
36. Neuroradiológia
37. Orvosi rehabilitáció (rehabilitációs szakterület megjelölésével)
38. Orvosi rehabilitáció (pszichiátria szakterületen)
39. Plasztikai (égési) sebészet
40. Pszichoterápia
41. Sportorvostan
42. Sugáregészségtan
43. Trópusi betegségek”

2. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető első szakképesítések
megszerzésének képzési feltételei

Szakma

Szakképzési idő

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező kiegészítő szakgyakorlat és tanfolyam

Aneszteziológia és intenzív terápia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

12 hó sürgősségi törzsképzési gyakorlat

 

 

6 hó aneszteziológiai alapszakképzés

 

 

6 hó intenzív terápiás alapszakképzés (multidiszciplináris gyakorlat központi intenzív terápiás osztályon)

 

 

34 hó speciális szakképzési program az alábbiak szerint:

 

 

17 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat központi intenzív osztályon

 

 

A fenti időtartam alatt teljesíteni kell a Szakmai Kollégium által előírt típusú és számú intenzív beavatkozás minimumszintjét

 

 

17 hó aneszteziológiai gyakorlat, benne:

 

 

6 hó hasi sebészet, benne: urológia és érsebészet

 

 

2 hó traumatológia, benne: ortopédia

 

 

2 hó gyermeksebészet

 

 

2 hó szülészet-nőgyógyászat

 

 

1 hó idegsebészet

 

 

1 hó mellkassebészet

 

 

1 hó szemészet

 

 

1 hó fül-orr-gégészet, fej- és nyaksebészet, fogászat, szájsebészet

 

 

1 hó szívsebészet

 

 

A fenti időtartam alatt minimálisan 1200 anesztézia elvégzése, a Szakmai Kollégium által előírt szempontok szerint

 

 

A 2. évben 20 nap szakmai továbbképzés

 

 

A 4. év végén tesztvizsga

 

 

A 3–5. évben összesen 25 nap elméleti szakképzés

Arc-állcsont- száj-
sebészet

72 hónap

26 hó törzsképzési program egyetemi szájsebészeti képzőhelyen, benne: fogászati képzés, heti 20 órában.

 

 

Részletezve:

 

 

I. év: Fogászati anyagtan

 

 

Odontotechnológia

 

 

Konzerváló fogászati propedeutika

 

 

Fogpótlástani propedeutika

 

 

Szájsebészeti propedeutika

 

 

Orális biológia

 

 

Preventív fogászat

 

 

II. év: heti 20 órában

 

 

Orális radiológia

 

 

Szájsebészet

 

 

Fogpótlástan

 

 

Parodontológia

 

 

Gyermekfogászat és fogszabályozás

 

 

Konzerváló fogászat

 

 

A felsorolt tárgyakból vizsgát kell tenni, a vizsgák részvizsgának minősülnek, letételük azonban a 2. év végéig kötelező

 

 

46 hó szakmai gyakorlat, benne:

 

 

6 hó dentoalveoláris sebészet

 

 

6 hó maxillofaciális traumatológia

 

 

12 hó arc-, állcsont és fej-nyak tumorsebészet

 

 

5 hó traumatológia

 

 

5 hó általános sebészet

 

 

6 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete

 

 

6 hó fül-orr-gégészet

 

 

szakvizsga előkészítő tanfolyam

Belgyógyászat

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

 

 

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat

 

 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

 

 

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon

 

 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

 

 

34 hó speciális képzési program, benne:

 

 

22 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat

 

 

6 hó fakultatív speciális képzés

 

 

2 hó háziorvosi gyakorlat

 

 

1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyam

Bőrgyógyászat

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat

 

 

3 hó STD rendelés (ebből 2 hét AIDS osztály)

 

 

1 hó fototerápiás és foto-diagnosztikai gyakorlat

 

 

1 hó mycológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

2 hó dermato-hisztopatológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

3 hó bőrgyógyászati sebészeti gyakorlat

 

 

2 hó bőrgyógyászati járóbeteg-rendelési gyakorlat

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzési program

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, ebből 3 hó gyermek intenzív osztályon

 

 

12 hó alapképzés csecsemő- és gyermekosztályon

 

 

1,5 hó laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

 

 

1,5 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat

 

 

3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

3 hó egészséges és pathológiás újszülött osztály (PIC, NIC)

 

 

3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-hemato-onkológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-endokrinológiai gyakorlat

 

 

2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-infektológiai és immunológiai gyakorlat

 

 

3 hó gyermeksebészeti és intenzív osztályos gyakorlat

 

 

2 hó anyagcsere-betegségek és genetikai gyakorlat

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

60 hónap

26 hó törzsképzés, benne:

 

6 hó sürgősségi betegellátás

 

6 hó belgyógyászat

 

 

6 hó traumatológia

 

 

6 hó neurológia

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

12 hó fizioterápia és rehabilitáció, benne:

 

 

1 hó tanfolyamok

 

 

2 hét önálló fizioterápiás osztályon

 

 

2 hét sport-fizioterápiás osztályon

 

 

1 hó kardiológiai rehabilitációs osztályon

 

 

1 hó tüdőgyógyászati fizioterápia és rehabilitáció

 

 

1 hó baleseti utókezelő

 

 

6 hó reumatológiai osztályon

 

 

1 hó reumatológiai rehabilitációs osztályon

 

 

22 hó rehabilitáció és fizioterápia, benne:

 

 

1 hó tanfolyamok

 

 

1 hó geriátriai osztályon

 

 

1 hó pszichiátriai rehabilitációs osztályon

 

 

2 hó gyermekrehabilitációs osztályon

 

 

1 hó gyermek ortopédiai képzés

 

 

16 hó mozgásszervi rehabilitációs osztály, benne:

 

 

1 hó koponya-agysérült rehabilitációs osztályon

 

 

1 hó gerincvelő-harántsérült rehabilitációs osztályon

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

48 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

 

 

18 hó foglalkozás-orvostani törzsképzés, benne:

 

 

6 hó belgyógyászati és foglalkozás belgyógyászati gyakorlat

 

 

2 hó egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlat, benne:

 

 

6 hét járóbeteg-szakrendelés

 

 

2 hét fertőző osztályos tevékenység

 

 

5 hó munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek

 

 

5 hó legjelentősebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

22 hó speciális foglalkozás-egészségügyi tevékenység (gyakorlati foglalkozás egészségügyi munkahelyen)

 

 

Szakvizsga előkészítő tanfolyam

Fül-orr-
gégegyógyászat

60 hónap

26 hó törzsképzés, benne:

 

12 hó fül-orr-gégészet propedeutika

 

 

4 hó általános sebészet

 

 

2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne:

 

 

1 hó intenzív osztályon

 

 

2 hó traumatológiai gyakorlat

 

 

2 hó idegsebészeti gyakorlat

 

 

2 hó patológiai gyakorlat

 

 

34 hó szakmai képzés, benne:

 

 

1 hét audiológiai tanfolyam

 

 

1 hét allergológiai-immunológiai tanfolyam

 

 

4 hét szakvizsga-előkészítő tanfolyam

 

 

előírt műtéti lista teljesítése

Gasztroenterológia

60 hónap

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

6 hó belgyógyászati sürgősségi program

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési program

 

 

12 hó gasztroenterológiai törzsképzés, benne:

 

 

9 hó gasztroenterológiai osztályon

 

 

3 hó hepatológiai osztályon

 

 

34 hó szakgyakorlat, benne:

 

 

3 hó általános sürgősségi gyakorlat

 

 

3 hó kardiológiai-pulmonológiai osztályon

 

 

2 hó hematológia-onkológia osztályon

 

 

2 hó nefrológia-immunológia osztályon

 

 

1 hó endokrinológiai osztályon

 

 

1 hó fertőző osztályon

 

 

16 hó gasztroenterológiai osztályon (endoszkópos és sebészeti gyakorlattal)

 

 

3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat

 

 

3 hó ultrahang gyakorlat

 

 

meghatározott számú vizsgálatok és eljárások teljesítése

 

 

kötelező tanfolyamok

 

 

2 hét EKG tanfolyam

 

 

2 hét transzfúziós tanfolyam

 

 

4 hét tanfolyam

Geriátria

48 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

 

 

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat

 

 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

 

 

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon

 

 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

 

 

22 hó speciális képzés, benne:

 

 

4 hó időseket ellátó osztályos gyakorlat

 

 

2 hó infektológia

 

 

2 hó neurológia

 

 

2 hó háziorvosi gyakorlat

 

 

2 hó pszichiátria

 

 

2 hó onkológia

 

 

2 hó rehabilitáció

 

 

2 hó kardiológia

 

 

1 hó reumatológia

 

 

1 hó tüdőgyógyászat

 

 

1 hó urológia

 

 

1 hó traumatológia

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

60 hónap

26 hó törzsképzés, benne:

 

6 hó gyermek belgyógyászat (benne: sürgősségi ellátás, gyermekneurológia)

 

 

3 hó egyetemi képzőhelyen (gyermek-pszichiátriai fekvő- vagy járóbeteg-ellátásban)

 

 

12 hó gyermek- és serdülő pszichiátria aktív osztályon

 

 

3 hó gyermek- és ifjúságpszichiátria ambuláns ellátás

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

10 hó akut felnőtt pszichiátriai osztály

 

 

24 hó gyermek-pszichiátriai szakellátás: osztály vagy gondozó (benne: rehabilitáció, drogellátás, pszichoterápia, közösségi gyermekpszichiátria)

 

 

Közben: meghatározott tartalmú és időtartamú elméleti képzés, és a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa

Gyermeksebészet

72 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

6 hó sebészi típusú törzsképzés

 

 

6 hó általános (felnőtt) sebészet

 

 

6 hó gyermeksebészet

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

46 hó speciális képzési program, benne:

 

 

3 hó PIC gyakorlat

 

 

3 hó gyermek-intenzív osztályos gyakorlat

 

 

12 hó általános gyermeksebészet

 

 

6 hó felnőtt traumatológiai gyakorlat

 

 

24 hó speciális gyermeksebészeti gyakorlat

 

 

előírt számú és típusú műtéti beavatkozás

 

 

Kötelező tanfolyamok

Háziorvostan

36 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

8 hó belgyógyászat

 

 

4 hó gyermekgyógyászat

 

 

10 hét sebészet

 

 

6 hét szülészet-nőgyógyászat

 

 

1 hó neurológia

 

 

1 hó pszichiátria

 

 

4 hó családorvosi alapgyakorlat

 

 

a felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedő sürgősségi betegellátási program is teljesítendő, az oxyológiai gyakorlat a belgyógyászat keretében történik

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

10 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben, tutor irányítása mellett

Háziorvostan a külön jogszabály szerinti egyéni képzést teljesítőknek

48 hónap

36 hó szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai tartalma a háziorvosi szakképzés törzsképzésével egyezik meg.

 

Elemei:

 

belgyógyászat*

 

gyermekgyógyászat

 

 

sebészet

 

 

szülészet-nőgyógyászat

 

 

neurológia

 

 

pszichiátria

 

 

sürgősségi ellátás

 

 

háziorvostan szakmai tanfolyam és vizsga

 

 

törzsképzési tanfolyamok, távoktatás

 

 

12 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett

 

* ebben a képzési formában kötelező első gyakorlat 6 hó belgyógyászat intézeti működéssel

Honvédorvostan,
katasztrófa-orvostan

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó sürgősségi betegellátás

 

 

3 hó sebészeti típusú törzsképzés

 

 

4 hó belgyógyászati típusú törzsképzés, benne:

 

 

2 hét transzfúziós tanfolyam

 

 

2 hét EKG tanfolyam

 

 

9 hó ellenőrző csapatorvosi gyakorlat, benne:

 

 

7 hét kötelező tanfolyam

 

 

1 hó közegészségügyi-járványügyi gyakorlat

 

 

1 hó megelőző orvostan tanfolyam

 

 

34 hó speciális képzési program, benne:

 

 

6 hó sebészet, benne:

 

 

6 hét sebészeti tanfolyam

 

 

6 hó belgyógyászat, benne:

 

 

6 hét belgyógyászati tanfolyam

 

 

2 hó aneszteziológia és intenzív terápia

 

 

1 hó radiológia

 

 

1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

 

 

1 hó közegészségtani és járványtani gyakorlat

 

 

1 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat

 

 

14 hó működtetési gyakorlat, benne speciális tanfolyamok:

 

 

– katona-egészségügyi, szakharcászati, vezetési, szervezési ismeretek

 

 

– ABV védelmi egészségügyi ismeretek

 

 

– közegészségtani és járványtani ismeretek

 

 

– egészségügyi logisztikai ismeretek

Idegsebészet

72 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat

 

 

1 hó neuroanatómia és neuropatológia, műtéttan

 

 

3 hó neurológia és neurofiziológia

 

 

3 hó neuro-intenzív gyakorlat

 

 

2 hó neuroradiológiai program

 

 

3 hó általános idegsebészeti gyakorlat

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

46 hó speciális képzés

 

 

meghatározott számú és típusú műtét elvégzése

Igazságügyi orvostan

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

12 hó igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés

 

 

12 hó speciális képzési formák

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

3 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat

 

 

3 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat

 

 

3 hó traumatológiai gyakorlat

 

 

1 hó gyakorlat munkaképesség-csökkenés megállapítására

 

 

2 hét toxikológiai gyakorlat

 

 

2 hét helyszíni és fogdaorvosi gyakorlat

 

 

23 hó igazságügyi szakértői feladatok végzése oktatóhelyen

 

 

Szakvizsga előtti kötelező tanfolyam

Infektológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

3 hó belgyógyászati gyakorlat

 

 

3 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

 

 

1 hó háziorvosi gyakorlat

 

 

1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

10 hó infektológiai alapképzés

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzés infektológiai osztályon, benne:

 

 

4 hó infektológiai belosztályon

 

 

4 hó infektológiai gyermekosztályon

 

 

19 hó választhatóan infektológiai bel- vagy gyermekosztályon

 

 

2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

1 hó háziorvosi gyakorlat

 

 

2 hó az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat járványtani osztályán

 

 

1 hó kórház-higiénés osztályon

 

 

1 hó infektológiai tanfolyamok

Kardiológia

72 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

 

 

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat

 

 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

 

 

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon

 

 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

 

 

46 hó kardiológia gyakorlat, benne:

 

 

12 hó regionális kardiológiai centrumban

 

 

24 hó kardiológiai osztályon, ebből 12 hó választhatóan belgyógyászati vagy kardiológiai osztályos gyakorlat, kardiovaszkuláris kísérleti tevékenység, klinikai vagy kísérletes farmakológiai gyakorlat, epidemiológia, preventív orvoslás, kardiovaszkuláris rehabilitáció

Megelőző orvostan és népegészségtan

48 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó betegellátási törzsgyakorlat, benne:

 

 

2 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat

 

 

2 hó fertőző osztályos gyakorlat

 

 

2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

 

 

6 hó megelőző orvostani és népegészségtani tudományos képzési program

 

 

12 hó megelőző orvostani és népegészségtani törzsképzés, benne

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

22 hó népegészségügyi tevékenység/gyakorlat, benne:

 

 

1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

 

 

1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

1 hó tanfolyam a megelőző hatósági és szakhatósági eljárásokról

Neurológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne:

 

 

2 hó neuro-intenzív gyakorlat

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési program

 

 

12 hó neurológiai alapképzés

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális neurológiai képzés, benne:

 

 

1 hó klinikai elektrofiziológia

 

 

2 hó epileptológia

 

 

1 hó neuroradiológia

 

 

2 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia

 

 

1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika

 

 

2 hó pszichiátria

 

 

1 hó idegsebészet

 

 

2 hét neuro-infektológia

 

 

2 hó gyermek-neurológia

 

 

1 hó neuro-rehabilitáció

 

 

4 hó neurológiai ambulancia

 

 

1 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam

Nukleáris medicina

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó nukleáris medicina alapképzési gyakorlat

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

 

 

6 hó belgyógyászati gyakorlat

 

 

4 hó radiológiai gyakorlat

 

 

2 hó onkológiai gyakorlat

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális szakképzési gyakorlat, benne:

 

 

átfogó sugárvédelmi gyakorlat

 

 

meghatározott számú izotóp-diagnosztikai beavatkozás elvégzése

 

 

meghatározott számú terápiás beavatkozás teljesítése

 

 

szakvizsga előkészítő tanfolyam

Ortopédia
és traumatológia

72 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó sebészeti sürgősségi betegellátási program

 

 

12 hó az alapdiszciplínákban

 

 

(általános sebészet, mellkassebészet, idegsebészet, érsebészet, urológia, gyermeksebészet)

 

 

6 hó traumatológiai akut ellátásban

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

46 hó speciális képzési program, benne:

 

 

23 hó ortopédiai gyakorlat

 

 

17 hó traumatológia

 

 

6 hó speciális gyakorlat, benne:

 

 

2 hó kéz-, plasztikai és mikrosebészeti gyakorlat

 

 

2 hó fizioterápia, ortopéd-rehabilitáció, reumatológia

 

 

2 hó szeptikus csontsebészet

 

 

3 kötelező tanfolyam:

 

 

– elektív ortopédiai

 

 

– traumatológiai

 

 

– mozgásszervi alaptudományok

 

 

1 szabadon választható tanfolyam

 

 

előírt számú és típusú műtéti beavatkozás

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó belgyógyászati törzsképzés (benne: sürgősségi laboratóriumi gyakorlat)

 

 

6 hó molekuláris biopatológiai gyakorlat

 

 

12 hó klinikai biokémia, benne:

 

 

6 hó klinikai kémia

 

 

2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia

 

 

2 hó kromatográfia, tömegspektrometria

 

 

2 hó endokrinológiai diagnosztika

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzési program, benne:

 

 

6 hó hematológia, hemostaseológia, transzfuziológia

 

 

6 hó klinikai mikrobiológia

 

 

4 hó immunológiai gyakorlat

 

 

12 hó tudományos képzési program

 

 

4 hó elektív speciális képzés

 

 

2 hó tanfolyamok

Orvosi mikrobiológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

12 hó klinikai gyakorlat, benne:

 

 

5 hó belgyógyászat, onkohematológia, infektológia

 

 

3 hó gyermekgyógyászat (PIC)

 

 

3 hó intenzív osztály (belgyógyászat, sebészet), sürgősségi ambulancia

 

 

1 hó STD ambulancia

 

 

6 hó laboratóriumi medicina, benne:

 

 

2 hó molekuláris biopatológia

 

 

6 hó mikrobiológiai alapképzés

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó mikrobiológiai gyakorlat, benne:

 

 

5 hó járványügyi bakteriológia és tipizáló laborgyakorlat

 

 

4 hó virológia, virológiai immunológia

 

 

1 hó parazitológia, parazitológiai immunológia

 

 

1 hó mikológia

 

 

1 hó mikobakterium-diagnosztika

 

 

1 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai módszerek

 

 

1 hó táptalajkonyhai gyakorlat

 

 

6 hét kötelező tanfolyamok

Oxyológia és sürgősségi orvostan

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

6 hó multidiszciplináris ITO

 

 

1 hó ALS, PALS, trauma-, mentésirányítási, oxyológiai, katasztrófamedicina- és
kárhelyparancsnoki tanfolyam

 

 

2 hó gyermekgyógyászat felvételi ambulancia

 

 

3 hó traumatológia felvételi ambulancia

 

 

1 hó fül-orr-gégészet (felvételi ambulancia és műtő)

 

 

1 hó szemészet (felvételi ambulancia és műtő)

 

 

2 hó toxikológiai centrum

 

 

5 hó SO1

 

 

1 hó oxyológia-rohamkocsin/vagy mentőorvosi kocsin teljesített szolgálat

 

 

1 hó gyermekmentőorvosi kocsin teljesített szolgálat

 

 

1 hó mobil intenzív egységen teljesített szolgálat

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

18 hó önálló mentőorvosi munka (eset/rohamkocsin)

 

 

2 hó sebészet (ambulancia betegfelvétel)

 

 

3 hó képalkotó diagnosztika

 

 

2 hó belgyógyászat PCI-központ

 

 

1 hó neurológia stroke központban

 

 

1 hó PIC

 

 

1 hó szülőszobai gyakorlat

 

 

1 hó pszichiátriai gyakorlat

 

 

2 hó orvosi ügyelet

 

 

1 hó rohamkocsin/vagy mentőorvosi kocsin teljesített ellenőrzött kivonuló gyakorlat

Patológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program

 

 

34 hó speciális patológiai szakképzés, amely alatt azokról a helyekről, ahol a felsorolt specialitások nem képezik a rutinmunka tárgyát, a megadott időtartamú szakgyakorlat akkreditált képzőhelyen teljesítendő

 

 

4 hét nőgyógyászati patológia

 

 

3 hét diagnosztikus cytológia

 

 

2 hét vesepatológia

 

 

2 hét májpatológia

 

 

2 hét hematopatológia

 

 

2 hét mozgásszervi patológia

 

 

2 hét urológiai patológia

 

 

2 hét tüdőpatológia

 

 

2 hét fül-orr-gégepatológia

 

 

2 hét neuropatológia

 

 

2 hét bőrgyógyászati patológia

 

 

3 hó fekvőbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat megadott program szerint

 

 

előírt számú és típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység; speciális technikák elsajátítása

 

 

8 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam

Pszichiátria

60 hónap

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

3 hó belgyógyászati gyakorlat

 

 

15 hó felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat

 

 

3 hó neurológiai osztályos gyakorlat

 

 

3 hó gyermek- és ifjúság-pszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat

 

 

a felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedő sürgősségi betegellátási program is teljesítendő

 

 

törzsképzési tanfolyam

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

9 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelés, benne:

 

 

3 hó közösségi pszichiátriai gyakorlat

 

 

3 hó időskori pszichiátriai gyakorlat

 

 

3 hó pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat

 

 

3 hó pszichoterápiás gyakorlat

 

 

3 hó alkohol-drog osztályos vagy ambuláns gyakorlat

 

 

3 hó egyetemi képzőhelyen eltöltendő gyakorlat

 

 

10 hó elektív gyakorlat

 

 

folyamatos elméleti képzés meghatározott témakörökből és a pszichoterápiás képzés
propedeutikai fázisa

Radiológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

3 hó sebészeti típusú törzsképzési program

 

 

3 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program

 

 

12 hó radiológiai alapképzési program

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

21 hó általános röntgen- és ultrahang-diagnosztika

 

 

2 hó komplex emlődiagnosztika

 

 

4 hó computer tomographia, benne:

 

 

2 hó neuro-radiológia

 

 

3 hó mágneses rezonancia képalkotás, benne:

 

 

2 hó neuro-radiológia

 

 

3 hó képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció

 

 

1 hó sugárterápia

Repülőorvostan

48 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátás, benne:

 

 

1 hó kutató-mentő, illetve mentő-helikopter szolgálat

 

 

5 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program

 

 

6 hó repülőorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr- gégészet, szemészet, fogászat)

 

 

3 hó speciális repülőorvosi funkcionális diagnosztikai és pszichológiai vizsgálatok

 

 

8 hét repülőorvosi alaptanfolyam

 

 

8 hét repülőszakorvosi tanfolyam

 

 

22 hó repülőtéri orvosi szolgálat

Reumatológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

12 hó belgyógyászati törzsképzési program

 

 

2 hó ortopédiai osztályos gyakorlat

 

 

2 hó neurológiai osztályos gyakorlat

 

 

2 hó rehabilitációs osztályos gyakorlat

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális szakképzési program, benne:

 

 

30 hó speciális képzés reumatológiai osztályon

 

 

4 hó reumatológiai járóbeteg-rendelési gyakorlat

Sebészet

72 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

6 hó traumatológiai gyakorlat

 

 

3 hó sebészeti alapdiszciplínák

 

 

9 hó sebészeti sürgősségi betegellátás, ambuláns sebészet, járóbeteg-ellátás

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

46 hó speciális szakképzési program, benne:

 

 

3 hó érsebészeti gyakorlat

 

 

2 hó mellkas-sebészeti osztályos gyakorlat

 

 

1 hó gyermeksebészeti gyakorlat

 

 

40 hó általános sebészeti gyakorlat, benne:

 

 

legfeljebb 6 hóra választható az alábbi társszakmák egyike: urológia, szülészet- nőgyógyászat, kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, endoszkópos sebészet, oxyológia)

 

 

sebészeti infektológia tanfolyam

 

 

sebészeti onkológia tanfolyam

 

 

évente egy, kétnapos kötelező tanfolyam

 

 

kéthetes, vizsgával záruló szakvizsga-előkészítő tanfolyam, megadott számú és típusú műtét elvégzése

Sugárterápia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

12 hó képalkotói diagnosztikai gyakorlat, benne:

 

 

6 hó CT

 

 

2 hó MRI

 

 

2 hó izotópdiagnosztika

 

 

1 hó ultrahang-diagnosztika

 

 

1 hó radiológia

 

 

12 hó klinikai gyakorlat, benne:

 

 

2 hó belgyógyászat

 

 

2 hó sebészet

 

 

2 hó gyermekgyógyászat

 

 

2 hó fül-orr-gégegyógyászat

 

 

2 hó nőgyógyászat

 

 

1 hó ideggyógyászat

 

 

1 hó bőrgyógyászat

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzési program

Szemészet

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátás, benne:

 

 

1 hó mentőorvosi gyakorlat

 

 

2 hó intenzív terápia

 

 

2 hó aneszteziológiai gyakorlat

 

 

1 hó tanfolyamok

 

 

6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat, benne:

 

 

1 hó idegsebészet

 

 

5 hó szemészeti mikrosebészet

 

 

12 hó szemészeti gyakorlat teljes körű képzésre kijelölt képzőhelyen

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó általános képzés

 

 

szakvizsga előtti tesztvizsga

Szívsebészet

84 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátás

 

 

6 hó általános sebészeti törzsképzés

 

 

2 hó traumatológiai képzés

 

 

1 hó plasztikai sebészet

 

 

1 hó urológia

 

 

1 hó idegsebészet

 

 

2 hó mellkassebészet

 

 

1 hó érsebészet

 

 

4 hó aneszteziológia és intenzív terápia

 

 

törzsképzési tanfolyam

 

 

58 hó szívsebészeti speciális képzés, benne:

 

 

6 hó hemodinamikai laboratóriumi gyakorlat

 

 

előírt számú műtét teljesítése

Szülészet-
nőgyógyászat

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

3 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

3 hó sebészeti törzsképzési program

 

 

8 hó általános nőgyógyászati képzés

 

 

8 hó általános szülészeti képzés

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

34 hó speciális képzés, benne:

 

 

11 hó szülészeti képzés

 

 

9 hó nőgyógyászati képzés

 

 

5 hó nőgyógyászati onkológia

 

 

1 hó nőgyógyászati endokrinológia és asszisztált reprodukció

 

 

3 hó szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

 

 

2 hó szülészeti aneszteziológia

 

 

3 hó urológia

 

 

kötelező tanfolyamok:

 

 

– colposcopia

 

 

– neonatológia

 

 

– nőgyógyászati endoscopia

 

 

– szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

 

 

– postmenopausális hormonpótlás

 

 

– pszichoszomatika a szülészet-nőgyógyászatban

 

 

– gyermeknőgyógyászat

 

 

meghatározott számú és típusú műtét elvégzése

Transzfúziológia

48 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátási program

 

 

6 hó törzsképzési gyakorlat belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati hematológiai osztályon

 

 

9 hó transzfúziológiai alapképzés

 

 

3 hó kötelező tanfolyamok, benne: immunológia és hematológiai tanfolyamok

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

22 hó speciális transzfúziológiai képzés, benne:

 

 

3 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

Tüdőgyógyászat

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon

 

 

6 hó belgyógyászat, benne:

 

 

intenzív légzésterápiás típusú sürgősségi gyakorlat

 

 

2 hét transzfúziológiai tanfolyam

 

 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

 

 

6 hó kardiológiai és pulmonológiai súlypontú osztályon

 

 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

 

 

34 hó speciális tüdőgyógyászati képzés, benne:

 

 

3 hét kötelező szakvizsgaelőkészítő tanfolyam

 

 

1 hét kötelező egyéni konzultáció

 

 

6 hó klinikai immunológia és allergológia

 

 

6 hó onko-pulmonológia

 

 

1 hó légzésrehabilitáció

 

 

1 hó tüdőgondozói gyakorlat

Urológia

60 hónap

26 hó törzsképzési program, benne:

 

 

6 hó sürgősségi betegellátás, benne:

 

 

2 hó intenzív osztályos munka

 

 

2 hó traumatológia

 

 

2 hó mentőgyakorlat

 

 

8 hó általános sebészet gyakorlat

 

 

1 hó érsebészeti gyakorlat

 

 

1 hó nőgyógyászat

 

 

3 hó urológiai ambulancián

 

 

3 hó gyermekurológia

 

 

2 hó andrológia

 

 

törzsképzési tanfolyam(ok)

 

 

34 hó urológiai osztályos gyakorlat, benne:

 

 

ultrahang alapismeretek tanfolyam

 

 

1 hó urológiai ultrahang gyakorlat

 

 

megadott számú és típusú műtét

 

 

szakvizsgafelkészítő program sikeres teljesítése

3. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkező szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések
megszerzésének képzési feltételei

Szakma

Szakképzési idő

Szakképzési időn belül végzendő minimális
kötelező gyakorlat és tanfolyam

Ráépített szakképesítéshez szükséges első szakképesítés

Addiktológia

24 hónap

6 hó belgyógyászati képzés olyan osztályon, ahol alkoholbetegeket is kezelnek, ezen belül benne:

pszichiátria

 

 

3 hó gasztroenterológia

 

 

 

12 hó gyakorlat alkohol, vagy drog osztályon, vagy pszichiátria speciális részlegén

 

 

 

6 hó gyakorlat drogambulancián vagy gondozóban

 

 

 

2 hét speciális addiktológiai tanfolyam

 

 

 

6 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat

belgyógyászat, háziorvostan, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia, tüdőgyógyászat

 

 

12 hó alkohol-drog osztályos gyakorlat

 

 

6 hó gyakorlat alkohol-drog ambulancián vagy gondozóban

 

 

pszichoterápiás tanfolyam

 

 

 

2 hét speciális addiktológiai tanfolyam

 

Allergológia és klinikai immunológia

24 hónap

4 hó belgyógyászati immunológia

belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, infektológia, neurológia, reumatológia sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, transzfúziológia, tüdőgyógyászat

 

2 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

3 hó bőrgyógyászat

 

 

3 hó gyermekgyógyászati allergológia és immunológia

 

 

3 hó tüdőgyógyászat, allergológia

 

 

3 hó reumatológia

 

 

2 hó transzplantációs laboratóriumi gyakorlat

 

 

6 hét immunológiai tanfolyamok

Andrológia

24 hónap

1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített képzőhelyen

urológia

 

 

6 hó kiegészítő képzés, benne andrológiai tanfolyam elvégzése

 

 

 

6 hó andrológiai sebészet külön meghatározott képzőhelyen

 

 

 

előírt sebészeti tevékenység igazolása

 

 

48 hónap

2 év urológiai képzés

minden elsőként
megszerezhető klinikai szakképesítés*

 

 

1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített képzőhelyen

 

 

6 hó kiegészítő képzés andrológiai alaptanfolyam elvégzése

 

 

6 hó sebészet külön meghatározott képzőhelyen

 

 

 

előírt sebészeti tevékenység igazolása

 

Audiológia

24 hónap

gyakorlat audiológiai állomáson

fül-orr-gégegyógyászat

 

 

1 hét speciális audiológiai tanfolyam

 

Cytopatológia

24 hónap

2 hó ultrahang gyakorlat

patológia

 

 

2 hó vezérelt biopszia gyakorlat

 

 

 

4 hó klinikai ambuláns gyakorlat

 

 

 

8 hó nőgyógyászati cytologiai gyakorlat

 

 

 

8 hó aspirációs cytologiai gyakorlat

 

Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

24 hónap

4 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

fül-orr-gégegyógyászat

 

20 hó gyermek fül-orr-gégészeti osztályos gyakorlat

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

24 hónap

6 hó gyermekintenzív osztályon

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

3 hó neonatális intenzív centrumban

 

1 hó gyermekkardiológiai intenzív osztályon

 

 

1 hó gyermekinfektológiai intenzív osztályon

 

 

 

1 hó gyermek égés-intenzív osztályon

 

 

 

1 hó gyermeksürgősségi osztályon

 

 

 

1 hó gyermeksebészeti osztályon

 

 

 

6 hó gyermekaneszteziológia

 

 

 

1 hó toxikológiai intenzív osztályon

 

 

 

1 hó neurotraumatológiai intenzív osztályon

 

 

 

1 hó lélegeztetési profilú intenzív osztályon

 

 

 

1 hó kardiológiai profilú intenzív osztályon

 

Csecsemő- és gyermek kardiológia

36 hónap

18 hó gyermek kardiológia centrumban

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

18 hó gyermek kardiológia osztályon

Egészségbiztosítás

24 hónap

24 hó akkreditált biztosítási gyakorlatot végző egészségügyi szolgáltatónál, benne: 2-2 hó belgyógyászati, traumatológiai (ortopédiai), pszichiátriai, illetve orvosszakértői gyakorlatot folytató osztályon

bármely első szakképesítés

 

 

4×50 óra speciális tanfolyam

 

Endokrinológia

24 hónap

17 hó belgyógyászati endokrinológia (benne: 4 hó diabetológia)

belgyógyászat

 

 

3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia

 

 

 

3 hó nőgyógyászati endokrinológia

 

 

 

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

 

az előírt tanfolyamok teljesítése

 

 

 

6 hó belgyógyászati endokrinológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

14 hó gyermekgyógyászati endokrinológia (benne: 4 hó diabetológia)

 

 

3 hó nőgyógyászati endokrinológia

 

 

 

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

 

az előírt tanfolyamok teljesítése

 

 

 

6 hó belgyógyászati endokrinológia

szülészet-nőgyógyászat

 

 

3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia

 

 

 

14 hó nőgyógyászati endokrinológia

 

 

 

(benne: 4 hó diabetológia)

 

 

 

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

 

az előírt tanfolyamok teljesítése

 

Érsebészet

24 hónap

teljes időben érsebészeti osztályos (klinikai) gyakorlat

sebészet

 

 

előírt számú és típusú műtéti beavatkozás teljesítése

 

Fizioterápia

24 hónap

fizioterápiás tanfolyam (a képzés kezdetén)

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

 

 

3 hó reumatológia

 

 

3 hó mozgásszervi rehabilitáció

 

 

1 hó baleseti utókezelő

 

 

 

1 hó tüdőgyógyászat

 

 

 

2 hét önálló fizioterápiás osztályon

 

 

 

2 hét kardiológiai-rehabilitációs osztályon

 

 

 

2 hét sport-fizioterápiás osztályon

 

 

 

15 hó fizioterápia gyakorlása az alapklinikai szakmának megfelelő fekvőbeteg-osztályon

 

 

 

az alapklinikai szakmának megfelelő fizioterápiás tanfolyam

 

Foniátria

24 hónap

teljes időben szakgyakorlat foniátriai állomáson

fül-orr-gégegyógyászat

 

 

kötelező tanfolyam

 

Gyermekgasztro-
enterológia

24 hónap

6 hó felnőtt gasztroenterológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

18 hó gyermekgyógyászati gasztroenterológia

 

 

gasztroenterológiai tanfolyam hepatológiai tematikával is

 

 

 

hasi ultrahang tanfolyam

 

 

 

előírt számú és típusú beavatkozások

 

Gyermekneurológia

24 hónap

12 hó felnőtt neurológiai gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

12 hó csecsemő- és gyermekneurológiai osztályos gyakorlat

 

 

12 hó gyermekgyógyászati szak gyakorlata

neurológia

 

 

12 hó gyermekneurológiai osztályos gyakorlat

 

Gyermeknőgyógyászat

36 hónap

24 hó nőgyógyászati gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

12 hó gyermeknőgyógyászati gyakorlat

 

 

12 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

szülészet-nőgyógyászat

 

 

24 hó gyermeknőgyógyászati gyakorlat

 

Gyermekradiológia

30 hónap

6 hó általános radiológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

6 hó általános ultrahang

 

 

6 hó általános CT, MR, interventio

 

 

6 hó teljes skálájú gyermekradiológiai osztályos gyakorlat

 

 

 

6 hó teljes skálájú radiológiai osztályos gyakorlat

 

 

24 hónap

12 hó általános gyermekgyógyászati gyakorlat

radiológia

 

 

6 hó nem teljes skálájú

 

 

 

gyermekradiológiai gyakorlat

 

 

 

6 hó teljes skálájú

 

 

 

gyermekradiológiai gyakorlat

 

Gyermekszemészet

24 hónap

20 hó gyermekszemészeti gyakorlat (egyetemi klinikán töltendő)

szemészet

 

 

4 hó gyermekszemészeti járóbeteg-rendelés

 

Gyermek-tüdőgyógyászat

24 hónap

8 hó gyermektüdőgyógyászat osztályos gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

4 hó allergológiai gyakorlat

 

 

6 hó felnőtt tüdőgyógyászati osztályos gyakorlat

 

 

 

1 hó gyermek tuberkolózis osztályos gyakorlat

 

 

 

3 hó bronchológiai gyakorlat

 

 

 

2 hó tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelés

 

 

 

klinikai immunológiai és allergológiai tanfolyam

 

 

 

szakvizsgára előkészítő gyermek-tüdőgyógyászat tanfolyam

 

Hematológia

24 hónap

15 hó gyakorlat klinikai hematológiai osztályon

belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

6 hó csontvelői őssejt kezelést is végző munkahelyen

 

 

6 hetes laboratóriumi gyakorlat

 

 

 

6 hetes szakvizsga előkészítő tanfolyam

 

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)

36 hónap

36 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység akkreditált oktatóhelyen

pszichiátria, gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

50 önálló szakvélemény elkészítése igazságügyi pszichiátria tanfolyam

Intenzív terápia

24 hónap

6 hó aneszteziológiai alapképzés

belgyógyászat, kardiológia

 

 

18 hó intenzív terápia képzésre kijelölt vegyes profilú intenzív terápiás osztályon

 

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

24 hónap

iskolaorvosi vagy gyermekkörzeti munkakör

csecsemő- és gyermekgyógyászat, belgyógyászat

 

1 hó ortopédia

 

 

iskolaorvosi tanfolyam

 

 

1 hét sportorvosi,

 

 

 

2 hét foglalkozás-egészségügyi,

 

 

 

1 hó gyermek-pszichiátriai gyakorlat,

 

 

 

40 órás egészség-fejlesztési tanfolyam

 

 

 

a belgyógyász szakorvosok esetében: 6 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati intézetben töltött szakgyakorlat

 

Kézsebészet

24 hónap

24 hó gyakorlat kézsebészeti osztályon (részlegen)

ortopédia, sebészet, traumatológia

 

 

előírt számú és típusú műtéti beavatkozás

Klinikai farmakológia

24 hónap

3 hó gyakorlat klinikai fázis I. és fázis II. gyógyszervizsgálatok végzésére akkreditált klinikai farmakológiai vizsgálóhelyen

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

 

 

9 hó gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti Intézet által engedélyezett klinikai fázis II. és fázis III. gyógyszervizsgálatok végzésére akkreditált klinikai farmakológiai vagy klinikán, kórházban működő vizsgálóhelyen

 

 

3 hó preklinikai gyógyszervizsgálati gyakorlat akkreditált vizsgálóhelyen

 

 

 

9 hó további gyakorlat a fenti gyakorlóhelyeken

 

 

 

GCP tanfolyam

 

 

 

2 hét elméleti képzés

 

Klinikai genetika

24 hónap

6 hó gyermekgyógyászat

minden szakorvosi szakképesítés

 

 

6 hó szülészet-nőgyógyászat (beleértve: intrauterin diagnosztika)

 

 

3 hó molekuláris genetikai laboratórium

 

 

 

3 hó citogenetikai laboratórium

 

 

 

6 hét belgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat

 

 

 

6 hét bőrgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat

 

 

 

6 hét szemészeti genetika/tanácsadási gyakorlat

 

 

 

6 hét neurológiai genetika/tanácsadási gyakorlat

 

Klinikai neurofiziológia

24 hónap

24 hó klinikai neurofiziológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat, benne:

neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúsági pszichiátria

 

 

4 hét elektroenkefalográfia

 

 

2 hét video-EEG

 

 

4 hét kiváltott válaszok

 

 

4 hét elektromiográfia és elektroneuronográfia

 

 

2 hét mágneses ingerlés

 

 

 

4 hét poliszomnográfia

 

 

 

Előírt számú és típusú vizsgálatok

 

Klinikai onkológia

26 hónap

19 hó onkológiai, belgyógyászati, urológiai és sebészeti osztályos gyakorlat, ebből:

belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, idegsebészet, nukleáris medicina, ortopédia,
ortopédia-traumatológia, radiológia, sebészet, sugárterápia, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia

 

 

8 hó teljeskörű képzésre kijelölt képzőhelyen

 

 

3 hó kemoterápia

 

 

2 hét uro-onkológia

 

 

2 hét nőgyógyászati onkológia

 

 

2 hét sugárterápia

 

 

2 hó onkológiai sebészet

 

 

2 hét hematológia

 

 

2 hét fej-nyak sebészet

 

 

1-1 hét bőrgyógyászat, patológia

 

 

 

röntgen-diagnosztika, fájdalomcsillapítás

 

 

 

2 hét kötelező elméleti tanfolyamok

 

Laboratóriumi hematológia és immunológia

24 hónap

9 hó hematológiai és hemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat

orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

9 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat

 

1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns gyakorlat

 

 

 

1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat

 

 

 

3 hó transzfúziológiai gyakorlat

 

 

 

1 hó tanfolyamok, elméleti képzés

 

 

 

10,5 hó hematológiai és hemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat

transzfúuziológia

 

 

10,5 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

 

1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns gyakorlat

 

 

 

1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat

 

 

 

1 hó tanfolyam, elméleti képzés

 

Mellkassebészet

24 hónap

24 hó mellkassebészeti osztályon (részlegen)

sebészet

 

 

előírt számú és típusú műtét elvégzése

 

Molekuláris genetikai diagnosztika

24 hónap

3 hó klinikai genetikai tanácsadás

orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, patológia, igazságügyi orvostan

 

3 hó cytogenetika

 

3 hó öröklött genetikai megbetegedések diagnosztikája

 

 

3 hó molekuláris genetikai polymorfizmusok, rizikó tényezők diagnosztikája

 

 

3 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai diagnosztika

 

 

 

6 hó molekuláris genetikai tárgyú tudományos project

 

Munkahigiéné

24 hónap

12 hó munkahigiénés törzsképzés

foglalkozás-orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan

 

 

12 hó munkahigiénés gyakorlat

Nefrológia

24 hónap

nefrológiai osztályon (részlegen)

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat

Neonatológia

24 hónap

18 hó újszülött és patológiás újszülött gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

6 hó intenzív újszülött ellátási gyakorlat

Neuropatológia

36 hónap

12 hó patológiai gyakorlat

neurológia, idegsebészet

 

 

24 hó neuropatológiai gyakorlat

 

 

 

12 hó neurológiai gyakorlat

patológia

 

 

24 hó neuropatológiai gyakorlat

 

Neuroradiológia

24 hónap

24 hó neuroradiológiai gyakorlat, benne:

radiológia

 

 

8 hét intervenciós neuroradiológia

 

 

 

8 hét gyermek neuroradiológia

 

 

 

1 hó neuro-nukleáris medicina

 

 

 

1 hó neurosonológia

 

 

 

az előírt számú és típusú vizsgálat

 

Orvosi rehabilitáció, (rehabilitációs szakterület megjelölésével: csecsemő- és gyermekgyógyászat, kardiológia, mozgásszervi és tüdőgyógyászat területen)

24 hónap

a megelőzően megszerzett, szakképesítés és a megszerzendő rehabilitációs szakképesítés alapján rehabilitációs osztályos gyakorlat

minden elsőként megszerezhető klinikai és mozgásszervi szakképesítés* (kivéve: pszichiátria)

 

rehabilitációs alapismeretek tanfolyam

 

fizioterápia I. és II. tanfolyam

 

alapszakma függő speciális tanfolyam

 

Orvosi rehabilitáció (pszichiátria szakterületen)

24 hónap

pszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat

pszichiátria

 

rehabilitációs alapismeretek tanfolyam

 

 

alapszakma függő speciális tanfolyam

 

Plasztikai (égési) sebészet

36 hónap

18 hó plasztikai törzsképzés, ebből 12 hó egyazon képzőhelyen folyamatosan

sebészet, ortopédia-traumatológia, traumatológia

 

 

6 hó égéssebészeti osztályon

 

 

3 hó kézsebészet és mikrosebészet

 

 

3 hó fej-nyak-szájsebészet

 

 

 

6 hó szabadon választott (esztétikai sebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat)

 

 

48 hónap

1 év általános sebészeti gyakorlat

más, elsőként megszerezhető sebészeti jellegű szakképesítés (fül-orr-gégegyógyászat, arc-állcsont-szájsebészet, szemészet, szülészet- nőgyógyászat, ortopédia, urológia, gyermeksebészet stb.)

 

 

3 év szakmai gyakorlat benne:

 

 

18 hó plasztikai törzsképzés ebből

 

 

12 hó egyazon képzőhelyen folyamatosan

 

 

6 hó égéssebészeti osztályon

 

 

3 hó kézsebészet és mikrosebészet

 

 

3 hó fej-nyak-szájsebészet

 

 

6 hó szabadon választott

 

 

 

(esztétikai sebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat)

 

Pszichoterápia

24 hónap

klinikai pszichoterápiás képzőhelyen (klinikai fázis)

pszichiátria, gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

 

módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis az első fázissal párhuzamosan)

 

36 hónap

klinikai pszcihoterápiás képzőhelyen

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

 

 

(propedeutikai és klinikai fázis)

 

 

módszerspecifikus képzőhelyeken

 

 

(módszerspecifikus fázis az első két

 

 

 

fázissal párhuzamosan)

 

Sportorvostan

24 hónap

2 hó belgyógyászati osztályon

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

 

 

1 hó kardiológiai, illetve kardiológiai intenzív osztályon

 

 

2 hó ortopédiai, traumatológiai vagy sportsebészeti osztályon és szakrendelésen

 

 

2 hó terhelésdiagnosztika

 

 

1,5 hó rehabilitációs és fizioterápiás osztályon és szakrendelésen

 

 

12 hó sportorvosi gyakorlat (szakrendelésen, válogatott keret vagy egyesület mellett, minimum havi 20 óra)

 

 

kötelező tanfolyam:

 

 

 

2 hét sportorvosi ismeretek

 

 

 

1 hét oxyológia

 

 

 

kötelező konzultációk az Országos Sportegészségügyi Intézetben

 

Sugáregészségtan

24 hónap

12 hó sugáregészségtani törzsképzés

megelőző orvostan és népegészségtan, foglalkozás-orvostan, radiológia

 

 

12 hó sugáregészségtani gyakorlat

Trópusi betegségek

24 hónap

1 év infektológiai osztályon

infektológia, belgyógyászat

 

 

3 hó hazai trópusi osztályos gyakorlat

 

 

 

4 hó hazai trópusi ambulancián végzett gyakorlat

 

 

 

3 hó mikrobiológiai-parazitológiai laboratóriumi gyakorlat

 

 

 

6–8 hetes trópusi medicinával foglalkozó tanfolyam elvégzése

 

* Klinikai szakképesítések:
1. Aneszteziológia és intenzív terápia
2. Arc-állcsont-szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bőrgyógyászat
5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
6. Fül-orr-gégegyógyászat
7. Gasztroenterológia
8. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
9. Gyermeksebészet
10. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
11. Idegsebészet
12. Igazságügyi orvostan
13. Infektológia
14. Kardiológia
15. Neurológia
16. Nukleáris medicina
17. Ortopédia és traumatológia
18. Oxyológia és sürgősségi orvostan
19. Patológia
20. Pszichiátria
21. Radiológia
22. Repülőorvostan
23. Reumatológia
24. Sebészet
25. Sugárterápia
26. Szemészet
27. Szívsebészet
28. Szülészet-nőgyógyászat
29. Transzfúziológia
30. Tüdőgyógyászat
31. Urológia
1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 53. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.