• Tartalom

42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet

42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról1

2007.12.28.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében és a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, valamint az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A szakmai kollégiumok vezetőinek kinevezése – a Bizottság javaslatára – egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A vezetői kinevezésre, illetve annak meghosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejártát. A négyéves határidő lejártát meghaladó vezetői kinevezés, illetve annak meghosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás – az érintett szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok esetén a küldő szervezet egyetértésével történő – meghosszabbítását vonja maga után. Egyetértés hiányában a vezetői tisztség a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejártakor megszűnik.”

2. § Az R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § „(1) Az egyes szakmai kollégiumokba a miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, valamint az érintett szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok megbízása egyaránt a megbízás napjától számított négy évre szól.
(2) A Bizottság javaslata alapján a szakmai kollégiumok tagjainak megbízása egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható.
(3) Határozatlan időre, de legfeljebb a minisztériummal való közszolgálati jogviszonyának fennállásáig szól a szakmai kollégium azon tagjának megbízása, akit a miniszter a minisztérium köztisztviselői közül bízott meg.”

3. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a miniszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. A 11. § (3) bekezdése alapján megbízott tag felmentéséhez a Bizottság javaslattétele, illetve egyetértése nem szükséges.”

4. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § „A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kezelt Nemzeti kulturális járulék bevételi számla javára kell teljesíteni. A számla száma: 10032000-06056047.”

5. § Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap Honlapján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 7. napon az Alap Honlapján.”

6. § Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Bizottság elnöke jóváhagyásától, illetve a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a támogatási szerződés aláírásától számított 10 napon belül az Igazgatóság gondoskodik a támogatott pályázók nevének és lakcímének, székhelyének, a megítélt támogatás összegének és módjának, valamint a támogatott pályázatok rövid tartalmi összefoglalójának nyilvános közzétételéről az Alap Honlapján.”

7. § Az R. 24. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Érvénytelen a pályázat, ha]

d) a pályázó az Igazgatóság nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik,”

8. § Az R. 1. számú mellékletében a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumainak felsorolása a „17. Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma” szövegrésszel egészül ki.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A hatálybalépést megelőzően megbízott szakmai kollégiumok vezetőinek, illetve tagjainak megbízása egy évvel meghosszabbítható.

(4) A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma 2007. december 31-ét követően új feladattal nem bízható meg.

1

A rendeletet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére