• Tartalom
Oldalmenü

43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2007.09.27.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A csökkentett energiatartalmú élelmiszer jelölése, reklámozása és megjelenítése semmilyen módon nem utalhat a használata révén elérhető testtömegcsökkenés mértékére.”

2. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló, 1996. február 26-i 96/8/EK bizottsági irányelvnek, valamint az azt módosító 2007/29/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a 96/8/EK irányelvnek a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek címkézésére, reklámozására és megjelenítésére vonatkozó módosításáról szóló, 2007. május 30-i 2007/29/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás