• Tartalom

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól1

2017.01.29.

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 24. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-ei 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó tevékenységet végző

a) jármű személyzetére (a továbbiakban: gépjárművezetőre),

b) járműre,

c) járművet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiakban: üzembentartóra), továbbá

d)2 a közúti vagy telephelyi ellenőrzési feladatát ellátó közlekedési hatóságra és ennek jogkörében eljáró személyre (a továbbiakban: közúti ellenőrre)

terjed ki.

2. § (1)3 A közlekedési hatóság az 1. §-ban meghatározott közúti áru- és személyszállítást végző gépjárművet és gépjárművezetőt a közúti forgalomban önállóan vagy a rendőrhatósággal, a munkaügyi hatósággal, illetőleg a vámhatósággal együttműködve ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés során a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési szempontokat kell érvényesíteni.

(3) Az ellenőrzés során az 1. mellékletben meghatározott közúti ellenőrzési jegyzőkönyvet kell alkalmazni, amelynek egy példányát az ellenőrzés alá vont gépjárművezetőnek kell az ellenőrzést követően átadni.

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó üzembentartó telephelyén történő ellenőrzéseket a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell megtervezni, figyelembe véve a különböző szállítási kategóriák esetén szerzett korábbi tapasztalatokat.

(2) Ha az ellenőrző szerv a közúti ellenőrzés során az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapodásban foglaltak súlyos megszegését észleli, az érintett vállalkozás telephelyein minden esetben célellenőrzést végez.

4. § (1)4 A beszámolási időszakban az ellenőrző szervek által önállóan végzett ellenőrzések – a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 15. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott – adatait naptári negyedévenként összesíti a közlekedési hatóság.

(2)5 A közlekedési hatóság az országosan végzett ellenőrzések adatait összesíti és minden év február 15-éig a megelőző év adatairól szóló éves összesített jelentést a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére átadja a Bizottság részére az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról szóló 2009/810/EK bizottsági határozatban meghatározott formanyomtatvány alkalmazásával történő, az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében foglalt adatközlés céljából.

(3)6 A közlekedési hatóság az ellenőrző szervek által tapasztalt jogsértésekről, valamint az alkalmazott szankciókról – naptári negyedévenként – gyűjtött információ alapján a 3. mellékletben meghatározott formanyomtatványon adja meg az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében meghatározott tájékoztatást a Bizottság részére.

5. § Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. és 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(1a)7 Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális előírásokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. március 15-ei 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint 3. cikke;

b) a Bizottság 93/172/EGK határozata (1993. február 22.) a közúti szállításról szóló 88/599/EGK tanácsi irányelv 6. cikkében előírt szabványos formanyomtatvány elkészítéséről;

c)8 a Bizottság 2009/810/EK határozata (2008. szeptember 22.) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról.

1. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Közúti ellenőrzési jegyzőkönyv
1. oldal:
2. oldal:

2. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez9

3. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez10

Formanyomtatvány minta
Szabványos formanyomtatvány a jogsértésekkel és szankciókkal kapcsolatos információcseréhez
1. A NEM HONOS FUVAROZÓK ÁLTAL ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEK ÉS A KISZABOTT SZANKCIÓK
Állam: ....................................................
Év: ............................................

A vállalkozás neve és címe

A jármű-
vezető neve

A jármű
rendszáma

A jelentés
dátuma

A jogsértés
elkövetésé-
nek helye

A jelentés
készítője

A következő rendeletek
megszegése

A kiszabott (vagy
kiszabható)
szankció1

Meg-
jegyzések

561/2006/EK rendelet

165/2014/EU rendelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Azokban az esetekben, ha e lista elküldésekor még nem született döntés.
2. MÁS TAGÁLLAMOKBAN JOGSÉRTÉSEKET ELKÖVETŐ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ,
A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGBAN TETT INTÉZKEDÉS
Állam: ....................................................
Év: ............................................

A vállalkozás neve és címe

A jármű-
vezető neve

A jármű
rendszáma

Az akta
kézhez-
vételének
időpontja

A jogsértés
elkövetésé-
nek helye és időpontja

A következő rendeletek
megszegése

A
Abban az országban, ahol a jogsértést elkövették

B
Az elkövető származási országában

Meg-
jegyzések

561/2006/EK rendelet

165/2014/EU rendelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az e közleményért felelős személy
Családi név: ......................................................................  Utónév:     
Beosztás:     
Közigazgatási cím:     
Telefonszám:     
Kelt: ...........................................................    Aláírás:     
1

A rendeletet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 34. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § d) pontja a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 118/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított, a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdése a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (1a) bekezdését a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 18. §-a iktatta be.

8

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. mellékletet a 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 3. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére